Help Print this page 

Document 32012D0696

Title and reference
2012/696/UE: Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję 2012/88/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 7325) Tekst mający znaczenie dla EOG
  • No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2016; Uchylona w sposób domniemany przez 32016R0919
OJ L 311, 10.11.2012, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 256 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/696/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

10.11.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/3


DECYZJA KOMISJI

z dnia 6 listopada 2012 r.

zmieniająca decyzję 2012/88/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 7325)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/696/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 16 kwietnia 2012 r. Europejska Agencja Kolejowa wydała zalecenie ERA/REC/03-2012/ERTMS. Niniejsza decyzja oparta jest na wspomnianym zaleceniu.

(2)

Przedstawiciele sektora kolejowego zwrócili się z prośbą o opracowanie dodatkowych funkcji dla europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym/europejskiego systemu kontroli jazdy pociągu („ERTMS/ETCS”) w kontekście ułatwienia szybkiego uruchomienia ETCS na obecnych liniach kolei konwencjonalnych; postulat ten przedstawiono w protokole ustaleń podpisanym w lipcu 2008 r. przez przedstawicieli Komisji Europejskiej i stowarzyszeń branżowych. Niniejsza decyzja powinna uwzględniać wspomniane dodatkowe funkcje w nowym wzorcu specyfikacji o nazwie „wzorzec 3”, który wnioskodawcy mogą stosować w pełnej wersji zamiast specyfikacji ERTMS/ETCS określonych w decyzji Komisji 2012/88/UE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei (2) (ostatnie wydanie wzorca 2, występujące również jako 2.3.0d). Zasadnicze założenie wzorca 3 przewiduje, że pociągi wyposażone w ERTMS/ETCS zgodny z wzorcem 3 powinny być w stanie jeździć po liniach wyposażonych w ERTMS/ETCS zgodny z wzorcem 2 bez dodatkowych ograniczeń technicznych lub eksploatacyjnych związanych z ERTMS/ETCS. Powinna również istnieć możliwość konfiguracji wzorca 3 na liniach w celu zapewnienia zgodności z pociągami wyposażonymi w ERTMS/ETCS zgodny z wzorcem 2 (wykorzystanie wyłącznie funkcji wersji 2.3.0d). We wzorcu 3 zamknięto również otwarte punkty dotyczące ERTMS/ETCS, np. krzywe hamowania i ergonomiczne aspekty pulpitu DMI.

(3)

Uznaje się, że specyfikacje wzorca 2 funkcjonują stabilnie od czasu przyjęcia decyzji Komisji 2008/386/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniającej załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (3). Dalsze korzystanie z tych specyfikacji powinno być zatem możliwe. Niemniej jednak w przypadku pokładowego ERTMS/ETCS stosuje się zmienione specyfikacje prób (o których mowa w poz. 37b i 37c tabeli A 2 w załączniku A). Ponadto – ze względu na fakt, że w ramach wzorca 3 zamknięto szereg punktów otwartych – wdrożenie wzorca 2 dla takich punktów powinno się opierać na odpowiednich specyfikacjach wzorca 3, o których mowa w załączniku A.

(4)

Europejska Agencja Kolejowa dokonała rewizji specyfikacji ERTMS dla Globalnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (GSM-R) (o którym mowa w poz. 32, 33, 34 i 65 tabeli A 2 w załączniku A). Rezultatem zrewidowanych specyfikacji nie jest zmiana wymogów, lecz zapewnienie jasnej i jednoznacznej klasyfikacji obecnych obowiązkowych wymogów w dokumentach zintegrowanej europejskiej sieci łączności radiowej na potrzeby kolei (EIRENE), a tym samym ułatwienie procesów certyfikacji, oceny zgodności i weryfikacji.

