Help Print this page 

Document 32012R0827

Title and reference
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 827/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące środków podawania do publicznej wiadomości pozycji netto z tytułu akcji, formy, w jakiej mają być przekazywane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych informacje w odniesieniu do pozycji krótkich netto, rodzajów umów, porozumień i środków, które w odpowiedni sposób zapewniają dostępność akcji lub instrumentów związanych z długiem państwowym na potrzeby rozrachunku oraz dat i okresu na potrzeby ustalenia głównego systemu obrotu akcją, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego Tekst mający znaczenie dla EOG
  • In force
OJ L 251, 18.9.2012, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 37 - 44

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/827/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 827/2012

z dnia 29 czerwca 2012 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące środków podawania do publicznej wiadomości pozycji netto z tytułu akcji, formy, w jakiej mają być przekazywane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych informacje w odniesieniu do pozycji krótkich netto, rodzajów umów, porozumień i środków, które w odpowiedni sposób zapewniają dostępność akcji lub instrumentów związanych z długiem państwowym na potrzeby rozrachunku oraz dat i okresu na potrzeby ustalenia głównego systemu obrotu akcją, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (1), w szczególności jego art. 9 ust. 6, art. 11 ust. 4, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 5 i art. 16 ust. 4,

po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustanowienie wykazu wyłączonych akcji, co jest konieczne w związku z podawaniem do wiadomości publicznej pozycji krótkich z tytułu wszystkich akcji nieobjętych wyłączeniem, oraz warunków dotyczących przekazywania tych informacji Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (zwanemu dalej „EUNGiPW”). Niezbędne jest zatem ustanowienie przepisów dotyczących porozumień i środków, które mają zostać przyjęte w odniesieniu do akcji nieobjętych wyłączeniem. W celu zapewnienia spójności między tymi przepisami dotyczącymi krótkiej sprzedaży, które powinny wejść w życie jednocześnie, oraz ułatwienia uzyskania ich kompleksowego obrazu oraz zapewnienia sprawnego dostępu do nich osobom podlegającym wspomnianym obowiązkom odpowiednie jest umieszczenie wszystkich wykonawczych standardów technicznych wymaganych rozporządzeniem (UE) nr 236/2012 w jednym rozporządzeniu.

(2)

Aby zapewnić jednolite stosowanie rozporządzenia (UE) nr 236/2012 w odniesieniu do informacji, które mają być przekazywane EUNGiPW przez właściwe organy, oraz w celu zapewnienia sprawnego przetwarzania tych informacji, powinny one być przesyłane elektronicznie, w bezpieczny sposób, za pomocą standardowego szablonu.

(3)

Ważne jest zapewnienie na centralnych stronach internetowych prowadzonych lub nadzorowanych przez właściwy organ łatwego dostępu do danych dotyczących pozycji krótkich netto podawanych do wiadomości uczestników rynku oraz różnorakiego wykorzystywania tych danych. W tym celu dane te powinny być dostarczane w formie, która pozwala nie tylko na ich prezentację w formie statycznych nieedytowalnych dokumentów, ale także na ich elastyczne wykorzystywanie. Jeżeli tylko jest to technicznie możliwe, należy stosować formaty nadające się do przetwarzania maszynowego, aby umożliwić użytkownikom systematyczne i oszczędne kosztowo przetwarzanie informacji.

(4)

W celu zapewnienia podawania tych informacji do wiadomości rynku, oprócz ujawnienia na centralnej stronie internetowej prowadzonej lub nadzorowanej przez właściwy organ powinno być możliwe podawanie do wiadomości publicznej szczegółowych informacji na temat pozycji krótkiej netto innymi metodami.

(5)

Nieodzowne jest, aby podając do wiadomości publicznej poszczególne pozycje krótkie netto z tytułu akcji przekraczające odpowiedni próg powodujący obowiązek publikacji, zapewnić użytkownikom dwa podstawowe źródła informacji. Powinny one obejmować zwięzły wykaz lub tabelę zawierające pozycje krótkie netto, przekraczające próg powodujący obowiązek publikacji, które są otwarte w chwili wejścia na centralną stronę internetową, oraz wykaz lub tabelę zawierające dane historyczne o wszystkich poszczególnych pozycjach krótkich netto, które zostały wcześniej opublikowane.

