EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0119

2012/119/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 lutego 2012 r. ustanawiająca zasady odnośnie do wskazówek dotyczących gromadzenia danych i opracowywania dokumentów referencyjnych BAT, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, oraz zapewnienia ich jakości (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 613) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 63, 2.3.2012, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 273 - 311

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/119/oj

2.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/1


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 10 lutego 2012 r.

ustanawiająca zasady odnośnie do wskazówek dotyczących gromadzenia danych i opracowywania dokumentów referencyjnych BAT, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, oraz zapewnienia ich jakości

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 613)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/119/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (1), w szczególności jej art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 13 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE wprowadza wymóg organizowania przez Komisję wymiany informacji na temat emisji przemysłowych między Komisją, państwami członkowskimi, zainteresowanymi branżami oraz organizacjami pozarządowymi promującymi ochronę środowiska w celu ułatwienia opracowywania dokumentów referencyjnych dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT), określonych w art. 3 pkt 11 tej dyrektywy.

(2)

Na mocy art. 13 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE wymiana informacji powinna dotyczyć, między innymi, wyników funkcjonowania instalacji i technik, związanego z nimi monitorowania oraz najlepszych dostępnych technik i nowych technik.

(3)

Decyzją Komisji z dnia 16 maja 2011 r. ustanawiającą forum wymiany informacji na podstawie art. 13 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (2) ustanowiono forum, w skład którego wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, zainteresowanych branż oraz organizacji pozarządowych promujących ochronę środowiska.

(4)

Zgodnie z art. 13 ust. 3 dyrektywy 2010/75/UE z dnia 13 września 2011 r. Komisja otrzymała opinię (3) forum w sprawie wskazówek dotyczących gromadzenia danych i opracowywania dokumentów referencyjnych BAT oraz zapewnienia ich jakości, w tym na temat właściwej zawartości i formatu tych dokumentów, i udostępniła tę opinię do wiadomości publicznej.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 75 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wskazówki dotyczące gromadzenia danych i opracowywania dokumentów referencyjnych BAT oraz zapewnienia ich jakości, w tym na temat właściwej zawartości i formatu tych dokumentów, jak określono w art. 13 ust. 3 lit. c) i d) dyrektywy 2010/75/UE, zostały określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lutego 2012 r.

W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17.

(2)  Dz.U. C 146 z 17.5.2011, s. 3.

(3)  http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article


ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE

w sprawie praktycznych ustaleń dotyczących wymiany informacji, o których mowa w art. 13 ust. 3 lit. c) i d) dyrektywy 2010/75/UE, w tym gromadzenia danych i opracowywania dokumentów referencyjnych BAT oraz zapewnienia ich jakości

ROZDZIAŁ 1: PROCEDURA OPRACOWYWANIA I PRZEGLĄDU DOKUMENTU REFERENCYJNEGO DOTYCZĄCEGO NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK (BAT) (BREF)

1.1.

Kontekst

1.1.1.

Dokument referencyjny dotyczący najlepszych dostępnych technik i jego cel

1.1.2.

„Horyzontalne” i „wertykalne” dokumenty BREF

1.2.

Procedura opracowania i przeglądu dokumentów BREF

1.2.1.

Ogólna procedura opracowania nowego dokumentu BREF

1.2.2.

Ogólna procedura przeglądu dokumentu BREF

1.2.3.

Cel przeglądu dokumentu BREF

1.2.4.

Typowy proces działań, którego celem jest opracowanie i przegląd dokumentów BREF

1.3.

Opinia forum ustanowionego zgodnie z art. 13 dyrektywy 2010/75/UE

1.4.

Przyjęcie konkluzji dotyczących BAT i publikacja dokumentu BREF

ROZDZIAŁ 2: TREŚĆ I ZAKRES DOKUMENTU BREF

2.1.

Wprowadzenie

2.2.

Struktura dokumentu BREF

2.3.

Treść dokumentu BREF

2.3.1.

Ogólne informacje na temat treści dokumentu BREF

2.3.2.

Wstęp

2.3.3.

Zakres

2.3.4.

Ogólne informacje na temat danego sektora

2.3.5.

Stosowane procesy i techniki

2.3.6.

Aktualne poziomy emisji i konsumpcji

2.3.7.

Techniki do rozważenia przy ustalaniu BAT

2.3.7.1.

Ogólne informacje na temat technik do rozważenia przy ustalaniu BAT

2.3.7.2.

Informacje dostarczane na temat każdej techniki

2.3.7.2.1.

Opis

2.3.7.2.2.

Opis techniczny

2.3.7.2.3.

Osiągnięte korzyści dla środowiska

2.3.7.2.4.

Efektywność środowiskowa i dane operacyjne

2.3.7.2.5.

Wzajemne powiązania pomiędzy różnymi komponentami środowiska („cross-media effects”)

2.3.7.2.6.

Techniczne aspekty ważne z punktu widzenia stosowania

2.3.7.2.7.

Ekonomika

2.3.7.2.8.

Podstawa wdrożenia

2.3.7.2.9.

Przykładowe zakłady

2.3.7.2.10.

Literatura źródłowa

2.3.8.

Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)

2.3.9.

Nowe techniki

2.3.10.

Końcowe uwagi i zalecenia w odniesieniu do przyszłych prac

2.3.11.

Źródła

2.3.12.

Słowniczek terminów i skrótów

2.3.13.

Załączniki

ROZDZIAŁ 3: KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT

3.1.

Wprowadzenie

3.2.

Elementy w indywidualnej konkluzji dotyczącej BAT

3.2.1.

Informacje ogólne

3.2.2.

Opis technik

3.2.3.

Informacje umożliwiające ocenę możliwości zastosowania technik

3.3.

Pojedyncze konkluzje dotyczące BAT ze związanymi z BAT poziomami efektywności środowiskowej

3.3.1.

Pojedyncze konkluzje dotyczące BAT ze związanymi z BAT poziomami emisji

3.3.2.

Pojedyncze konkluzje dotyczące BAT z powiązanymi poziomami efektywności środowiskowej, innymi niż poziomy emisji

3.4.

Pojedyncze konkluzje dotyczące BAT bez poziomów efektywności środowiskowej związanych z BAT

ROZDZIAŁ 4: ORGANIZACJA WYMIANY INFORMACJI

4.1.

Wprowadzenie

4.2.

Rola komitetu ustanowionego na mocy art. 75 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE

4.3.

Rola forum ustanowionego na mocy art. 13 dyrektywy 2010/75/UE

4.4.

Rola technicznych grup roboczych

4.4.1.

Ustanawianie technicznych grup roboczych

4.4.2.

Obowiązki i zadania technicznej grupy roboczej

4.4.3.

Podgrupy technicznej grupy roboczej

4.4.4.

Wizyty w terenie

4.4.5.

Zaangażowanie dostawców urządzeń w wymianę informacji

4.5.

Rola EIPPCB

4.6.

Główne etapy wymiany informacji

4.6.1.

Ustanowienie „listy postulatów”

4.6.2.

Posiedzenia technicznej grupy roboczej

4.6.2.1.

Informacje ogólne

4.6.2.2.

Posiedzenie inauguracyjne

4.6.2.3.

Końcowe posiedzenie technicznej grupy roboczej

4.6.2.3.1.

Informacje ogólne

4.6.2.3.2.

Rozbieżne opinie

4.6.3.

Pierwsza runda gromadzenia danych po posiedzeniu inauguracyjnym

4.6.4.

Wnioski o dodatkowe informacje

4.6.5.

Dokumenty robocze i oficjalne projekty dokumentu BREF

4.6.5.1.

Oficjalne projekty

4.6.5.2.

Projekty robocze

4.6.6.

Uwagi do oficjalnych projektów dokumentów BREF

4.7.

Narzędzia wymiany informacji

4.7.1.

System informacyjny BAT (BATIS)

4.7.2.

Strona internetowa EIPPCB

4.8.

Bezpieczeństwo danych osobowych

ROZDZIAŁ 5: GROMADZENIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH

5.1.

Wprowadzenie

5.2.

Ogólne zasady gromadzenia i przekazywania danych niezbędnych do opracowania i dokonania przeglądu dokumentów BREF

5.2.1.

Rodzaj danych

5.2.2.

Format danych

5.2.3.

Jakość danych

5.3.

Kwestie związane z poufnością

5.4.

Dane dotyczące efektywności środowiskowej oraz dane operacyjne dostarczane do celów związanych z rozdziałami dokumentów BREF zatytułowanymi „Techniki do rozważenia przy ustalaniu BAT” oraz „Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)”

5.4.1.

Ogólne informacje dotyczące danych w zakresie efektywności środowiskowej i danych operacyjnych

5.4.2.

Zużycie

5.4.2.1.

Ogólne informacje dotyczące zużycia

5.4.2.2.

Zużycie surowców i materiałów pomocniczych/materiałów wsadowych

5.4.2.3.

Zużycie wody

5.4.2.4.

Zużycie energii

5.4.3.

Emisje do wód

5.4.4.

Emisje do powietrza

5.4.5.

Pozostałości/odpady

5.4.6.

Inne informacje

5.4.7.

Informacje referencyjne, które muszą towarzyszyć danym dotyczącym emisji

5.4.7.1.

Informacje ogólne

5.4.7.2.

Monitorowanie

5.4.7.3.

Średnie wielkości emisji, ich zakresy i rozkłady

5.5.

Kwestie szczegółowe wchodzące w zakres kompetencji poszczególnych technicznych grup roboczych

ROZDZIAŁ 6: ZAPEWNIENIE JAKOŚCI PROCESU OPRACOWANIA I PRZEGLĄDU DOKUMENTÓW BREF

DODATEK 1: SYSTEM OCENY JAKOŚCI DANYCH

DODATEK 2: TYPOWY PROCES DZIAŁAŃ, KTÓREGO CELEM JEST OPRACOWANIE I PRZEGLĄD DOKUMENTÓW BREF

ROZDZIAŁ 1

Procedura opracowywania i przeglądu dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych dostępnych technik (BAT) (BREF)

1.1.   Kontekst

1.1.1.   Dokument referencyjny dotyczący najlepszych dostępnych technik i jego cel

Art. 13 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE wymaga od Komisji organizowania wymiany informacji między państwami członkowskimi, zainteresowanymi branżami, organizacjami pozarządowymi promującymi ochronę środowiska w celu opracowania, dokonania przeglądu oraz w razie potrzeby aktualizacji dokumentów referencyjnych BAT (zwanych dalej „dokumentami BREF”).

Art. 13 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE zawiera z kolei wymóg, by wymiana informacji dotyczyła w szczególności następujących kwestii:

a)

wyników funkcjonowania instalacji i technik w odniesieniu do emisji wyrażanych – w stosownych przypadkach – jako średnie krótko- i długoterminowe oraz związanych z nimi warunków odniesienia, zużycia i charakteru surowców, zużycia wody, wykorzystania energii i wytwarzania odpadów;

b)

stosowanych technik, związanego z nimi monitorowania, wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi komponentami środowiska („cross-media effects”), efektywności ekonomicznej i technicznej wykonalności oraz rozwoju tych elementów;

c)

najlepszych dostępnych technik i nowych technik zidentyfikowanych po rozważeniu kwestii, o których mowa w lit. a) i b).