(5)

Odnośnie do specyfikacji oznaczonych jako „zastrzeżone” w tabeli A 2 załącznika A, protokół ustaleń pomiędzy Komisją Europejską, Europejską Agencją Kolejową i stowarzyszeniami branżowymi europejskiego sektora kolejowego dotyczący wzmocnienia współpracy na rzecz zarządzania ERTMS podpisany w dniu 16 kwietnia 2012 r. zawiera postanowienia dotyczące między innymi określenia przez Europejską Agencję Kolejową harmonogramu w celu dopilnowania, aby zostały zatwierdzone specyfikacje prób, a specyfikacje „zastrzeżone” zostały terminowo udostępnione.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2012/88/UE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2012/88/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

skreśla się art. 6;

2)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 6a

Wdrażając TSI określoną w załączniku III do niniejszej decyzji, stosuje się jeden z dwóch zestawów specyfikacji wymienionych w tabeli A 2 w załączniku A. Specyfikacje wzorca 3 zachowują ważność w celu zapewnienia pociągom wyposażonym w ERTMS/ETCS zgodny z wzorcem 3 możliwości jazdy na szlakach wyposażonych w ERTMS/ETCS zgodny z wzorcem 2 bez jakichkolwiek dodatkowych wymagań technicznych lub eksploatacyjnych.”;

3)

załącznik A zastępuje się załącznikiem I do niniejszej decyzji;

4)

załącznik G zastępuje się załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2012 r.

W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 51 z 23.2.2012, s. 1.

(3)  Dz.U. L 136 z 24.5.2008, s. 11.


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK A

Odesłania

Dla każdego odesłania zawartego w parametrach podstawowych (rozdział 4 niniejszej TSI) w poniższej tabeli wskazano odpowiednie specyfikacje obowiązkowe, podając numer pozycji w tabeli A 2.

Tabela A 1

Odesłanie w rozdziale 4

Numer pozycji (zob. tabela A 2)

4.1

4.1a

1, 4

4.1b

32

4.1c

3

 

 

4.2.1

4.2.1 a

27, 78

4.2.1 b

28

 

 

4.2.2

4.2.2.a

14

4.2.2.b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.2.c

31, 37b, c, d

4.2.2.d

18, 20

4.2.2.e

6

4.2.2.f

7

 

 

4.2.3

4.2.3 a

14

4.2.3 b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.3 c

31, 37 b, c, d

4.2.3 d

18, 21

 

 

4.2.4

4.2.4 a

64, 65

4.2.4 b

66

4.2.4 c

67

4.2.4 d

68

4.2.4 e

73, 74

4.2.4 f

32, 33

4.2.4 g

48

4.2.4 h

69, 70

4.2.4 j

71, 72

4.2.4 k

75, 76

 

 

4.2.5

4.2.5 a

64, 65

4.2.5 b

10, 39, 40

4.2.5c

19, 20

4.2.5 d

9, 43

4.2.5 e

16, 50

 

 

4.2.6

4.2.6 a

8, 25, 26, 36 c, 49, 52

4.2.6 b

29, 45

4.2.6 c

46

4.2.6 d

34

4.2.6 e

20

4.2.6 f

44

 

 

4.2.7

4.2.7 a

12

4.2.7 b

62, 63

4.2.7 c

34

4.2.7 d

9

4.2.7 e

16

 

 

4.2.8

4.2.8 a

11, 79

 

 

4.2.9

4.2.9 a

23

 

 

4.2.10

4.2.10 a

77 (pkt 3.1)

 

 

4.2.11

4.2.11 a

77 (pkt 3.2)

 

 

4.2.12

4.2.12 a

6, 51

 

 

4.2.13

4.2.13 a

32, 33, 51, 80

 

 

4.2.14

4.2.14 a

5

 

 

4.2.15

4.2.15 a

38

Specyfikacje

Stosuje się jeden z dwóch zestawów specyfikacji wymienionych w tabeli A 2 w niniejszym załączniku.

Przyjmuje się, że dokumenty, do których odsyła specyfikacja wymieniona w tabeli A 2, mają charakter jedynie informacyjny, chyba że w tabeli A 2 wskazano inaczej.

Uwaga:

specyfikacje oznaczone w tabeli A 2 jako „zastrzeżone” zostały również wymienione jako punkty otwarte w załączniku G, w przypadku gdy konieczna jest notyfikacja przepisów krajowych w celu zamknięcia odpowiadających im punktów otwartych. Dokumenty zastrzeżone niewymienione jako punkty otwarte są przewidziane jako usprawnienia systemu.

