Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0135

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 135/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów w celu włączenia niektórych niesklasyfikowanych rodzajów odpadów do załącznika IIIB do tego rozporządzenia Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 46, 17.2.2012, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 191 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/135/oj

17.2.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/30


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 135/2012

z dnia 16 lutego 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów w celu włączenia niektórych niesklasyfikowanych rodzajów odpadów do załącznika IIIB do tego rozporządzenia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (1), w szczególności jego art. 58 ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, Austria i Finlandia przedstawiły Komisji wniosek o rozpatrzenie możliwości włączenia niektórych niesklasyfikowanych rodzajów odpadów do załącznika IIIB do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.

(2)

Komisja otrzymała od Bułgarii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Francji, Węgier, Niderlandów, Austrii, Polski, Finlandii oraz Szwecji uwagi dotyczące możliwości przyjęcia złożonych wniosków w sprawie uznania odpadów za odpady z zielonego wykazu przewidziane do włączenia do załącznika IIIB do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.

(3)

Po uwzględnieniu tych uwag Komisja zaleciła Irlandii, Niderlandom i Finlandii, aby złożyły do Sekretariatu Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych z dnia 22 marca 1989 r. (2) (konwencji bazylejskiej) wnioski o włączenie nowych pozycji do aneksu IX do konwencji bazylejskiej, zgodnie z procedurą ustanowioną w decyzji VIII/15 podjętej przez ósmą konferencję stron konwencji bazylejskiej (COP8) w odniesieniu do zmian procedury przeglądu lub zmian wykazów odpadów zawartych w aneksach VIII i IX do konwencji bazylejskiej.

(4)

Finlandia, Niderlandy i Irlandia złożyły do Sekretariatu konwencji bazylejskiej wnioski o włączenie nowych pozycji do aneksu IX do konwencji bazylejskiej odpowiednio w dniach 14 stycznia 2011 r., 25 stycznia 2011 r. oraz 1 lutego 2011 r. Do momentu podjęcia decyzji w sprawie włączenia niesklasyfikowanych rodzajów odpadów do odpowiednich aneksów do konwencji bazylejskiej lub do decyzji Rady OECD C(2001) 107 wersja ostateczna dotyczącej zmiany decyzji C(92) 39 wersja ostateczna w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku (decyzji OECD) przedmiotowe pozycje mogą zostać włączone tymczasowo do załącznika IIIB do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1013/2006.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 39 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik IIIB do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 zastępuje się tekstem przedstawionym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lutego 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 39 z 16.2.1993, s. 3.

(3)  Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK IIIB

DODATKOWE ODPADY Z WYKAZU ZIELONEGO, OCZEKUJĄCE NA WŁĄCZENIE DO ODPOWIEDNIEGO ANEKSU DO KONWENCJI BAZYLEJSKIEJ LUB DECYZJI OECD, O KTÓRYCH MOWA W ART. 58 UST. 1 LIT. B)

1.

Niezależnie od tego, czy odpady są wymienione w niniejszym wykazie, nie mogą podlegać ogólnym obowiązkom w zakresie informowania, ustanowionym w art. 18, jeśli są zanieczyszczone innymi substancjami w zakresie, który:

a)

wystarczająco zwiększa ryzyko związane z odpadami, by uznać je za odpowiednie do poddania procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, wziąwszy pod uwagę właściwości odpadów niebezpiecznych wymienione w załączniku III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (1); lub

b)

uniemożliwia odzysk odpadów w sposób racjonalny ekologicznie.

2.

Następujące odpady włącza się do niniejszego załącznika:

BEU01

Odpady składające się z wrażliwych na nacisk laminowanych etykiet samoprzylepnych, zawierające surowce wykorzystywane w produkcji etykiet, nieobjęte pozycją B3020 konwencji bazylejskiej

BEU02

Niedająca się wydzielić frakcja tworzywa sztucznego pochodząca z obróbki wstępnej zużytych opakowań do płynów

BEU03

Niedająca się wydzielić frakcja tworzywa sztucznego i aluminium pochodząca z obróbki wstępnej zużytych opakowań do płynów

BEU04

Opakowanie kompozytowe składające się głównie z papieru i pewnej ilości tworzywa sztucznego, niezawierające pozostałości i nieobjęte pozycją B3020 konwencji bazylejskiej

BEU05

Czyste, ulegające biodegradacji odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, ogrodów, parków i cmentarzy

3.

Przemieszczanie odpadów wymienionych w niniejszym załączniku nie narusza przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE (2), w tym środków przyjętych na podstawie jej art. 16 ust. 3.


(1)  Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.

(2)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.”


Top