EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0838

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 838/2012 z dnia 18 września 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) jako dodatku paszowego w dla wszystkich gatunków zwierząt Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 252, 19.9.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 295 - 296

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/838/oj

19.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 838/2012

z dnia 18 września 2012 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) jako dodatku paszowego w dla wszystkich gatunków zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie Lactobacillus brevis (DSMZ 21982). Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki technologiczne”.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w swojej opinii z dnia 6 marca 2012 r. (2), że preparat Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) w proponowanych warunkach stosowania nie ma niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko oraz że stosowanie tego preparatu może poprawić proces produkcji kiszonki poprzez zwiększone wytwarzanie kwasu octowego, w wyniku czego zwiększy się stabilność tlenowa kiszonki. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki technologiczne” i do grupy funkcjonalnej „dodatki do kiszonki”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dziennik EFSA 2012; 10(3):2617.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

CFU/kg materiału świeżego

Kategoria „dodatki technologiczne”. Grupa funkcjonalna: dodatki do kiszonki

1k20715

Lactobacillus brevis

(DSMZ 21982)

 

Skład dodatku

Preparat Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) zawierający co najmniej 8 × 1010 CFU/g dodatku

 

Charakterystyka substancji czynnej

Lactobacillus brevis (DSMZ 21982)

 

Metoda analityczna  (1)

 

Oznaczenie liczby w dodatku paszowym: metoda posiewu powierzchniowego (EN 15787)

 

Identyfikacja: elektroforeza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE)

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania i długość okresu przechowywania.

2.

Minimalna dawka dodatku w przypadku stosowania bez łączenia z innymi mikroorganizmami jako dodatku do kiszonki: 1 × 108 CFU/kg materiału świeżego.

3.

Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem zaleca się ochronę dróg oddechowych oraz używanie rękawic ochronnych.

9 października 2022 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top