EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0013

2012/473/UE: Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie TARGET2-Securities (EBC/2012/13)

OJ L 215, 11.8.2012, p. 19–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 156 - 166

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/473/oj

11.8.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/19


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 18 lipca 2012 r.

w sprawie TARGET2-Securities

(wersja przekształcona)

(EBC/2012/13)

(2012/473/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 17, 18 oraz 22,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wprowadza się liczne zmiany do wytycznych EBC/2010/2 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie TARGET2-Securities (1). Z uwagi na wymogi jasności i przejrzystości konieczne jest sporządzenie ich przekształconej wersji.

(2)

W dniu 6 lipca 2006 r. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zdecydowała o zbadaniu – we współpracy z depozytami papierów wartościowych i innymi uczestnikami rynku – możliwości stworzenia w ramach Eurosystemu nowej struktury dla rozrachunku papierów wartościowych w pieniądzu banku centralnego pod nazwą TARGET2-Securities (T2S). W ramach zadań Eurosystemu określonych w art. 17, 18 i 22 Statutu ESBC celem T2S jest usprawnienie integracji usług posttransakcyjnych poprzez zaoferowanie podstawowego, neutralnego rozrachunku operacji gotówkowych i operacji na papierach wartościowych w pieniądzu banku centralnego, świadczonego ponadgranicznie w całej Europie, co umożliwi depozytom papierów wartościowych świadczenie na rzecz swoich klientów zharmonizowanych i standaryzowanych usług rozrachunku według zasady dostawa za płatność w ramach zintegrowanego środowiska technicznego umożliwiającego rozrachunek transgraniczny. Jako że dostarczanie pieniądza banku centralnego jest podstawowym zadaniem Eurosystemu, T2S ma charakter świadczenia publicznego. Usługi zarządzania zabezpieczeniem oraz usługi rozrachunku w pieniądzu banku centralnego w T2S będą świadczone przez krajowe banki centralne (KBC) strefy euro.

(3)

Artykuł 22 Statutu ESBC upoważnia Eurosystem do „zapewnienia skuteczności i rzetelności systemów rozliczeń i płatności w ramach Unii”. Rozrachunek w pieniądzu banku centralnego pozwala ponadto na wyeliminowanie ryzyka płynności; ma on zatem podstawowe znaczenie dla zapewnienia niezawodnej obsługi posttransakcyjnej papierów wartościowych, a także dla rynku finansowego jako całości.

(4)

W dniu 17 lipca 2008 r. Rada Prezesów podjęła decyzję o rozpoczęciu projektu T2S oraz o przeznaczeniu na ten cel środków niezbędnych do jego pełnej realizacji. Na podstawie oferty złożonej przez Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France oraz Banca d’Italia (grupa czterech BC) Rada Prezesów zdecydowała również, że T2S zostanie opracowany i będzie obsługiwany przez grupę czterech BC.

(5)

Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2012/6 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities oraz uchylającą decyzję EBC/2009/6 (2). Rada T2S jest usprawnionym organem zarządzającym Eurosystemu, który będzie przedstawiał Radzie Prezesów projekty rozwiązań kluczowych kwestii strategicznych oraz realizował zadania o charakterze czysto technicznym. Zawarty w załączniku I do decyzji EBC/2012/6 mandat Rady T2S stanowi jeden z fundamentów zarządzania T2S. Banki centralne Eurosystemu powierzyły jednocześnie Radzie T2S realizację określonych zadań o charakterze wykonawczym, umożliwiając tym samym w pełni efektywne działanie Rady w imieniu całego Eurosystemu.

(6)

Niniejsze wytyczne określają w szczególności podstawowe założenia T2S w fazie specyfikacji, opracowywania oraz w fazie operacyjnej. W miarę dalszego opracowywania są one uzupełniane dodatkowymi aktami prawnymi oraz ustaleniami umownymi, za co ostateczną odpowiedzialność ponosi Rada Prezesów.

Wewnętrzne zarządzanie T2S odbywa się na trzech poziomach. Na pierwszym poziomie zarządzania ostateczne kompetencje decyzyjne w zakresie T2S należą do Rady Prezesów, która ponosi ogólną odpowiedzialność za T2S oraz – zgodnie z art. 8 Statutu ESBC – jest organem decyzyjnym całego Eurosystemu. Na drugim poziomie zarządzania, w celu pomocy organom decyzyjnym EBC w zapewnieniu udanej i terminowej realizacji projektu T2S, została ustanowiona Rada T2S. Wreszcie, na trzecim poziomie zarządzania działa grupa czterech BC.

(7)

Usługi T2S oferowane są depozytom papierów wartościowych, bankom centralnym spoza strefy euro oraz innym bankom centralnym na podstawie ustaleń umownych; jest zatem ważne, aby relacje z nimi były odpowiednio ukształtowane przez cały okres opracowania, migracji oraz późniejszego działania T2S. W tym celu stworzone zostały grupa sterująca depozytów papierów wartościowych oraz grupa sterująca ds. walut innych niż euro. Krajowe grupy użytkowników (National User Groups) stanowią forum dla komunikacji i współdziałania z dostawcami i użytkownikami usług rozrachunku papierów wartościowych w ramach rynku krajowego. Grupa doradcza T2S (T2S Advisory Group) stanowi forum dla komunikacji i współdziałania pomiędzy Eurosystemem a zewnętrznymi podmiotami zainteresowanymi T2S.

(8)

T2S nie jest przedsięwzięciem komercyjnym i jego celem nie jest konkurowanie z depozytami papierów wartościowych czy innymi uczestnikami rynku. Dlatego też – choć zasady finansowania T2S zakładają pełne pokrycie kosztów jego działania – usługi T2S nie są świadczone w celu osiągnięcia zysku. Całkowity poziom inwestycji Eurosystemu w T2S został ustalony w drodze wewnętrznego rozstrzygnięcia, przy czym decyzja dotycząca cen usług T2S ma na celu pełne pokrycie kosztów jego działania. Eurosystem powinien ponadto ściśle przestrzegać zasady niedyskryminacji depozytów papierów wartościowych, a także zapewnić równe warunki konkurencji pomiędzy depozytami korzystającymi z usług rozrachunku oferowanych przez T2S.

(9)

T2S jest techniczną strukturą, która obsługiwać będzie nie tylko rozrachunek w euro, ale będzie również dostępna dla KBC spoza strefy euro oraz innych banków centralnych, które wyrażą gotowość uczestnictwa przez udostępnienie swojej waluty do rozrachunku w pieniądzu banku centralnego w ramach T2S zgodnie z postanowieniami niniejszych wytycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres regulacji

1.   T2S opiera się na jednolitej platformie technicznej zintegrowanej z systemami rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym banków centralnych. Stanowi on usługę świadczoną przez Eurosystem na rzecz depozytów papierów wartościowych umożliwiającą realizowanie podstawowego, neutralnego i transgranicznego rozrachunku transakcji na papierach wartościowych według zasady dostawa za płatność, w pieniądzu banku centralnego.

