EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0013

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 13/2012 z dnia 6 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

OJ L 8, 12.1.2012, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 162 - 166

No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/13/oj

12.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/17


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 13/2012

z dnia 6 stycznia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 ust. 4 i art. 11 ust. 3, 5 i 6,

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską („Komisja”) po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   PROCEDURA

1.   Wcześniejsze dochodzenia oraz obowiązujące środki antydumpingowe

(1)

W sierpniu 2001 r., rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001 (2), Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii. Środki przyjęły formę cła antydumpingowego ad valorem na poziomie od 0 % do 62,6 % nałożonego na przywóz pochodzący od indywidualnie wskazanych producentów eksportujących, ze stawką cła rezydualnego w wysokości 53,3 % nałożoną na przywóz od wszystkich innych przedsiębiorstw.

(2)

W sierpniu 2001 r. Komisja przyjęła, decyzją 2001/645/WE (3), zobowiązania cenowe złożone przez pięciu indyjskich producentów. Przyjęcie zobowiązań zostało następnie uchylone (4) w marcu 2006 r.

(3)

W marcu 2006 r. rozporządzeniem (WE) nr 366/2006 (5) Rada zmieniła środki wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001. Nałożono cło antydumpingowe na poziomie od 0 % do 18 %, biorąc pod uwagę ustalenia przeglądu wygaśnięcia ostatecznych ceł wyrównawczych, opisane szczegółowo w rozporządzeniu (WE) nr 367/2006 (6).

(4)

Na wniosek nowego producenta eksportującego, we wrześniu 2006 r., rozporządzeniem (WE) nr 1424/2006 (7) Rada zmieniła rozporządzenie (WE) nr 1676/2001 w odniesieniu do jednego indyjskiego eksportera. W zmienionym rozporządzeniu ustalono margines dumpingu w wysokości 15,5 % dla przedsiębiorstw współpracujących nieobjętych próbą i stawkę cła antydumpingowego w wysokości 3,5 % dla wspomnianego przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę margines subsydium wywozowego dla tego przedsiębiorstwa ustalony w dochodzeniu antysubsydyjnym, które doprowadziło do przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 367/2006. Ponieważ w odniesieniu do przedsiębiorstwa nie określono indywidualnego cła wyrównawczego, zastosowano stawkę cła ustaloną dla wszystkich innych przedsiębiorstw.

(5)

W wyniku przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego rozporządzeniem (WE) nr 1292/2007 (8) Rada nałożyła w listopadzie 2007 r. ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z PET pochodzącej z Indii. Tym samym rozporządzeniem zakończono częściowy przegląd okresowy, przeprowadzony zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, ograniczony do zbadania dumpingu w odniesieniu do jednego indyjskiego producenta eksportującego.

(6)

W rozporządzeniu (WE) nr 1292/2007 utrzymano również rozszerzenie tych środków na Brazylię i Izrael, przy czym określone przedsiębiorstwa zostały z nich zwolnione. Ostatnią zmianę rozporządzenia (WE) nr 1292/2007 w tym względzie wprowadzono rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 806/2010 (9).

(7)

W wyniku częściowego przeglądu okresowego wszczętego przez Komisję z własnej inicjatywy i dotyczącego subsydiowania pięciu indyjskich producentów folii z PET, rozporządzeniem (WE) nr 15/2009 (10) Rada dokonała w styczniu 2009 r. zmiany ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych na te przedsiębiorstwa rozporządzeniem (WE) nr 1292/2007 i ostatecznych ceł wyrównawczych nałożonych na te przedsiębiorstwa rozporządzeniem (WE) nr 367/2006.

(8)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 469/2011 z maja 2011 r. (11), z uwagi na wygaśnięcie z dniem 9 marca 2011 r. (12) cła wyrównawczego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 367/2006, Rada zmieniła rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 i dostosowała stawki cła antydumpingowego.

(9)

Wnioskodawca, który wystąpił o niniejszy przegląd okresowy – Ester Industries Limited – jest obecnie objęty ostatecznym cłem antydumpingowym w wysokości 29,3 %.