(6)

W przypadku gdy pozycja krótka netto z tytułu akcji spadła poniżej odpowiedniego progu powodującego obowiązek publikacji, należy opublikować szczegółowe dane dotyczące tej pozycji, w tym jej faktyczną wielkość. Aby uniknąć potencjalnych pomyłek ze strony użytkowników wchodzących na centralną stronę internetową, ujawnione pozycje, które spadły poniżej 0,5 % wyemitowanego kapitału zakładowego danej spółki, nie powinny być wyświetlane obok bieżących pozycji bezterminowo, ale powinny być dostępne, po ich publikacji przez okres 24 godzin, jako dane historyczne.

(7)

W celu zapewnienia spójnych i jasnych, ale jednocześnie elastycznych ram istotne jest określenie rodzajów umów pożyczek i innych wymagalnych roszczeń o równoważnym skutku oraz rodzaje porozumień z osobą trzecią, które odpowiednio zapewniają dostępność akcji lub instrumentów długu państwowego na potrzeby rozrachunku, oraz określenie kryteriów, jakie takie umowy i porozumienia muszą spełniać.

(8)

Wykorzystanie praw poboru nowych akcji w związku z krótką sprzedażą może odpowiednio zagwarantować dostępność akcji na potrzeby rozrachunku tylko wówczas, gdy porozumienie stanowi, że rozrachunek krótkiej sprzedaży jest gwarantowany w terminie rozrachunku. Niezbędne jest zatem określenie przepisów zapewniających dostępność akcji pochodzących z praw poboru najpóźniej w dacie rozrachunku oraz w ilości co najmniej odpowiadającej liczbie akcji, które mają być przedmiotem krótkiej sprzedaży.

(9)

Przy określaniu obowiązujących przez ograniczony czas porozumień dotyczących potwierdzeń ważne jest określenie okresu, podczas którego krótka sprzedaż ma zostać pokryta poprzez zakupy instrumentów, przy czym okres ten powinien uwzględniać różnice w cyklach rozrachunkowych w poszczególnych państwach.

(10)

W celu zapewnienia w odpowiedni sposób dostępności instrumentów na potrzeby rozrachunku w przypadku gdy osoba fizyczna lub prawna zawierająca transakcję krótkiej sprzedaży zawarła z osobą trzecią porozumienie, na mocy którego ta osoba trzecia potwierdziła, że dany instrument został zlokalizowany, niezbędna jest pewność, że dana osoba trzecia, jeżeli ma ona siedzibę w państwie trzecim, podlega odpowiedniemu nadzorowi oraz że istnieją odpowiednie porozumienia dotyczące wymiany informacji między organami nadzoru. Takie odpowiednie porozumienia mogłyby obejmować podpisanie protokołu ustaleń ustanowionego przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO).

(11)

W celu zapewnienia właściwego wdrażania wymogu nakazującego ustalenie, czy główny system obrotu akcją znajduje się poza terytorium Unii, należy wprowadzić przejściowe zasady dotyczące ustalenia po raz pierwszy wykazu wyłączonych akcji na podstawie art. 16 rozporządzenia (UE) nr 236/2012. Pomimo że wykaz wyłączonych akcji jest ważny przez okres dwóch lat, konieczne jest ponadto wprowadzenie pewnej elastyczności, ponieważ istnieją okoliczności, które mogą wymagać dokonania przeglądu tego wykazu w trakcie takiego dwuletniego okresu.

(12)

W celu zapewnienia spójności data rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia powinna być zbieżna z datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 236/2012. Aby zapewnić jednak osobom fizycznym i prawnym wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z wykazem akcji objętych wyłączeniem na podstawie rozporządzenia (UE) nr 236/2012, sporządzenie tego wykazu oraz jego późniejsza publikacja na stronach internetowych EUNGiPW powinny mieć miejsce odpowiednio wcześnie przed datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 236/2012. Dlatego też przepisy dotyczące daty i okresu na potrzeby obliczeń dotyczących głównego systemu obrotu, daty zawiadomienia EUNGiPW o akcjach, których główny system obrotu znajduje się poza terytorium Unii, oraz nabrania mocy obowiązującej przez wykaz wyłączonych akcji należy stosować od daty wejścia niniejszego rozporządzenia w życie.

(13)

Ponieważ w rozporządzeniu (UE) nr 236/2012 uznano, że zanim rozporządzenie to będzie mogło być zastosowane w praktyce, należy przyjąć wiążące standardy techniczne, a także ponieważ istotne jest określenie przed dniem 1 listopada 2012 r. wymaganych elementów innych niż istotne w celu ułatwienia uczestnikom rynku przestrzegania przepisów tego rozporządzenia, a właściwym organom – egzekwowania ich przestrzegania, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu następującym po dniu jego publikacji.

