EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0835

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 835/2012 z dnia 18 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (kadm) Tekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. L 252 z 19.9.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/835/oj

19.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 835/2012

z dnia 18 września 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (kadm)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 131,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 494/2011 z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (kadm) (2) zmieniło zakres stosowanych ograniczeń dotyczących kadmu i jego związków, wprowadzając przepisy mające zastosowanie do pałeczek do lutowania oraz biżuterii zgodnie z oceną ryzyka i strategiami zmniejszania ryzyka dla kadmu i tlenku kadmu (3).

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 494/2011 rozszerzyło ponadto obowiązujące ograniczenia dotyczące stosowania kadmu i jego związków w syntetycznych polimerach organicznych (tworzywo sztuczne) na wszystkie tworzywa sztuczne ustanawiając jednocześnie wyjątek dla stosowania polichlorku winylu z odzysku zawierającego kadm w produkcji niektórych materiałów budowlanych. Odstępstwo to zostało przyznane z uwzględnieniem dyskusji przeprowadzonych na zorganizowanym ad hoc spotkaniu ekspertów poświęconym działaniom związanym z zarządzaniem ryzykiem na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz wyników przeprowadzonego badania na temat społeczno-ekonomicznych skutków ewentualnej aktualizacji ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania kadmu w biżuterii, stopach lutowniczych i w polichlorku winylu, opublikowanych w styczniu 2010 r. (4). Wszystkie elementy ograniczenia zostały również skonsultowane z właściwymi organami państw członkowskich odpowiedzialnymi za wdrożenie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i z zainteresowanymi stronami.

(3)

Po przyjęciu rozporządzenia (UE) nr 494/2011 Komisja została poinformowana o zastosowaniach pigmentów kadmowych w niektórych typach tworzyw sztucznych, objętych po raz pierwszy ograniczeniem na mocy rozporządzenia (WE) nr 494/2011, w których to zastosowaniach, jak się wydaje, nie ma odpowiedniej alternatywy dla użycia związków kadmu i dla których, ze względu na wyjątkowe okoliczności związane z ograniczonymi konsultacjami, właściwe jest obecnie dokonanie dodatkowej oceny.

(4)

Rezolucja Rady z dnia 25 stycznia 1988 r. wzywa do ogólnej strategii walki z zanieczyszczeniem środowiska przez kadm, włącznie z zastosowaniem szczególnych środków ograniczających stosowanie kadmu i wspierających wypracowywanie dalszych alternatywnych rozwiązań dla stosowania kadmu w pigmentach, stabilizatorach i powłokach galwanicznych, postulując ograniczenie zastosowań kadmu do przypadków, w których nie istnieją odpowiednie alternatywy.

(5)

Zgodnie z art. 69 REACH Komisja zwróci się do Europejskiej Agencji Chemikaliów o przygotowanie dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi w załączniku XV, dotyczącej stosowania kadmu i związków kadmu w typach tworzyw sztucznych objętych po raz pierwszy ograniczeniem na mocy rozporządzenia (UE) nr 494/2011, uwzględniając w pełni rezolucję Rady z dnia 25 stycznia 1988 r.

(6)

Dopóki procedura wprowadzania ograniczeń nie zostanie zakończona, ograniczenie dotyczące stosowania kadmu i jego związków należy stosować jedynie do typów tworzywa sztucznego wymienionych w pozycji 23 załącznika XVII przed przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 494/2011.

(7)

Aby zapewnić pewność prawa, niniejsze rozporządzenie należy stosować od dnia 10 grudnia 2011 r.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 10 grudnia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 134 z 21.5.2011, s. 2.

(3)  Dz.U. C 149 z 14.6.2008, s. 6.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


ZAŁĄCZNIK

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w tabeli zawierającej oznaczenie substancji, grup substancji i mieszanin oraz warunki ograniczenia wprowadza się następujące zmiany:

1)

pozycja 23 kolumna druga pkt 1 akapity pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

 

„1.

Nie jest stosowany w mieszaninach i wyrobach wytwarzanych z następujących syntetycznych polimerów organicznych (dalej zwanych tworzywem sztucznym):

polimery lub kopolimery chlorku winylu (PCW) [3904 10] [3904 21],

poliuretan (PUR) [3909 50],

polietylen małej gęstości (LDPE), z wyjątkiem polietylenu małej gęstości używanego do wytwarzania zabarwionej przedmieszki [3901 10],

octan celulozy (CA) [3912 11],

maślanooctan celulozy (CAB) [3912 11],

żywice epoksydowe [3907 30],

żywice melaminowo-formaldehydowe (MF) [3909 20],

żywice mocznikowo-formaldehydowe (UF) [3909 10],

poliestry nienasycone (UP) [3907 91],

politereftalan etylenu (PET) [3907 60],

politereftalan butylenu (PBT),

polistyren przezroczysty/ogólnego przeznaczenia [3903 11],

kopolimer metakrylanu metylu – akrylonitrylu (AMMA),

polietylen sieciowany (VPE),

polistyren wysokoudarowy,

polipropylen (PP) [3902 10].

Mieszaniny i wyroby wytwarzane z wyżej wymienionych tworzyw sztucznych nie są wprowadzane do obrotu, jeżeli stężenie kadmu (wyrażone jako kadm metaliczny) jest równe 0,01 % masy tworzywa sztucznego lub wyższe.”

2)

w pozycji 23 kolumna druga pkt 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Do dnia 19 listopada 2012 r., zgodnie z art. 69, Komisja zwraca się do Europejskiej Agencji Chemikaliów o przygotowanie dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi w załączniku XV, w celu przeprowadzenia oceny, czy stosowanie kadmu i jego związków w tworzywach sztucznych, innych niż wymienione w akapicie 1, powinno być ograniczone.”


Top