Dokument BREF będący wynikiem tej wymiany informacji zdefiniowano w art. 3 pkt 11 dyrektywy 2010/75/UE. Jest to dokument sporządzony dla określonych rodzajów działalności i opisujący zwłaszcza stosowane techniki, aktualne poziomy emisji i konsumpcji, techniki uwzględniane przy okazji ustalania BAT, a także konkluzje dotyczące BAT oraz wszelkie nowe techniki ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wymienionych w załączniku III do dyrektywy 2010/75/UE. W związku z tym BREF jest z definicji dokumentem opisowymi i nie zaleca jakiejkolwiek techniki czy szczególnej technologii ani interpretacji dyrektywy 2010/75/UE.

Najlepsze dostępne techniki (BAT) zdefiniowano w art. 3 pkt 10 dyrektywy 2010/75/UE jako najbardziej efektywny i zaawansowany etap rozwoju i metod prowadzenia danej działalności, który wskazuje możliwe wykorzystanie poszczególnych technik jako podstawy przy ustalaniu dopuszczalnych wielkości emisji i innych warunków pozwolenia mających na celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ograniczenie emisji i oddziaływania na środowisko jako całość:

a)

„techniki” obejmują zarówno stosowane technologie, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, budowana i utrzymywana, eksploatowana i wycofywana z eksploatacji;

b)

„dostępne techniki” oznaczają techniki o takim stopniu rozwoju, który pozwala na ich wdrożenie w danym sektorze przemysłu w istniejących warunkach ekonomicznych i technicznych, z uwzględnieniem kosztów i korzyści, bez względu na to, czy techniki te są lub nie są wykorzystywane lub opracowane w danym państwie członkowskim, jeśli tylko są dostępne dla podmiotu gospodarczego;

c)

„najlepsze” oznacza najbardziej efektywne w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości.

Art. 3 pkt 12 dyrektywy 2010/75/UE definiuje także „konkluzje dotyczące BAT” jako elementy dokumentu BREF formułujące konkluzje dotyczące BAT, ich opisu, informacji służącej ocenie ich przydatności, poziomów emisji powiązanych z BAT, powiązanego monitoringu, powiązanych poziomów konsumpcji oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich środków rekultywacji terenu. Konkluzje dotyczące BAT mają być przyjmowane w ramach procedury, o której mowa w art. 75 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE. Stanowią one odniesienie dla określenia warunków pozwolenia w przypadku instalacji objętych dyrektywą 2010/75/UE.

Celem dokumentu BREF jest określenie BAT oraz ograniczenie występujących w Unii różnic w zakresie poziomów emisji z działalności przemysłowej. Dokumenty BREF powinny stanowić źródło informacji dla właściwych organów państw członkowskich, podmiotów przemysłowym, Komisji i ogółu społeczeństwa na temat tego, czym są BAT i nowe techniki dla rodzajów działalności objętych dyrektywą 2010/75/UE. Proces ustalania BAT i nowych technik powinien być przejrzysty i obiektywy, oparty na solidnych danych technicznych i ekonomicznych. Dokument BREF powinien również być czynnikiem sprzyjającym wyższej efektywności środowiskowej w całej Unii.

Aby treść dokumentu BREF realizowała swój główny cel i była przyjazna dla użytkownika, powinna ograniczać się do informacji istotnych dla umożliwienia ustalenia BAT i powiązanych poziomów efektywności środowiskowej określonych w rozdziale 3 (1) oraz nowych technik w kontekście wdrażania dyrektywy 2010/75/UE. Dokument BREF nie ma być podręcznikiem opisującym techniki zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. W tej dziedzinie istnieje obszerna literatura, do której dokument BREF może w razie potrzeby się odnieść. Ważne jednak, aby dokument BREF dostarczał informacji na temat głównych technik, które zostały przeanalizowane przez techniczną grupę roboczą (zob. pkt (2) 4.4) pod kątem określenia BAT, a także na podstawie konkluzji sformułowanych przez tę grupę w odniesieniu do BAT.

1.1.2.   „Horyzontalne” i „wertykalne” dokumenty BREF

Dokument BREF mogą ograniczać się do kwestii dotyczących poszczególnych rodzajów działalności branżowej („wertykalne” dokumenty BREF) albo odnosić się do kwestii międzysektorowych („horyzontalne” dokumenty BREF (3)).

„Horyzontalne” i „wertykalne” dokumenty BREF należy opracowywać w taki sposób, aby stanowiły uzupełnienie do celów określenia warunków pozwolenia dla instalacji objętych dyrektywą 2010/75/UE. „Wertykalne” dokumenty BREF mogą zawierać informacje na temat technik, jakie mogą pomóc technicznym grupom roboczym w określaniu BAT dla innych sektorów. „Horyzontalne” dokumenty BREF zawierają informacje o charakterze ogólnym, które można wykorzystać w wielu rodzajach działalności mieszczących się w zakresie dyrektywy 2010/75/UE. Informacje należy włączyć do „horyzontalnych” dokumentów BREF, w których będą one uzupełniać informacje z „wertykalnych” dokumentów BREF na temat aspektów odnoszących się do kilku sektorów przemysłowych. Nie powinno to prowadzić do sprzecznych wniosków między „wertykalnymi” a „horyzontalnymi” dokumentami BREF. Aby ułatwić korzystanie z „wertykalnych” i „horyzontalnych” dokumentów BREF na zasadzie ich wzajemnego uzupełniania się, należy zawrzeć w nich odpowiednie odniesienia do innych stosownych „wertykalnych” i „horyzontalnych” dokumentów BREF.

1.2.   Procedura opracowania i przeglądu dokumentów BREF

Komisja organizuje i koordynuje wymianę informacji poprzez zaangażowanie Europejskiego Biura IPPC (EIPPCB) (w obrębie DG ds. Wspólnego Centrum Badawczego) i DG ds. Środowiska. Strony zainteresowane uczestniczące w wymianie informacji zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE (państwa członkowskie, zainteresowane branże, organizacje pozarządowe promujące ochronę środowiska i Komisja) nadzorują ten proces za pośrednictwem forum ustanowionego zgodnie z art. 13 ust. 3 dyrektywy 2010/75/UE. Mają swój wkład w opracowanie i przegląd dokumentów BREF, uczestnicząc w technicznych grupach roboczych. Więcej informacji na temat roli stron zainteresowanych i funkcjonowania forum i technicznych grup roboczych zamieszczono w rozdziale 4.

Decyzję o opracowaniu dokumentu BREF lub rozpoczęciu jego przeglądu podejmuje Komisja. Zgodnie z art. 13 ust. 3 lit. b) Komisja uwzględnia opinię forum na temat programu prac dotyczącego wymiany informacji.

1.2.1.   Ogólna procedura opracowania nowego dokumentu BREF

Ponieważ załącznik I do dyrektywy 2010/75/UE obejmuje pewne rodzaje działalności, których nie ujęto w załączniku I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE (4), należy opracować nowe dokumenty BREF.

Proces działań dotyczących nowego dokumentu BREF jest bardzo podobny do procesu działań prowadzonych w przypadku przeglądu dokumentu BREF opisanego w pkt 1.2.4. Główne różnice polegają na tym, że w przypadku nowo opracowanych dokumentów BREF (zob. pkt 4.6) nie mogą być wymagane „postulaty” stanowiące, że konieczne jest zgromadzenie większej liczby informacji oraz że zasadniczo przewiduje się dwa oficjalne projekty dokumentów BREF przed końcowym posiedzeniem technicznej grupy roboczej.

1.2.2.   Ogólna procedura przeglądu dokumentu BREF

Przegląd dokumentów BREF to proces ciągły z uwagi na dynamiczny charakter BAT. Przykładowo mogą pojawiać się nowe środki i techniki, nauka i technologie nieustannie się rozwijają, a nowe czy najnowsze procesy są z powodzeniem wprowadzane do użytku w przemyśle. Aby odzwierciedlić takie zmiany i ich konsekwencje dla BAT, dokumenty BREF muszą być poddawane okresowym przeglądom i w razie potrzeby odpowiednio aktualizowane. Kwestia ta została bezpośrednio poruszona w motywie 13 dyrektywy 2010/75/UE, który wskazuje, że Komisja powinna dążyć do aktualizacji dokumentów BREF najpóźniej osiem lat po publikacji poprzedniej wersji.

Decyzja o przeprowadzeniu przeglądu dokumentu BREF powinna uwzględniać informacje zawarte w rozdziale dokumentu BREF zatytułowanym „Nowe techniki” oraz w części dokumentu BREF zatytułowanej „Końcowe uwagi i zalecenia w zakresie przyszłych prac” (zob. pkt 2.2) wraz z innymi czynnikami, takimi jak wskazanie, że mogą być dostępne nowe techniki, konieczność poszerzenia zakresu dokumentu BREF oraz potrzeba włączenia produktów/substancji lub procesów, które nie zostały do tej pory nim objęte.

1.2.3.   Cel przeglądu dokumentu BREF

Celem przeglądu dokumentu BREF jest zidentyfikowanie zmian BAT. Cel ten można osiągnąć głównie dzięki analizie elementów dokumentu BREF, ustaleniu konkluzji dotyczących BAT, a także dzięki przeglądowi i aktualizacji tych konkluzji, gdy umożliwiają to nowe dostępne informacje.

Nie oczekuje się zatem, że przegląd dokumentu BREF będzie się wiązać z całkowitym przeformułowaniem lub zmianą całego dokumentu BREF. Uznaje się jednak, że w niektórych przypadkach pierwsze przeglądy dokumentów BREF mogą wiązać się ze znacznie liczniejszymi zmianami niż kolejne przeglądy.

Oczywiście najbardziej istotnymi nowymi informacjami, które należy zidentyfikować, zgromadzić i przedłożyć w ramach wymiany informacji do celów przeglądu dokumentu BREF, są informacje, które mogą prowadzić do zmienionych lub zaktualizowanych konkluzji dotyczących BAT. W związku z tym zasadnicze znaczenie ma gromadzenie danych na podstawie wskazówek określonych w rozdziale 5.

Ponadto przegląd dokumentu BREF powinien obejmować:

1)

aktualizację i uzupełnienie starszych ogólnych informacji na podstawie nowszych danych;

2)

usunięcie przestarzałych i nieaktualnych danych;

3)

poprawienie błędów i usunięcie niespójności z innymi dokumentami BREF.