2.   Wniosek o dokonanie częściowego przeglądu okresowego

(10)

W lipcu 2010 r. Komisja otrzymała wniosek o przeprowadzenie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Wniosek, ograniczony do zbadania dumpingu, został złożony przez Ester Industries Limited, producenta eksportującego z Indii („Ester” lub „wnioskodawca”). We wniosku wnioskodawca argumentował, że okoliczności, na podstawie których wprowadzono środki, uległy zmianie i że są to zmiany o charakterze trwałym. Wnioskodawca przedstawił dowody prima facie świadczące o tym, iż utrzymywanie środka na dotychczasowym poziomie nie jest już konieczne do przeciwdziałania dumpingowi wyrządzającemu szkodę.

3.   Wszczęcie przeglądu

(11)

Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie częściowego przeglądu okresowego, Komisja ogłosiła w drodze zawiadomienia opublikowanego w dniu 29 października 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (13) („zawiadomienie o wszczęciu”) wszczęcie częściowego przeglądu okresowego, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, ograniczonego do zbadania dumpingu w odniesieniu do wnioskodawcy.

(12)

W zawiadomieniu o wszczęciu sprecyzowano, że w ramach częściowego przeglądu okresowego zostanie również oceniona potrzeba, zależnie od ustaleń przeglądu, zmiany stawki cła mającej obecnie zastosowanie względem przywozu produktu objętego postępowaniem od niewymienionych indywidualnie w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1292/2007 producentów eksportujących w państwie, którego dotyczy postępowanie, tj. stawki cła antydumpingowego mającej zastosowanie do „wszystkich innych przedsiębiorstw” w Indiach.

4.   Dochodzenie

(13)

Dochodzenie w sprawie poziomu dumpingu obejmowało okres od dnia 1 października 2009 r. do dnia 30 września 2010 r. („okres objęty dochodzeniem przeglądowym” lub „ODP”).

(14)

Komisja oficjalnie powiadomiła wnioskodawcę, władze państwa wywozu oraz przemysł unijny o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego. Zainteresowanym stronom umożliwiono wyrażenie opinii na piśmie i ustnie.

(15)

W celu uzyskania informacji niezbędnych dla dochodzenia Komisja przesłała wnioskodawcy kwestionariusz i otrzymała odpowiedź w ustalonym terminie.

(16)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje, które uznała za niezbędne do stwierdzenia dumpingu. Na terenie przedsiębiorstwa wnioskodawcy przeprowadzono wizytę weryfikacyjną.

B.   PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

1.   Produkt objęty postępowaniem

(17)

Produktem objętym niniejszym przeglądem jest ten sam produkt, który zdefiniowano w rozporządzeniu wprowadzającym obowiązujące środki (rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 z późniejszymi zmianami), a mianowicie folia z politereftalanu etylenu (PET) pochodząca z Indii, oznaczona obecnie kodami CN ex 3920 62 19 i ex 3920 62 90.

2.   Produkt podobny

(18)

Niniejsze dochodzenie, podobnie jak poprzednie, wykazało, że folia z PET produkowana w Indiach i wywożona do Unii oraz folia z PET produkowana i sprzedawana na krajowym rynku indyjskim, a także folia z PET produkowana i sprzedawana w Unii przez producentów unijnych, ma te same podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne oraz te same podstawowe zastosowania.

(19)

Produkty te uważane są zatem za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

C.   DUMPING

a)   Wartość normalna

(20)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja najpierw zbadała, czy sprzedaż krajowa przez wnioskodawcę produktu podobnego niezależnym klientom była reprezentatywna, tzn. czy całkowita wielkość takiej sprzedaży wynosiła co najmniej 5 % całkowitej wielkości odpowiadającej jej sprzedaży eksportowej do Unii.

(21)

Następnie Komisja zidentyfikowała te rodzaje produktu podobnego sprzedawane przez przedsiębiorstwo na rynku krajowym, które były identyczne lub bezpośrednio porównywalne z rodzajami sprzedawanymi na wywóz do Unii.

