Help Print this page 

Document 32012R0826

Title and reference
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 826/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie zgłaszania i ujawniania pozycji krótkich netto, szczegółowej treści informacji, które mają być udostępniane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w odniesieniu do pozycji krótkich netto, oraz metody obliczania obrotu na potrzeby ustalenia akcji objętych wyłączeniem Tekst mający znaczenie dla EOG
  • In force
OJ L 251, 18.9.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 27 - 36

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/826/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 826/2012

z dnia 29 czerwca 2012 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie zgłaszania i ujawniania pozycji krótkich netto, szczegółowej treści informacji, które mają być udostępniane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w odniesieniu do pozycji krótkich netto, oraz metody obliczania obrotu na potrzeby ustalenia akcji objętych wyłączeniem

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (1), w szczególności jego art. 9 ust. 5, art. 11 ust. 3 i art. 16 ust. 3,

po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustanowienie jednolitego systemu przekazywania zgłoszeń i informacji przez inwestorów krajowym właściwym organom lub przez te właściwe organy – Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (zwanemu dalej „EUNGiPW”). Ponieważ obliczanie obrotu na potrzeby ustalenia akcji objętych wyłączeniem jest również ściśle związane z przekazaniem informacji na temat akcji, w przypadku gdy główny system obrotu tymi akcjami znajduje się na terenie Unii, proces ten należy również objąć zakresem niniejszego rozporządzenia. W celu zapewnienia spójności między tymi przepisami, które powinny wejść w życie jednocześnie, oraz ułatwienia uzyskania ich kompleksowego obrazu oraz zapewnienia sprawnego dostępu do nich osobom podlegającym wspomnianym obowiązkom pożądane jest umieszczenie wszystkich tych regulacyjnych standardów technicznych wymaganych rozporządzeniem (UE) nr 236/2012 w jednym rozporządzeniu.

(2)

Jeżeli chodzi o zgłoszenia pozycji krótkich netto z tytułu akcji, długu państwowego i niepokrytych swapów ryzyka kredytowego (CDS) dotyczących długu państwowego oraz publiczne ujawnianie znacznych pozycji krótkich netto z tytułu akcji, w celu zapewnienia spójności stosowania wymogów w zakresie zgłoszeń w całej Unii, poprawy efektywności procesu sprawozdawczego oraz udostępniania porównywalnych informacji do wiadomości publicznej, należy określić jednolite przepisy dotyczące szczegółowej treści przekazywanych informacji, w tym wspólnego standardu stosowanego przy dokonywaniu zgłoszenia.

(3)

W celu zapewnienia właściwej identyfikacji posiadaczy pozycji zgłoszenie powinno zawierać kod (o ile jest dostępny), który może stanowić uzupełnienie nazwy/nazwiska posiadacza pozycji. Do czasu pojawienia się jednolitego, wiarygodnego i powszechnie rozpoznawalnego globalnego identyfikatora podmiotu prawnego konieczne jest posiłkowanie się istniejącymi kodami, które niektórzy posiadacze pozycji mogą posiadać, takimi jak kod identyfikacyjny banku.

(4)

Do celów wykonywania swoich zadań wynikających z niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (2) EUNGiPW powinien otrzymywać kwartalnie od właściwych organów informacje na temat zgłoszeń pozycji krótkich netto z tytułu akcji, długu państwowego i niepokrytych swapów ryzyka kredytowego dotyczących długu państwowego, a także – na swoje żądanie – dodatkowe informacje na temat pozycji krótkich netto.

(5)

W celu zapewnienia efektywnego wykorzystania tych informacji, zwłaszcza w kontekście celu, jakim jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz integralności rynków finansowych, a także stabilności systemu finansowego w Unii, informacje kwartalne powinny być ustandaryzowane, stabilne w dłuższym okresie oraz wystarczająco szczegółowe, w postaci określonych dziennych danych zbiorczych, tak aby umożliwić EUNGiPW ich przetwarzanie oraz prowadzenie badań i analiz.