2.   Niniejsze wytyczne ustanawiają zasady wewnętrznego zarządzania T2S. Określają one również główne cechy T2S, definiując odpowiednie role i zadania Rady T2S oraz grupy czterech BC, a także relacje pomiędzy tymi podmiotami w czasie trwania fazy specyfikacji, opracowywania oraz fazy operacyjnej. Wytyczne wskazują również najważniejsze decyzje, jakie mają zostać przyjęte w odniesieniu do T2S przez Radę Prezesów. Ponadto określają one podstawowe zasady odnoszące się do T2S w zakresie: a) zasad finansowania, praw i gwarancji; b) sposobu określenia dostępu depozytów papierów wartościowych do T2S oraz relacji umownych z tymi depozytami; c) kryteriów dopuszczenia do wykorzystania w T2S walut innych niż euro; d) opracowania T2S.

Artykuł 2

Definicje

Użyte w niniejszych wytycznych określenia oznaczają:

1)

„depozyt papierów wartościowych” – podmiot, który: a) umożliwia powstanie oraz rozrachunek papierów wartościowych w formie zapisów księgowych lub utrzymuje papiery wartościowe i zarządza nimi w imieniu innych podmiotów poprzez udostępnianie lub prowadzenie rachunków papierów wartościowych; b) prowadzi lub obsługuje system rozliczeń papierów wartościowych zgodnie z art. 2 lit. a) dyrektywy 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (3) lub, w przypadku podmiotów niemających siedziby w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi odpowiadającymi dyrektywie 98/26/WE lub podlega regulacji banku centralnego; oraz c) jest uznany za depozyt papierów wartościowych w świetle krajowych przepisów ustawowych lub wykonawczych lub otrzymał zezwolenie od właściwego organu lub podlega jego nadzorowi jako depozyt papierów wartościowych;

2)

„dostawa za płatność” – mechanizm rozrachunku papierów wartościowych ustanawiający powiązanie pomiędzy przeniesieniem papierów wartościowych a transferem środków pieniężnych gwarantujące, że dostawa zostanie zrealizowana tylko w przypadku dokonania odpowiedniej płatności;

3)

„KBC strefy euro” – KBC państw członkowskich, których walutą jest euro;

4)

„bank centralny Eurosystemu” – KBC strefy euro lub EBC;

5)

„umowa ramowa” – stosunek umowny pomiędzy depozytem papierów wartościowych a Eurosystemem dotyczący fazy opracowania oraz fazy operacyjnej;

6)

„ogólna specyfikacja funkcjonalna” (specyfikacja GFS – general functional specifications) – ogólny funkcjonalny opis aplikacji komercyjnej T2S, jaki zostanie stworzony w celu spełnienia wymogów użytkowników T2S. Specyfikacja GFS obejmie takie elementy, jak architektura funkcjonalna (domeny, moduły oraz ich wzajemne powiązania), modele koncepcyjne, model danych czy proces przepływu danych;

7)

„umowa pomiędzy poziomami 2 i 3” – umowę dostawy i eksploatacji negocjowaną pomiędzy Radą T2S a grupą czterech BC, podlegającą zatwierdzeniu przez Radę Prezesów, a następnie podpisaniu przez banki centralne Eurosystemu i grupę czterech BC, z koniecznymi zmianami. Umowa ta dodatkowo precyzuje zadania i obowiązki grupy czterech BC, Rady T2S oraz banków centralnych Eurosystemu;

8)

„KBC spoza strefy euro” – KBC państw członkowskich, których walutą nie jest euro;

9)

„faza operacyjna” – okres rozpoczynający się w momencie zakończenia migracji pierwszego depozytu papierów wartościowych do T2S;

10)

„inny bank centralny” – bank centralny kraju spoza Unii;

11)

„harmonogram płatności” – harmonogram wskazujący kolejność płatności rat z tytułu zwrotu kosztów na rzecz grupy czterech BC;

12)

„umowa o gwarantowanym poziomie usług” – umowę określającą gwarantowany poziom usług świadczonych przez grupę czterech BC na rzecz Eurosystemu, jak również umowę określającą gwarantowany poziom usług świadczonych przez Eurosystem na rzecz depozytów papierów wartościowych, w odniesieniu do T2S;

13)

„faza specyfikacji i opracowania” – okres rozpoczynający się w momencie zatwierdzenia dokumentacji URD przez Radę Prezesów i kończący się w momencie rozpoczęcia fazy operacyjnej;

14)

„aplikacja komercyjna T2S” – oprogramowanie opracowane i obsługiwane przez grupę czterech BC w imieniu Eurosystemu w celu umożliwienia Eurosystemowi świadczenia usług T2S na platformie T2S;

15)

„procedura zarządzania zmianami i wersjami usług T2S” – zbiór zasad i procedur stosowanych każdorazowo w momencie inicjowania zmian usług T2S;

16)

„platforma T2S” – sprzęt oraz wszelkie składniki oprogramowania, tj. całe wykorzystywane oprogramowanie z wyjątkiem aplikacji komercyjnej T2S niezbędne do uruchomienia i obsługi aplikacji komercyjnej T2S;

17)

„projekt T2S” – zbór powiązanych działań i świadczeń niezbędnych dla opracowania T2S aż do pełnej migracji wszystkich depozytów papierów wartościowych, które podpisały umowę ramową, jak i wszystkich banków centralnych Eurosystemu, KBC spoza strefy euro oraz innych banków centralnych;

18)

„Rada T2S” – organ zarządzający w ramach Eurosystemu, ustanowiony zgodnie z decyzją EBC/2012/6, którego zadania obejmują przedstawianie Radzie Prezesów projektów rozwiązań kluczowych kwestii strategicznych oraz realizowanie zadań o charakterze czysto technicznym w odniesieniu do T2S;

19)

„rachunek projektu T2S” – rachunek T2S wykorzystywany do przyjmowania i wypłacania rat, zwrotów i opłat. Rachunek projektu może mieć subkonta dla oddzielenia różnych rodzajów przepływów pieniężnych. Nie ma on charakteru budżetowego;

20)

„usługi T2S” usługi świadczone przez Eurosystem na rzecz depozytów papierów wartościowych i banków centralnych na podstawie porozumień umownych pomiędzy Eurosystemem a depozytami papierów wartościowych, KBC spoza strefy euro oraz innymi bankami centralnymi;

21)

„użytkownicy T2S” – uczestników depozytów papierów wartościowych, osoby prawne lub osoby fizyczne pozostające z depozytem papierów wartościowych w stosunku umownym, którego przedmiotem jest przetwarzanie czynności tych podmiotów związanych z rozrachunkiem papierów wartościowych w T2S, lub klientów banku centralnego, którego waluta jest dostępna do przetwarzania czynności związanych z rozrachunkiem w T2S, pozostających z bankiem centralnym w stosunku umownym, którego przedmiotem jest przetwarzanie związanych z papierami wartościowymi rozliczeń gotówkowych tych podmiotów w T2S;

22)

„szczegółowa specyfikacja funkcjonalna użytkownika” (specyfikacja UDFS – User Detailed Functional Specifications) – szczegółowy opis funkcji zarządzających zewnętrznym przepływem danych T2S, z aplikacji do aplikacji. Będzie ona zawierała informacje niezbędne w celu dostosowania lub opracowania przez użytkowników ich wewnętrznych systemów informacyjnych w związku z przyłączeniem tych systemów do T2S;

23)

„podręcznik użytkownika” – dokument opisujący sposób korzystania przez użytkowników T2S z szeregu funkcji oprogramowania T2S dostępnych w trybie użytkownik-aplikacja (ekranowym);

24)

„dokumentacja wymogów użytkownika” (dokumentacja URD – User Requirements Document) – dokument określający wymogi dla użytkowników T2S ogłoszony przez EBC w dniu 3 lipca 2008 r., z późniejszymi zmianami dokonywanymi według procedury zarządzania zmianami i wersjami usług T2S.