(22)

Zbadano następnie, czy sprzedaż krajowa wnioskodawcy była reprezentatywna dla każdego rodzaju produktu, tj. czy sprzedaż krajowa każdego rodzaju produktu wynosiła przynajmniej 5 % wielkości sprzedaży tego samego rodzaju produktu do Unii. W przypadku rodzajów produktu sprzedawanych w ilościach reprezentatywnych zbadano, czy taka sprzedaż została dokonana w ramach zwykłego obrotu handlowego, zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

(23)

Ustalenie, czy sprzedaż krajowa każdego rodzaju produktu dokonywana w ilościach reprezentatywnych może być uważana za prowadzoną w zwykłym obrocie handlowym, zostało dokonane poprzez ustalenie proporcji sprzedaży z zyskiem danego rodzaju produktu niezależnym klientom. We wszystkich przypadkach, w których sprzedaż krajowa konkretnego rodzaju produktu była dokonana w wystarczających ilościach i w zwykłym obrocie handlowym, wartość normalna została ustalona na podstawie rzeczywistej ceny krajowej, obliczonej jako średnia ważona z całej sprzedaży krajowej tego rodzaju produktu w ODP.

(24)

Dla pozostałych rodzajów produktu, w przypadkach których sprzedaż krajowa była niereprezentatywna lub nie była prowadzona w zwykłym obrocie handlowym, wartość normalna została ustalona zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Wartość normalna została ustalona poprzez dodanie do kosztów wytworzenia wywożonych rodzajów produktu, dostosowanych w razie potrzeby, uzasadnionej wartości procentowej kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz uzasadnionej marży zysku, na podstawie faktycznych danych dotyczących produkcji i sprzedaży produktu podobnego przez producenta eksportującego, którego dotyczy dochodzenie, w zwykłym obrocie handlowym, zgodnie z art. 2 ust. 6 zdanie pierwsze rozporządzenia podstawowego.

b)   Cena eksportowa

(25)

W ramach poprzedniego przeglądu okresowego prowadzącego do przyjęcia rozporządzenia (WE) 366/2006 ustalono, że zobowiązania cenowe miały wpływ na ceny eksportowe stosowane w przeszłości w sposób uniemożliwiający wiarygodne ustalenie na ich podstawie przyszłego rozwoju wywozu. W ramach tego samego przeglądu okresowego, mając na uwadze, że przedsiębiorstwo Ester sprzedawało produkt objęty postępowaniem w znaczących ilościach na rynku światowym, podjęto decyzję o ustaleniu ceny eksportowej na podstawie cen faktycznie płaconych lub należnych w przypadku dokonywania sprzedaży do wszystkich państw trzecich.

(26)

Przypomina się, że przyjęcie zobowiązania cenowego zostało uchylone w marcu 2006 r., tj. ponad trzy lata przed obecnym ODP. W związku z tym żadne zobowiązania cenowe nie miały wpływu na ceny eksportowe przedsiębiorstwa Ester do Unii objęte obecnym ODP. Można zatem stwierdzić, że ceny eksportowe mogą być uznane za wiarygodne do ustalenia przyszłego rozwoju wywozu.

(27)

W związku z tym, że cała sprzedaż eksportowa wnioskodawcy do Unii dokonana została bezpośrednio na rzecz niezależnych klientów, ceny eksportowe ustalono na podstawie cen faktycznie zapłaconych lub należnych za produkt objęty postępowaniem, zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego.

c)   Porównanie

(28)

Porównanie średniej ważonej wartości normalnej i średniej ważonej ceny eksportowej zostało przeprowadzone na podstawie ceny ex-works, na tym samym poziomie handlu. W celu zapewnienia sprawiedliwego porównania między wartością normalną a ceną eksportową, zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego uwzględniono różnice w czynnikach, które miały wpływ na ceny i ich porównywalność. W tym celu, tam gdzie było to zasadne i zostało poparte dowodami, wprowadzono odpowiednie dostosowania uwzględniające różnice w kosztach transportu, ubezpieczenia, przeładunku, załadunku i kosztach dodatkowych, prowizjach, kosztach finansowych i kosztach opakowania poniesionych przez wnioskodawcę.