Tabela A 2

Wykaz specyfikacji obowiązkowych

Nr pozycji

Zestaw specyfikacji nr 1

(wzór 2 dla ETCS i wzór 0 dla GSM-R)

Zestaw specyfikacji nr 2

(wzór 3 dla ETCS i wzór 0 dla GSM-R)

Sygnatura

Tytuł specyfikacji

Wersja

Uwagi

Sygnatura

Tytuł specyfikacji

Wersja

Uwagi

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

 

Celowo usunięta

 

 

 

2

Celowo usunięta

 

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

3.0.0

 

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

3.3.0

 

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.3.0

Uwaga 1

UNISIG SUBSET-027

FIS Juridical Recording

3.0.0

 

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

 

ERA_ERTMS_015560

ETCS Driver Machine interface

3.3.0

 

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-034

Train Interface FIS

3.0.0

 

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

3.0.0

 

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

 

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

3.0.0

 

10

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

3.0.0

 

11

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

3.0.0

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.3.0

 

Zastrzeżona

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

 

 

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

3.2.0

 

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

3.1.0

 

15

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI Annex A documents

1.2.0

 

Celowo usunięta

 

 

 

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.4.0

 

17

Celowo usunięta

 

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

 

Celowo usunięta

 

 

 

19

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

3.0.0

 

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

3.0.0

 

21

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

 

Celowo usunięta

 

 

 

22

Celowo usunięta

 

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

3.0.0

 

24

Celowo usunięta

 

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

3.0.0

 

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

3.0.0

 

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

2.5.0

 

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

3.2.0

 

28

Zastrzeżona

Reliability — availability requirements

 

 

Zastrzeżona

Reliability — availability requirements

 

 

29

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface „K”

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface „K”

2.0.0

 

30

Celowo usunięta

 

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.2

 

Zastrzeżona

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an onboard reference test facility

 

 

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

33

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

34

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

35

Celowo usunięta

 

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

36 a

Celowo usunięta

 

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

36 b

Celowo usunięta

 

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

36 c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

 

Zastrzeżona

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

 

 

37 a

Celowo usunięta

 

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

37 b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.3.3

 

Zastrzeżona

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

 

 

37 c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.3.3

 

Zastrzeżona

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

 

 

37 d

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.2

 

Zastrzeżona

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

 

 

37 e

Celowo usunięta

 

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

38

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

3.0.0

 

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

3.0.0

 

41

Celowo usunięta

 

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

42

Celowo usunięta

 

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

 

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

3.0.0

 

44

Zastrzeżona

Odometry FIS

 

 

Zastrzeżona

Odometry FIS

 

 

45

UNISIG SUBSET-101

Interface „K” Specification

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-101

Interface „K” Specification

2.0.0

 

46

UNISIG SUBSET-100

Interface „G” Specification

1.0.1

 

UNISIG SUBSET-100

Interface „G” Specification

2.0.0

 

47

Celowo usunięta

 

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

48

Zastrzeżona

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

Zastrzeżona

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

3.0.0.

 

50

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.1.0

 

51

Zastrzeżona

Ergonomic aspects of the DMI

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

3.0.0

 

53

Celowo usunięta

 

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

54

Celowo usunięta

 

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

55

Celowo usunięta

 

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

56

Celowo usunięta

 

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

57

Celowo usunięta

 

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

58

Celowo usunięta

 

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

59

Celowo usunięta

 

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

60

Celowo usunięta

 

 

 

UNISIG SUBSET-104

ETCS System Version Management

3.1.0

 

61

Celowo usunięta

 

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

62

Zastrzeżona

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

 

Celowo usunięta

 

 

 

63

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

3.0.0

 

64

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Uwaga 2

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Uwaga 2

65

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Uwaga 3

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Uwaga 3

66

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

68

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls’

4

 

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls’

4

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

78

Zastrzeżona

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

Zastrzeżona

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

79

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

UNISIG SUBSET-114

KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS

1.0.0

 

80

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

Zastrzeżona

GSM-R Driver Machine Interface

 

 

Uwaga 1:

obowiązkowy jest tylko opis funkcjonalny rejestrowanych informacji, a nie charakterystyka techniczna interfejsu.