(14)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożonych Komisji przez EUNGiPW.

(15)

EUNGiPW przeprowadził otwarte konsultacje społeczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował związane z nimi potencjalne koszty i korzyści oraz zwrócił się o ich zaopiniowanie do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych utworzonej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wykonawcze standardy techniczne określające:

(a)

środki, za pomocą których informacje dotyczące pozycji krótkich netto mogą być podawane do wiadomości publicznej przez osoby fizyczne lub prawne, oraz formę, w jakiej informacje mają być przekazywane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (zwanemu dalej „EUNGiPW”) przez właściwe organy zgodnie z art. 9 ust. 6 i art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 236/2012;

(b)

rodzaje umów, porozumień i środków, które w odpowiedni sposób zapewniają dostępność akcji na potrzeby rozrachunku, oraz rodzaje umów lub porozumień, które w odpowiedni sposób zapewniają dostępność długu państwowego na potrzeby rozrachunku zgodnie z art. 12 ust. 2 i art. 13 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 236/2012;

(c)

daty i okresy na potrzeby obliczeń dotyczących głównego systemu obrotu, zawiadomienia kierowanego do EUNGiPW oraz mocy obowiązującej odnośnego wykazu zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 236/2012.

ROZDZIAŁ II

ŚRODKI PODAWANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZNACZNYCH POZYCJI KRÓTKICH NETTO Z TYTUŁU AKCJI

[ART. 9 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 236/2012]

Artykuł 2

Środki, za pomocą których informacje mogą być podawane do wiadomości publicznej

Informacje na temat pozycji krótkich netto z tytułu akcji są podawane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie ich na centralnej stronie internetowej prowadzonej lub nadzorowanej przez odpowiedni właściwy organ na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 236/2012. Informacje te są podawane do wiadomości publicznej za pomocą środków, które:

(a)

zapewniają ich publikację w formie określonej w załączniku I w taki sposób, aby umożliwić osobom wchodzącym na stronę internetową dostęp do jednej lub większej liczby tabeli zawierających wszystkie istotne informacje o pozycjach uporządkowanych według emitenta akcji;

(b)

umożliwiają użytkownikom ustalenie, czy pozycje krótkie netto wobec emitenta akcji osiągnęły lub przekroczyły odpowiedni próg powodujący obowiązek publikacji w chwili, gdy użytkownik wszedł na stronę internetową, oraz filtrowanie danych na podstawie tego kryterium;

(c)

zapewniają dane historyczne dotyczące opublikowanych pozycji krótkich netto wobec emitenta akcji;

(d)

obejmują, jeżeli jest to technicznie możliwe, pliki do pobrania zawierające opublikowane i historyczne pozycje krótkie netto w formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego, co oznacza, że pliki te są w wystarczającym stopniu ustrukturyzowane, dzięki czemu aplikacje są w stanie w niezawodny sposób zidentyfikować poszczególne stwierdzenia faktów oraz wewnętrzną strukturę tych dokumentów;

(e)

wykazują przez jeden dzień, wraz z informacjami wskazanymi w lit. b), pozycje krótkie netto, które są publikowane, ponieważ spadły poniżej progu powodującego obowiązek publikacji, wynoszącego 0,5 % wyemitowanego kapitału zakładowego, po czym są usuwane i przenoszone do archiwum danych historycznych.

ROZDZIAŁ III

FORMA, W JAKIEJ MAJĄ BYĆ PRZEKAZYWANE EUNGiPW PRZEZ WŁAŚCIWE ORGANY INFORMACJE NA TEMAT POZYCJI KRÓTKICH NETTO

[ART. 11 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 236/2012]

Artykuł 3

Forma informacji okresowych

1.   Informacje, które mają być co kwartał przekazywane EUNGiPW na temat pozycji krótkich netto z tytułu akcji, długu państwowego i swapów ryzyka kredytowego na podstawie art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 236/2012, są dostarczane przez odpowiednie właściwe organy w formie określonej w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

2.   Informacje, o których mowa w ust. 1, są wysłane do EUNGiPW elektronicznie, za pomocą systemu stworzonego przez EUNGiPW, który zapewnia zachowanie kompletności, integralności i poufności informacji podczas ich przesyłania.