Przegląd dokumentu BREF będzie się koncentrował przede wszystkim na rozdziałach dokumentu BREF zatytułowanych „Techniki do rozważenia przy ustalaniu BAT”, „Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)” i „Nowe techniki” oraz w mniejszym zakresie – rozdziałach dokumentu BREF zatytułowanych „Stosowane procesy i techniki” (w razie znacznych zmian w tym rozdziale) oraz „Aktualne poziomy emisji i konsumpcji”. Przegląd pozostałych rozdziałów dokumentu BREF powinien mieć niższy priorytet.

Podsumowując, należy dopilnować, by wszystkie informacje pozostające w dokumencie BREF były możliwie aktualne, spójne i dokładne.

1.2.4.   Typowy proces działań, którego celem jest opracowanie i przegląd dokumentów BREF

Główne elementy typowego procesu działań mających na celu opracowanie i przegląd dokumentów BREF (zob. dodatek 2) obejmują posiedzenie inauguracyjne, jeden lub dwa oficjalne projekty dokumentu BREF i końcowe posiedzenie technicznej grupy roboczej (zob. pkt 4.6.2.3). W zależności od rodzaju procesu (opracowanie lub przegląd dokumentu BREF) wyróżniamy następujące warianty działań:

1)

w przypadku nowego dokumentu BREF lub przeglądu dokumentu BREF ze znacznym rozszerzeniem jego zakresu zasadniczo uznaje się dwa oficjalne projekty za niezbędne; ogólny proces w takich przypadkach powinien zająć 31–39 miesięcy;

2)

w przypadku pierwszego przeglądu dokumentu BREF bez znacznego rozszerzenia jego zakresu mogą być konieczne dwa oficjalne projekty, choć w zasadzie przewiduje się, że wystarczający będzie jeden oficjalny projekt dokumentu BREF; stąd proces powinien zająć 24–29 miesięcy (w przypadku jednego oficjalnego projektu, lub 29–39 miesięcy w przypadku dwóch oficjalnych projektów);

3)

w przypadku kolejnych przeglądów dokumentu BREF bez znacznego rozszerzania jego zakresu przewiduje się, że jeden oficjalny projekt wystarczy, a proces powinien zająć 24–29 miesięcy.

Warianty tych procesów działań są punktami odniesienia dla technicznych grup roboczych. Mogą zostać dostosowane przez EIPPCB – po konsultacji z techniczną grupą roboczą – do specyfiki określonego dokumentu BREF, uwzględniając także doświadczenie zdobyte w trakcie opracowania i przeglądu innych dokumentów BREF. Główne etapy opracowania i przeglądu dokumentów BREF oraz ich ramy czasowe opisano bardziej szczegółowo w tabeli 1.

Etapy te uwzględniają cel określony w motywie 13 dyrektywy 2010/75/UE, który wskazuje, że dokumenty BREF powinny zostać zaktualizowane najpóźniej po upływie ośmiu lat po publikacji poprzedniej wersji.

Okresy wskazane powyżej powinno się uznać za reprezentatywne dla typowego „wertykalnego” dokumentu BREF (zob. pkt 1.1.2).

Dokładne etapy i czas prac w odniesieniu do każdego dokumentu BREF będą zależeć od kilku czynników, w tym zakresu tego dokumentu (i ewentualnego rozszerzenia jego zakresu w przypadku przeglądów dokumentu BREF), liczby i złożoności zagadnień, którymi należy się zająć, zasobów EIPPCB (biorąc pod uwagę jego centralną rolę w procesie wymiany informacji), a przede wszystkim poziomu aktywnego i efektywnego udziału technicznej grupy roboczej. Elastyczność, która pozwala dostosować proces działań do szczegółów określonego dokumentu BREF, ma zastosowanie z zastrzeżeniem ogólnego celu ukończenia prac w terminach wskazanych powyżej.

Przewiduje się, że w trakcie przeglądu dokumentu BREF odbędą się zasadniczo dwa posiedzenia plenarne technicznej grupy roboczej (posiedzenie inauguracyjne i końcowe (zob. pkt 4.6.2)). W niektórych wyjątkowych przypadkach (np. gdy dostarczono dużo nowych informacji lub gdy ustalenie BAT jest szczególnie kontrowersyjne) można jednak zorganizować dodatkowe posiedzenie plenarne technicznej grupy roboczej. Poza tymi posiedzeniami plenarnymi technicznej grupy roboczej można organizować posiedzenia podgrup w celu ułatwienia pracy (zob. pkt 4.4.3).

Przewiduje się także, że przed końcowym posiedzeniem plenarnym tej grupy zasadniczo zostanie opublikowany jeden oficjalny projekt (zob. pkt 4.6.2.3), z wyjątkiem nowego dokumentu BREF lub szczególnie złożonego przeglądu, w tym na przykład przeglądu ze znacznym rozszerzeniem zakresu, gdy niezbędny jest drugi oficjalny projekt. Obok tego (tych) oficjalnego(-ych) projektu(-ów) można rozpowszechnić projekty robocze w celu ułatwienia pracy (zob. pkt 4.6.5).

Aby jak najefektywniej wykorzystać zasoby wszystkich stron zaangażowanych w opracowanie i przegląd dokumentu BREF, konieczne jest wskazanie wyraźnego ostatecznego terminu składania całości informacji przyrzeczonych lub zidentyfikowanych w konkluzjach posiedzenia inauguracyjnego (zob. pkt 4.6.2.2). Informacje przedłożone po tym terminie będą przyjmowane wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, po konsultacji z techniczną grupą roboczą, i będą brane pod uwagę przez EIPPCB wyłącznie w przypadku, gdy przyczynią się w znacznym stopniu do opracowania lub aktualizacji konkluzji dotyczących BAT.

W razie konieczności EIPPCB wystąpi z wnioskami o dodatkowe informacje do technicznej grupy roboczej w celu zgromadzenia wszelkich ważnych brakujących danych, które są uznawane za niezbędne, szczególnie dla opracowania konkluzji dotyczących BAT zgodnie ze wskazówkami określonymi w rozdziale 3 i 5 (zob. pkt 4.6.4).

Tabela 1

Główne etapy opracowania i przeglądu dokumentu BREF

Nr etapu

Etap przeglądu dokumentu BREF

Oczekiwany czas realizacji etapu

(w miesiącach)

Czas łącznie (miesiące)

Czas łącznie (miesiące)

Uwagi

0

Przygotowanie do przeglądu

 

 

Po ukończeniu dokumentu BREF EIPPCB zachowuje forum BATIS na potrzeby tego dokumentu BREF (zob. pkt 4.7.1), w szczególności w kontekście działań następczych w wyniku zaleceń dotyczących przyszłych prac wykonanych w dokumencie BREF (zob. pkt 2.3.10) oraz w perspektywie przyszłego przeglądu tego dokumentu. BATIS powinno służyć jako forum do dyskusji i wymiany informacji w ramach wsparcia kolejnego procesu przeglądu.

1

Techniczna grupa robocza (re-)aktywacja i zaproszenie do składania postulatów

2

2

EIPPCB (re-)aktywuje techniczną grupę roboczą (wzywając do potwierdzenia członkostwa i danych kontaktowych). W przypadku przeglądu dokumentu BREF EIPPCB zwraca się do członków tej grupy o przedłożenie postulatów odnośnie do informacji, jakie ich zdaniem powinny zostać uwzględnione w trakcie procesu przeglądu, lub zmian/poprawek, które chcieliby wprowadzić do istniejącego tekstu (zob. pkt 4.6.1).

2

Posiedzenie inauguracyjne

3

5

W przypadku przeglądu dokumentu BREF EIPPCB porządkuje i ustala ujednoliconą listę postulatów i w razie konieczności tworzy standardowe szablony dla każdej kwestii na liście postulatów, by techniczna grupa robocza przedstawiła informacje w uporządkowany, efektywny i możliwy do bezpośredniego zastosowania sposób.

EIPPCB zwołuje posiedzenie (zob. pkt 4.6.2.2) technicznej grupy roboczej w celu uściślenia procesu, omówienia listy postulatów (w przypadku przeglądu dokumentu BREF), ustalenia zakresu przeglądu i danych, jakie należy zgromadzić, oraz ich formatu w oparciu o wskazówki dotyczące gromadzenia danych, o czym mowa w rozdziale 5.

Techniczna grupa robocza ustala procedurę na podstawie ogólnych wskazówek EIPPCB dotyczących takich kwestii, jak poufne informacje handlowe, dane szczególnie chronione prawem konkurencji, konflikt interesów i inne powiązane zagadnienia.

3

Nowe informacje (termin)

6

11

Techniczna grupa robocza gromadzi i przedkłada informacje przyrzeczone lub zidentyfikowane w konkluzjach posiedzenia inauguracyjnego. Łatwo dostępne informacje są niezwłocznie przedkładane EIPPCB, aby możliwie szybko po inauguracyjnym posiedzeniu można było przystąpić do opracowania projektu.

W tym okresie EIPPCB może:

uczestniczyć w wizytach w terenie, które można uzgodnić w trakcie posiedzenia inauguracyjnego lub po jego zakończeniu (zob. pkt 4.6.2.2),

analizować dane,

rozpocząć opracowanie projektu, korzystając z wcześniej przedłożonych dostępnych danych.

Dane przedłożone przez członków technicznej grupy roboczej i zgromadzone przez EIPPCB są wymieniane między członkami technicznej grupy roboczej w „czasie rzeczywistym” za pośrednictwem BATIS zgodnie z pkt 4.7.1 i 5.3. Członkowie technicznej grupy roboczej mogą przedstawiać uwagi do przedłożonych informacji i wymieniać się nimi za pośrednictwem BATIS.

4

Opracowanie pierwszego oficjalnego projektu

4–6

15–17

EIPPCB przedstawia pierwszy oficjalny projekt dokumentu BREF (lub części tego dokumentu poddanych przeglądowi w przypadku przeglądu dokumentu BREF) do oficjalnej konsultacji technicznej grupy roboczej (zob. rozdział 2 i pkt 4.6.5.1 i 4.6.6).

Przewiduje się, że informacje przedłożone w czasie konsultacji będą zasadniczo stanowić kontekst niezbędny do osiągnięcia wysokiego poziomu porozumienia w sprawie rozdziałów dokumentu BREF zatytułowanych „Aktualne poziomy emisji i konsumpcji” (zob. pkt 2.3.6) oraz „Techniki do rozważenia przy ustalaniu BAT” (zob. pkt 2.3.7), podczas gdy rozdział dokumentu BREF zatytułowany „Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)” (zob. pkt 2.3.8) zostanie włączony do pierwszego oficjalnego projektu przeglądu dokumentu BREF.

5

Uwagi technicznej grupy roboczej

2–3

17–20

Uwagi technicznej grupy roboczej na temat projektu należy przedstawić w ciągu dwóch miesięcy. Jeśli konsultacja jest przewidziana w okresie wakacji letnich lub zimowych, można ją przedłużyć maksymalnie o trzy miesiące.

