Help Print this page 

Document 32012R0919

Title and reference
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 919/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających metodę obliczania spadku wartości akcji płynnych i innych instrumentów finansowych Tekst mający znaczenie dla EOG
  • In force
OJ L 274, 9.10.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 60 - 61

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/919/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.10.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/16


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 919/2012

z dnia 5 lipca 2012 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających metodę obliczania spadku wartości akcji płynnych i innych instrumentów finansowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (1), w szczególności jego art. 23 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Metoda obliczania znacznego spadku wartości instrumentów finansowych wymienionych w sekcji C załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (2) powinna zostać dostosowana do różnych sposobów, w jakie ten spadek jest odzwierciedlany w zależności od rodzaju instrumentu finansowego. Metoda ta może opierać się na rzeczywistym spadku ceny instrumentu finansowego, zwiększeniu rentowności instrumentu dłużnego wyemitowanego przez emitenta korporacyjnego lub zwiększeniu rentowności w różnych punktach krzywej rentowności dla instrumentów dłużnych wyemitowanych przez emitentów długu państwowego.

(2)

Niniejsze rozporządzenie należy odczytywać w powiązaniu z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 918/2012 (3), w którym określono progi w odniesieniu do znacznego spadku wartości akcji niepłynnych, instrumentów dłużnych wyemitowanych przez emitentów długu państwowego i emitentów korporacyjnych, funduszy inwestycyjnych typu ETF, instrumentów rynku pieniężnego i instrumentów pochodnych, których jedyny bazowy finansowy instrument znajduje się w obrocie w systemie obrotu. Przepisy niniejszego rozporządzenia powinny zatem dotyczyć tylko określenia metody obliczania znacznego spadku wartości tych instrumentów.

(3)

W celu zapewnienia spójności i pewności prawa dla uczestników rynku i właściwych organów data rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia powinna być zbieżna z datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 236/2012 i rozporządzenia delegowanego (UE) nr 918/2012.

(4)

Ponieważ w rozporządzeniu (UE) nr 236/2012 uznano, że zanim rozporządzenie to będzie mogło być pomyślnie stosowane, należy przyjąć wiążące standardy techniczne, a także ponieważ istotne jest określenie przed dniem 1 listopada 2012 r. wymaganych elementów innych niż istotne w celu ułatwienia uczestnikom rynku przestrzegania przepisów tego rozporządzenia, a właściwym organom – egzekwowania ich przestrzegania, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu.

(5)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW).

(6)

EUNGiPW przeprowadził otwarte konsultacje społeczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował związane z nimi potencjalne koszty i korzyści oraz zwrócił się o ich zaopiniowanie do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych utworzonej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

1.   Niniejsze rozporządzenie określa metodę obliczania spadku wartości o 10 % w przypadku akcji płynnych znajdujących się w obrocie w systemie obrotu zgodnie z art. 23 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 236/2012.

2.   Niniejsze rozporządzenie określa również metodę obliczania spadku wartości następujących instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie w systemie obrotu zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 918/2012 przyjętym zgodnie z art. 23 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 236/2012:

a)

akcje niepłynne;

b)

następujące instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne:

(i)

instrumenty dłużne wyemitowane przez emitentów długu państwowego i emitentów korporacyjnych;

(ii)

fundusze inwestycyjne typu ETF;

(iii)

instrumenty rynku pieniężnego;

c)

instrumenty pochodne, których jedynym instrumentem bazowym jest instrument finansowy znajdujący się w obrocie w systemie obrotu.

Artykuł 2

Metoda obliczania znacznych spadków wartości akcji płynnych i niepłynnych

1.   W przypadku akcji znajdujących się w obrocie w systemie obrotu spadek wartości oblicza się w oparciu o oficjalną cenę zamknięcia z poprzedniego dnia handlowego w danym systemie obrotu określoną zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym systemie obrotu.

2.   Ta metoda obliczania wyklucza wszelkie spadki ceny wynikające wyłącznie z podziału akcji lub zdarzenia korporacyjnego lub podobnych środków przyjętych przez emitenta w odniesieniu do jego wyemitowanego kapitału podstawowego, które mogą prowadzić do korekty ceny przez odnośny system obrotu.

Artykuł 3

Metoda obliczania znacznych spadków wartości instrumentów finansowych innych niż instrumenty pochodne

1.   Znaczny spadek wartości instrumentów finansowych innych niż akcje i nienależących do kategorii instrumentów pochodnych wymienionych w pkt 4–10 sekcji C załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE obliczany jest zgodnie z metodą określoną w ust. 2, 3 i 4.

2.   W przypadku instrumentów finansowych, dla których znaczny spadek wartości, o którym mowa w art. 23 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 236/2012, jest mierzony w stosunku do ceny w odnośnym systemie obrotu, znaczny spadek ich wartości oblicza się w oparciu o oficjalną cenę zamknięcia w odnośnym systemie obrotu określoną zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym systemie obrotu.

3.   W przypadku dłużnych instrumentów finansowych wyemitowanych przez emitenta długu państwowego, których znaczny spadek wartości, o którym mowa w art. 23 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 236/2012, jest mierzony w stosunku do krzywej rentowności, znaczny spadek ich wartości oblicza się jako zwiększenie rentowności w różnych punktach krzywej rentowności w porównaniu z krzywą rentowności emitenta długu państwowego w momencie zamknięcia sesji poprzedniego dnia handlowego, obliczone w oparciu o dane dostępne dla emitenta w danym systemie obrotu.

4.   W przypadku instrumentów finansowych, których znaczny spadek wartości, o którym mowa w art. 23 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 236/2012, jest mierzony w stosunku do zmiany rentowności, znaczny spadek ich wartości oblicza się jako zwiększenie bieżącej rentowności w porównaniu z rentownością tych instrumentów w momencie zamknięcia sesji poprzedniego dnia handlowego, obliczone w oparciu o dane dostępne dla emitenta tych instrumentów w danym systemie obrotu.

Artykuł 4

Metoda obliczania znacznych spadków wartości instrumentów pochodnych

Znaczny spadek wartości instrumentów finansowych należących do kategorii instrumentów pochodnych wymienionych w pkt 4–10 sekcji C załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE, których jedynym bazowym instrumentem finansowym jest instrument finansowy znajdujący się w obrocie w systemie obrotu i którego znaczny spadek wartości został określony zgodnie z art. 2 lub art. 3, jest obliczany poprzez odniesienie do znacznego spadku wartości bazowego instrumentu finansowego.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lipca 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 86 z 24.3.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1.

(3)  Zob. 1 s. niniejszego Dziennika Urzędowego.

(4)  Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.


Top