Artykuł 4

Forma informacji przekazywanych na żądanie

1.   Odpowiedni właściwy organ przekazuje informacje dotyczące pozycji krótkich netto z tytułu akcji i długu państwowego lub niepokrytych pozycji z tytułu swapów ryzyka kredytowego dotyczących długu państwowego, na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 236/2012, w formie określonej przez EUNGiPW w jego wniosku.

2.   Jeżeli żądane informacje dotyczą informacji zawartych w zgłoszeniu otrzymanym przez właściwy organ na podstawie art. 5, 7 i 8 rozporządzenia (UE) nr 236/2012, informacje te są dostarczane zgodnie z wymogami ustanowionymi w art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 826/2012 (3).

3.   Żądane informacje są przesyłane przez właściwy organ w formie elektronicznej, za pomocą systemu stworzonego przez EUNGiPW do wymiany informacji, który zapewnia zachowanie kompletności, integralności i poufności informacji podczas ich przesyłania.

ROZDZIAŁ IV

UMOWY, POROZUMIENIA I ŚRODKI ZAPEWNIAJĄCE W ODPOWIEDNI SPOSÓB DOSTĘPNOŚĆ DO CELÓW ROZRACHUNKU

[ART. 12 I 13 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 236/2012]

Artykuł 5

Umowy pożyczek papierów wartościowych i inne wymagalne roszczenia o równoważnym skutku

1.   Umowa pożyczki lub inne wymagalne roszczenie, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. b) oraz art. 13 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 236/2012, powstają w drodze następujących rodzajów porozumień, umów lub roszczeń, które są prawnie wiążące przez okres obowiązywania transakcji krótkiej sprzedaży:

(a)

kontrakty terminowe futures i swapy: kontrakty terminowe futures oraz umowy swap, prowadzące do fizycznego rozrachunku odpowiednich akcji lub długu państwowego i zapewniające pokrycie co najmniej takich liczby akcji lub kwoty długu państwowego, które są przedmiotem krótkiej sprzedaży przez osobę fizyczną lub prawną, zawarte przed lub jednocześnie z transakcją krótkiej sprzedaży i określające datę dostawy lub wygaśnięcia, która zapewnia możliwość dokonania rozrachunku krótkiej sprzedaży w terminie rozrachunku;

(b)

opcje: umowy opcji, prowadzące do fizycznego rozrachunku odpowiednich akcji lub długu państwowego i zapewniające pokrycie co najmniej takich liczby akcji lub kwoty długu państwowego, które są przedmiotem krótkiej sprzedaży przez osobę fizyczną lub prawną, zawarte przed lub jednocześnie z transakcją krótkiej sprzedaży i określające datę wygaśnięcia, która zapewnia możliwość dokonania rozrachunku krótkiej sprzedaży w terminie rozrachunku;

(c)

umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu: umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu zapewniające pokrycie co najmniej takich liczby akcji lub kwoty długu państwowego, które są przedmiotem krótkiej sprzedaży przez osobę fizyczną lub prawną, zawarte przed lub jednocześnie z transakcją krótkiej sprzedaży i określające datę odkupu, która zapewnia możliwość dokonania rozrachunku krótkiej sprzedaży w terminie rozrachunku;

(d)

umowy stałe lub pożyczki odnawialne: umowa lub umowa pożyczki, które są zawierane przed lub jednocześnie z transakcją krótkiej sprzedaży i których przedmiotem jest ustalona z góry kwota szczegółowo wskazanych akcji lub długu państwowego, zapewniające przez okres obowiązywania transakcji krótkiej sprzedaży pokrycie co najmniej takich liczby akcji lub kwoty długu państwowego, które są przedmiotem krótkiej sprzedaży przez osobę fizyczną lub prawną, i określające datę dostawy lub wykonania, która zapewnia możliwość dokonania rozrachunku krótkiej sprzedaży w terminie rozrachunku;

(e)

umowy dotyczące praw poboru: umowy dotyczące praw poboru w przypadku gdy osoba fizyczna lub prawna jest w posiadaniu praw poboru nowych akcji tego samego emitenta i tej samej klasy, zapewniające pokrycie co najmniej takiej liczby akcji, która jest przedmiotem krótkiej sprzedaży, pod warunkiem że danej osobie fizycznej lub prawnej przysługuje prawo otrzymania tych akcji w momencie rozrachunku krótkiej sprzedaży lub wcześniej;

(f)

inne roszczenia lub umowy prowadzące do dostawy akcji lub długu państwowego: umowy lub roszczenia zapewniające pokrycie co najmniej takich liczby akcji lub kwoty długu państwowego, które są przedmiotem krótkiej sprzedaży przez osobę fizyczną lub prawną, zawarte lub powstałe przed lub jednocześnie z transakcją krótkiej sprzedaży i określające datę dostawy lub wykonania, która zapewnia możliwość dokonania rozrachunku krótkiej sprzedaży w terminie rozrachunku.