6

Opracowanie drugiego oficjalnego projektu

(opcjonalnie)

3–7

[20–27]

EIPPCB uwzględnia wszystkie uwagi i przedłożone informacje. EIPPCB opracowuje ogólny dokument zawierający ocenę najważniejszych otrzymanych uwag i przedstawia drugi oficjalny projekt zawierający co najmniej zaktualizowaną wersję rozdziału dokumentu BREF zatytułowanego „Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)” oraz najnowszą wersję rozdziałów dokumentu BREF zatytułowanych „Aktualne poziomy emisji i konsumpcji” (zob. pkt 2.3.6) i „Techniki do rozważenia przy ustalaniu BAT” (zob. pkt 2.3.7).

7

Uwagi technicznej grupy roboczej

(opcjonalnie)

2–3

[22–30]

Drugi oficjalny projekt jest wydawany do oficjalnej konsultacji technicznej grupie roboczej w celu otrzymania jej uwag w ciągu dwóch miesięcy. Jeśli konsultacja jest przewidziana w okresie wakacji letnich lub zimowych, można ją przedłużyć maksymalnie o trzy miesiące.

8

Posiedzenie końcowe

3–5

20–25

[25–35]

EIPPCB analizuje wszystkie uwagi i przygotowuje się do końcowego posiedzenia technicznej grupy roboczej. EIPPCB opracowuje ogólny dokument zawierający co najmniej ocenę najważniejszych otrzymanych uwag (zob. pkt 4.6.6) i przedstawia przynajmniej najnowszą wersję rozdziałów dokumentu BREF zatytułowanych „Aktualne poziomy emisji i konsumpcji” (zob. pkt 2.3.6) oraz „Techniki do rozważenia przy ustalaniu BAT” (zob. pkt 2.3.7) i „Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)” (zob. pkt 2.3.8).

Przedmiotowe końcowe posiedzenie technicznej grupy roboczej zmierza do porozumienia w sprawie końcowego projektu (zob. pkt 4.6.2.3).

9

Końcowy projekt

4

24–29

[29–39]

Projekt końcowy jest przekazywany na krótki okres w celu sformułowania uwag technicznej grupie roboczej, która powinna skupić się na zmianach wprowadzonych w związku z konkluzjami posiedzenia końcowego. EIPPCB zapewnia przekazanie technicznej grupie roboczej informacji zwrotnej na temat tego, w jaki sposób uwzględniono te uwagi.

Zaktualizowany końcowy projekt i ocena ostatecznie uzyskanych uwag są udostępnianie forum na co najmniej osiem tygodni przed jego posiedzeniem.

10

Prezentacja na posiedzeniu forum

 

 

Zaktualizowany końcowy projekt zostaje przedstawiony forum, które jest proszone o przedstawienie opinii na temat tego dokumentu (zob. pkt 1.3).

Komisja udostępnia publicznie opinię forum.

Uwaga: czas w kwadratowych nawiasach odnosi się do przypadków, w których rozpowszechniane są dwa oficjalne projekty.

W celu zwiększenia wydajności prac przygotowawczych EIPPCB poinformuje forum (zob. pkt 4.3) z możliwie dużym wyprzedzeniem o datach/okresach, w których przewiduje się reaktywację lub ustanowienie technicznej grupy roboczej. Podobnie EIPPCB poinformuje członków technicznej grupy roboczej o kolejnych etapach i ewentualnych terminach.

1.3.   Opinia forum ustanowionego zgodnie z art. 13 dyrektywy 2010/75/UE

Po ukończeniu prac w ramach technicznej grupy roboczej zaktualizowany projekt końcowy dokumentu BREF zostanie przesłany do forum ustanowionego na mocy art. 13 dyrektywy 2010/75/UE (zob. pkt 4.3), które zostanie poproszone o przedstawienie opinii na temat dokumentu. Dokument zostanie omówiony w trakcie posiedzenia forum. Członkowie forum zostaną poproszeni o przedstawienie na piśmie wszystkich swoich uwag na temat projektu końcowej wersji dokumentu dokument BREF przed posiedzeniem.

Forum może zająć się m.in.:

1)

kwestiami poruszonymi w technicznej grupie roboczej, w odniesieniu do których rozbieżna opinia danego członka tej grupy nie została właściwie odzwierciedlona w końcowym projekcie;

2)

uzasadnionymi wnioskami członków forum o usunięcie rozbieżnej opinii wyrażonej przez ich własnego przedstawiciela technicznej grupy roboczej;

3)

objaśnieniem tekstu, który jest niejasny z powodu niezręcznych sformułowań w języku angielskim w końcowym projekcie;

4)

zmianami w tekście, które dokładniej odzwierciedlają konkluzję technicznej grupy roboczej;

5)

poprawkami błędów typograficznych w końcowym projekcie;

6)

wnioskami o przeniesienie ważnych kwestii, które odnotowano już w obrębie tekstu dokumentu BREF, do części „Końcowe uwagi i zalecenia w odniesieniu do przyszłych prac” (zob. pkt 2.3.10).

Zgodnie z art. 13 ust. 4 dyrektywy 2010/75/UE Komisja udostępnia publicznie opinię forum na temat proponowanej treści dokumentu BREF i uwzględnia tę opinię w przypadku procedur przyjmowania decyzji w sprawie konkluzji dotyczących BAT i w końcowym opublikowanym dokumencie BREF.

1.4.   Przyjęcie konkluzji dotyczących BAT i publikacja dokumentu BREF

Komisja przedłoży projekt decyzji w sprawie konkluzji dotyczących BAT (zob. pkt 2.3.8 i rozdział 3) do zaopiniowania Komitetowi powołanemu na mocy art. 75 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 75 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE (zob. pkt 4.2).

Po przyjęciu decyzji w sprawie „konkluzji dotyczących BAT” EIPPCB zmieni w razie potrzeby dokument BREF zgodnie z przyjętą decyzją w sprawie konkluzji dotyczących BAT i niezwłocznie udostępni publicznie angielską wersję końcowego dokumentu BREF. Decyzje w sprawie konkluzji dotyczących BAT zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym w językach urzędowych Unii.

ROZDZIAŁ 2

Treść i zakres dokumentu BREF

2.1.   Wprowadzenie

Dokument BREF jest dokumentem o charakterze technicznym, przedstawiającym techniczne i ekonomiczne fakty, odzwierciedlającym wynik wymiany informacji zgodnie z art. 13 dyrektywy 2010/75/UE i zawierającym niezbędne elementy prowadzące do konkluzji dotyczących BAT dla odnośnych rodzajów działalności.

Jeśli techniczna grupa robocza zidentyfikuje kwestie, które nie wchodzą w zakres dokumentu BREF lub dyrektywy 2010/75/UE, kwestii tych nie należy w nim uwzględniać.

O ile nie jest to sprzeczne z prawem konkurencji, w dokumencie BREF można wymienić przedsiębiorstwa (tzn. instalacje lub dostawców), nazwy handlowe, współautorów lub członków technicznej grupy roboczej, jeśli ma to pomóc czytelnikowi w poszukiwaniu bardziej szczegółowych informacji na dany temat.

2.2.   Struktura dokumentu BREF

Według definicji dokumentu BREF (BREF) podanej w art. 3 pkt 11 dyrektywy 2010/75/UE dokument BREF opisuje zwłaszcza stosowane techniki, aktualne poziomy emisji i konsumpcji, techniki uwzględniane przy okazji ustalania najlepszych dostępnych technik, a także konkluzje dotyczące BAT oraz wszelkie nowe techniki.

Dokument BREF powinien zasadniczo zawierać części podane w poniższej tabeli:

 

Wstęp

 

Zakres

 

Rozdział: Ogólne informacje na temat odnośnego sektora

 

Rozdział: Stosowane procesy i techniki

 

Rozdział: Aktualne poziomy emisji i konsumpcji

 

Rozdział: Techniki do rozważenia przy ustalaniu BAT

 

Rozdział: Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)

 

Rozdział: Nowe techniki

 

Końcowe uwagi i zalecenia w zakresie przyszłych prac

 

Źródła

 

Słowniczek terminów i skrótów

 

Załączniki (w zależności od znaczenia dla sektora i dostępności informacji)

Struktura wszystkich dokumentów BREF powinna być zgodna z ogólnymi zasadami określonymi w niniejszej części. Podana tutaj kolejność rozdziałów ma jednak charakter przykładowy i każdy dokument BREF może mieć różną strukturę, jeśli jest to bardziej odpowiednie dla zagadnień, które są jego przedmiotem. „Horyzontalne” dokumenty BREF (zob. pkt 1.1.2) mogą znacznie odbiegać od tego ogólnego schematu, a niektóre rozdziały mogą być w ogóle nieistotne. Grupa robocza powinna jednak dokonać próby – także w odniesieniu do horyzontalnych dokumentów BREF – uzgodnienia konkluzji dotyczących BAT w zakresie, w jakim są one istotne i możliwe.

Jeśli dokument BREF obejmuje różne podsektory lub wyraźne różniące się etapy procesu w obrębie sektora, być może lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie oddzielnych rozdziałów dla każdego z tych sektorów lub etapów procesu, a następnie zastosowanie wspomnianej powyżej struktury („Informacje ogólne”, „Nowe techniki”) do każdego z tych rozdziałów.

2.3.   Treść dokumentu BREF

2.3.1.   Ogólne informacje na temat treści dokumentu BREF

Opracowanie i przegląd dokumentów BREF będzie miał na celu wydanie zwięzłych dokumentów, koncentrujących się na konkluzjach dotyczących BAT, z jak najkrótszymi częściami opisowymi. W celu ograniczenia do minimum powielania informacji możliwie są odniesienia do innych dokumentów BREF (lub tematów, których dotyczą).

2.3.2.   Wstęp

Zwięzła standardowa część dokumentu BREF, zatytułowana „Wstęp”, będzie zawierała opis jego struktury, krótkie przypomnienie kontekstu prawnego (bez interpretacji dyrektywy 2010/75/UE), a także sposób, w jaki dokument został opracowany (np. jak zgromadzono i oceniono informacje). Tekst zostanie dopasowany tak, by odzwierciedlał indywidualną strukturę każdego dokumentu BREF.

2.3.3.   Zakres

Zasadniczo zwięzła część dokumentu BREF, zatytułowana „Zakres”, będzie zawierała możliwe dokładny opis rodzajów działalności objętych tym dokumentem.

Będzie zawierać co najmniej odniesienie do właściwych opisów działalności wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2010/75/UE. W stosownych przypadkach zostaną zamieszczone w niej szczegółowe informacje na temat procesów i podprocesów produkcyjnych objętych dokumentem.

W tej części określi się również rodzaje działalności/procesy, które są celowo wyłączone z zakresu dokumentu BREF, z podaniem uzasadnienia takiego wyłączenia. Będzie ona zwierać również główne „bezpośrednio powiązane” rodzaje działalności objęte dokumentem, nawet jeśli nie są to rodzaje działalności określone w załączniku I.

Należy w razie potrzeby wskazać znaczenie pozostałych dokumentów BREF, odnosząc się do tych właściwych dokumentów BREF (lub tematów, których dotyczą).

