Help Print this page 

Document 32012R0665

Title and reference
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 665/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 454/2011 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei Tekst mający znaczenie dla EOG
  • In force
OJ L 194, 21.7.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 309 - 310

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/665/oj
Multilingual display
Text

21.7.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 665/2012

z dnia 20 lipca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 454/2011 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 454/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei (2) Europejska Agencja Kolejowa wdrożyła proces zarządzania zmianami w odniesieniu do dokumentów technicznych, o których mowa w załączniku III do tego rozporządzenia. Wskutek powyższego w dniu 20 grudnia 2011 r. Europejska Agencja Kolejowa przedłożyła zalecenie dotyczące aktualizacji załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 454/2011, aby uwzględnić w nim odwołania do dokumentów technicznych zmienionych na podstawie procesu zarządzania zmianami.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 454/2011.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 454/2011 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lipca 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 123 z 12.5.2011, s. 11.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK III

Wykaz dokumentów technicznych wymienionych w niniejszej TSI

Oznaczenie referencyjne

Określenie

B.1. (V1.1.1)

Komputerowe tworzenie oraz wymiana danych dotyczących taryf przeznaczonych do celów sprzedaży międzynarodowej lub zagranicznej – bilety NRT

B.2. (V1.1)

Komputerowe tworzenie oraz wymiana danych dotyczących taryf przeznaczonych do celów sprzedaży międzynarodowej lub zagranicznej – bilety zawierające obowiązkową rezerwację miejsca (IRT)

B.3. (V1.1)

Komputerowe tworzenie oraz wymiana danych przeznaczonych do celów sprzedaży międzynarodowej lub zagranicznej – Oferty specjalne

B.4. (V1.1.1)

Wskazówki dotyczące wdrażania w przypadku komunikatów EDIFACT obejmujących wymianę danych dotyczących rozkładu jazdy

B.5. (V1.1)

Elektroniczna rezerwacja miejsc siedzących i miejsc do leżenia oraz elektroniczne tworzenie dokumentów podróży – wymiana komunikatów

B.6. (V1.1)

Elektroniczna rezerwacja miejsc siedzących i miejsc do leżenia oraz elektroniczne tworzenie dokumentów przewozowych (normy RCT2)

B.7. (V1.1.1)

Międzynarodowy bilet kolejowy do samodzielnego wydrukowania

B.8. (V1.1)

Znormalizowane kodowanie numeryczne na potrzeby przedsiębiorstw kolejowych, zarządców infrastruktury i innych przedsiębiorstw zaangażowanych w łańcuchy przewozów kolejowych

B.9. (V1.1)

Znormalizowane kodowanie numeryczne lokalizacji

B.10 (V1.1)

Elektroniczna rezerwacja pomocy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej – wymiana komunikatów

B.30. (V1.1)

Schemat – katalog komunikatów/zestawów danych niezbędnych do komunikacji przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury w odniesieniu do TSI TAP”


Top