2.   Porozumienie, umowa lub roszczenie są przekazywane na trwałym nośniku przez kontrahenta osobie fizycznej lub prawnej jako dowód istnienia umowy pożyczki lub innego wymagalnego roszczenia.

Artykuł 6

Porozumienia i środki, jakie mają być podjęte w odniesieniu do krótkiej sprzedaży akcji dopuszczonej do obrotu w systemie obrotu

[art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 236/2012]

1.   Ust. 2, 3 i 4 określają porozumienia i środki, jakie mają być podjęte w odniesieniu do krótkiej sprzedaży akcji dopuszczonej do obrotu w systemie obrotu na podstawie art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 236/2012.

2.   Standardowe porozumienia i środki dotyczące lokalizacji oznaczają porozumienia, potwierdzenia i środki, które obejmują każdy z następujących elementów:

(a)

w przypadku potwierdzeń zlokalizowania: potwierdzenie dostarczone przez osobę trzecią przed zawarciem krótkiej sprzedaży przez osobę fizyczną lub prawną, w którym osoba trzecia stwierdza, że jest w stanie udostępnić akcje na potrzeby terminowego rozrachunku, biorąc pod uwagę kwotę ewentualnej sprzedaży oraz warunki rynkowe, i oznacza okres, na czas którego akcja zostaje zlokalizowana;

(b)

w przypadku potwierdzeń oznakowania: potwierdzenie przez osobę trzecią, dostarczone przed zawarciem krótkiej sprzedaży, zgodnie z którym co najmniej oznakowała ona żądaną liczbę akcji jako przeznaczone dla danej osoby.

3.   Standardowe porozumienia i środki dotyczące zlokalizowania instrumentu w trakcie tego samego dnia oznaczają porozumienia, potwierdzenia i środki, które obejmują każdy z następujących elementów:

(a)

w odniesieniu do żądań potwierdzenia: żądanie potwierdzenia przez osobę fizyczną lub prawną na rzecz osoby trzeciej, że krótka sprzedaż zostanie pokryta w drodze zakupów w dniu, w którym ma miejsce krótka sprzedaż;

(b)

w odniesieniu do potwierdzeń zlokalizowania: potwierdzenie dostarczone przez osobę trzecią przed zawarciem krótkiej sprzedaży, w którym osoba trzecia stwierdza, że jest w stanie udostępnić akcje na potrzeby terminowego rozrachunku, biorąc pod uwagę kwotę ewentualnej sprzedaży oraz warunki rynkowe, i wskazuje okres, na który akcje zostają zlokalizowane;

(c)

w odniesieniu do potwierdzeń dotyczących łatwej możliwości pożyczki lub zakupu: potwierdzenie przez osobę trzecią, dostarczone przed zawarciem krótkiej sprzedaży, zgodnie z którym akcja może zostać w łatwy sposób pożyczona lub zakupiona w odpowiedniej ilości, biorąc pod uwagę warunki rynkowe i inne dostępne tej osobie trzeciej informacje na temat podaży akcji, lub – w przypadku braku takiego potwierdzenia przez osobę trzecią – potwierdzenie, że co najmniej oznakowała ona żądaną liczbę akcji jako przeznaczone dla danej osoby fizycznej lub prawnej;

(d)

w odniesieniu do monitorowania: zobowiązanie osoby fizycznej lub prawnej do monitorowania kwoty krótkiej sprzedaży niepokrytej w drodze zakupów;

(e)

w odniesieniu do zleceń na wypadek niedokonania pokrycia: zobowiązanie osoby fizycznej lub prawnej, że w przypadku niepokrycia przeprowadzonych transakcji krótkiej sprzedaży w drodze zakupów tego samego dnia dana osoba fizyczna lub prawna prześle niezwłocznie osobie trzeciej zlecenie pozyskania akcji do pokrycia krótkiej sprzedaży w celu zapewnienia terminowego rozrachunku.