Należy wyraźnie określić, w jakich przypadkach zakres dokumentu BREF jest szerszy lub węższy niż zakres odpowiedniego(-ich) rodzaju(-ów) działalności wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2010/75/UE. Definicja zakresu dokumentu BREF nie stanowi prawnej wykładni opisów działalności w załączniku I do dyrektywy 2010/75/UE.

W przypadku „horyzontalnych” dokumentów BREF opisane zostaną kwestie nimi objęte, a także ich przydatność w stosunku do rodzajów działalności wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2010/75/UE.

2.3.4.   Ogólne informacje na temat danego sektora

Krótki rozdział wprowadzający dokumentu BREF, zatytułowany „Ogólne informacje na temat danego sektora”, przedstawi najnowsze ogólne informacje na temat sektora przemysłu, o którym mowa w dokumencie BREF, określając liczbę i wielkość instalacji, rozkład geograficzny, zdolność produkcyjną i ekonomikę. Zostaną w nim wspomniane najważniejsze kwestie środowiskowe dla sektora, w miarę możliwości wraz z pewnymi ogólnymi danymi na temat emisji i konsumpcji (dotyczącymi głównie najważniejszych kwestii środowiskowych) jako informacjami referencyjnymi.

Ten rozdział wprowadzający nie powinien stanowić głównego celu opracowania czy przeglądu dokumentu BREF.

2.3.5.   Stosowane procesy i techniki

Rozdział dokumentu BREF zatytułowany „Stosowane procesy i techniki” będzie zawierał krótki opis procesów produkcyjnych stosowanych obecnie w sektorze przemysłowym (sektorach przemysłowych) objętym dokumentem BREF wraz ze wskazaniem technik wykorzystanych w celu zapobiegania emisjom i ich ograniczeniu.

Rodzaje działalności będące przedmiotem rozdziału obejmą rodzaje działalności opisane w załączniku I do dyrektywy oraz „bezpośrednio powiązane rodzaje działalności”, jednocześnie wspominając o znaczeniu innych dokumentów BREF dla niektórych aspektów określonych „powiązanych rodzajów działalności”. W rozdziale zostaną zamieszczone opisy wariantów procesu, trendów rozwojowych i alternatywnych procesów w zakresie, w jakim są one istotne dla określenia BAT. Aby skrócić opis, zostanie on opatrzony wykresami i schematami.

Rozdział ten będzie odzwierciedlał kolejne etapy w typowej jednostce produkcyjnej. Uwzględnione zostaną niektóre lub wszystkie z poniższych kwestii (ewentualnie dostosowane do specyfiki jednostek przetwórczych lub gospodarstw), ponieważ mogą być istotne przy ustalaniu BAT:

wykorzystane surowce (w tym wtórne/odzyskane) i materiały eksploatacyjne, w tym woda i energia,

wykorzystane pomocnicze substancje/materiały,

przygotowanie surowców (w tym przechowywanie i przeładunek),

przetwarzanie surowców,

wytwarzanie produktów,

wykończenie produktów,

techniki stosowane w celu zapobiegania emisjom lub ich ograniczenia,

przechowywanie i obróbka produktów pośrednich i końcowych,

przeładunek i przeznaczenie produktów ubocznych i pozostałości/odpadów.

Opisane zostaną faktyczne lub ewentualne związki i powiązania pomiędzy poszczególnymi rodzajami działalności/etapami procesu, w szczególności jeśli mogą one wpływać na ogólną efektywność środowiskową (na przykład gdy produkty uboczne lub pozostałości/odpady z jednej działalności mogłyby być wykorzystane jako surowiec w innej).

2.3.6.   Aktualne poziomy emisji i konsumpcji

W rozdziale dokumentu BREF zatytułowanym „Aktualne poziomy emisji i konsumpcji” przedstawiony zostanie zbiór aktualnie obserwowanych poziomów emisji i konsumpcji dla całego procesu (lub procesów) i jego (ich) podprocesów wraz ze wskazaniem wykorzystanych technik. Można wykorzystać w tym celu informacje zawarte w zbiorach danych, o których mowa w pkt 5.2. Aby dać wyobrażenie o względnej efektywności środowiskowej porównywalnych rodzajów działalności, niezbędne są informacje na temat poziomów produkcji, umożliwiające wyrażenie poziomów emisji/konsumpcji na jednostkę produkcji.

Informacje będą uwzględniać aktualnie obserwowane zużycie energii, wody i surowców. Dane będą obejmować emisję kluczowych czynników zanieczyszczających powietrze, wodę oraz wytwarzanie pozostałości/odpadów z działalności oraz wskazanie w stosownych przypadkach emisji hałasu i odoru. W zależności od tego, na ile informacje te są dostępne, wskazane zostaną nakłady ponoszone na podprocesy i efekty podprocesów, co zwróci uwagę na ważniejsze podprocesy z punktu widzenia środowiska i wskaże opcje recyklingu i ponownego wykorzystania surowców w ramach całego procesu i poza nim. Informacje i dane znajdujące się w tym rozdziale stanowią podstawę do oceny kluczowych wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi komponentami środowiska („cross-media effects”) i współzależności między nimi.

Dane na temat konsumpcji i emisji przedstawione w tym rozdziale dokumentu BREF będą, na ile to tylko możliwie, powiązane ze szczegółami warunków działalności (np. odsetek pełnej zdolności produkcyjnej, uwzględnienie lub nieuwzględnianie innych warunków niż normalne warunki działalności, warunki referencyjne), metod pobierania próbek i badań laboratoryjnych. W tym celu można wykorzystać prezentacje statystyczne (np. przedstawianie średniej, maksimów, minimów, zakresów).

2.3.7.   Techniki do rozważenia przy ustalaniu BAT

2.3.7.1.   Ogólne informacje na temat technik do rozważenia przy ustalaniu BAT

Rozdział dokumentu BREF zatytułowany „Techniki do rozważenia przy ustalaniu BAT” ma zasadnicze znaczenie dla opracowania konkluzji dotyczących BAT. Będzie zawierał katalog technik i powiązanego z nimi monitoringu, które wykorzystano do:

zapobiegania emisjom do powietrza, wody (w tym wód podziemnych) i gleby albo, gdy jest to niemożliwe w praktyce, ograniczenia emisji,

zapobiegania wytwarzaniu odpadów lub jego ograniczenia.

Techniki opisane w tym rozdziale dokumentu BREF uznaje się za najbardziej istotne przy ustalaniu BAT dla odnośnych rodzajów działalności. Uwzględnią one zarówno stosowane technologie, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, budowana i utrzymywana, eksploatowana i wycofywana z eksploatacji.

Opisane zostaną techniki ograniczające zużycie surowców, wody i energii oraz środki wykorzystane w celu zapobiegania konsekwencjom środowiskowym wypadków i zdarzeń, a także środki zaradcze stosowane na terenie zakładu. Obejmą one także środki zapobiegania zanieczyszczeniom i ograniczania ich w innych niż normalne warunki działalności (takie jak rozruch i wyłączenie, wycieki, niesprawność, chwilowe przestoje i ostateczne zaprzestanie eksploatacji).

Nie będą przedstawiane przestarzałe techniki.

Ponieważ dokumenty BREF nie mają być podręcznikami na temat zapobiegania zanieczyszczeniom i technik ich kontroli, techniki w tym rozdziale zostaną opisane w sposób zwięzły.

Jeśli dana technika została już odpowiednio opisana w innym dokumencie BREF, można zastosować odniesienie do tego dokumentu BREF. Jeśli istnieją wersje charakterystyczne dla sektora, należy je przedstawić pod nagłówkiem „Opis techniczny” w aktualizowanym dokumencie BREF. Dokument BREF będzie także zawierał informacje charakterystyczne dla sektora pod nagłówkami „Efektywność środowiskowa i dane operacyjne”, „Przydatność”, „Przykładowe zakłady”.

Ten zestaw możliwych technik będzie obejmował jednocześnie zapobieganie zanieczyszczeniom i środki ich kontroli w uznaniu faktu, że zapobieganie emisjom tam, gdzie to możliwe, jest lepszym rozwiązaniem niż ograniczanie emisji. Rozpatrzone zostaną dobre procedury operacyjne, a systemy konserwacji (profilaktycznej), metody kontroli procesu i procedury awaryjne zostaną uwzględnione. Techniki, które pojawiają się w praktyce w sektorze, a są już utrwalone w innych sektorach, w stosownych przypadkach zostaną uwzględnione.

Celem tego rozdziału dokumentu BREF będzie uwzględnienie wszystkich informacji niezbędnych do oceny, czy technikę można uznać, oddzielenie lub w połączeniu z innymi, za BAT dla danego sektora, oraz do oceny jej przydatności w obrębie sektora. W rozdziale tym każda technika zostanie omówiona bez osądzania z góry, czy spełnia wszystkie kryteria BAT (por. art. 3 pkt 10 dyrektywy 2010/75/UE i załącznik III do niej).

Określone zostanie, czy przedstawione techniki mają zastosowanie do istniejących zakładów, czy też mają zastosowanie tylko do nowych zakładów lub jednocześnie nowych i istniejących zakładów. Zakres przedstawionych technik będzie miał na celu objęcie technik o niskich i wysokich kosztach.

2.3.7.2.   Informacje dostarczane na temat każdej techniki

Najlepiej będzie, jeśli informacje na temat każdej techniki uwzględnią wszystkie elementy przedstawione w poniższej tabeli.

 

Opis

 

Opis techniczny

 

Osiągnięte korzyści dla środowiska

 

Efektywność środowiskowa i dane operacyjne

 

Wzajemne powiązania pomiędzy różnymi komponentami środowiska („cross-media effects”)

 

Techniczne aspekty ważne z punktu widzenia stosowania

 

Ekonomika

 

Podstawa wdrożenia

 

Przykładowe zakłady

 

Literatura źródłowa

Ogólne zasady gromadzenia danych uwzględniających wspomniane powyżej informacje określono w rozdziale 5.

2.3.7.2.1.   Opis

Podany zostanie krótki opis techniki w celu wykorzystania go w konkluzjach dotyczących BAT (zob. pkt 3.2).

2.3.7.2.2.   Opis techniczny

Opis techniczny będzie zawierał bardziej szczegółowy, ale zwięzły opis techniczny, w którym w stosownych przypadkach wykorzystane zostaną równania chemiczne i inne, ilustracje, wykresy i schematy.

2.3.7.2.3.   Osiągnięte korzyści dla środowiska

Informacje te będą obejmować główne potencjalne korzyści dla środowiska, które można uzyskać, wdrażając techniki (w tym niższe zużycie energii; niższe emisje do wody, powietrza i gleby; oszczędzanie surowców, a także zwiększenie wydajności produkcji, redukcję odpadów itp.).

