EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0489

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 489/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące stosowania art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 150, 9.6.2012, p. 71–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 267 - 271

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/489/oj

9.6.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/71


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 489/2012

z dnia 8 czerwca 2012 r.

ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące stosowania art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (1), w szczególności jego art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, najpóźniej dnia 1 lipca 2013 r., sprawozdanie na temat skutków wdrożenia tego rozporządzenia. W związku z tym państwa członkowskie dostarczają Komisji niezbędnych odpowiednich informacji.

(2)

Niezbędne odpowiednie informacje dostarczane przez państwa członkowskie powinny dotyczyć rozwoju rynku żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych, w tym danych o tendencjach rynkowych zaobserwowanych od czasu ujednolicenia na poziomie unijnym zasad dotyczących dodawania do żywności witamin i składników mineralnych.

(3)

Informacje te powinny dotyczyć struktur konsumpcji żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych, a także spożycia witamin i składników mineralnych w populacji, a w stosownych przypadkach — w określonych grupach populacyjnych, w tym zmian w nawykach żywieniowych zaobserwowanych od czasu ujednolicenia zasad dotyczących dodawania do żywności witamin i składników mineralnych.

(4)

Informacje dostarczane przez państwa członkowskie powinny również dotyczyć dodawania do żywności, w tym suplementów żywnościowych zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (2), substancji innych niż witaminy i składniki mineralne. Informacje te powinny dotyczyć m.in. spożycia takiej żywności oraz ilości dodawanych substancji, a także wszelkich krajowych środków legislacyjnych lub pozalegislacyjnych wprowadzanych w celu ograniczenia lub zakazu dodawania do żywności niektórych innych substancji.

(5)

W drodze niniejszych przepisów wykonawczych należy opracować wykaz odpowiednich informacji, które powinny zostać zebrane i przedłożone Komisji przez państwa członkowskie, oraz ustalić wspólny format ich przedstawiania.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy wykonawcze dotyczące stosowania art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1925/2006, w szczególności w zakresie dostarczania do Komisji niezbędnych odpowiednich informacji przez państwa członkowskie w celu oceny skutków wykonania rozporządzenia (WE) nr 1925/2006.

Artykuł 2

Odpowiednie informacje

1.   Państwa członkowskie dostarczą Komisji, najpóźniej dnia 1 lipca 2012 r., niezbędne odpowiednie informacje dotyczące w szczególności:

a)

rozwoju krajowego rynku żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych, jaki nastąpił od terminu rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (WE) nr 1925/2006;

b)

struktur konsumpcji żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych;

c)

poziomu spożycia witamin i składników mineralnych w populacji;

d)

dodawania do żywności, w tym suplementów żywnościowych zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. a) dyrektywy 2002/46/WE, substancji innych niż witaminy i składniki mineralne; jak również informacje o strukturach konsumpcji takiej żywności oraz ilości substancji dodawanych do żywności i suplementów żywnościowych.

2.   Niezbędne odpowiednie informacje, o których mowa w ust. 1, dostarczane Komisji przez państwa członkowskie, obejmują co najmniej informacje określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Niezbędne odpowiednie informacje zawierające stosowne szczegóły przedkłada się Komisji w formacie określonym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

3.   W przypadku gdy nie wszystkie informacje określone w załączniku I są dostępne lub gdy zaistnieją inne powody, dla których nie mogą one zostać dostarczone Komisji przed dniem 1 lipca 2012 r., państwo członkowskie informuje Komisję o tym fakcie.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 czerwca 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 26.

(2)  Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51.


ZAŁĄCZNIK I

Niezbędne odpowiednie informacje dostarczane przez państwa członkowskie w celu oceny skutków wykonania rozporządzenia (WE) nr 1925/2006

A.

Informacje dotyczące rozwoju krajowego rynku żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych obejmują:

1.

ogólne informacje o rynku krajowym, w tym dane o udziale w rynku określonej żywności lub kategorii żywności;

2.

informacje o tendencjach w rozwoju rynku krajowego.

Informacje określone w pkt 1 i 2 obejmują informacje o żywności z najczęściej dodawanymi witaminami i składnikami mineralnymi oraz informacje na temat ilości witamin i składników mineralnych dodawanych do żywności. Informacje te można otrzymać z dostępnych komercyjnie raportów rynkowych, za pomocą krajowych środków monitorowania, a także z innych istotnych i określonych źródeł.

B.

Informacje o strukturach konsumpcji żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych obejmują:

1.

informacje o strukturach konsumpcji określonej żywności lub kategorii żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych w populacji lub, w stosownych przypadkach, w określonych grupach populacyjnych, z uwzględnieniem takich informacji o żywności z najczęściej dodawanymi witaminami i składnikami mineralnymi oraz informacji na temat ilości witamin i składników mineralnych dodawanych do żywności;

2.

informacje zebrane za pomocą ogólnokrajowych badań dotyczących zwyczajów żywieniowych, dane z badań naukowych oraz dane otrzymane z innych istotnych i określonych źródeł, a także informacje o metodologii badań żywieniowych, takie jak metodologia oceny zwyczajów żywieniowych, oraz o poddanych badaniu podgrupach populacyjnych i grupach wiekowych;

3.

informacje o zaobserwowanych zmianach w ogólnych zwyczajach żywieniowych i tendencjach w konsumpcji żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych, a zwłaszcza zmianach mogących mieć związek z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1925/2006. Państwa członkowskie dostarczą szczegółów na temat podłoża zaobserwowanych zmian, w tym danych wyjściowych użytych przy porównywaniu przeszłej i obecnej konsumpcji żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych.

