Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1040

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1040/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 754/2009 w odniesieniu do wyłączenia pewnych grup statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozporządzeniu (WE) nr 1342/2008 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 43/2012 i (UE) nr 44/2012 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów

OJ L 310, 9.11.2012, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1040/oj

9.11.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/13


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1040/2012

z dnia 7 listopada 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 754/2009 w odniesieniu do wyłączenia pewnych grup statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozporządzeniu (WE) nr 1342/2008 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 43/2012 i (UE) nr 44/2012 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ocena z 2011 r. dotycząca stada śledzia w Morzu Irlandzkim opierała się wyłącznie na ocenie tendencji i przyjęto zredukowane przezornościowe całkowite dopuszczalne połowy (TAC). Ustalenie następnie w roku 2012 r. wartości odniesienia dla tego stada usprawniło metodę oceny i dlatego można przedstawić prognozy połowu, których postawą jest podejście opierające się na maksymalnym podtrzymywalnym połowie. Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) został poproszony o uwagi w sprawie zwiększenia z mocą wsteczną uprawnień do połowów w odniesieniu do tego stada i o wyjaśnienie wpływu takiego zwiększenia na opinię naukową na rok 2013. Z analizy STECF wynika, że można zwiększyć uprawnienia do połowów ustalone na rok 2012, pod warunkiem że do TAC na 2013 r. wprowadzona zostanie odpowiednia zmiana, tak aby utrzymać śmiertelność połowową na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Rady (UE) nr 43/2012 z dnia z dnia 17 stycznia 2012 r. ustalające uprawnienia do połowów dla statków UE na 2012 r. w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które nie są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych (1).

(2)

Francja przedstawiła informacje na temat połowu dorsza na trzech łowiskach i z udziałem trzech grup statków: grupy trawlerów prowadzących połowy czarniaka przy użyciu włoków dennych w Morzu Północnym, grupy trawlerów prowadzących połowy czarniaka i gatunków głębinowych przy użyciu włoków dennych na zachód od Szkocji oraz grupy statków poławiających morszczuka przy użyciu takli na zachód od Szkocji. Na podstawie tych informacji, według oceny STECF, można stwierdzić, że połowy dorsza, w tym odrzuty, dokonywane przez te trzy grupy statków, nie przekroczyły 1,5 % całkowitej wielkości połowu dla każdej z tych grup statków w każdym z tych trzech obszarów. Uwzględniwszy ponadto istniejące środki monitorowania i kontroli działalności połowowej tych grup statków i z uwagi na to, że włączenie tych grup stanowiłoby obciążenie administracyjne nieproporcjonalne do ich ogólnego wpływu na zasoby dorsza, właściwe jest wyłączenie tych trzech grup statków ze stosowania systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów (2). Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Rady (WE) nr 754/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. wyłączające niektóre grupy statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008 (3), rozporządzenie (EU) nr 43/2012 oraz rozporządzenie Rady (EU) nr 44/2012 dnia 17 stycznia 2012 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2012 r. dostępne na wodach UE oraz – dla statków UE – na określonych wodach nienależących do Unii w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych (4).

(3)

W październiku 2012 r. Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) opublikowała opinię naukową na temat stada okowiela w Morzu Północnym, Skagerrak i Kattegat. W tej opinii ICES wskazuje, że w roku 2012 połowy nie powinny przekroczyć 101 000 ton. W kwestii kwot 75 % TAC dla okowiela w tym obszarze przypada na kwoty Unii, z czego 5 000 ton należy przydzielić Norwegii. Resztę kwoty Unii należy rozdzielić pomiędzy państwa członkowskie.

