EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0741

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 741/2012 z dnia 11 sierpnia 2012 r. zmieniające Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i załącznik I do tego protokołu

OJ L 228, 23.8.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 47, 24.2.2016, p. 20–22 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/741/oj

23.8.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, EURATOM) NR 741/2012

z dnia 11 sierpnia 2012 r.

zmieniające Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i załącznik I do tego protokołu

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 257 akapity pierwszy i drugi oraz art. 281 akapit drugi,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a ust. 1,

uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości,

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zwiększenia udziału wszystkich sędziów w wydawaniu orzeczeń wielkiej izby Trybunału Sprawiedliwości należy podnieść liczbę sędziów, którzy mogą brać udział w pracach tego składu, i znieść systematyczny udział w pracach wielkiej izby wszystkich prezesów izb złożonych z pięciu sędziów.

(2)

W związku z powyższym należy zmodyfikować kworum wielkiej izby i pełnego składu.

(3)

Istotny przyrost obowiązków prezesa Trybunału Sprawiedliwości i prezesa Sądu wymaga ustanowienia w każdym z tych sądów funkcji wiceprezesa, do którego zadań należeć będzie wspieranie prezesa w wykonywaniu jego obowiązków.

(4)

W konsekwencji stopniowego rozszerzania właściwości Sądu od chwili jego utworzenia liczba wnoszonych do niego spraw stale się zwiększa.

(5)

Liczba spraw wnoszonych do Sądu jest wyższa od liczby spraw rozstrzyganych przez niego corocznie, co skutkuje istotnym wzrostem liczby spraw przed nim zawisłych i wydłużeniem czasu trwania postępowań.

(6)

Za względu na utrzymującą się konieczność rozwiązania kwestii wydłużenia czasu trwania postępowań wynikającego z silnego obciążenia Sądu pracą należy podjąć wysiłki celem wprowadzenia odpowiednich rozwiązań przed częściowym odnowieniem składu Sądu w 2013 r.

(7)

W świetle częściowego odnowienia składu Trybunału Sprawiedliwości w dniu 7 października 2012 r. i zgodnie z pismem prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 maja 2012 r. w pierwszej kolejności należy przyjąć jedynie zmiany statutu dotyczące organizacji Trybunału Sprawiedliwości i Sądu. Rozpatrzenia przedstawionego przez Trybunał Sprawiedliwości wniosku w przedmiocie składu Sądu należy dokonać w późniejszym terminie.

(8)

Zważywszy na pilną potrzebę wypracowania rozwiązania gwarantującego prawidłowe funkcjonowanie Sądu do spraw Służby Publicznej, dotyczące go zmiany należy przyjąć wraz ze zmianami odnoszącymi się do Trybunału Sprawiedliwości.

(9)

Aby sądy wyspecjalizowane mogły nadal funkcjonować w zadowalający sposób w razie nieobecności sędziego, który wprawdzie nie jest dotknięty inwalidztwem uznanym za całkowite, ale do którego odnosi się trwała przeszkoda w wykonywaniu obowiązków uniemożliwiająca mu udział w rozpoznawaniu spraw, należy przewidzieć możliwość ustanowienia w tych sądach instytucji sędziów ad interim.

(10)

W konsekwencji do Protokołu (nr 3) w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i załącznika I do tego protokołu należy wprowadzić stosowne zmiany,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W Protokole (nr 3) w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 9a

Sędziowie wybierają spośród siebie, na okres trzech lat, prezesa i wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości. Ich mandat jest odnawialny.

Wiceprezes wspiera prezesa zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie proceduralnym. Zastępuje on prezesa w razie wystąpienia przeszkody w wykonywaniu jego obowiązków lub jeżeli stanowisko prezesa pozostaje nieobsadzone.”;

2)

art. 16 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Wielka izba składa się z piętnastu sędziów. Przewodniczy jej prezes Trybunału. W skład wielkiej izby wchodzą także wiceprezes Trybunału oraz, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie proceduralnym, trzej prezesi izb złożonych z pięciu sędziów i inni sędziowie”;

3)

art. 17 akapity trzeci i czwarty otrzymują brzmienie:

„Obrady wielkiej izby są ważne jedynie wtedy, gdy zasiada jedenastu sędziów.

Obrady pełnego składu Trybunału są ważne jedynie wtedy, gdy zasiada siedemnastu sędziów.”;

4)

art. 20 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Na procedurę ustną składa się wysłuchanie przez Trybunał pełnomocników, doradców i adwokatów lub radców prawnych oraz opinii rzecznika generalnego, jak również, w stosownym przypadku, przesłuchiwanie świadków i biegłych.”;

5)

w art. 39 akapit drugi zastępuje się dwoma akapitami w brzmieniu:

„Uprawnienia, o których mowa w akapicie pierwszym, mogą być wykonywane przez wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie proceduralnym.

W razie wystąpienia przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez prezesa i wiceprezesa zastępuje ich inny sędzia zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie proceduralnym.”;

6)

art. 47 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9 akapit pierwszy, artykuł 9a, artykuły 14 i 15, artykuł 17 akapity pierwszy, drugi, czwarty i piąty oraz artykuł 18 stosują się do Sądu i jego członków.”;

7)

w art. 62c dodaje się akapit w brzmieniu:

„Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie z art. 257 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mogą ustanowić w sądach wyspecjalizowanych instytucję sędziów ad interim w celu zastępowania nieobecnych sędziów, którzy wprawdzie nie są dotknięci inwalidztwem uznanym za całkowite, ale do których odnosi się trwała przeszkoda w wykonywaniu obowiązków uniemożliwiająca im udział w rozpoznawaniu spraw. W takim przypadku Parlament Europejski i Rada ustalają zasady mianowania sędziów ad interim, ich uprawnienia i obowiązki, warunki wykonywania ich obowiązków oraz okoliczności skutkujące zakończeniem ich wykonywania.”.

Artykuł 2

W art. 2 załącznika I do Protokołu (nr 3) w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1 oraz dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2.   Skład Sądu do spraw Służby Publicznej określony w ust. 1 akapit pierwszy może zostać uzupełniony przez sędziów ad interim, których zadaniem jest zastępowanie nieobecnych sędziów, którzy wprawdzie nie są dotknięci inwalidztwem uznanym za całkowite, ale do których odnosi się trwała przeszkoda w wykonywaniu obowiązków uniemożliwiająca im udział w rozpoznawaniu spraw.”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 pkt 1, 2, 3, 5 i 6 stosuje się od dnia pierwszego częściowego odnowienia składu sędziowskiego, o którym mowa w art. 9 akapit pierwszy Protokołu (nr 3) w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 sierpnia 2012 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

A. D. MAVROYIANNIS

Przewodniczący


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2012 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 24 lipca 2012 r.


Top