C.

Informacje o poziomie spożycia witamin i składników mineralnych obejmują:

1.

informacje o poziomie spożycia witamin i składników mineralnych w populacji oraz, w stosownych przypadkach — w określonych grupach populacyjnych. Takie informacje otrzymuje się ze źródeł określonych w pkt B2 niniejszego załącznika;

2.

informacje o zaobserwowanych zmianach w poziomie spożycia witamin i składników mineralnych, w tym tendencjach, które mogą być związane z terminem rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (WE) nr 1925/2006. Państwa członkowskie dostarczają szczegółów na temat podłoża zaobserwowanych zmian w tym danych wyjściowych użytych przy porównywaniu ilości spożywanych witamin i składników mineralnych przed rozpoczęciem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 i po nim.

D.

Informacje o dodawaniu do żywności substancji innych niż witaminy i składniki mineralne obejmują:

1.

informacje o krajowym rynku żywności z dodatkiem niektórych innych substancji, w tym dane o udziale w rynku określonej żywności lub kategorii żywności;

2.

informacje o krajowym rynku suplementów żywnościowych zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. a) dyrektywy 2002/46/WE;

3.

informacje o najczęściej dodawanych do żywności substancjach oparte na dostępnych komercyjnie raportach rynkowych, danych otrzymanych za pomocą krajowych środków monitorowania oraz z innych istotnych i określonych źródeł, łącznie z informacjami o ilości innych substancji dodawanych do określonej żywności lub kategorii żywności;

4.

informacje o krajowych środkach legislacyjnych lub pozalegislacyjnych przedsięwziętych w celu ograniczenia lub zakazu użycia innych substancji w produkcji żywności, w tym suplementów żywnościowych.


ZAŁĄCZNIK II

Format, w jakim należy przedstawiać informacje dostarczane przez państwa członkowskie

Rozwój rynku żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych

Rodzaj dostarczanych informacji

Źródło danych

Udział w rynku krajowym różnych produktów spożywczych z dodatkiem witamin i składników mineralnych, które zostały podzielone na 20 głównych kategorii żywności zgodnie z systemem klasyfikacji żywności FoodEx (1), z wyjątkiem żywności specjalnego przeznaczenia i suplementów żywnościowych.

 

Tendencje w wielkości rynku żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych, w szczególności informacje o rynku przed rozpoczęciem stosowania rozporządzenia (WE) 1925/2006 i po nim.

 

Struktury konsumpcji żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych

Rodzaj dostarczanych informacji

Źródło danych

Średni poziom spożycia żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych w populacji.

Średni poziom spożycia żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych w następujących grupach populacyjnych:

dorośli (powyżej 18 roku życia),

dzieci (poniżej 18 roku życia); oraz, w stosownych przypadkach, bardziej szczegółowe grupy wiekowe, a także

według 20 głównych kategorii żywości systemu klasyfikacji żywności FoodEx, z wyjątkiem środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementów żywnościowych.

 

Ilości witamin i składników mineralnych dodawanych do żywności podzielonej na 20 głównych kategorii żywności zgodnie z systemem klasyfikacji żywności FoodEx. Informacje te należy podać jako ilości lub zakres ilości dodawanych substancji.

 

Zaobserwowane zmiany w strukturach konsumpcji żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych, w tym dane wyjściowe użyte przy porównywaniu spożycia przed rozpoczęciem stosowania rozporządzenia (WE) 1925/2006 i po nim.

 

Ilość spożywanych witamin i składników mineralnych

Rodzaj dostarczanych informacji

Źródło danych

Średni poziom spożycia witamin i składników mineralnych w populacji.

Średni poziom spożycia witamin i składników mineralnych w następujących grupach populacyjnych:

dorośli (powyżej 18 roku życia),

(poniżej 18 roku życia); oraz, w stosownych przypadkach, bardziej szczegółowe grupy wiekowe.

 

Metodologia badań żywieniowych (zwłaszcza metody oceny zwyczajów żywieniowych, grupy wiekowe i podgrupy populacyjne).

 

Zaobserwowane zmiany w poziomie spożywanych witamin i składników mineralnych, w tym dane wyjściowe użyte przy porównywaniu spożycia przed rozpoczęciem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 i po nim.

 

Dodawanie substancji innych niż witaminy i składniki mineralne

Rodzaj dostarczanych informacji

Źródło danych

Udział w krajowym rynku produktów spożywczych, w tym suplementów żywnościowych, z dodatkiem innych substancji, zgodnie z następującym podziałem na kategorie użytych substancji:

1.

aminokwasy;

2.

enzymy;

3.

prebiotyki i probiotyki;

4.

niezbędne kwasy tłuszczowe oraz inne szczególne kwasy tłuszczowe;

5.

składniki i ekstrakty roślinne;

6.

inne substancje.

 

Tendencje w wielkości rynku, zwłaszcza informacje o rynku przed rozpoczęciem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 i po nim.

 

Krajowe środki wprowadzane w celu ograniczenia lub zakazu używania innych substancji w produkcji żywności, w tym suplementów żywnościowych.

 


(1)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; System klasyfikacji i opisu żywności FoodEx 2 (zmieniony projekt 1). Dodatkowe publikacje 2011:215 [438 stron] dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu


Top