(6)

EUNGiPW nie jest w stanie z góry określić konkretnych informacji, których może wymagać od właściwego organu, ponieważ ich rodzaj można wyłącznie ustalić indywidualnie w każdym przypadku; informacje te mogą również obejmować dane o zróżnicowanym charakterze – zarówno indywidualne, jak i zbiorcze dane na temat pozycji krótkich netto lub niepokrytych pozycji z tytułu swapów ryzyka kredytowego. Ważne jest, mimo wszystko, określenie ogólnych informacji, które powinny być udostępniane w tym względzie.

(7)

Na potrzeby obliczania obrotu – tak na terenie Unii, jak i w systemach obrotu poza Unią – w celu ustalenia głównego systemu obrotu daną akcją każdy odpowiedni właściwy organ powinien określić istotne źródła informacji pozwalające na stwierdzenie obrotu daną akcją i pomiar wielkości tego obrotu. Nie istnieją obecnie ani zharmonizowane wymogi w zakresie zgłaszania transakcji w Unii w odniesieniu do akcji dopuszczonych do obrotu wyłącznie na wielostronnych platformach obrotu, ani też międzynarodowe standardy dotyczące danych statystycznych na temat obrotu poszczególnymi akcjami w systemach obrotu, które mogą wykazywać znaczną zmienność. Należy zatem zapewnić właściwym organom pewną dozę elastyczności przy dokonywaniu tych obliczeń.

(8)

W celu zapewnienia spójności data rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia powinna być zbieżna z datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 236/2012. Aby zapewnić jednak osobom fizycznym i prawnym wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z wykazem akcji objętych wyłączeniem na podstawie art. 16 rozporządzenia (UE) nr 236/2012, sporządzenie tego wykazu oraz jego późniejsza publikacja na stronach internetowych EUNGiPW powinny mieć miejsce odpowiednio wcześnie przed datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 236/2012. Dlatego też metodę określoną do celów obliczania obrotu na potrzeby ustalenia głównego systemu obrotu daną akcją należy stosować od daty wejścia niniejszego rozporządzenia w życie.

(9)

Ponieważ w rozporządzeniu (UE) nr 236/2012 uznano, że zanim rozporządzenie to będzie mogło być zastosowane w praktyce, należy przyjąć wiążące standardy techniczne, a także ponieważ istotne jest określenie przed dniem 1 listopada 2012 r. wymaganych elementów innych niż istotne w celu ułatwienia uczestnikom rynku przestrzegania przepisów tego rozporządzenia, a właściwym organom – egzekwowania ich przestrzegania, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu następującym po dniu jego publikacji.

(10)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez EUNGiPW.

(11)

EUNGiPW przeprowadził otwarte konsultacje społeczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował związane z nimi potencjalne koszty i korzyści oraz zwrócił się o ich zaopiniowanie do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych utworzonej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia regulacyjne standardy techniczne określające:

a)

szczegółową treść informacji na temat pozycji krótkich netto, które mają być udostępniane właściwym organom i ujawniane do wiadomości publicznej przez osobę fizyczną lub prawną zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 236/2012;

b)

szczegółową treść informacji, które mają być przekazywane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (zwanemu dalej „EUNGiPW”) przez właściwy organ zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 236/2012;

c)

metodę obliczania obrotu na potrzeby ustalenia głównego systemu obrotu, w którym prowadzony jest obrót daną akcją, zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 236/2012.

ROZDZIAŁ II

SZCZEGÓŁOWA TREŚĆ INFORMACJI NA TEMAT POZYCJI KRÓTKICH NETTO PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU I UJAWNIENIU

[ART. 9 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 236/2012]

Artykuł 2

Zgłaszanie właściwym organom pozycji krótkich netto z tytułu akcji, długu państwowego i niepokrytych swapów ryzyka kredytowego dotyczących długu państwowego

1.   Zgłoszenie dokonywane na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 1 lub art. 8 rozporządzenia (UE) nr 236/2012 zawiera informacje określone w tabeli 1 w załączniku I.