4.   Porozumienia i środki dotyczące łatwej możliwości pożyczki lub zakupu oznaczają porozumienia, potwierdzenia i środki w przypadku gdy osoba fizyczna lub prawna przystępuje do krótkiej sprzedaży akcji, które spełniają wymogi w zakresie płynności ustanowione w art. 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1287/2006 (4), lub innych akcji, które wchodzą w skład głównego krajowego indeksu akcyjnego wskazanego przez odpowiedni właściwy organ każdego państwa członkowskiego i stanowią bazowy instrument finansowy instrumentu pochodnego dopuszczonego do obrotu w systemie obrotu, obejmujące następujące elementy:

(a)

w odniesieniu do potwierdzeń zlokalizowania: potwierdzenie dostarczone przez osobę trzecią przed zawarciem krótkiej sprzedaży, w którym osoba trzecia stwierdza, że jest w stanie udostępnić akcje na potrzeby terminowego rozrachunku, biorąc pod uwagę kwotę ewentualnej sprzedaży oraz warunki rynkowe, i wskazuje okres, na który akcja zostaje zlokalizowana;

(b)

w odniesieniu do potwierdzeń dotyczących łatwej możliwości pożyczki lub zakupu: potwierdzenie przez osobę trzecią, dostarczone przed zawarciem krótkiej sprzedaży, zgodnie z którym akcja może zostać w łatwy sposób pożyczona lub zakupiona w odpowiedniej ilości, biorąc pod uwagę warunki rynkowe i inne dostępne tej osobie trzeciej informacje na temat podaży akcji, lub – w przypadku braku takiego potwierdzenia przez osobę trzecią – potwierdzenie, że co najmniej oznakowała ona żądaną liczbę akcji jako przeznaczone dla danej osoby fizycznej lub prawnej; oraz

(c)

w odniesieniu do zleceń dotyczących pokrycia: jeżeli zawarte transakcje krótkiej sprzedaży nie zostaną pokryte w drodze zakupów lub pożyczek – zobowiązanie do niezwłocznego przesłania osobie trzeciej zlecenia osoby fizycznej lub prawnej dotyczącego pozyskania akcji do pokrycia krótkiej sprzedaży w celu zapewnienia terminowego rozrachunku.

5.   Porozumienia, potwierdzenia i zlecenia, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, są przekazywane na trwałym nośniku przez osobę trzecią osobie fizycznej lub prawnej jako dowód istnienia porozumień, potwierdzeń i zleceń.

Artykuł 7

Porozumienia z osobami trzecimi, jakie mają być podjęte w odniesieniu do długu państwowego

[art. 13 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 236/2012]

1.   Ust. 2–5 określają porozumienia z osobami trzecimi, jakie mają być podjęte w odniesieniu do długu państwowego na podstawie art. 13 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 236/2012.

2.   Standardowe porozumienie dotyczące zlokalizowania długu państwowego oznacza potwierdzenie dostarczone przez osobę trzecią przed zawarciem krótkiej sprzedaży, w którym osoba trzecia stwierdza, że jest w stanie udostępnić dług państwowy na potrzeby terminowego rozrachunku, w kwocie żądanej przez osobę fizyczną lub prawną, biorąc pod uwagę warunki rynkowe, i wskazuje okres, na który dług państwowy zostaje zlokalizowany.

3.   Obowiązujące przez ograniczony czas porozumienie dotyczące potwierdzeń oznacza porozumienie, w którym osoba fizyczna lub prawna oświadcza wobec osoby trzeciej, że krótka sprzedaż zostanie pokryta w drodze zakupów w tym samym dniu, w którym zostanie przeprowadzona krótka sprzedaż, a osoba trzecia potwierdza, przed zawarciem krótkiej sprzedaży, swoje uzasadnione przekonanie, że dany dług państwowy można w łatwy sposób zakupić w odpowiedniej ilości, biorąc pod uwagę warunki rynkowe i inne informacje na temat podaży instrumentów długu państwowego dostępne tej osobie trzeciej, w dniu zawarcia krótkiej sprzedaży.

4.   Bezwarunkowe potwierdzenie transakcji repo oznacza potwierdzenie przez osobę trzecią przed zawarciem krótkiej sprzedaży jej uzasadnionego przekonania, że rozrachunek może zostać przeprowadzony w terminie dzięki jego udziałowi w stałym systemie organizowanym lub prowadzonym przez bank centralny, urząd ds. zarządzania długiem lub system rozrachunku papierów wartościowych, który zapewnia bezwarunkowy dostęp do danego długu państwowego w ilości odpowiadającej wolumenowi krótkiej sprzedaży.

