EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0900

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 900/2012 z dnia 2 października 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Agneau de lait des Pyrénées (ChOG)]

Dz.U. L 268 z 3.10.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/900/oj

3.10.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 268/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 900/2012

z dnia 2 października 2012 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Agneau de lait des Pyrénées (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Francji z dnia 10 grudnia 2007 r. o rejestrację nazwy „Agneau de lait des Pyrénées” jako chronionego oznaczenia geograficznego (ChOG) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Hiszpania zgłosiła sprzeciw wobec tej rejestracji na mocy art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 510/2006. Sprzeciw ten został uznany za dopuszczalny na podstawie art. 7 ust. 3 akapit pierwszy lit. a) i c) wymienionego rozporządzenia.

(3)

Pismem z dnia 8 listopada 2010 r. Komisja wezwała zainteresowane państwa członkowskie, aby doszły między sobą do porozumienia zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami.

(4)

Biorąc pod uwagę, że w przewidzianym terminie Hiszpania i Francja nie osiągnęły porozumienia, Komisja musi przyjąć decyzję zgodnie z procedurą określoną w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006.

(5)

Sprzeciw Hiszpanii dotyczył w szczególności domniemanego niewłaściwego wyznaczenia obszaru geograficznego oraz rzekomego braku konkretnego związku pomiędzy cechami produktu objętego postępowaniem i łańcuchem górskim Pirenejów. W złożonym wniosku Komisja nie stwierdziła jednak żadnych ewidentnych błędów rzeczowych związanych z wymienionymi elementami ani żadnych niezgodności między wnioskiem a wymogami rozporządzenia (WE) nr 510/2006.

(6)

Hiszpania w swoim sprzeciwie podnosiła również, że rejestracja nazwy „Agneau de lait des Pyrénées” może prowadzić do nieporozumień w odniesieniu do faktycznego pochodzenia produktu z uwagi na fakt, iż Pireneje nie są wyłącznie francuskim łańcuchem górskim oraz że w hiszpańskiej części łańcucha górskiego Pirenejów tradycyjnie wytwarza się produkty podobne do objętych wnioskiem, w tym już chronione oznaczenie geograficzne „Cordero de Navarra”.

(7)

Jeżeli po wniesieniu sprzeciwu nie doszło do porozumienia, Komisja podejmuje decyzję zgodnie z art. 7 ust. 5 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 510/2006. Nazwa „Agneau de lait des Pyrénées” w wersji przetłumaczonej, w szczególności w języku hiszpańskim, może wprowadzać konsumentów w błąd w odniesieniu do prawdziwego pochodzenia produktu. Nie ma powodu, by nie rejestrować nazwy „Agneau de lait des Pyrénées”, należy jednak uniknąć niejasności i zagwarantować sprawiedliwe stosowanie. W związku z tym przy wprowadzaniu do obrotu produktu odpowiadającego specyfikacji „Agneau de lait des Pyrénées” nie należy tłumaczyć na inne języki określenia geograficznego stanowiącego część nazwy „Agneau de lait des Pyrénées”. Postanowienie to ma zastosowanie zarówno do tłumaczenia na etykiecie, jak również w prezentacji lub przy reklamowaniu produktu. Ponadto na etykietach państwo pochodzenia należy podawać w tym samym polu widzenia co nazwę „Agneau de lait des Pyrénées” i w literach tej samej wielkości jak zastosowane do tej nazwy.

(8)

W świetle powyższego należy wpisać nazwę „Agneau de lait des Pyrénées” do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pochodzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Przy wprowadzaniu do obrotu produktów zgodnych ze specyfikacją nazwy wymienionej w załączniku do niniejszego rozporządzenia nie tłumaczy się odniesień do określenia „Pyrénées”.

Na etykietach zawierających nazwę wymienioną w załączniku do niniejszego rozporządzenia państwo pochodzenia podane jest w tym samym polu widzenia i w literach tej samej wielkości jak zastosowane do przedmiotowej nazwy.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 października 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. C 93 z 13.4.2010, s. 20.


ZAŁĄCZNIK

Środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 510/2006:

Klasa 1.1.   Mięso świeże (i podroby)

FRANCJA

Agneau de lait des Pyrénées (ChOG)


Top