Zgłoszenie dokonywane jest z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi załącznik II do niniejszego rozporządzenia, wydanego przez odpowiedni właściwy organ.

2.   Jeżeli właściwy organ dysponuje bezpiecznymi systemami, które umożliwiają mu pełną identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia oraz posiadacza pozycji, w tym wszystkich informacji zawartych w polach 1–7 tabeli 1 w załączniku I, odpowiednie pola mogą pozostać niewypełnione w formularzu zgłoszenia.

3.   Osoba fizyczna lub prawna, która dokonała zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zawierającego błąd, z chwilą powzięcia wiedzy o tym błędzie przesyła do odpowiedniego właściwego organu informację o anulowaniu zgłoszenia.

Anulowania zgłoszenia dokonuje się z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi załącznik III, wydanego przez ten właściwy organ.

Ta osoba fizyczna lub prawna dokonuje, w razie konieczności, nowego zgłoszenia zgodnie z ust. 1 i 2.

Artykuł 3

Publiczne ujawnianie pozycji krótkich netto z tytułu akcji

Podając do wiadomości publicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 236/2012, pozycję krótką netto z tytułu akcji, która osiągnęła stosowny próg powodujący obowiązek publikacji, lub, po osiągnięciu tego progu, spadła poniżej jego poziomu, każdorazowo uwzględnia się informacje określone w tabeli 2 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWA TREŚĆ INFORMACJI NA TEMAT POZYCJI KRÓTICH NETTO PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU EUNGiPW

[ART. 11 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 236/2012]

Artykuł 4

Informacje okresowe

Na podstawie art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 236/2012 właściwe organy przekazują EUNGiPW co kwartał następujące informacje:

a)

dzienną zbiorczą pozycję krótką netto z tytułu każdej z poszczególnych akcji wchodzących w skład głównego krajowego indeksu akcyjnego, wskazanego przez odpowiedni właściwy organ;

b)

zbiorczą pozycję krótką netto na koniec kwartału z tytułu każdej z poszczególnych akcji, które nie wchodzą w skład indeksu, o którym mowa w lit. a);

c)

dzienną zbiorczą pozycję krótką netto wobec każdego poszczególnego emitenta długu państwowego;

d)

w stosownych przypadkach, dzienne zbiorcze niepokryte pozycje z tytułu swapów ryzyka kredytowego emitenta długu państwowego.

Artykuł 5

Informacje przekazywane na żądanie

Informacje przekazywane w trybie doraźnym przez odpowiedni właściwy organ na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 236/2012 obejmują wszystkie żądane informacje określone przez EUNGiPW, które nie zostały uprzednio przekazane przez właściwy organ zgodnie z art. 4 niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ IV

METODA OBLICZANIA OBROTU NA POTRZEBY USTALENIA GŁÓWNEGO SYSTEMU OBROTU DANĄ AKCJĄ

[ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 236/2012]

Artykuł 6

Obliczanie obrotu na potrzeby ustalenia głównego systemu obrotu daną akcją

1.   Dokonując obliczenia obrotu na podstawie art. 16 rozporządzenia (UE) nr 236/2012, odpowiedni właściwy organ wykorzystuje najlepsze dostępne informacje, które mogą obejmować:

a)

publicznie dostępne informacje;

b)

dana transakcyjne uzyskane na podstawie art. 25 ust. 3 dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3);

c)

informacje uzyskane od systemów obrotu, na których prowadzony jest obrót daną akcją;

d)

informacje przekazane przez inny właściwy organ, w tym właściwy organ z państwa trzeciego;

e)

informacje przekazane przez emitenta danej akcji;

f)

informacje uzyskane od innych osób trzecich, w tym od podmiotów udostępniających dane.