2.3.7.2.4.   Efektywność środowiskowa i dane operacyjne

Przedstawione zostaną faktyczne dane dotyczące efektywności charakterystycznej dla poszczególnych zakładów (5) (w tym poziomy emisji (6), poziomy konsumpcji surowców, wody, energii oraz ilości wytworzonych pozostałości/odpadów) z prawidłowo funkcjonujących zakładów (w odniesieniu do środowiska jako całości) stosujących daną technikę, wraz z właściwymi informacjami kontekstowymi przedstawionymi pokrótce w pkt 5.4.

Uwzględnione zostaną inne przydatne informacje dotyczące następujących kwestii:

w jaki sposób technika jest projektowana, eksploatowana, konserwowana, kontrolowana i wycofywana z eksploatacji (zob. także pkt 5.4),

zagadnienia związane z monitorowaniem emisji dotyczących wykorzystania techniki (zob. także pkt 5.4.7),

wrażliwości i trwałość techniki,

kwestie dotyczące zapobiegania katastrofom ekologicznym.

Podkreślone zostaną powiązania między nakładami (np. charakterem i ilością surowców oraz paliwa, energii, wody) a efektami (emisjami, pozostałościami/odpadami, produktami), w szczególności w przypadkach, w których są one istotne dla wzmocnienia i zrozumienia poszczególnych skutków dla środowiska i ich interakcji, na przykład gdy przyjęty został pewien kompromis między poszczególnymi wynikami prowadzący do sytuacji, w której określone poziomy efektywności środowiskowej nie mogą zostać osiągnięte jednocześnie.

Dane na temat konsumpcji i emisji będą na tyle, na ile to tylko możliwe, powiązane ze szczegółami dotyczącymi stosownych warunków działalności (np. odsetkiem pełnej zdolności produkcyjnej, składem paliwa, pominięciem techniki redukcji zanieczyszczeń, włączeniem lub wyłączeniem innych niż normalne warunki działalności, warunkami referencyjnymi), metod pobierania próbek i badań laboratoryjnych oraz prezentacji statystycznych (np. krótko- i długookresowe średnie, maksima, minima, zakresy i rozkład, zob. w szczególności pkt 5.4.7).

Uwzględnione zostaną informacje na temat warunków/okoliczności utrudniających wykorzystanie techniki redukcji zanieczyszczeń przy pełnej zdolności produkcyjnej lub wymagających całkowitego lub częściowego pominięcia techniki redukcji zanieczyszczeń oraz środków podjętych w celu przywrócenia pełnej zdolności redukcji zanieczyszczeń.

Informacje w tej części dokumentu BREF są kluczowe dla otrzymania poziomów efektywności środowiskowej powiązanych z BAT (zob. pkt 3.3).

2.3.7.2.5.   Wzajemne powiązania pomiędzy różnymi komponentami środowiska („cross-media effects”)

Przedstawione zostaną istotne negatywne skutki dla środowiska wynikające z wdrożenia techniki, umożliwiając porównanie technik w celu oceny wpływu na środowisko jako całości. Może to obejmować takie kwestie, jak:

zużycie i charakter surowców i wody,

zużycie energii i przyczynianie się do zmiany klimatu,

potencjał niszczenia ozonu stratosferycznego,

potencjał tworzenia ozonu fotochemicznego,

zakwaszanie wynikające z emisji do powietrza,

pył zawieszony w powietrzu atmosferycznym (w tym drobne cząsteczki i metale),

eutrofizacja gleby i wód wynikająca z emisji do powietrza i wody,

potencjał niszczenia ozonu w wodzie,

składniki trwałe/toksyczne/podlegające bioakumulacji (w tym metale),

wytwarzanie pozostałości/odpadów,

ograniczanie zdolności do ponownego wykorzystania lub recyklingu pozostałości/odpadów,

wytwarzanie hałasu lub zapachu,

wyższe ryzyko katastrof ekologicznych.

W przypadku gdy te wzajemne powiązania są istotne, należy uwzględnić dokument referencyjny dotyczący ekonomiki i wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi komponentami środowiska („cross-media effects”).

2.3.7.2.6.   Techniczne aspekty ważne z punktu widzenia stosowania

Jeśli technikę można stosować w całym sektorze przemysłowym objętym dokumentem BREF (zob. pkt 2.3.3), należy to wskazać. W przeciwnym przypadku należy wskazać główne ogólne ograniczenia techniczne w zakresie stosowania techniki w obrębie sektora.

Główne ograniczenia charakterystyczne dla sektora, które powinno się wymienić, to:

wskazanie rodzaju zakładów lub procesów w obrębie sektora, do których nie można techniki zastosować,

ograniczenia w zakresie wdrożenia w niektórych przypadkach ogólnych, mając na względzie np.:

czy dotyczy to nowego czy istniejącego zakładu, z uwzględnieniem czynników modernizacji (np. dostępność przestrzeni) i interakcji z już wykorzystanymi technikami,

wielkość zakładu, zdolność produkcyjną (duża czy mała) lub współczynnik obciążenia,

ilość, rodzaj i jakość wytwarzanego produktu,

rozdaj wykorzystanego paliwa i surowca,

dobrostan zwierząt,

warunki klimatyczne.

Ograniczenia te powinny zostać wskazane wraz z ich przyczynami.

Ograniczenia te nie mają tworzyć listy ewentualnych warunków lokalnych, które mogłyby wpłynąć na przydatność techniki w przypadku indywidualnego zakładu.

2.3.7.2.7.   Ekonomika

Należy uwzględnić informacje na temat kosztów technik (kapitał/inwestycja, funkcjonowanie i utrzymanie, w tym szczegółowe informacje na temat sposobu obliczania/szacowania tych kosztów) oraz ewentualnych oszczędności wynikających z ich zastosowania (np. niższe zużycie surowców lub energii, opłaty z tytułu odpadów, krótszy okres zwrotu w porównaniu z innymi technikami), dochodów lub innych korzyści, w tym szczegółowe informacje na temat sposobu ich obliczania/szacowania.

Dane na temat kosztów najlepiej jest podać w euro (EUR). Jeśli koszty są przeliczane z innej waluty, należy podać dane w oryginalnej walucie i rok, w którym dane zostały zgromadzone. Jest to istotne, ponieważ wskaźniki przeliczenia ulegają zmianie w czasie. Obok ceny/kosztu sprzętu lub usługi należy podać rok jego/jej nabycia.

Dane na temat kosztów najlepiej jest podać w postaci kosztów krańcowych, tak by możliwa była ocena zmiany w kosztach całkowitych.

Jeśli informacje na temat rynku danego sektora są dostępne, zostaną podane, aby umieścić koszty technik w kontekście.

Należy uwzględnić informacje dotyczące zarówno nowych, jak i istniejących zakładów. Powinno to umożliwić ocenę, tam gdzie to możliwe, efektywności ekonomicznej techniki dla danego sektora i ewentualnych ograniczeń ekonomicznych jej przydatności.

W stosownych przypadkach należy podać informacje na temat opłacalności techniki (np. w EUR na zredukowaną masę zanieczyszczenia), aby umożliwić ocenę efektywności ekonomicznej zgodnie z art. 3 pkt 10 lit. b) dyrektywy 2010/75/UE.

Należy uwzględnić dokument referencyjny dotyczący ekonomiki i wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi komponentami środowiska („cross-media effects”) oraz dokument referencyjny dotyczący ogólnych zasad monitoringu odpowiednio w odniesieniu do aspektów ekonomicznych i kosztów monitoringu.

W przypadku pojawienia się kwestii związanych z poufnością należy zastosować przepisy zawarte w pkt 5.3.

2.3.7.2.8.   Podstawa wdrożenia

W stosownych przypadkach należy uwzględnić specyficzne warunki lokalne, wymogi (np. przepisy, środki bezpieczeństwa) lub bodźce inne niż środowiskowe (np. wyższy dochód, lepsza jakość produktu, bodźce ekonomiczne – np. dotacje, ulgi podatkowe), które dotychczas wymuszały wdrażanie techniki lub zachęcały do niego.

Ta część dokumentu BREF powinna być bardzo krótka i mieć formę wypunktowanej listy.

Przykłady informacji, które należy w tym kontekście przedstawić, obejmują:

informacje na temat rodzaju/jakości odbiorników wodnych (np. temperatura, zasolenie),

informacje na temat norm jakości środowiska,

informacje na temat wzrostu produkcji lub wydajności.

2.3.7.2.9.   Przykładowe zakłady

Wymienione zostaną odniesienia do zakładów, w których technika została wdrożona i z których zebrano informacje wykorzystane do sporządzenia części dokumentu BREF dotyczącej tej techniki, w tym wskazanie, w jakim stopniu technika jest stosowana w Unii i na całym świecie.

Przytoczenie nazw zakładów w tej części dokumentu BREF uważa się za bardzo przydatne i zasadniczo nie powinno stwarzać trudności związanych z poufnością (zob. pkt 5.3).

2.3.7.2.10.   Literatura źródłowa

Załączona zostanie literatura lub inne materiały referencyjne (np. książki, sprawozdania, badania), które wykorzystano przy pisaniu tej części, a które zawierają bardziej szczegółowe informacje na temat danej techniki. Jeśli materiał referencyjny zawiera dużą liczbę stron, należy poczynić odniesienia do właściwej/właściwych) strony/stron lub części.

Literatura źródłowa zostanie w miarę możliwości udostępniona za pośrednictwem BATIS.

2.3.8.   Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)

W rozdziale dokumentu BREF zatytułowanym „Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)” określone zostaną konkluzje dotyczące tego, jakie są BAT dla danego sektora, w oparciu o wymianę informacji odzwierciedloną we wcześniejszych rozdziałach i z uwzględnieniem definicji „najlepszych dostępnych technik” z art. 3 pkt 10 wraz z kryteriami określonymi w załączniku III do dyrektywy 2010/75/UE. W procesie ustalania tych konkluzji dotyczących BAT brane są pod uwagę nadrzędne kryteria efektywności środowiskowej technik, w tym wzajemne powiązania pomiędzy różnymi komponentami środowiska, oraz ich koszty w odniesieniu do sektora przemysłu.

Rozdział ten zostanie opracowany w taki sposób, by nie wystąpiła konieczność dokonywania zasadniczych zmian w celu włączenia go do dokumentu, który może być przyjęty zgodnie z art. 13 ust. 5 dyrektywy 2010/75/UE oraz wykorzystany w „konkluzjach dotyczących BAT” określonych w art. 3 pkt 12 tej dyrektywy.

Należy zauważyć, że dowody (tj. rzetelne informacje techniczne i ekonomiczne) na poparcie techniki jako BAT mogą pochodzić z więcej niż jednej instalacji stosującej technikę w dowolnym miejscu na świecie. W przypadkach, w których informacje na temat techniki pochodzą tylko z jednej instalacji lub tylko z instalacji zlokalizowanych w regionach trzecich, techniczna grupa robocza przeprowadzi dogłębną analizę jej przydatności w obrębie sektora.

Więcej informacji na temat konkluzji dotyczących BAT i elementów, które powinny obejmować zgodnie z art. 3 pkt 12 dyrektywy 2010/75/UE, podano w rozdziale 3.