DZIAŁ II

ZARZĄDZANIE T2S

Artykuł 3

Poziomy zarządzania wewnętrznego

Zarządzanie wewnętrzne T2S odbywa się na trzech poziomach. Poziom 1 obejmuje Radę Prezesów, poziom 2 – Radę T2S, a poziom 3 – grupę czterech BC.

Artykuł 4

Rada Prezesów

1.   Rada Prezesów odpowiada za kierowanie, ogólne zarządzanie T2S oraz kontrolę T2S. Radzie Prezesów przysługują także ostateczne kompetencje decyzyjne w zakresie T2S oraz kompetencje do podejmowania decyzji o podziale zadań, które nie zostały wyraźnie przydzielone do poziomu 2 lub 3.

2.   Radzie Prezesów przysługują w szczególności następujące kompetencje:

a)

zarządzanie T2S poprzez następujące działania:

(i)

podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących zarządzania T2S; ponoszenie odpowiedzialności za całość T2S, a tym samym ostateczne rozstrzyganie ewentualnych sporów;

(ii)

podejmowanie doraźnych decyzji dotyczących zadań przydzielonych Radzie T2S oraz grupie czterech BC;

(iii)

przydzielanie wykonywania późniejszych lub dodatkowych zadań szczegółowych dotyczących T2S Radzie T2S lub grupie czterech BC, przy jednoczesnym wskazaniu decyzji, których podejmowanie pozostaje zastrzeżone do kompetencji Rady Prezesów;

(iv)

podejmowanie decyzji dotyczących organizacji Rady T2S;

b)

rozpatrywanie wniosków członków grupy doradczej T2S, grupy sterującej ds. walut innych niż euro lub grupy sterującej depozytów papierów wartościowych składanych zgodnie z regulaminami tych grup;

c)

podejmowanie decyzji w zakresie podstawowych zasad finansowania T2S, a to:

(i)

zasad ustalania opłat za usługi T2S;

(ii)

metodologii kosztów T2S;

(iii)

ustaleń finansowych na podstawie art. 12;

d)

podejmowanie decyzji w zakresie kryteriów dostępu dla depozytów papierów wartościowych;

e)

zatwierdzanie i odbiór skróconego planu wykonawczego T2S (T2S Executive Summary Plan); monitorowanie postępów projektu T2S oraz podejmowanie decyzji w zakresie środków ograniczających opóźnienia w realizacji T2S;

f)

podejmowanie decyzji w zakresie podstawowych aspektów operacyjnych T2S, a to:

(i)

zasad operacyjnych T2S, w tym strategii zarządzania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;

(ii)

zasad bezpieczeństwa informacji w T2S;

(iii)

procedury zarządzania zmianami i wersjami usług T2S;

(iv)

strategii testowania T2S;

(v)

strategii migracji do T2S;

(vi)

zasad zarządzania ryzykiem w T2S;

g)

zatwierdzanie podstawowych ram umownych, a to:

(i)

umów zawieranych pomiędzy poziomami 2 i 3;

(ii)

umów o gwarantowanym poziomie usług negocjowanych pomiędzy Radą T2S, depozytami papierów wartościowych, bankami centralnymi Eurosystemu oraz grupą czterech BC;

(iii)

umów z depozytami papierów wartościowych, negocjowanych przez Radę T2S wraz z bankami centralnymi Eurosystemu, z jednej strony, i depozyty papierów wartościowych, z drugiej strony;

(iv)

umów z KBC spoza strefy euro, innymi bankami centralnymi lub innymi właściwymi władzami monetarnymi, w tym odpowiednich umów o gwarantowanym poziomie usług;

h)

podejmowanie odpowiednich działań zapewniających przestrzeganie procedur i zasad w zakresie nadzoru;

i)

podjęcie decyzji w sprawie daty rozpoczęcia pierwszej migracji depozytów papierów wartościowych do T2S.

Artykuł 5

Rada T2S

Skład i mandat Rady T2S zostały określone w decyzji EBC/2012/6. Rada T2S jest odpowiedzialna za realizację zadań przypisanych poziomowi 2 w ramach ogólnych warunków określonych przez Radę Prezesów.

Artykuł 6

Grupa czterech BC

1.   Grupa czterech BC jest odpowiedzialna za opracowanie i obsługę T2S, przy czym przekazuje ona informacje dotyczące swojej organizacji wewnętrznej i podziału zadań Radzie T2S.

Grupa czterech BC realizuje w szczególności następujące zadania:

a)

przygotowanie – na podstawie dokumentacji URD oraz wytycznych Rady T2S – specyfikacji GFS, specyfikacji UDFS oraz podręczników użytkownika zgodnie ze skróconym planem wykonawczym T2S;

b)

opracowanie i budowę T2S w imieniu Eurosystemu oraz dostarczenie technicznych składników T2S zgodnie ze skróconym planem wykonawczym T2S, a także dokumentacją URD, specyfikacjami GFS i UDFS oraz innymi specyfikacjami i gwarantowanymi poziomami jakości usług;

c)

udostępnienie T2S Radzie T2S zgodnie z zatwierdzonymi terminami, specyfikacjami i gwarantowanymi poziomami jakości usług;

d)

złożenie Radzie T2S następujących dokumentów dla celów ustaleń finansowych T2S zgodnie z art. 12:

(i)

oszacowania kosztów, które grupa czterech BC poniesie w związku z opracowaniem i obsługą T2S, w formie umożliwiającej przeprowadzenie audytu lub oceny przez odpowiedni komitet Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) albo Eurosystemu lub zewnętrznych rewidentów;

(ii)

oferty finansowej obejmującej typ i harmonogram płatności oraz objęty nim okres;

e)

uzyskanie wszelkich pozwoleń niezbędnych do budowy i obsługi T2S oraz umożliwiających Eurosystemowi świadczenie usług T2S na rzecz depozytów papierów wartościowych;

f)

wprowadzanie zmian do T2S w sposób zgodny z procedurą zarządzania zmianami i wersjami usług T2S;

g)

przedstawianie odpowiedzi w zakresie kompetencji grupy czterech BC na pytania formułowane przez Radę Prezesów oraz Radę T2S;

h)

przeprowadzanie szkoleń oraz zapewnianie wsparcia technicznego i operacyjnego w trakcie testów i migracji, przy koordynacji przez Radę T2S;

i)

negocjowanie ewentualnych zmian umowy pomiędzy poziomami 2 i 3 z Radą T2S.

2.   Banki wchodzące w skład grupy czterech BC ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Eurosystemu za realizację jej zadań. Zakres tej odpowiedzialności obejmuje przypadki oszustwa, winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa. Zasady odpowiedzialności zostaną określone w sposób szczegółowy w umowie pomiędzy poziomami 2 i 3.

3.   Powierzanie wskazanych powyżej zadań przez grupę czterech BC zewnętrznym wykonawcom nie wyłącza odpowiedzialności grupy czterech BC względem Eurosystemu oraz pozostałych podmiotów zainteresowanych i podlega ujawnieniu Radzie T2S.