(4)

Limity połowowe przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących ograniczeń nakładu połowowego, które powinny mieć zastosowanie od dnia 1 lutego 2012 r. Takie stosowanie z mocą wsteczną nie naruszy zasad pewności prawa ani ochrony uzasadnionych oczekiwań w stosunku do odnośnych uprawnień do połowów, które nie zostały jeszcze wykorzystane. Jako że limity połowowe mają wpływ na działalność gospodarczą oraz planowanie okresu połowu w przypadku statków Unii, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 754/2009, rozporządzenie (UE) nr 43/2012 oraz rozporządzenie (UE) nr 44/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 754/2009

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 754/2009 dodaje się litery w brzmieniu:

„j)

grupa statków pływających pod banderą Francji, wymienionych we wniosku Francji z dnia 8 czerwca 2012 r., dokonujących połowów czarniaka w Morzu Północnym (obszar ICES IV) przy użyciu włoków dennych o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 100 mm (kategoria narzędzi połowu TR1);

k)

grupa statków pływających pod banderą Francji, wymienionych we wniosku Francji z dnia 8 czerwca 2012 r., dokonujących połowów czarniaka i gatunków głębinowych na zachód od Szkocji (obszar ICES VI) przy użyciu włoków dennych o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 100 mm (kategoria narzędzi połowu TR1);

l)

grupa statków pływających pod banderą Francji, wymienionych we wniosku Francji z dnia 8 czerwca 2012 r., dokonujących połowów morszczuka na zachód od Szkocji (obszar ICES VI) przy użyciu takli (kategoria narzędzi połowu LL).”.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 43/2012

Załączniki I i IIA do rozporządzenia (UE) nr 43/2012 zostają zmienione zgodnie z tekstem ustanowionym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 44/2012

Załączniki IA i IIA do rozporządzenia (UE) nr 44/2012 zostają zmienione zgodnie z tekstem ustanowionym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pkt 1 załącznika I i pkt 1 załącznika II stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Artykuł 1 pkt 2 załącznika I i pkt 2 załącznika II stosuje się od dnia 1 lutego 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 listopada 2012 r.

W imieniu Rady

A. D. MAVROYIANNIS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 25 z 27.1.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 20.

(3)  Dz.U. L 214 z 19.8.2009, s. 16.

(4)  Dz.U. L 25 z 27.1.2012, s. 55.


ZAŁĄCZNIK I

1.

W części B załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 43/2012 pozycja dotycząca śledzia w obszarze VIIa otrzymuje brzmienie:

„Gatunek

:

Śledź

Clupea harengus

Obszar

:

VIIa (1)

(HER/07 A/MM)

Irlandia

1 374

TAC analityczny

Zjednoczone Królestwo

3 906

Unia

5 280

TAC

5 280

2.

W dodatku 1 do załącznika IIA do rozporządzenia (UE) nr 43/2012 w tabeli d) kolumna odnosząca się do Francji (FR) otrzymuje brzmienie:

„FR

1 057 828

34 926

0

0

0

302 917

0

184 354”


(1)  Obszar ten jest pomniejszony o obszar ograniczony:

na północy przez szerokość 52° 30′ N,

na południu przez szerokość 52° 00′ N,

na zachodzie przez wybrzeże Irlandii,

na wschodzie przez wybrzeże Zjednoczonego Królestwa.”


ZAŁĄCZNIK II

1.

W załączniku IA do rozporządzenia (UE) nr 44/2012 pozycja dotycząca okowiela i powiązanych przyłowów w obszarze IIIa; wodach UE obszarów IIa i IV otrzymuje brzmienie:

„Gatunek

:

Okowiel i powiązane przyłowy

Trisopterus esmarki

Obszar

:

IIIa; wody UE obszarów IIa oraz IV

(NOP/2A3A4.)

Dania

70 684 (1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Niemcy

14 (1)  (2)

Niderlandy

52 (1)  (2)

Unia

75 750 (1)  (3)

TAC

Nie dotyczy

2.

W dodatku 1 do załącznika IIA do rozporządzenia (UE) nr 44/2012 kolumna odnosząca się do Francji (FR) otrzymuje brzmienie:

„FR

533 451

6 496 811

101 316

0

1 202 818

342 579

4 338 315

125 141”


(1)  Co najmniej 95 % wyładunków odliczanych od tej kwoty musi stanowić okowiel. Przyłowy plamiaka i witlinka są odliczane od pozostałych 5 % kwoty.

(2)  Kwotę można poławiać wyłącznie w wodach UE obszarów ICES IIa, IIIa i IV.

(3)  Z których 5 000 ton przydzielono Norwegii.”


Top