2.3.9.   Nowe techniki

Art. 3 pkt 14 dyrektywy 2010/75/UE określa „nową technikę” jako nową technikę stosowaną w działalności przemysłowej, która mogłaby zapewnić ogólny wyższy poziom ochrony środowiska lub co najmniej ten sam poziom ochrony środowiska, a zarazem większą oszczędność kosztów niż obecnie istniejące najlepsze dostępne techniki, o ile zostanie ona rozwinięta w celach komercyjnych.

W rozdziale dokumentu BREF zatytułowanym „Nowe techniki” zostaną wskazane takie nowe techniki. Należy zadbać o uwzględnienie wyłącznie tych technik, które są na odpowiednio zaawansowanym etapie rozwoju, aby istniała duża szansa, że mogą stać się BAT w (bliskiej) przyszłości.

Informacje dotyczące każdej nowej techniki będą obejmować co najmniej jej opis, potencjalną efektywność w porównaniu z istniejącymi najlepszymi dostępnymi technikami, wstępny szacunek kosztów i korzyści oraz określenie czasu, w którym technika może się stać komercyjnie „dostępna”.

Rozdział ten może również zawierać techniki odnoszące się do kwestii środowiskowych, którymi dopiero niedawno zainteresowano się w odniesieniu do danego sektora.

Techniki już stosowane na skalę przemysłową zostaną zaprezentowane w rozdziale dokumentu BREF zatytułowanym „Techniki do rozważenia przy ustalaniu BAT” (zob. pkt 2.3.7), a nie w rozdziale „Nowe techniki”.

2.3.10.   Końcowe uwagi i zalecenia w odniesieniu do przyszłych prac

W krótkiej części dokumentu BREF zatytułowanej „Końcowe uwagi i zalecenia w odniesieniu do przyszłych prac” podany zostanie termin rozpoczęcia i czas trwania procesu opracowania lub przeglądu dokumentu BREF oraz jego kluczowe etapy (np. posiedzenia technicznej grupy roboczej, wydanie oficjalnych projektów dokumentów).

Wymienione zostaną instytucje i organizacje reprezentowane w technicznej grupie roboczej, które aktywnie uczestniczyły w wymianie informacji, a także kluczowe źródła informacji, na podstawie których powstał dokument BREF, ze szczególnym zwróceniem uwagi na godne uwagi sprawozdania lub opinie, które przyczyniły się do wiarygodności wyników.

Stopień porozumienia osiągnięty w trakcie wymiany informacji zostanie przedstawiony poprzez wskazanie istotnych (7) rozbieżnych opinii wyrażonych przez członków technicznej grupy roboczej oraz stopnia ich poparcia przez tych członków.

W części tej pojawi się odniesienie do opinii forum dotyczącej zaproponowanej treści dokumentu BREF oraz określenie kwestii, które należy rozwiązać w trakcie procedury przyjęcia konkluzji dotyczących BAT.

Zidentyfikowane zostaną kluczowe kwestie otwarte lub luki w wiedzy. Znajdą się tu zalecenia dotyczące dalszych badań lub gromadzenia informacji z myślą o kolejnym przeglądzie dokumentu.

2.3.11.   Źródła

Część dokumentu BREF zatytułowana „Źródła” będzie zawierać listę źródeł informacji wykorzystanych przez EIPPCB w trakcie opracowania dokumentu, a w szczególności dokumentów dostarczonych przez członków technicznej grupy roboczej na potrzeby wymiany informacji. Dokumenty te zostaną także udostępnione członkom technicznej grupy roboczej za pośrednictwem BATIS (zob. pkt 4.7.1), chyba że zawierają informacje poufne (zob. pkt 5.3) lub nie mogą być dalej rozpowszechniane ze względu na prawa autorskie.

2.3.12.   Słowniczek terminów i skrótów

Część dokumentu BREF zatytułowana „Słowniczek terminów i skrótów” o standardowej strukturze i wstępie będzie zawierać podsumowanie i definicje konkretnych terminów technicznych oraz rozwinięcie wszystkich akronimów użytych w dokumencie.

2.3.13.   Załączniki

W zależności od istotności dla sektora i dostępności informacji główna część dokumentu BREF może zostać uzupełniona o załączniki zawierające informacje dodatkowe z literatury lub studia przypadków.

W dokumencie BREF nie powinny być zamieszczane zestawienia przepisów. Zestawienia odniesień do krajowych przepisów przedłożonych przez członków technicznej grupy roboczej można udostępnić za pośrednictwem strony internetowej EIPPCB.

ROZDZIAŁ 3

Konkluzje dotyczące BAT

3.1.   Wprowadzenie

„Konkluzje dotyczące BAT” zdefiniowano w art. 3 pkt 12 dyrektywy 2010/75/UE jako „dokument zawierający elementy dokumentu referencyjnego BAT i formułujący konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opisu, informacji służącej ocenie ich przydatności, poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami, powiązanego monitoringu, powiązanych poziomów konsumpcji oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich środków remediacji terenu”.

Rozdział dokumentu BREF zatytułowany „Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)” zostanie więc opracowany w taki sposób, by obejmował wszystkie wspomniane powyżej aspekty i aby nie wystąpiła konieczność dokonywania istotnych zmian przy włączaniu go do odpowiedniego dokumentu, który ma być przyjęty zgodnie z art. 13 ust. 5 dyrektywy 2010/75/UE oraz wykorzystany w „konkluzjach dotyczących BAT’ określonych w art. 3 pkt 12 dyrektywy 2010/75/UE (zob. pkt 2.3.8).

Aby zapewnić przejrzystość, rodzaje działalności objęte konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych praktyk zostaną jednoznacznie zdefiniowane w dokumencie. Ponadto zostanie zamieszczona uwaga, że lista technik opisanych w konkluzjach dotyczących BAT nie ma nakazowego charakteru, ani nie jest wyczerpująca. Możliwe jest zastosowanie innych technik, które zapewniają co najmniej równoważny poziom ochrony środowiska. W razie potrzeby można także zamieścić charakterystyczne dla sektora definicje „nowej instalacji/nowego zakładu” i „istniejącej instalacji/istniejącego zakładu”.

Konkluzje dotyczące BAT będą składać się z kilku indywidualnych konkluzji wskazujących, jaka (jakie) technika (techniki) lub ich kombinacja (kombinacje) stanowią BAT dla osiągnięcia konkretnego celu środowiskowego. Techniki te należy wymienić w rozdziale dokumentu BREF zatytułowanym „Techniki do rozważenia przy ustalaniu BAT”.

Każda indywidualna BAT możne występować z powiązanym z nią poziomem efektywności środowiskowej lub bez niego. Powiązany poziom efektywności środowiskowej może być poziomem emisji albo poziomem efektywności innego rodzaju.

Jeśli zostanie to uznane za przydatne dla właściwych organów i podmiotów, konkluzje dotyczące BAT mogą także zawierać deklaracje, które informują, kiedy niektóre techniki nie są BAT i tym samym celowo zostały wykluczone z konkluzji dotyczących BAT ze względu na takie czynniki, jak niska lub niewiarygodna efektywność środowiskowa, brak dostępności, ekonomika, względy techniczne lub ekonomiczne w zakresie modernizacji, wzajemne powiązania pomiędzy różnymi komponentami środowiska („cross-media effects”) lub niezawodność eksploatacyjna.

Zgodnie z art. 3 pkt 12 dyrektywy 2010/75/UE konkluzje dotyczące BAT powinny także obejmować monitoring powiązany z BAT (częstość i metody monitoringu). Można to uczynić, uwzględniając oddzielne konkluzje dotyczące monitoringu lub dołączając je do innych konkluzji, w których podano zakres efektywności środowiskowej.

Konkluzje dotyczące BAT powinny dotyczyć innych niż normalne warunków działalności (takich jak rozruch i wyłączenie, wycieki, niesprawność, chwilowe przestoje i ostateczne zaprzestanie eksploatacji), gdy uznaje się je za istotne pod względem ochrony środowiska.

Struktura konkluzji dotyczących BAT polega na tym, że kilka indywidualnych konkluzji jest grupowanych w stosownych przypadkach według wspólnych cech, takich jak kwestie środowiskowe, etapy procesu produkcji lub produkt(-y) końcowy(-e).

3.2.   Elementy w indywidualnej konkluzji dotyczącej BAT

3.2.1.   Informacje ogólne

Każda indywidualna konkluzja BAT powinna zostać przedstawiona w standardowym formacie, którego struktura zależy głównie od tego, czy poziom efektywności środowiskowej jest powiązany z BAT czy nie.

Każda indywidualna konkluzja BAT będzie miała swój numer, by ułatwić odniesienia, i będzie rozpoczynać się od wskazania obranego celu środowiskowego (np. zapobieganie emisjom cząstek stałych/ograniczanie tych emisji, zapobieganie zużyciu wody/ograniczenia go, zapobieganie wytwarzaniu odpadów/ograniczenia go), a następnie „BAT, która ma być wykorzystana” lub kombinacji technik, które mogą być wykorzystane w celu realizacji tego celu.

Każda konkluzja dotycząca BAT będzie zawierać opis techniki lub technik bądź ich kombinacji, które mają pozwolić osiągnąć wspomniany cel/korzyść, i będzie zawierać informacje do celów oceny możliwości jej zastosowania w danym sektorze.

3.2.2.   Opis technik

Opis technik będzie krótki, ale będzie zawierał dostateczną ilość informacji, by stał się przydatny dla właściwych organów i podmiotów. Należy uniknąć niezdefiniowanych akronimów i technicznego żargonu. Krótki opis technik włączonych do rozdziału dokumentu BREF zatytułowanego „Techniki do rozważenia przy ustalaniu BAT” (zob. pkt 2.3.7) powinien stanowić podstawę opisów w konkluzjach dotyczących BAT.

W stosownych przypadkach opis ten powinien również obejmować aspekty wymienione w definicji BAT (np. utrzymanie, projektowanie, eksploatacja i wycofanie z eksploatacji).

3.2.3.   Informacje umożliwiające ocenę możliwości zastosowania technik

O ile nie stwierdzono inaczej, techniki wymienione w konkluzjach dotyczących BAT mają na ogół zastosowanie do odnośnej działalności. Jeśli w odniesieniu do jakiejś techniki istnieją ograniczenia zastosowania, należy to wyraźnie zaznaczyć. Informacje zawarte w rozdziale dokumentu BREF zatytułowanym „Techniki do rozważenia przy ustalaniu BAT” (zob. pkt 2.3.7, w szczególności informacje pod nagłówkami „Techniczne aspekty ważne z punktu widzenia przydatności”, „Ekonomika” i „Wzajemne powiązania pomiędzy różnymi komponentami środowiska (»cross-media effects»)”) powinny stanowić podstawę do określenia kwestii możliwości zastosowania w konkluzjach dotyczących BAT.