Artykuł 7

Relacje z zewnętrznymi podmiotami zainteresowanymi

1.   Grupa doradcza T2S (T2S Advisory Group) stanowi forum dla komunikacji i współdziałania pomiędzy Eurosystemem a zewnętrznymi podmiotami zainteresowanymi T2S. Grupa doradcza T2S doradza Radzie T2S; w szczególnie uzasadnionych przypadkach grupa doradcza T2S może o określonych kwestiach informować Radę Prezesów.

2.   Przewodniczącym grupy doradczej T2S jest przewodniczący Rady T2S. Skład i mandat grupy doradczej T2S zostały określone w załączniku.

3.   Grupa doradcza T2S wykonuje swoje funkcje zgodnie z przygotowanym przez siebie regulaminem, podlegającym zatwierdzeniu przez Radę Prezesów.

4.   Grupa sterująca depozytów papierów wartościowych jest organem zarządzającym T2S, który w kwestiach określonych w umowie ramowej podejmuje uchwały i wydaje opinie w imieniu depozytów papierów wartościowych, które podpisały umowę ramową. Mandat grupy sterującej depozytów papierów wartościowych jest określony w załączniku do umowy ramowej.

5.   Grupa sterująca ds. walut innych niż euro jest organem zarządzającym T2S, który w kwestiach określonych w umowie o uczestnictwo waluty podejmuje uchwały i wydaje opinie w imieniu KBC spoza strefy euro oraz innych banków centralnych, które podpisały umowę o uczestnictwo waluty. Mandat grupy sterującej ds. walut innych niż euro jest określony w załączniku do umowy o uczestnictwo waluty.

6.   Krajowe grupy użytkowników (National User Groups) stanowią forum dla komunikacji i współdziałania z dostawcami i użytkownikami usług rozrachunku papierów wartościowych w ramach danego rynku krajowego; celem działania krajowych grup użytkowników jest wspieranie procesu opracowania i wdrożenia T2S oraz ocena wpływu T2S na rynki krajowe. Co do zasady krajowym grupom użytkowników przewodniczą odpowiednie KBC. Skład i mandat krajowych grup użytkowników zostały określone w załączniku.

Artykuł 8

Zasady prawidłowego zarządzania

1.   W celu uniknięcia konfliktu interesów pomiędzy zapewnianiem przez Eurosystem usług T2S a funkcjami regulacyjnymi Eurosystemu banki centralne Eurosystemu mają obowiązek zapewnić:

a)

brak bezpośredniego zaangażowania członków Rady T2S w nadzór nad T2S lub nad depozytami papierów wartościowych, które korzystają z usług rozrachunku w T2S. Członkowie Rady T2S nie mogą być członkami komitetów Eurosystemu lub ESBC wykonujących takie zadania nadzorcze. Nie mogą oni także być członkami komitetu sterującego Eurosystemu ds. informatyki (EISC – Eurosystem IT Steering Committee) lub komitetu ds. audytu wewnętrznego; oraz

b)

odpowiednie oddzielenie nadzoru nad T2S od działań operacyjnych T2S.

2.   Rada T2S podlega obowiązkom sprawozdawczym, kontrolom oraz audytowi, określonym w niniejszych wytycznych. Audyt w zakresie opracowania, obsługi i kosztów T2S inicjuje się i przeprowadza zgodnie z zasadami ESBC w zakresie przeprowadzania audytów, określonymi przez Radę Prezesów i obowiązującymi w czasie przeprowadzania danego audytu.

Artykuł 9

Współpraca i wymiana informacji

1.   Grupa czterech BC oraz Rada T2S współpracują ze sobą, wymieniają informacje oraz udzielają sobie nawzajem wsparcia technicznego i wsparcia w innych zakresach w trakcie opracowywania i obsługi T2S.

2.   Grupa czterech BC, inne banki centralne Eurosystemu oraz Rada T2S informują się nawzajem niezwłocznie o kwestiach mogących w znaczący sposób wpłynąć na proces opracowania lub budowy i obsługi T2S i podejmują działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka z tym związanego.

3.   Rada T2S składa Radzie Prezesów regularne sprawozdania z procesu opracowywania projektu T2S oraz obsługi T2S. Sprawozdania te są wysyłane do EISC, który może doradzać organom decyzyjnym EBC. Komitet ds. systemów płatności i rozrachunku (PSSC – Payment and Settlement Systems Committee) otrzymuje te raporty w celach informacyjnych.

4.   Rada T2S udostępnia porządek obrad, streszczenia posiedzeń oraz odpowiednią dokumentację dotyczącą odbywanych posiedzeń członkom PSSC w celu umożliwienia im, w razie potrzeby, wniesienia swojego wkładu w działalność Rady.

5.   W razie potrzeby Rada T2S może zasięgać opinii odpowiednich komitetów ESBC oraz wydawać opinie na wniosek tych komitetów.

6.   Grupa czterech BC przedkłada Radzie T2S regularne sprawozdania dotyczące projektu T2S oraz obsługi T2S.

7.   Treść obowiązków sprawozdawczych Rady T2S i grupy czterech BC oraz szczegółową procedurę w tym zakresie określa umowa pomiędzy poziomami 2 i 3.

DZIAŁ III

ZASADY FINANSOWANIA

Artykuł 10

Zasady ustalania opłat

Zasady ustalania opłat w T2S opierają się na założeniu, że celem działania T2S nie jest osiągnięcie zysku, oraz na podstawowych zasadach odzyskania kosztów działania w pełnej wysokości i niedyskryminacji depozytów papierów wartościowych.

Artykuł 11

Zasady dotyczące kosztów i rachunkowości

1.   W braku odmiennej decyzji Rady Prezesów w tym zakresie T2S podlega wspólnym zasadom kalkulacji kosztów Eurosystemu oraz wytycznym EBC/2010/20 z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (4).

2.   Rada T2S zapewnia na wczesnym etapie udział odpowiednich komitetów ESBC/Eurosystemu w ocenie właściwego wdrożenia:

a)

wspólnych zasad kalkulacji kosztów Eurosystemu w kontekście szacowania kosztów T2S oraz kalkulacji rocznych kosztów T2S; oraz

b)

wytycznych EBC/2010/20 przez EBC oraz grupę czterech BC w kontekście ujmowania kosztów oraz aktywów T2S.

Artykuł 12

Ustalenia finansowe

1.   Rada T2S przedkłada Radzie Prezesów propozycje dostosowania zasad finansowania T2S, obejmujących koszty T2S, tj. ponoszone przez grupę czterech BC oraz EBC koszty opracowania, utrzymania i obsługi T2S.

2.   Propozycje te powinny ponadto obejmować:

a)

typ oferty;

b)

harmonogram płatności;

c)

okres objęty propozycją;

d)

mechanizm podziału kosztów;

e)

koszty kapitału.

3.   Rada Prezesów podejmuje decyzje w sprawie zasad finansowania T2S.

Artykuł 13

Płatności

1.   EBC prowadzi rachunek projektu T2S w imieniu Eurosystemu. Rachunek projektu T2S nie ma charakteru budżetowego; rachunek ten będzie wykorzystywany do przyjmowania i wypłacania wszystkich związanych z kosztami T2S przedpłat, rat i zwrotów, jak również opłat za użytkowanie T2S.

2.   Rada T2S zarządza rachunkiem projektu T2S w imieniu Eurosystemu. Z zastrzeżeniem zatwierdzenia i odbioru świadczeń grupy czterech BC Rada T2S zatwierdza płatność rat na rzecz grupy czterech BC zgodnie z harmonogramem płatności zatwierdzonym przez Radę Prezesów i określonym umową pomiędzy poziomami 2 i 3.