Uwaga 2:

obowiązkowe są specyfikacje wyszczególnione w sekcji 2.1 normy EN 301 515.

Uwaga 3:

obowiązkowe są wnioski o zmianę wyszczególnione w tabelach 1 i 2 specyfikacji TR 102 281.

Tabela A 3

Wykaz obowiązujących norm

Wyszczególnione w poniższej tabeli normy stosuje się w procesie certyfikacji, nie naruszając przepisów rozdziału 4 i rozdziału 6 niniejszej TSI.

Nr

Sygnatura

Tytuł dokumentu i uwagi

Wersja

A1

EN 50126

Zastosowania kolejowe. Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa

1999

A2

EN 50128

Zastosowania kolejowe – Łączność, sygnalizacja i systemy sterowania i zabezpieczania

2001

A3

EN 50129

Zastosowania kolejowe – Łączność, sygnalizacja i systemy sterowania. Elektroniczne systemy sygnalizacji związane z bezpieczeństwem

2003

A4

EN 50159-1

Zastosowania kolejowe – Łączność, sygnalizacja i systemy sterowania – Część 1: Łączność systemów bezpieczeństwa w układach zamkniętych

2001

A5

EN 50159-2

Zastosowania kolejowe – Łączność, sygnalizacja i systemy sterowania – Część 2: Łączność systemów bezpieczeństwa w układach otwartych

2001”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK G

PUNKTY OTWARTE

Punkt otwarty

Uwagi

Aspekty hamowania

Ma zastosowanie dla wzorca 2 ERTMS/ETCS (zob. załącznik A, tabela A 2, poz. 15).

Rozwiązany dla wzorca 3 ERTMS/ETCS (zob. załącznik A tabela A 2 poz. 4 i 13).

Poz. 28 – wymagania dotyczące niezawodności/dostępności

Częste występowanie sytuacji awaryjnych spowodowanych usterkami urządzeń podsystemu „Sterowanie” miałoby negatywny wpływ na bezpieczeństwo systemu.

Minimalna średnica koła dla prędkości większej niż 350 km/h

Zob. załącznik A tabela A 2 poz. 77

Minimalna odległość osi dla prędkości większej niż 350 km/h

Zob. załącznik A tabela A 2 poz. 77

Przestrzeń bez elementów metalowych i indukcyjnych pomiędzy kołami

Zob. załącznik A tabela A 2 poz. 77

Punkt ten nie jest punktem otwartym w przypadku wagonów towarowych.

Charakterystyka piasku stosowanego na tory

Zob. załącznik A tabela A 2 poz. 77

Masa metalu pojazdu

Zob. załącznik A tabela A 2 poz. 77

Kombinacja parametrów taboru mających wpływ na impedancję dynamiczną

Zob. załącznik A tabela A 2 poz. 77.

Zakłócenia elektromagnetyczne (prąd trakcyjny)

Zob. załącznik A tabela A 2 poz. 77.

Zakłócenia elektromagnetyczne (pola elektromagnetyczne)

Zob. załącznik A tabela A 2, poz. 77.

Punkt ten nie jest punktem otwartym w przypadku systemów zasilania innych niż systemy prądu stałego.

Impedancja pojazdu

Zob. załącznik A tabela A 2, poz. 77.

Składowa stała i składowe niskiej częstotliwości w prądzie trakcyjnym

Zob. załącznik A tabela A 2 poz. 77.

Stosowanie hamulców magnetycznych/wiroprądowych

Zob. załącznik A tabela A 2 poz. 77.

Poz. 78 – wymagania w zakresie bezpieczeństwa dotyczące funkcji pokładowego pulpitu ETCS

Ten punkt otwarty dotyczy płaszczyzny współpracy pomiędzy pokładowym systemem ETCS a maszynistą, tzn. przypadków wyświetlania błędnych informacji oraz wprowadzenia błędnych danych i poleceń.”


Top