Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0873

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 873/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie środków przejściowych dotyczących unijnego wykazu środków aromatyzujących i materiałów źródłowych wskazanego w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 267, 2.10.2012, p. 162–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 304 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/873/oj

2.10.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/162


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 873/2012

z dnia 1 października 2012 r.

w sprawie środków przejściowych dotyczących unijnego wykazu środków aromatyzujących i materiałów źródłowych wskazanego w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (1), w szczególności jego art. 25 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 ustanowiono rodzaje środków aromatyzujących i materiałów źródłowych objęte wymogiem oceny i zatwierdzenia.

(2)

W art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 przewidziano, że spośród środków aromatyzujących i materiałów źródłowych wymienionych w art. 9 można wprowadzać do obrotu i stosować w lub na żywności wyłącznie te, które zostały wymienione w wykazie unijnym, w stosownych przypadkach na warunkach określonych w tym wykazie.

(3)

W art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 wskazano, że art. 10 ma zastosowanie od dnia następującego 18 miesięcy po dniu rozpoczęcia stosowania wykazu unijnego.

(4)

Należy zatem ustalić tę datę rozpoczęcia stosowania wykazu unijnego do celów art. 30 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1334/2008.

(5)

Na pierwszym etapie rozporządzeniem Komisji (UE) nr 872/2012 (2) ustanowiono unijny wykaz substancji aromatycznych, wymienionych w art. 9 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1334/2008, poprzez wprowadzenie wykazu substancji aromatycznych wskazanego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2232/96 (3) do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 oraz poprzez ustalenie terminów rozpoczęcia stosowania tego wykazu.

(6)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1334/2008 substancje aromatyczne nieobjęte wykazem unijnym mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane w lub na żywności przez 18 miesięcy po dniu rozpoczęcia stosowania wykazu unijnego. Ponieważ substancje aromatyczne są już na rynku w państwach członkowskich, należy ustanowić przepisy zapewniające sprawne przejście do unijnej procedury udzielania zezwoleń. Aby zwiększyć pewność prawa, należy również ustalić okres przejściowy dla żywności zawierającej takie substancje aromatyczne.

(7)

Na drugim etapie należy ocenić środki aromatyzujące i materiały źródłowe wymienione w art. 9 lit. b) do f). Zainteresowane strony powinny złożyć wnioski dotyczące aktualizacji wykazu unijnego poprzez dodanie substancji do wykazu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1331/2008 oraz powinny przestrzegać rozporządzenia Komisji (UE) nr 234/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (4), w odniesieniu do wymaganych danych oraz w zakresie zawartości, redakcji i prezentacji wniosków dotyczących zezwolenia na stosowanie środków aromatyzujących i materiałów źródłowych wymienionych w art. 9 lit. b) do f) rozporządzenia (WE) nr 1334/2008.

(8)

Zgodnie z celami rozporządzenia (WE) nr 1334/2008, aby zwiększyć pewność prawa i zagwarantować brak dyskryminacji, należy wprowadzić środki przejściowe zapewniające czas na ocenę i wydanie zezwolenia dotyczącego wspomnianych środków aromatyzujących i materiałów źródłowych.

(9)

Termin stosowania części B do F załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008, w zakresie środków aromatyzujących i materiałów źródłowych wymienionych w art. 9 lit. b) do f) tego rozporządzenia, powinien zostać przesunięty, aby zapewnić czas na ocenę i wydanie zezwolenia dotyczącego wspomnianych środków aromatyzujących i materiałów źródłowych.

(10)

Zainteresowane strony powinny przedłożyć wnioski dotyczące zezwoleń w ustalonym terminie w odniesieniu do środków aromatyzujących i materiałów źródłowych wymienionych w art. 9 lit. b) do f) rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 i wprowadzanych obecnie do obrotu.

(11)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1334/2008 środki aromatyzujące i materiały źródłowe wymienione w art. 9 lit. b) do f) nieobjęte wykazem unijnym mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane w lub na żywności przez 18 miesięcy po dniu rozpoczęcia stosowania wykazu unijnego. Zważywszy, że środki aromatyzujące i materiały źródłowe wymienione w art. 9 lit. b) do f) rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 są już na rynku w państwach członkowskich, należy ustanowić przepisy zapewniające sprawne przejście do unijnej procedury udzielania zezwoleń. Aby zwiększyć pewność prawa, należy również ustalić okres przejściowy dla żywności zawierającej takie środki aromatyzujące i materiały źródłowe.

(12)

W art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 wskazano, że art. 26 i 28 rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 dotyczące zmian rozporządzenia Rady (EWG) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. ustanawiającego ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych (5) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (6), mają być stosowane z dniem rozpoczęcia stosowania wykazu unijnego. Należy zatem ustalić tę datę stosowania do celów art. 30 akapit czwarty rozporządzenia (WE) nr 1334/2008.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

SUBSTANCJE AROMATYCZNE WYMIENIONE W ART. 9 LIT. A) ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1334/2008

Artykuł 1

Środki przejściowe dotyczące żywności zawierającej substancje aromatyczne

Żywność zawierająca substancje aromatyczne, które są zgodnie z prawem wprowadzane do obrotu lub etykietowane przed 22 października 2014 r. ale nie spełniają wymogów części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008, może być przedmiotem obrotu aż do daty jej minimalnej trwałości lub przydatności do użycia.

ROZDZIAŁ II

ŚRODKI AROMATYZUJĄCE I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE WYMIENIONE W ART. 9 LIT. B) DO F) ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1334/2008

Artykuł 2

Termin stosowania części B do F unijnego wykazu środków aromatyzujących i materiałów źródłowych

Do celów art. 30 akapit trzeci w związku z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1334/2008, części B do F unijnego wykazu środków aromatyzujących i materiałów źródłowych wskazanego w załączniku I do tego rozporządzenia mają zastosowanie od 22 października 2016 r.

Artykuł 3

Termin składania wniosków

Zainteresowane strony przedkładają Komisji, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1331/2008 najpóźniej do [36 months from the entry into force of this Regulation], wnioski dotyczące zezwolenia na stosowanie środków aromatyzujących i materiałów źródłowych wymienionych w art. 9 lit. b) do f) rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 i wprowadzonych do obrotu w chwili wejścia w życie tego rozporządzenia.

Artykuł 4

Środki przejściowe dotyczące żywności zawierającej środki aromatyzujące i materiały źródłowe wymienione w art. 9 lit. b) do f) rozporządzenia (WE) nr 1334/2008

Żywność zawierająca środki aromatyzujące i materiały źródłowe wymienione w art. 9 lit. b) do f) rozporządzenia (WE) nr 1334/2008, które są zgodnie z prawem wprowadzane do obrotu lub etykietowane przed 22 kwietnia 2018 r., ale nie spełniają wymogów części B do F załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008, może być przedmiotem obrotu aż do daty jej minimalnej trwałości lub przydatności do użycia.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 5

Zmiany w rozporządzeniu (EWG) nr 1601/91 oraz (WE) nr 110/2008

Do celów art. 30 akapit czwarty rozporządzenia (WE) nr 1334/2008, w odniesieniu do zmian do rozporządzeń (EWG) nr 1601/91 oraz (WE) nr 110/2008, termin rozpoczęcia stosowania unijnego wykazu środków aromatyzujących i materiałów źródłowych następuje 22 kwietnia 2013 r.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 października 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 34.

(2)  Zob: s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3)  Dz.U. L 299 z 23.11.1996, s. 1.

(4)  Dz.U. L 64 z 11.3.2011, s. 15.

(5)  Dz.U. L 149 z 14.6.1991, s. 1.

(6)  Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16.


Top