Artykuł 14

Prawa Eurosystemu do T2S

1.   Aplikacja komercyjna T2S stanowi w całości własność Eurosystemu.

2.   W związku z powyższym grupa czterech BC udzieli Eurosystemowi licencji obejmujących prawa własności intelektualnej niezbędne do świadczenia przez Eurosystem pełnego zakresu usług T2S na rzecz depozytów papierów wartościowych zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami i wspólnymi gwarantowanymi poziomami jakości usług oraz z poszanowaniem zasady równości. Grupa czterech BC pokryje wszelkie roszczenia podnoszone wobec Eurosystemu przez osoby trzecie z tytułu naruszenia wspomnianych praw własności intelektualnej.

3.   Szczegółowe postanowienia w zakresie praw Eurosystemu do T2S zostaną uzgodnione przez grupę czterech BC oraz Radę T2S w umowie pomiędzy poziomami 2 i 3. W umowie tej zostaną określone prawa organów, które podpisały umowę o uczestnictwo waluty, o której mowa w art. 18.

DZIAŁ IV

DEPOZYTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Artykuł 15

Kryteria dostępu dla depozytów papierów wartościowych

1.   Do korzystania z usług T2S uprawnione są depozyty papierów wartościowych, które:

a)

zostały zgłoszone w trybie art. 10 dyrektywy 98/26/WE albo – w przypadku depozytów papierów wartościowych z jurysdykcji nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – działają w oparciu o ramy prawne i regulacyjne odpowiadające ramom prawnym i regulacyjnym obowiązującym w Unii;

b)

zostały pozytywnie ocenione przez właściwe organy w świetle zaleceń ESBC i Komitetu Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR – Committee of European Securities Regulators) dla systemów rozrachunku papierów wartościowych (CESR/ESCB Recommendations for Securities Settlement System);

c)

udostępniają na żądanie innym depozytom papierów wartościowych w T2S papiery wartościowe/kody ISIN, w odniesieniu do których pełnią rolę depozytu macierzystego emitenta (issuer CSD) lub depozytu pośredniczącego (technical issuer CSD);

d)

zobowiążą się do oferowania innym depozytom papierów wartościowych w T2S podstawowych usług depozytowych na niedyskryminacyjnych zasadach;

e)

zobowiążą się wobec innych depozytów papierów wartościowych w T2S do przeprowadzania rozrachunku w pieniądzu banku centralnego w T2S, o ile dana waluta jest dostępna w T2S.

2.   Zasady dotyczące kryteriów dostępu dla depozytów papierów wartościowych są określone w decyzji EBC/2011/20 z dnia 16 listopada 2011 r. ustanawiającej szczegółowe zasady i procedury stosowania kryteriów kwalifikowania centralnych depozytów papierów wartościowych do korzystania z usług TARGET2-Securities (5) i zostaną wprowadzone w porozumieniach umownych pomiędzy bankami centralnymi Eurosystemu a depozytami papierów wartościowych.

3.   EBC prowadzi na swojej stronie internetowej listę depozytów papierów wartościowych dopuszczonych do prowadzenia rozrachunku w T2S.

Artykuł 16

Relacje umowne z depozytami papierów wartościowych

1.   Umowy pomiędzy bankami centralnymi Eurosystemu a depozytami papierów wartościowych, w tym umowy o gwarantowanym poziomie usług, podlegają pełnej harmonizacji.

2.   Rada T2S, wspólnie z bankami centralnymi Eurosystemu, negocjuje zmiany umów z depozytami papierów wartościowych.

3.   Umowy z depozytami papierów wartościowych oraz zmiany tych umów podlegają zatwierdzeniu przez Radę Prezesów a następnie podpisaniu przez bank centralny Eurosystemu tego państwa, w którym siedzibę ma dany depozyt papierów wartościowych, lub – w przypadku depozytów papierów wartościowych spoza strefy euro – przez EBC, w obu przypadkach działające w imieniu i na rzecz wszystkich banków centralnych Eurosystemu. W odniesieniu do Irlandii umowa zostanie podpisana przez bank centralny Eurosystemu tego państwa członkowskiego, które zgłosiło dany system rozrachunku papierów wartościowych w trybie art. 10 dyrektywy 98/26/WE.

Artykuł 17

Zgodność z wymogami regulacyjnymi

1.   Rada T2S podejmuje działania mające na celu wspieranie depozytów papierów wartościowych w przestrzeganiu na bieżąco odpowiednich wymogów o charakterze prawnym, regulacyjnym i nadzorczym.

2.   Rada T2S przeanalizuje istnienie potrzeby wydania przez EBC zaleceń mających na celu doprowadzenie do zmian legislacyjnych zapewniających równy dostęp depozytów papierów wartościowych do usług T2S oraz przedstawi odpowiednie propozycje Radzie Prezesów.

DZIAŁ V

WALUTY INNE NIŻ EURO

Artykuł 18

Warunki dopuszczenia do włączenia do T2S

1.   Waluta kraju należącego do EOG inna niż euro może być wykorzystywana w T2S, o ile KBC spoza strefy euro, inny bank centralny lub inny organ odpowiedzialny za taką walutę zawrze z Eurosystemem umowę o uczestnictwo waluty, a Rada Prezesów zatwierdzi uczestnictwo takiej waluty.

2.   Waluta kraju nienależącego do EOG może być wykorzystywana w T2S, o ile Rada Prezesów zatwierdzi uczestnictwo tej waluty – pod warunkiem że:

a)

wymogi o charakterze prawnym, regulacyjnym i nadzorczym mające zastosowanie do rozrachunku w tej walucie zapewniają zasadniczo taki sam lub wyższy stopień pewności prawnej jak w Unii;

b)

włączenie tej waluty do T2S miałoby pozytywny wpływ na wkład T2S na rzecz rynku rozrachunku papierów wartościowych w Unii;

c)

inny bank centralny lub inny organ odpowiedzialny za taką walutę zawrze z Eurosystemem zadowalającą dla obu stron umowę o uczestnictwo waluty.

3.   Zgodnie z mandatem Rady T2S KBC spoza strefy euro oraz inne banki centralne mogą być reprezentowane w Radzie T2S.

DZIAŁ VI

OPRACOWANIE PROJEKTU T2S

Artykuł 19

Skrócony plan wykonawczy T2S

1.   Rada Prezesów, opierając się na propozycjach Rady T2S, dokonuje oceny, zatwierdzenia i odbioru zmian skróconego planu wykonawczego T2S.

2.   Na podstawie skróconego planu wykonawczego T2S Rada T2S opracowuje plan operacyjny. Plan operacyjny i jego aktualizacje podlegają ogłoszeniu oraz przekazaniu odpowiednim podmiotom zainteresowanym T2S.

3.   W przypadku zaistnienia poważnego ryzyka niezrealizowania któregoś z istotnych etapów skróconego planu wykonawczego T2S Rada T2S niezwłocznie informuje o tym fakcie Radę Prezesów oraz przedstawia propozycje działań mających ograniczyć opóźnienie we wdrażaniu T2S.

DZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 20

Umowa pomiędzy poziomami 2 i 3

1.   Z zastrzeżeniem postanowień niniejszych wytycznych umowa pomiędzy poziomami 2 i 3 zawiera dodatkowe szczegółowe postanowienia w zakresie zadań i obowiązków grupy czterech BC, Rady T2S oraz banków centralnych Eurosystemu.