2.   Ustalając, co stanowi najlepsze dostępne informacje, odpowiedni właściwy organ, w miarę rozsądnie ocenianych możliwości, zapewnia, co następuje:

a)

wykorzystywanie w pierwszej kolejności informacji pochodzących z publicznie dostępnych źródeł, a dopiero w dalszej kolejności – z innych źródeł informacji;

b)

objęcie informacjami wszystkich sesji giełdowych w danym okresie, bez względu na to, czy dana akcja była przedmiotem obrotu podczas wszystkich sesji;

c)

liczenie tylko raz transakcji zgłoszonych i uwzględnionych w obliczeniach;

d)

nieliczenie transakcji zgłoszonych za pośrednictwem systemu obrotu, lecz wykonanych poza nim.

3.   Uznaje się, że obrót daną akcją w systemie obrotu wynosi zero, jeżeli akcja ta nie jest już dopuszczona do obrotu w danym systemie obrotu, nawet jeżeli była ona dopuszczona do obrotu w tym systemie obrotu w danym okresie obliczeniowym.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2012 r., z wyjątkiem art. 6, który stosuje się od dnia, o którym mowa w akapicie pierwszym.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 czerwca 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 86 z 24.3.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

(3)  Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

TABELA 1

Wykaz pól do celów zgłoszenia (art. 2)

Identyfikator pola

Opis

1.

Posiadacz pozycji

Osoba fizyczna: imię i nazwisko

Osoba prawna: pełna nazwa, w tym forma prawna, zgodnie z treścią rejestru, w którym została zarejestrowana, jeśli dotyczy

2.

Kod identyfikacyjny osoby prawnej

Kod identyfikacyjny banku, jeśli jest dostępny

3.

Adres posiadacza pozycji

Dokładny adres (np. ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, stan/województwo) oraz państwo

4.

Dane kontaktowe posiadacza pozycji

Numer telefonu, numer faksu (jeśli jest dostępny), adres e-mail

5.

Osoba zgłaszająca

Osoba fizyczna: imię i nazwisko

Osoba prawna: pełna nazwa, w tym forma prawna, zgodnie z treścią rejestru, w którym została zarejestrowana, jeśli dotyczy

6.

Adres osoby zgłaszającej

Dokładny adres (np. ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, stan/województwo) oraz państwo, jeśli inny niż adres posiadacza pozycji

7.

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej

Numer telefonu, numer faksu (jeśli jest dostępny), adres e-mail, jeśli inne niż dane kontaktowe posiadacza pozycji

8.

Data zgłoszenia

Data dokonania zgłoszenia w formacie zgodnym z normą ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd)

9.

Identyfikator emitenta

W przypadku akcji: pełna nazwa spółki, której akcje dopuszczono do obrotu w systemie obrotu

W przypadku długu państwowego: pełna nazwa emitenta

W przypadku niepokrytych swapów ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego: pełna nazwa emitenta bazowego długu państwowego

10.

ISIN

Dotyczy wyłącznie akcji: kod ISIN głównej klasy akcji zwykłych emitenta. Jeżeli nie istnieją akcje zwykłe dopuszczone do obrotu, kod ISIN klasy akcji uprzywilejowanych (lub głównej klasy akcji uprzywilejowanych dopuszczonych do obrotu, jeżeli istnieje kilka klas tych akcji)

11.

Kod państwa

Dwuliterowy kod państwa będącego emitentem długu państwowego w formacie zgodnym z normą ISO 3166-1

12.

Data pozycji

Data otworzenia, zmiany lub zamknięcia pozycji. Format zgodny z normą ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd)

13.

Wielkość pozycji krótkiej netto w procentach

Dotyczy wyłącznie akcji: pozycja krótka netto wyrażona jako odsetek (zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku) wyemitowanego kapitału podstawowego, w wartościach bezwzględnych, bez znaku „+” lub „-”

14.