5.   Potwierdzenie dotyczące łatwej możliwości zakupu długu państwowego oznacza potwierdzenie przez osobę trzecią, dostarczone przed zawarciem krótkiej sprzedaży, w którym osoba ta wyraża swoje uzasadnione przekonanie, że rozrachunek może zostać przeprowadzony w terminie, ponieważ dany dług państwowy można w łatwy sposób pożyczyć lub zakupić w odpowiedniej ilości, biorąc pod uwagę warunki rynkowe i inne dostępne tej osobie trzeciej informacje na temat podaży długu państwowego.

6.   Porozumienia, potwierdzenia i zlecenia, o których mowa w ust. 2–5, są przekazywane na trwałym nośniku przez osobę trzecią osobie fizycznej lub prawnej jako dowód istnienia porozumień, potwierdzeń i zleceń.

Artykuł 8

Osoby trzecie, z którymi zawierane są porozumienia

1.   Jeżeli porozumienie, o którym mowa w art. 6 i 7, jest zawierane z osobą trzecią, ta osoba trzecia musi należeć do jednej z następujących grup:

(a)

w przypadku firmy inwestycyjnej: firma inwestycyjna, która spełnia wymogi określone w ust. 2;

(b)

w przypadku partnera centralnego: partner centralny, który przeprowadza rozliczenia odpowiednich akcji lub długu państwowego;

(c)

w przypadku systemu rozrachunku papierów wartościowych: system rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu definicji zawartej w dyrektywie 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5), który przeprowadza rozrachunek płatności z tytułu odpowiednich akcji lub długu państwowego;

(d)

w przypadku banku centralnego: bank centralny, który dopuszcza odpowiednie akcje lub dług państwowy jako zabezpieczenie lub prowadzi operacje otwartego rynku lub operacje repo, których przedmiotem są odpowiednie akcje lub dług państwowy;

(e)

w przypadku podmiotu zarządzającego długiem publicznym: podmiot zarządzający długiem publicznym danego emitenta długu państwowego;

(f)

każda inna osoba, która zgodnie z unijnym prawem podlega wymogom w zakresie wydawania zezwoleń lub rejestracji przez członka Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego i spełnia wymogi określone w ust. 2;

(g)

osoba mającą siedzibę w państwie trzecim, która uzyskała zezwolenie lub została zarejestrowana i podlega nadzorowi przez organ w tym państwie trzecim oraz spełnia wymogi określone w ust. 2, pod warunkiem że organ państwa trzeciego jest stroną odpowiedniego porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie wymiany informacji z odpowiednim właściwym organem.

2.   Do celów ust. 1 lit. a), f) i g) osoba trzecia musi spełniać następujące wymogi:

(a)

uczestniczy w zarządzaniu pożyczką lub zakupem odpowiednich akcji lub długu państwowego;

(b)

przedstawia dowód potwierdzający to uczestnictwo;

(c)

jest w stanie przedstawić na żądanie swoim kontrahentom dowody, w tym o charakterze statystycznym, potwierdzające jej zdolność do dostawy – samodzielnie lub za pośrednictwem innych osób – akcji lub długu państwowego na rzecz swoich kontrahentów w terminach, do których dotrzymania zobowiązała się.

ROZDZIAŁ V

USTALENIE GŁÓWNEGO SYSTEMU OBROTU DO CELÓW WYŁĄCZENIA

[ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 236/2012]

Artykuł 9

Data i okres na potrzeby obliczeń dotyczących głównego systemu obrotu

1.   Odpowiednie właściwe organy przeprowadzają obliczenia w celu ustalenia głównego systemu obrotu akcją na co najmniej 35 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 236/2012 w odniesieniu do okresu od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

2.   Późniejszych obliczeń dokonuje się przed dniem 22 lutego 2014 r. w odniesieniu do okresu między dniem 1 stycznia 2012 r. a dniem 31 grudnia 2013 r., a następnie co dwa lata, w odniesieniu do kolejnego dwuletniego okresu.

3.   Jeżeli dana akcja nie była dopuszczona do obrotu w systemie obrotu w Unii ani w systemie obrotu w państwie trzecim podczas całego dwuletniego okresu, okres do celów obliczeń stanowi okres, przez który akcja ta była dopuszczona do obrotu równocześnie w obu systemach.