(29)

Wnioskodawca twierdził, że, w porównaniu z poprzednim przeglądem okresowym, obecnie oferuje on swoim klientom większy wybór powłok chemicznych, co powinno zostać uwzględnione podczas klasyfikowania produktu objętego postępowaniem do rodzajów produktu. Jednakże przedsiębiorstwo nie wykazało, że różne rodzaje powłok chemicznych miały wpływ na porównywalność cen, a w szczególności, że klienci systematycznie płacili różne ceny na rynku krajowym i na rynku eksportowym Unii w zależności od rodzaju powłoki chemicznej. W związku z tym klasyfikacja produktu zastosowana we wcześniejszych postępowaniach wyjaśniających powinna być utrzymana, a stwierdzenie to musi zostać odrzucone.

(30)

Wnioskodawca wystąpił również o korektę ceny eksportowej w oparciu o korzyści uzyskane przy wywozie w ramach systemu uprawnienia celnego Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB), po dokonaniu wywozu. W tym względzie ustalono, że kredyty uzyskane w ramach tego systemu przy wywozie produktu objętego postępowaniem mogą być wykorzystane w celu pokrycia opłat celnych płatnych z tytułu przywozu jakiegokolwiek towaru lub zostać odsprzedane innym przedsiębiorstwom. Ponadto nie jest wymagane, by przywożone towary były wykorzystywane wyłącznie do produkcji wywożonego produktu objętego postępowaniem. Przedsiębiorstwo Ester nie wykazało, że korzyści uzyskiwane w ramach systemu DEPB miały wpływ na porównywalność cen, a w szczególności, że klienci systematycznie płacili inne ceny na rynku krajowym wskutek korzyści płynących z tego systemu. W związku z powyższym wniosek został odrzucony.

(31)

Wnioskodawca wystąpił również o korektę ceny eksportowej w oparciu o korzyści uzyskane w ramach programu „Export Promotion Capital Goods” (EPCG) i programu „Export Credits”. W tym względzie należy zauważyć, że podobnie jak w przypadku innych programów wspomnianych powyżej, nie jest wymagane, by towary przywożone w ramach programu EPCG były wykorzystywane wyłącznie do produkcji wywożonego produktu objętego postępowaniem. Po drugie, wnioskodawca nie przedłożył żadnych dowodów na to, że istnieje bezpośrednie powiązanie między cenami towarów wywożonych a korzyściami uzyskanymi w ramach programów EPCG i „Export Credits”. Na koniec, wnioskodawca nie wykazał, że korzyści uzyskiwane w ramach tych dwóch programów miały wpływ na porównywalność cen, a w szczególności, że klienci systematycznie płacili inne ceny na rynku krajowym wskutek korzyści płynących z programów EPCG i „Export Credits”. Dlatego też wniosek ten musi zostać odrzucony.

d)   Margines dumpingu

(32)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego średnią ważoną wartość normalną poszczególnych rodzajów produktu objętego postępowaniem porównano ze średnią ważoną ceną eksportową odpowiadającego rodzaju produktu objętego postępowaniem. Uwzględniając komentarze otrzymane po ujawnieniu informacji wyszczególnionych w motywach 44 i 45, margines dumpingu, wyrażony jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem, wynosi 8,3 %.

D.   TRWAŁY CHARAKTER ZMIANY OKOLICZNOŚCI

(33)

Zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego zbadano również, czy zmianę okoliczności można w sposób uzasadniony uznać za trwałą.