Kwota stanowiąca równowartość pozycji krótkiej netto

W przypadku akcji: całkowita liczba akcji stanowiących równowartość pozycji

W przypadku długu państwowego: kwota nominalna w euro stanowiąca równowartość pozycji

W przypadku niepokrytych swapów ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego: kwota nominalna w euro stanowiąca równowartość pozycji

Dane liczbowe wyrażone w wartościach bezwzględnych, bez znaku „+” lub „-”; waluta wyrażona zgodnie z normą ISO 4217

15.

Data poprzedniego zgłoszenia

Data zgłoszenia ostatniej pozycji przekazanej przez posiadacza pozycji w stosunku do tego samego emitenta. Format zgodny z normą ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd)

16.

Data anulowania

Data przekazania formularza w celu anulowania uprzednio dokonanego błędnego zgłoszenia. Format zgodny z normą ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd)

17.

Uwagi

Tekst dowolny – opcjonalnie


TABELA 2

Wykaz pól do celów publicznego ujawnienia (art. 3)

Identyfikator pola

Opis

1.

Posiadacz pozycji

Osoba fizyczna: imię i nazwisko

Osoba prawna: pełna nazwa, w tym forma prawna, zgodnie z treścią rejestru, w którym została zarejestrowana, jeśli dotyczy

2.

Nazwa emitenta

Pełna nazwa spółki, której akcje dopuszczono do obrotu w systemie obrotu

3.

ISIN

Kod ISIN głównej klasy akcji zwykłych emitenta. Jeżeli nie istnieją akcje zwykłe dopuszczone do obrotu, kod ISIN klasy akcji uprzywilejowanych (lub głównej klasy akcji uprzywilejowanych dopuszczonych do obrotu, jeżeli istnieje kilka klas tych akcji)

4.

Wielkość pozycji krótkiej netto w procentach

Pozycja krótka netto wyrażona jako odsetek (zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku) wyemitowanego kapitału podstawowego

5.

Data pozycji

Data otworzenia, zmiany lub zamknięcia pozycji w formacie zgodnym z normą ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd)


ZAŁĄCZNIK II

Format formularza zgłoszenia pozycji krótkich netto (art. 2)

POSIADACZ POZYCJI

Imię

NAZWISKO

Pełna nazwa spółki

 

Kod BIC

(jeśli posiadacz go posiada)

 

Państwo

 

Adres

 

Osoba wyznaczona do kontaktów

Imię

Nazwisko

 

Numer telefonu

 

Numer faksu

 

Adres e-mail

 


OSOBA ZGŁASZAJĄCA

(jeśli inna)

Imię

NAZWISKO

Pełna nazwa spółki

 

Państwo

 

Adres

 

Osoba wyznaczona do kontaktów

Imię

Nazwisko

 

Numer telefonu

 

Numer faksu

 

Adres e-mail

 


POZYCJA KRÓTKA NETTO Z TYTUŁU AKCJI

1.

Data zgłoszenia

(rrrr-mm-dd)

 

2.   

Nazwa emitenta

2.1.

Kod ISIN

 

2.2.

Pełna nazwa

 

3.

Data pozycji

(rrrr-mm-dd)

 

4.   

Pozycja krótka netto po przekroczeniu progu

4.1.

Liczba akcji stanowiących równowartość pozycji

 

4.2.

% wyemitowanego kapitału podstawowego

 

5.

Data poprzedniego zgłoszenia

(rrrr-mm-dd)

 

6.

Uwagi

 


POZYCJA KRÓTKA NETTO Z TYTUŁU DŁUGU PAŃSTWOWEGO

1.

Data zgłoszenia

(rrrr-mm-dd)

 

2.   

Nazwa emitenta

2.1.

Kod państwa

 

2.2.

Pełna nazwa

 

3.

Data pozycji

(rrrr-mm-dd)

 

4.