Artykuł 10

Data zawiadomienia EUNGiPW

Odpowiednie właściwe organy zawiadamiają EUNGiPW o akcjach, których główny system obrotu znajduje się poza terytorium Unii, na co najmniej 35 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 236/2012, a następnie w dniu poprzedzającym pierwszy dzień, w którym prowadzi się obrót, w marcu każdego drugiego roku, począwszy od marca 2014 r.

Artykuł 11

Nabranie mocy obowiązującej przez wykaz wyłączonych akcji

Wykaz akcji, których główny system obrotu znajduje się poza terytorium Unii, nabiera mocy obowiązującej od dnia 1 kwietnia po jego opublikowaniu przez EUNGiPW, z wyjątkiem pierwszego wykazu opublikowanego przez EUNGiPW, który nabiera mocy obowiązującej od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 236/2012.

Artykuł 12

Szczególne przypadki dotyczące przeglądu wyłączonych akcji

1.   Odpowiedni właściwy organ, który ustala, czy główny system obrotu akcją znajduje się poza terytorium Unii, po zaistnieniu jednej z okoliczności określonych w ust. 2 zapewnia, co następuje:

(a)

obliczenia w celu ustalenia głównego systemu obrotu przeprowadza się w najkrótszym możliwym terminie po zaistnieniu odpowiednich okoliczności i w odniesieniu do dwuletniego okresu poprzedzającego datę obliczeń;

(b)

powiadamia EUNGiPW o swoich ustaleniach w najkrótszym możliwym terminie oraz, w stosownych przypadkach, przed datą dopuszczenia do obrotu w systemie obrotu w Unii.

Zmieniony wykaz nabiera mocy obowiązującej od dnia następującego po jego opublikowaniu przez EUNGiPW.

2.   Przepisy ust. 1 stosuje się, gdy:

(a)

akcje spółki zostają na stałe wycofane z obrotu w głównym systemie obrotu znajdującym się poza terytorium Unii;

(b)

akcje spółki zostają na stałe wycofane z obrotu w systemie obrotu w Unii;

(c)

akcje spółki, które były wcześniej dopuszczone do obrotu w systemie obrotu poza terytorium Unii, zostają dopuszczone do obrotu w systemie obrotu w Unii.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 13

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2012 r., z wyjątkiem art. 9, 10 i 11, które stosuje się od daty, o której mowa w akapicie pierwszym.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 czerwca 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 86 z 24.3.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

(3)  Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(4)  Dz.U. L 241 z 2.9.2006, s. 1.

(5)  Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 45.


ZAŁĄCZNIK I

Podawanie do publicznej wiadomości znacznych pozycji krótkich netto (art. 2)

Posiadacz pozycji

Nazwa emitenta

ISIN

Pozycja krótka netto

(%)

Data otworzenia, zmiany lub zamknięcia pozycji

(rrrr-mm-dd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK II

Forma informacji przekazywanych kwartalnie EUNGiPW (art. 3)

Informacje

Forma

1.

Identyfikacja emitenta

 

W przypadku akcji: pełna nazwa spółki, której akcje dopuszczono do obrotu w systemie obrotu

 

W przypadku długu państwowego: pełna nazwa emitenta

 

W przypadku niepokrytych swapów ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego: pełna nazwa emitenta bazowego długu państwowego

2.

ISIN

Dotyczy wyłącznie akcji: kod ISIN głównej klasy akcji zwykłych emitenta. Jeżeli nie istnieją akcje zwykłe dopuszczone do obrotu, kod ISIN klasy akcji uprzywilejowanych (lub głównej klasy akcji uprzywilejowanych dopuszczonych do obrotu, jeżeli istnieje kilka klas tych akcji)

3.

Kod państwa

Dwuliterowy kod państwa będącego emitentem długu państwowego w formacie zgodnym z normą ISO 3166-1

4.

Data pozycji

Data zgłaszanej pozycji. Format zgodny z normą ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd)

5.

Dzienna zbiorcza pozycja krótka netto z tytułu akcji objętych głównym indeksem krajowym

Wartość procentowa podana w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku

6.

Zbiorcza pozycja krótka netto z tytułu innych akcji na koniec kwartału

Wartość procentowa podana w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku

7.

Dzienne zbiorcze pozycje krótkie netto z tytułu długu państwowego

Wartość liczbowa kwoty nominalnej w euro stanowiącej równowartość pozycji

8.

Dzienne zbiorcze niepokryte pozycje z tytułu swapów ryzyka kredytowego dotyczących emitenta długu państwowego

Wartość liczbowa kwoty nominalnej w euro stanowiącej równowartość pozycji


Top