2.   Umowa pomiędzy poziomami 2 i 3 oraz projekty jej zmian zostaną przedstawione do zatwierdzenia Radzie Prezesów, a następnie podpisane przez Eurosystem oraz grupę czterech BC.

Artykuł 21

Rozstrzyganie sporów

1.   Spór dotyczący kwestii uregulowanych w niniejszych wytycznych, który nie może zostać rozstrzygnięty w drodze porozumienia pomiędzy zainteresowanymi stronami, może zostać przekazany przez każdą z nich do rozstrzygnięcia Radzie Prezesów.

2.   Umowa pomiędzy poziomami 2 i 3 zawiera postanowienie, zgodnie z którym Rada T2S oraz grupa czterech BC mogą przedstawiać spory wynikające z tej umowy do rozstrzygnięcia Radzie Prezesów.

Artykuł 22

Uchylenie

1.   Tracą moc wytyczne EBC/2010/2.

2.   Odniesienia do uchylonych wytycznych interpretuje się jako odniesienia do niniejszych wytycznych.

Artykuł 23

Wejście w życie

Wytyczne wchodzą w życie dwa dni po ich przyjęciu.

Artykuł 24

Adresaci i sposób implementacji

Wytyczne adresowane są do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 18 lipca 2012 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 118 z 12.5.2010, s. 65.

(2)  Dz.U. L 117 z 1.5.2012, s. 13.

(3)  Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 45.

(4)  Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 31.

(5)  Dz.U. L 319 z 2.12.2011, s. 117.


ZAŁĄCZNIK

GRUPA DORADCZA T2S

MANDAT

1.   Preambuła oraz cele

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego Eurosystem podejmuje działania mające na celu oferowanie swoich usług TARGET2-Securities (T2S) depozytom papierów wartościowych oraz bankom centralnym w Europie. Usługi T2S umożliwiają realizację podstawowego, neutralnego i transgranicznego rozrachunku transakcji na papierach wartościowych według zasady dostawa za płatność, w pieniądzu banku centralnego. Realizacja ta odbywa się na jednolitej platformie technicznej zintegrowanej z systemami rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym banków centralnych dla wszystkich uczestniczących walut.

W związku z oferowanymi usługami T2S i w celu zapewnienia zgodności tych usług z potrzebami rynku Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC), jako organ Eurosystemu mający ostateczne kompetencje decyzyjne, utworzyła grupę doradczą T2S (grupa AG). Grupa AG sprawuje funkcję doradczą wobec Eurosystemu we wszystkich kwestiach związanych z T2S. Może ona także doradzać grupie sterującej depozytów papierów wartościowych oraz grupie sterującej ds. walut innych niż euro.

2.   Obowiązki i zadania

Grupa AG odpowiada za:

zapewnianie spójności zestawu dokumentacji określającej zakres T2S, w szczególności jej pełnej zgodności z dokumentacją wymogów użytkownika,

udzielanie Eurosystemowi wsparcia w zakresie przeglądu oraz ustalania kolejności wniosków dotyczących zmian zestawu dokumentacji określającej zakres T2S, zgodnie z właściwymi procedurami określonymi w załącznikach do umowy ramowej dotyczących zarządzania oraz zarządzania zmianami i wersjami,

udzielanie Eurosystemowi wsparcia w kwestii dostosowywania zasad ustalania opłat,

dalsze wspieranie prac nad harmonizacją zasad rozrachunku papierów wartościowych powiązanego z T2S oraz wspieranie działań wdrożeniowych na rynku,

doradzanie w sprawie decyzji podejmowanych przez Radę Prezesów, Radę T2S, grupę sterującą depozytów papierów wartościowych oraz grupę sterującą ds. walut innych niż euro, które, w opinii Rady T2S, mają znaczenie dla użytkowników T2S,

doradzanie w sprawie praktyk i zasad wspomagających efektywne i oszczędne wdrażanie T2S w środowisku usług posttransakcyjnych T2S,

doradzanie w sprawach operacyjnych,

doradzanie w razie powstania sporu pomiędzy Eurosystemem a jednym lub wieloma depozytami papierów wartościowych lub pomiędzy Eurosystemem a jednym lub wieloma krajowymi bankami centralnymi (KBC) spoza strefy euro, zgodnie z procedurami rozstrzygania sporów określonymi w umowie ramowej oraz w umowie o uczestnictwo waluty.

Każdy członek pełnoprawny grupy AG ma prawo:

wysuwać propozycje dotyczące doradztwa w kwestiach związanych z T2S,

zgłaszać wnioski dotyczące zmian zgodnie z procedurą określoną w załączniku do umowy ramowej dotyczącym zarządzania zmianami i wersjami.

3.   Skład i kadencja

Grupa AG składa się z przewodniczącego, sekretarza, członków pełnoprawnych oraz obserwatorów.

Przewodniczącym grupy AG jest przewodniczy Rady T2S. Sekretarza grupy AG, którym jest pracownik EBC o dużym doświadczeniu, mianuje przewodniczący grupy AG. EBC zapewnia sekretarzowi grupy AG wsparcie operacyjne i obsługę sekretariatu. Przewodniczący grupy AG może wskazać osobę, która będzie zastępować sekretarza grupy AG w razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.

Przedstawiciele następujących grup są uprawnieni do pełnego członkostwa w grupie AG:

a)

banki centralne:

EBC oraz każdy z KBC państw członkowskich, których walutą jest euro, są reprezentowane przez jednego członka pełnoprawnego. W przypadku przyjęcia euro przez państwo członkowskie jego bank centralny uczestniczy w grupie AG jako członek pełnoprawny od dnia przyjęcia euro. Bank centralny spoza strefy euro, który podpisał umowę o uczestnictwo waluty i ze skutkiem natychmiastowym zaczął uczestniczyć w T2S, jest także reprezentowany w grupie AG przez jednego pełnoprawnego członka od dnia podpisania umowy. Przedstawiciel banku centralnego jest wyznaczany przez prezesa właściwego banku centralnego, zgodnie z ustawą regulującą działalność tego banku;

b)

depozyty papierów wartościowych:

Wszyscy członkowie pełnoprawni grupy sterującej depozytów papierów wartościowych są członkami pełnoprawnymi grupy AG. Na zasadzie wyjątku i jako odzwierciedlenie udziału poszczególnych podmiotów w wolumenie transakcji podlegających rozrachunkowi grupa Euroclear jest reprezentowana w grupie AG przez czterech członków, grupa Clearstream – także czterech, a Monte Titoli – przez dwóch członków (1). Skład ten jest niezmienny przez okres pierwszego pełnego roku działalności T2S; po tym okresie Rada Prezesów podda uczestnictwo dodatkowych członków weryfikacji w celu odzwierciedlenia rzeczywistego wolumenu transakcji podlegających rozrachunkowi w T2S;

c)

użytkownicy:

W celu zapewnienia równej reprezentacji grupom rynkowych podmiotów zainteresowanych T2S grupa użytkowników jest reprezentowana w grupie AG przez taką samą liczbę członków, jak grupa depozytów papierów wartościowych. Rada Prezesów wyznacza przedstawicieli użytkowników na podstawie propozycji Rady T2S. Propozycje Rady T2S opierają się na kandydaturach wysuniętych przez Europejską Federację Bankową (European Banking Federation), Europejską Grupą Kas Oszczędnościowych (European Savings Bank Group), Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (European Association of Co-operative Banks), Stowarzyszenie Rynków Finansowych w Europie (Association for Financial Markets in Europe) oraz Europejskie Stowarzyszenie Izb Rozliczeniowych (European Association of Clearing Houses), w sposób zapewniający równowagę pomiędzy interesami różnych użytkowników T2S, w tym małych i dużych instytucji oraz rynków, podmiotów krajowych i międzynarodowych, jak i różnymi zakresami usług oferowanych przez użytkowników, z uwzględnieniem użytkowników prowadzących na dużą skalę działalność związaną z papierami wartościowymi w T2S, tak w euro, jak i w innych walutach kwalifikujących się do rozrachunku w T2S, bez względu na miejsce ich wpisu do odpowiedniego rejestru. Przynajmniej jedna z kandydatur wysuniętych przez każdy z wymienionych podmiotów zostaje uwzględniona. Ponadto stosuje się następujące wymogi:

(i)

przynajmniej jedenastu członków pełnoprawnych reprezentuje najważniejsze banki komercyjne;

(ii)

przynajmniej dwóch członków pełnoprawnych reprezentuje międzynarodowe banki inwestycyjne;

(iii)

przynajmniej dwóch członków pełnoprawnych reprezentuje banki prowadzące działalność związaną z rozrachunkiem papierów wartościowych na rzecz swoich lokalnych klientów;

(iv)

przynajmniej jeden członek pełnoprawny reprezentuje partnera centralnego.

Przewodniczący każdej z wymienionych poniżej instytucji i organizacji ma prawo wyznaczyć do grupy AG jednego obserwatora:

Stowarzyszenie Rynków Finansowych w Europie,

Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych,

Europejska Federacja Bankowa,

Europejskie Stowarzyszenie Izb Rozliczeniowych,

Europejska Grupa Kas Oszczędnościowych,

Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges),

Europejski Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority),

Komisja Europejska,

Eurosystem, w ramach swojej funkcji nadzorczej,

każdy z grupy czterech BC – po jednym reprezentancie (reprezentanci ci przedstawiają swoje stanowisko w sposób jednolity).

Ponadto do uczestnictwa w posiedzeniach grupy AG zaproszeni są członkowie Rady T2S jako obserwatorzy.

Każda wyznaczona osoba ma odpowiednią rangę oraz posiada odpowiednią wiedzę techniczną. Podmioty wyznaczające zapewniają odpowiednią dyspozycyjność wyznaczonej osoby, pozwalającą na aktywny udział w pracach grupy AG.

W celu ograniczenia rozmiaru grupy AG w jej posiedzeniach może jednocześnie brać udział nie więcej niż dwóch członków pełnoprawnych lub obserwatorów z jednego banku centralnego. W celu zapewnienia należytej neutralności przewodniczącego grupy AG w stosunku do niego zasady tej nie stosuje się.

Członkowie pełnoprawni i obserwatorzy są wyznaczani na dwuletnią odnawialną kadencję. Na miejsce wyznaczonych przez użytkowników członków, którzy złożą rezygnację w trakcie kadencji, Rada T2S może wyznaczać nowe osoby na podstawie wniosków zgłoszonych przez odpowiednie organizacje. Mandat grupy AG rozpoczyna się w lipcu 2012 r., zastępując mandat oraz regulamin grupy AG pierwotnie obowiązujące przez okres trwania fazy specyfikacji, a których obowiązywanie zostało przedłużone do czasu wejścia w życie umowy ramowej. Nowy mandat wygasa w momencie zastąpienia umowy ramowej oraz umowy o uczestnictwo waluty nową umową lub w momencie rozwiązania umowy ramowej i umowy o uczestnictwo waluty przez jej sygnatariuszy.

4.   Sprawozdawczość

Grupa AG doradza Radzie T2S. Na wniosek grupy sterującej depozytów papierów wartościowych lub grupy sterującej ds. walut innych niż euro może ona doradzać także tym grupom. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli zdaniem grupy AG zagrożone są zasady ogólne T2S lub inne podstawowe elementy T2S, może ona doradzać bezpośrednio Radzie Prezesów.

Rada Prezesów i Rada T2S (w sprawach przekazanych przez Radę Prezesów do kompetencji Rady T2S) mogą przekazywać grupie AG ogólne wytyczne, z własnej inicjatywy lub na wniosek.

5.   Procedury robocze

Członkowie pełnoprawni są uprawnieni do udziału w podejmowaniu decyzji przez grupę AG. Obserwatorzy są uprawnieni do uczestniczenia w posiedzeniach grupy AG, nie biorą jednak udziału w podejmowaniu decyzji.

Decyzje grupy AG przybierają formę wskazówek albo formę uchwał w sprawie organizacji pracy grupy AG lub jej podgrup. Wskazówki grupy AG przesyłane są bezpośrednio do Rady T2S, Rady Prezesów, grupy sterującej depozytów papierów wartościowych lub grupy sterującej ds. walut innych niż euro. Grupa AG powinna przyjmować wskazówki oraz uchwały w drodze konsensusu. Jeżeli osiągnięcie konsensusu nie jest możliwe, przewodniczący grupy AG może podjąć decyzję o dokonaniu oceny stopnia poparcia dla poszczególnych decyzji. Wskazówki lub uchwały grupy AG przyjmowane są wówczas zwykłą większością głosów członków pełnoprawnych grupy. Przewodniczący oraz sekretarz grupy AG nie są uprawnieni do udziału w przyjmowaniu wskazówek ani uchwał.

W razie potrzeby Grupa AG może tworzyć podstruktury w celu wspierania jej prac. Grupa AG uzgadnia organizację pracy z Radą T2S w celu odpowiedniego zaangażowania wszystkich właściwych organów zarządzających, przy uniknięciu powielania podstruktur w obrębie podobnej tematyki.

Posiedzenia grupy AG odbywają się, co do zasady, przynajmniej dwa razy w roku. Przewodniczący grupy AG może zwoływać dodatkowe posiedzenia, informując grupę o ich terminie z odpowiednim wyprzedzeniem. Posiedzenia odbywają się, co do zasady, w siedzibie EBC. Przewodniczący grupy AG może ponadto zwrócić się do grupy o udzielenie wskazówek w inny sposób, np. w drodze procedur pisemnych.

Grupa AG działa w sposób otwarty i przejrzysty, a dokumentację grupy AG publikuje się na stronie internetowej T2S. Szczegółowe procedury robocze zostaną określone w regulaminie przygotowanym przez grupę AG, podlegającym zatwierdzeniu przez Radę T2S.

KRAJOWA GRUPA UŻYTKOWNIKÓW

MANDAT

1.   Cele

Krajowe grupy użytkowników (grupy NUG – National User Groups) składają się z dostawców i użytkowników usług rozrachunku papierów wartościowych na rynkach krajowych; celem ich działania jest wspieranie opracowania i obsługi TARGET2-Securities (T2S). Grupy te tworzą fora, dzięki którym uczestnicy rynków krajowych są włączani do prac grupy doradczej T2S (grupy AG), a także stanowią formalny łącznik między grupą AG a rynkami krajowymi. Grupy NUG pełnią funkcję forum do zasięgania opinii przez biuro projektu T2S, jak również przekazują grupie AG odpowiedni wkład w zakresie wszystkich kwestii rozpatrywanych przez tę grupę. Grupy NUG mogą również samodzielnie przedstawiać grupie AG określone kwestie do rozpatrzenia.