Pozycja krótka netto po przekroczeniu progu

Kwota nominalna stanowiąca równowartość pozycji

 

5.

Data poprzedniego zgłoszenia

(rrrr-mm-dd)

 

6.

Uwagi

 


POZYCJA Z TYTUŁU NIEPOKRYTYCH SWAPÓW RYZYKA KREDYTOWEGO DOTYCZĄCYCH DŁUGU PAŃSTWOWEGO

1.

Data zgłoszenia

(rrrr-mm-dd)

 

2.   

Nazwa emitenta

2.1.

Kod państwa

 

2.2.

Pełna nazwa

 

3.

Data pozycji

(rrrr-mm-dd)

 

4.

Pozycja krótka netto po przekroczeniu progu

Kwota nominalna stanowiąca równowartość pozycji

 

5.

Data poprzedniego zgłoszenia

(rrrr-mm-dd)

 

6.

Uwagi

 


ZAŁĄCZNIK III

Format formularza anulowania błędnych zgłoszeń (art. 2)

POSIADACZ POZYCJI

Imię

NAZWISKO

Pełna nazwa spółki

 

Kod BIC

(jeśli posiadacz go posiada)

 

Państwo

 

Adres

 

Osoba wyznaczona do kontaktów

Imię

Nazwisko

 

Numer telefonu

 

Numer faksu

 

Adres e-mail

 


OSOBA ZGŁASZAJĄCA

(jeśli inna)

Imię

NAZWISKO

Pełna nazwa spółki

 

Państwo

 

Adres

 

Osoba wyznaczona do kontaktów

Imię

Nazwisko

 

Numer telefonu

 

Numer faksu

 

Adres e-mail

 


ANULOWANA POZYCJA KRÓTKA NETTO Z TYTUŁU AKCJI

1.

Data anulowania

(rrrr-mm-dd)

 

2.   

Nazwa emitenta

2.1.

Kod ISIN

 

2.2.

Pełna nazwa

 

3.

Data pozycji z anulowanego zgłoszenia

(rrrr-mm-dd)

 

4.   

Pozycja krótka netto po przekroczeniu progu uwzględniona w anulowanym zgłoszeniu

4.1.

Liczba akcji stanowiących równowartość pozycji

 

4.2.

% wyemitowanego kapitału podstawowego

 

5.

Data dokonania zgłoszenia podlegającego anulowaniu

(rrrr-mm-dd)

 

6.

Uwagi

 


ANULOWANA POZYCJA KRÓTKA NETTO Z TYTUŁU DŁUGU PAŃSTWOWEGO

1.

Data anulowania

(rrrr-mm-dd)

 

2.   

Nazwa emitenta

2.1.

Kod państwa

 

2.2.

Pełna nazwa

 

3.

Data pozycji z anulowanego zgłoszenia

(rrrr-mm-dd)

 

4.

Pozycja krótka netto po przekroczeniu progu uwzględniona w anulowanym zgłoszeniu

Kwota nominalna stanowiąca równowartość pozycji

 

5.

Data dokonania zgłoszenia podlegającego anulowaniu

(rrrr-mm-dd)

 

6.

Uwagi

 


ANULOWANA POZYCJA Z TYTUŁU NIEPOKRYTYCH SWAPÓW RYZYKA KREDYTOWEGO DOTYCZĄCYCH DŁUGU PAŃSTWOWEGO

1.

Data anulowania

(rrrr-mm-dd)

 

2.   

Nazwa emitenta

2.1.

Kod państwa

 

2.2.

Pełna nazwa

 

3.

Data pozycji z anulowanego zgłoszenia

(rrrr-mm-dd)

 

4.

Pozycja krótka netto po przekroczeniu progu uwzględniona w anulowanym zgłoszeniu

Kwota nominalna stanowiąca równowartość pozycji

 

5.

Data dokonania zgłoszenia podlegającego anulowaniu

(rrrr-mm-dd)

 

6.

Uwagi

 


Top