(34)

W tym względzie dochodzenie wykazało, że przedsiębiorstwo Ester faktycznie przedsięwzięło szereg środków mających na celu obniżenie kosztów i poprawę efektywności, takich jak modernizacja i wybudowanie nowej linii produkcyjnej. Ponadto w wyniku znaczącego wzrostu produkcji koszty ogólne uległy istotnemu obniżeniu. Przedsiębiorstwo zaczęło również w sposób bardziej efektywny nabywać surowce w bliższej położonym miejscu, co pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów transportu, co z kolei miało bezpośredni wpływ na margines dumpingu. Można zatem uznać, że zmiana okoliczności ma trwały charakter.

(35)

W odniesieniu do ceny eksportowej dochodzenie wykazało pewną stabilność sposobu ustalania cen przez przedsiębiorstwo Ester w dłuższym okresie czasu pomiędzy rokiem 2006 (rok w którym zobowiązanie zostało uchylone) i rokiem 2010 (niemal pod koniec ODP). Biorąc pod uwagę zmianę metod ustalania ceny eksportowej przedsiębiorstwa Ester przy wywozie do Unii, zgodnie z opisem w motywach 24 i 25, jak również wspomnianą powyżej stabilność cen, nowo obliczony margines dumpingu może mieć charakter trwały.

(36)

Uznano zatem, że w przewidywalnej przyszłości mało prawdopodobna jest zmiana okoliczności, które doprowadziły do wszczęcia niniejszego przeglądu okresowego, w sposób, który mógłby podważyć jego ustalenia. Dlatego też stwierdzono, że zmiana okoliczności ma charakter trwały, a stosowanie środka na obecnym poziomie nie jest już uzasadnione.

E.   ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

(37)

Jeden z producentów eksportujących twierdził, że średni margines dumpingu próby powinien zostać obliczony ponownie w przypadku, gdyby w następstwie obecnego przeglądu okresowego stwierdzono niższy margines dumpingu dla przedsiębiorstwa Ester (będącego jednym z przedsiębiorstw w próbie) niż poprzednio ustalony. Należy przypomnieć, że zakres obecnego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego jest wyraźnie ograniczony do przeglądu marginesu dumpingu wnioskodawcy będącego eksporterem indywidualnym, tj. przedsiębiorstwa Ester. W związku z tym dochodzenie zostało ograniczone do określonych okoliczności dotyczących wnioskodawcy, z uwzględnieniem wszystkich istotnych i należycie udokumentowanych dowodów (14). Wnioski wyciągnięte na tej podstawie nie odnoszą się ani do innych przedsiębiorstw objętych próbą, ani do innych producentów eksportujących w państwie objętym postępowaniem.

(38)

Uważa się, że, z powodów przytoczonych poniżej, ustalenie nowego średniego marginesu dumpingu próby zgodnie z artykułem 9 ust. 6 rozporządzenia podstawowego nie jest w takich okolicznościach ani możliwe z punktu widzenia prawnego, ani celowe z punktu widzenia ekonomicznego. Przypomina się, że obliczenie średniego marginesu dumpingu próby ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy w kontekście określonego dochodzenia uważa się, że liczba eksporterów jest tak duża, iż badanie wszystkich współpracujących eksporterów byłoby nadmiernie uciążliwe dla instytucji i niosłoby ze sobą ryzyko nieukończenia dochodzenia w wyznaczonym czasie, określonym w rozporządzeniu podstawowym. Zakłada się zatem, że wyliczenie średniego ważonego marginesu na podstawie marginesów dumpingu eksporterów objętych próbą jest reprezentatywne dla marginesu dumpingu współpracujących eksporterów nieobjętych próbą. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy takie wyliczenie jest dokonane na podstawie marginesów dumpingu odnoszących się do tego samego okresu czasu. Żadna z wyżej wymienionych okoliczności nie występuje w kontekście częściowego przeglądu okresowego ograniczonego do jednego przedsiębiorstwa, pierwotne włączonego do próby, jak ma to miejsce w przypadku obecnego dochodzenia. W związku z powyższym uznaje się, że zasady określone w art. 9 ust. 6 wyraźnie nie mają zastosowania do okoliczności faktycznych obecnego częściowego przeglądu okresowego.