Grupy NUG mogą uczestniczyć w procesie zarządzania zmianami i wersjami usług T2S oraz pełnić ważną rolę przy ocenie odpowiednich wniosków w tym zakresie w kontekście działania rynków krajowych. Grupy NUG powinny przyjąć obowiązującą w ramach T2S zasadę unikania włączania do T2S specyficznych rozwiązań krajowych, jak również aktywnie wspierać harmonizację.

2.   Obowiązki i zadania

Grupy NUG na rynkach uczestniczących w T2S odpowiadają za:

ocenę wpływu funkcjonalności T2S na rynki krajowe, w szczególności wszelkich zmian w wymogach dla użytkowników T2S; przy dokonywaniu takiej oceny należy odpowiednio uwzględnić koncepcję „zwięzłego T2S” polegającą na unikaniu wprowadzania specyficznych rozwiązań krajowych i promowaniu harmonizacji,

uczestnictwo w zadaniach z zakresu monitorowania oraz wdrażania związanych z działaniami harmonizacyjnymi T2S, wspieranymi przez grupę AG,

przedstawianie grupie AG istotnych kwestii budzących zaniepokojenie na rynku krajowym,

upowszechnianie znajomości T2S we wszystkich segmentach krajowego rynku papierów wartościowych,

udzielanie wsparcia członkom grupy AG reprezentującym społeczność krajową.

Przy wykonywaniu swoich obowiązków grupy NUG przestrzegają wysokich standardów przejrzystości, które stanowią jeden z kluczowych elementów T2S.

Choć niniejszy mandat obejmuje przede wszystkim rynki uczestniczące w T2S, grupy NUG mogą być tworzone także przez rynki jeszcze nieuczestniczące w T2S. W przypadku powzięcia przez taki rynek decyzji o utworzeniu grupy NUG grupa ta wykonuje swój mandat w podobny sposób w celu przygotowania swojego rynku do uczestnictwa w T2S.

3.   Skład i kadencja

W skład grupy NUG wchodzi jej przewodniczący, sekretarz oraz członkowie.

Przewodniczącym grupy NUG powinien być, co do zasady, członek pełnoprawny lub obserwator grupy AG. Rolę tę powinien pełnić wyższy rangą urzędnik właściwego krajowego banku centralnego. W przypadku gdy właściwy krajowy bank centralny nie przedstawi lub nie wyznaczy przewodniczącego grupy NUG, jest on powoływany przez przewodniczącego grupy AG, który będzie starał się wypracować konsensus pomiędzy głównymi uczestnikami właściwego rynku. W przypadku gdy przewodniczący grupy NUG nie jest członkiem grupy AG, koordynację między grupą AG a przewodniczącym danej grupy NUG, mającą na celu zapewnienie ścisłego powiązania pomiędzy tymi grupami, powinien zapewnić jeden z członków grupy AG. W przypadku gdy żaden z członków grupy NUG nie jest reprezentowany w grupie AG, grupa NUG dołoży starań o nawiązanie ścisłej współpracy z sekretarzem grupy AG w celu otrzymywania informacji na temat postępów w zakresie T2S.

Sekretarzy grup NUG w państwach strefy euro wskazuje właściwy krajowy bank centralny; w pozostałych państwach sekretarzy grup NUG powołują przewodniczący grup NUG, w idealnej sytuacji – po wskazaniu ich przez właściwy bank centralny. Sekretarz powinien regularnie uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych organizowanych dla sekretarzy grup NUG przez biuro projektu T2S za pośrednictwem sieci ekspertów grup NUG. Sekretarze grup NUG rynków nieuczestniczących w T2S mogą uczestniczyć w sieci ekspertów grup NUG jako goście.

Członkami grup NUG są odpowiedni członkowie grupy AG oraz obserwatorzy (lub wyznaczeni przez nich przedstawiciele o odpowiedniej randze, zaakceptowani przez przewodniczącego grupy NUG), jak również dodatkowe osoby posiadające wiedzę i pozycję umożliwiającą im reprezentowanie wszystkich kategorii użytkowników i dostawców usług na rynku krajowym, w tym specjaliści w zakresie pieniądza gotówkowego. Członkami grup NUG mogą być zatem depozyty papierów wartościowych, brokerzy, banki, banki inwestycyjne, banki powiernicze, emitenci lub ich agenci, partnerzy centralni, giełdy oraz alternatywne systemy obrotu, właściwy krajowy bank centralny, organy nadzoru oraz stowarzyszenia bankowe.

Mandat grupy NUG wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu grupy AG, tzn. w momencie zastąpienia umowy ramowej i umowy o uczestnictwo waluty nową umową lub w momencie rozwiązania umowy ramowej i umowy o uczestnictwo waluty przez wszystkie depozyty papierów wartościowych oraz wszystkie banki centralne spoza strefy euro będące jej sygnatariuszami.

4.   Procedury robocze

Grupy NUG zajmują się wyłącznie kwestiami mającymi znaczenie dla T2S. Zachęca się je do aktywnego zasięgania informacji od biura projektu T2S w zakresie kwestii bieżących, jak również do terminowego przedstawiania krajowego stanowiska w sprawach, w zakresie których zwrócił się o to sekretarz grupy AG, oraz w sprawach poruszanych przez samą grupę NUG. Biuro projektu T2S regularnie przekazuje grupom NUG informacje o rynkach uczestniczących w T2S oraz organizuje spotkania z ich sekretarzami za pośrednictwem sieci ekspertów NUG w celu wzmacniania współdziałania pomiędzy grupami NUG a biurem projektu T2S.

Grupy NUG dążą do odbywania regularnych posiedzeń dostosowanych do terminów posiedzeń grupy AG, tak aby móc udzielać wskazówek krajowym członkom grupy AG. Wskazówki takie nie są jednak wiążące dla członków grupy AG. Grupy NUG mogą również przedstawiać grupie AG pisemne stanowiska za pośrednictwem jej sekretarza lub też zwracać się do członków grupy AG o przestawienie ich opinii.

Sekretarz grupy NUG powinien przekazywać porządek obrad oraz odpowiednie dokumenty na potrzeby dyskusji w czasie kolejnego posiedzenia grupy co najmniej pięć dni roboczych przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Streszczenia posiedzeń grup NUG zamieszcza się na stronie internetowej T2S oraz, w uzasadnionych przypadkach, na stronie internetowej odpowiedniego KBC. Publikacji powinno się dokonywać w języku angielskim oraz, w razie potrzeby, w odpowiednim języku krajowym, w terminie trzech tygodni od zakończenia każdego posiedzenia grupy NUG.

Wykaz członków grup NUG zamieszcza się na stronie internetowej T2S. Grupy NUG zamieszczają również na stronie internetowej T2S swoje adresy kontaktowe poczty elektronicznej, aby umożliwić uczestnikom rynków krajowych kontakt z właściwą osobą w celu wyrażenia stanowiska.


(1)  Skład ten jest określony przy założeniu, że grupa Euroclear uczestniczy w T2S z Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France oraz Euroclear Nederland, a grupa Clearstream – z Clearstream Banking Frankfurt oraz LuxCSD.


Top