(39)

Przypomina się, że definicja zawarta w zawiadomieniu o wszczęciu dochodzenia: „W przypadku ustalenia, że środki w odniesieniu do wnioskodawcy powinny zostać zniesione lub zmienione, konieczna może się okazać zmiana stawki cła stosowanej obecnie do przywozu produktu objętego postępowaniem od innych przedsiębiorstw w Indiach” oznacza, że w wyniku przeglądu cło rezydualne może zostać zwiększone w celu uniknięcia obchodzenia przepisów (15). Ponieważ cło wnioskodawcy zostało obniżone, wyżej wymienione przepisy zawarte w zawiadomieniu o wszczęciu przeglądu nie mają zastosowania.

(40)

W świetle powodów opisanych w motywach 37–39 wniosek o ponowne przeliczenie marginesu dumpingu musi zostać odrzucony.

(41)

Zainteresowane strony zostały poinformowane o podstawowych faktach i względach, w oparciu o które zamierzano wnioskować o zmianę stawki cła mającej zastosowanie do wnioskodawcy; miały także możliwość przedstawienia swoich uwag.

(42)

Wnioskodawca powtórzył argumenty dotyczące klasyfikacji produktu wymienione w motywie 29 oraz argumenty dotyczące korekty ceny eksportowej w związku ze zwrotem ceł w związku z korzyściami płynącymi z systemu DEPB i programów EPCG i „Export Credits”, opisanymi w motywach 30 i 31. Jednakże z uwagi na to, iż nie dostarczono żadnych nowych elementów mogących zmienić ustalenia Komisji, argumenty te muszą zostać odrzucone.

(43)

Wnioskodawca zakwestionował również metodę obliczania wartości CIF w stosunku do transakcji dokonanych na podstawie ceny FOB. W celu obliczenia wartości jednostkowej CIF Komisja porównała łączne koszty transportu zapłacone przez przedsiębiorstwo z wszystkimi transakcjami eksportowymi, łącznie z tymi dokonanymi na podstawie ceny FOB. Przedsiębiorstwo argumentowało, że łączne koszty transportu powinny być porównane jedynie do transakcji CIF. Argument ten przyjęto.

(44)

Na koniec wnioskodawca twierdził, że podczas określania marginesu dumpingu nie wyłączono wszystkich sprzedaży próbek. Argument ten również przyjęto.

(45)

W następstwie dochodzenia przeglądowego proponowany zmieniony margines dumpingu i stawka cła antydumpingowego, która miałaby zastosowanie do przywozu produktu objętego dochodzeniem, produkowanego przez przedsiębiorstwo Ester Industries Limited, wynosi 8,3 %,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Pozycja dotycząca przedsiębiorstwa Ester Industries Limited w tabeli w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1292/2007 otrzymuje brzmienie:

„Ester Industries Limited, DLF City, Phase II, Sector 25, Gurgaon, Haryana – 122022, Indie

8,3

A026”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 stycznia 2012 r.

W imieniu Rady

N. WAMMEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2)  Dz.U. L 227 z 23.8.2001, s. 1.

(3)  Dz.U. L 227 z 23.8.2001, s. 56.

(4)  Dz.U. L 68 z 8.3.2006, s. 37.

(5)  Dz.U. L 68 z 8.3.2006, s. 6.

(6)  Dz.U. L 68 z 8.3.2006, s. 15.

(7)  Dz.U. L 270 z 29.9.2006, s. 1.

(8)  Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 1.

(9)  Dz.U. L 242 z 15.9.2010, s. 6.

(10)  Dz.U. L 6 z 10.1.2009, s. 1.

(11)  Dz.U. L 129 z 17.5.2011, s. 1.

(12)  Zawiadomienie o wygaśnięciu (Dz.U. C 68 z 3.3.2011, s. 6).

(13)  Dz.U. C 294 z 29.10.2010, s. 10.

(14)  Orzeczenie Sądu z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie T-369/08, EWRIA i inni przeciwko Komisji, pkt 7 i 79 oraz cytowane tam orzecznictwo.

(15)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 270/2010 z dnia 29 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 84 z 31.3.2010, s. 13).


Top