Informacje umożliwiające ocenę możliwości zastosowania poszczególnych technik powinny w stosownych przypadkach dotyczyć następujących kwestii: „nowe” a „istniejące” zakłady/instalacje, wielkość zakładu/instalacji, rodzaj wykorzystanego procesu, rodzaj wykorzystanego paliwa lub surowca, poziomy zużycia, współczynnik obciążenia, produkcja lub wydajność, warunki klimatyczne i wymogi przestrzenne. Wzajemne powiązania pomiędzy różnymi komponentami środowiska nie będą określane, jeśli nie prowadzą do ograniczeń w zakresie możliwości zastosowania.

3.3.   Pojedyncze konkluzje dotyczące BAT ze związanymi z BAT poziomami efektywności środowiskowej

Poziomy działalności środowiskowej związane z BAT mogą obejmować:

poziomy emisji,

poziomy konsumpcji,

inne poziomy (np. efektywność redukcji emisji).

Poziom efektywności środowiskowej związany z BAT zostanie uwzględniony wówczas, gdy istnieje do tego solidna podstawa. Zostanie to zrobione na podstawie informacji wymienianych przez techniczną grupę roboczą, z uwzględnieniem ilości i jakości danych właściwych dla każdego obiektu podczas wymiany informacji.

Poziomy efektywności środowiskowej związane z BAT będą wyrażone jako zakresy, a nie jako pojedyncze wartości. Zakres może odzwierciedlać różnice w obrębie danego rodzaju instalacji (np. różnice w klasie/czystości i jakości produktu końcowego, różnice w projekcie, konstrukcji, wielkości i wydajności instalacji), które prowadzą do różnic w efektywności środowiskowej osiąganej dzięki stosowaniu BAT.

Zaleca się stosowanie prawdziwego zakresu zamiast zwrotu typu „<X”, ponieważ w ten sposób uzyskuje się mniej informacji. Dopuszcza się stosowanie zwrotu typu „<X do Y” (np. „<X” w przypadku niższych wartości zakresu, Y w przypadku wyższych wartości), jeżeli nie można dokładnie określić niższych wartości zakresu, np. gdy dane zgłoszone podczas wymiany informacji są bliskie granicy wykrywalności.

EIPPCB i techniczna grupa robocza ocenią dane zebrane podczas wymiany informacji (zob. rozdział 5) w celu otrzymania zarówno niższych, jak i wyższych wartości zakresu.

Aby określić niższe wartości zakresu, konieczne jest uwzględnienie efektywności obiektu (obiektów) uzyskiwanej w normalnych warunkach eksploatacji za pomocą BAT zapewniającej osiągnięcie najlepszej efektywności środowiskowej, zgodnie z informacjami otrzymanymi podczas wymiany (rozdział dokumentu BREF zatytułowany „Techniki, które należy rozważyć przy ustalaniu BAT”), chyba że tę efektywność wyłączyła z zakresu techniczna grupa robocza. W takim przypadku w dokumencie BREF znajdzie się wyjaśnienie, dlaczego efektywność została odrzucona, z uwagi na fakt, że obiekt osiągający najlepszą efektywność dla danego wskaźnika środowiskowego może nie być w stanie osiągać najlepszej efektywności w przypadku innych wskaźników.

Wyższe wartości zakresu poziomu efektywności środowiskowej związanej z BAT otrzymuje się dzięki uwzględnieniu zakresu efektywności związanego ze stosowaniem BAT (8) w normalnych warunkach eksploatacji.

Przy wyznaczaniu poziomów efektywności środowiskowej związanych z BAT można stosować wartości zaokrąglone w celu uwzględnienia ograniczeń w zakresie gromadzenia danych lub kwestii technicznych (np. stosowanie różnych metod monitorowania, niepewność pomiaru).

3.3.1.   Pojedyncze konkluzje dotyczące BAT ze związanymi z BAT poziomami emisji

W art. 3 pkt 13 dyrektywy 2010/75/UE „poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami” określono jako „różne poziomy emisji uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji z wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki lub kombinacji najlepszych dostępnych technik, które opisano w konkluzjach dotyczących BAT, wyrażone jako średnia w danym okresie w określonych warunkach odniesienia”.

W art. 3 pkt 4 dyrektywy 2010/75/UE „emisj[ę]” określono jako „bezpośrednie lub pośrednie uwolnienie substancji, wibracji, ciepła lub hałasu z punktowych lub rozproszonych źródeł w instalacji, do powietrza, wody lub ziemi”.

W art. 14 ust. 1 lit. f) wskazano rozruch i wyłączenie, wycieki, niesprawność, chwilowe przestoje i ostateczne zaprzestanie eksploatacji jako „inn[e] niż normalne warunki eksploatacji”.

Pojedyncza konkluzja dotycząca BAT wraz z poziomami emisji powiązanymi z BAT będzie zawierała liczbowy zakres poziomów emisji. Jednostki, warunki referencyjne (np. poziom, temperatura i ciśnienie tlenu w przewodzie gazowym) – w stosownych przypadkach – i okres uśredniania (np. średnia godzinna/dzienna/tygodniowa/miesięczna/roczna) muszą być jednoznacznie określane. W razie potrzeby i jeżeli umożliwiają to przedstawione dane, poziomy emisji powiązane z BAT mogą być wyrażone jako krótko- i długoterminowe średnie (zob. również pkt 5.4.7).

Można dodać informacje w celu wyjaśnienia, w jakich warunkach możliwe jest osiągnięcie średnich wartości poziomów emisji powiązanych z BAT, lub w celu przedstawienia różnych poziomów efektywności różnych technik.

Przykład pojedynczej konkluzji dotyczącej BAT obejmującej poziomy emisji związane z BAT przedstawiono na rysunku 3.1.

Rysunek 3.1

Przykład pojedynczej konkluzji dotyczącej BAT obejmującej poziomy emisji powiązane z BAT

42.

W celu ograniczenia emisji lotnych związków organicznych z procesu AA najlepsze dostępne techniki (BAT) polegają na stosowaniu jednej z poniższych technik lub ich kombinacji.

 

Technika

Opis

Zastosowanie

a

aa

[opis]

nowe obiekty

b

bb

 

istniejące obiekty

c

cc

 

 

Poziomy emisji powiązane z BAT w przypadku lotnych związków organicznych wynoszą:

w przypadku nowych instalacji: 10–20 mg C/Nm3 jako średnia dzienna w warunkach referencyjnych xx, yy, …

w przypadku istniejących instalacji: 20–30 mg C/Nm3 jako średnia dzienna w warunkach referencyjnych xx, yy, …

Poziomy emisji powiązane z BAT można wyrażać w co najmniej jeden sposób w zależności od dostępnych informacji, w tym na sposoby przedstawione poniżej.

Jako stężenia (masa uwolnionego zanieczyszczenia na objętość). Jest to zasadniczo najczęstszy sposób wyrażania poziomów emisji, ale dla ich porównywalności istotne są warunki referencyjne i okresy uśredniania.

Jako określone obciążenia (masa uwolnionego zanieczyszczenia na masę wytworzonego produktu lub masę wykorzystanego surowca). W pewnych przypadkach określone obciążenia są lepszym wskaźnikiem efektywności niż stężenia, np. wówczas, gdy stężenia zanieczyszczenia wzrastają w wyniku zastosowania środków mających na celu ograniczenie objętości wycieku i oszczędzanie energii, np. tworzenie zamkniętych obiegów wody. Również w tym przypadku okresy uśredniania są istotne dla ich porównywalności.

3.3.2.   Pojedyncze konkluzje dotyczące BAT z powiązanymi poziomami efektywności środowiskowej, innymi niż poziomy emisji

Poziomy efektywności środowiskowej inne niż poziomy emisji mogą być związane z daną BAT. Przykłady obejmują zużycie materiału, wody lub energii, wytwarzanie odpadów, efektywność redukcji emisji zanieczyszczeń i trwanie widocznych emisji.

Poziomy zużycia związane z BAT powinny być wyrażane jako zużycie (np. surowca, energii, wody) na masę wytworzonego produktu (np. w kg/t, MJ/t).

W przypadku zużycia energii i wody poziomy efektywności związanej z BAT mogą być również wyrażone jako zużycie na masę surowca (np. MJ/t, m3/t).

W odniesieniu do wytwarzania odpadów poziomy efektywności środowiskowej związane z BAT powinny być wyrażane jako masa wytworzonych odpadów na masę wytworzonego produktu (np. w kg/t produktu). Można je również wyrażać na inne sposoby, np. jako masą wytworzonych odpadów na masę surowca (np. w kg/t).

Pojedyncze konkluzje dotyczące BAT obejmujące poziomy efektywności środowiskowej związane z BAT inne niż poziomy emisji będą miały podobną strukturę jak struktura pokazana na rysunku 3.1 (z innymi poziomami efektywności środowiskowej niż poziomy emisji powiązane z BAT).

3.4.   Pojedyncze konkluzje dotyczące BAT bez poziomów efektywności środowiskowej związanych z BAT

Pojedyncze konkluzje dotyczące BAT bez poziomów efektywności środowiskowej związanych z najlepszą dostępną techniką, np. dotyczące monitorowania, remediacji terenu lub systemów zarządzania środowiskowego, będą miały podobną strukturę jak konkluzje przedstawione na rysunku 3.1, z wyjątkiem informacji dotyczących poziomów efektywności środowiskowej związanych z najlepszą dostępną techniką.

ROZDZIAŁ 4

Organizacja wymiany informacji

4.1.   Wprowadzenie

Różne etapy procesu wymiany informacji i przyjmowania konkluzji dotyczących BAT ustanowione w art. 13 dyrektywy 2010/75/UE opisano w pkt 1.2.4.

Ten proces wymiany informacji nazywa się często „procesem sewilskim”, ze względu na fakt, że jest on koordynowany z EIPPCB w Sewilli w Hiszpanii.

Role najważniejszych uczestników zaangażowanych w proces opisano w pkt 4.2–4.5.

Najważniejsze etapy procesu wymiany informacji, narzędzia wymiany informacji i kwestie bezpieczeństwa danych osobowych opisano w pkt 4.6–4.8.

4.2.   Rola komitetu ustanowionego na mocy art. 75 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE

Art. 75 dyrektywy 2010/75/UE przewiduje ustanowienie komitetu składającego się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich w celu wspierania Komisji w zakresie wdrażania dyrektywy 2010/75/UE.

W art. 13 ust. 5 dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych przewidziano, że decyzje w sprawie konkluzji dotyczących BAT przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (9). Dlatego też komitet ustanowiony na mocy art. 75 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE ma zajmować się przyjmowaniem decyzji w sprawie konkluzji dotyczących BAT wynikających z wymiany informacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 komitet ten jest również zaangażowany z dyskusje dotyczące „wskazówek dotyczących gromadzenia danych” i „wskazówek dotyczących opracowywania dokumentów referencyjnych BAT oraz zapewnienia ich jakości, w tym właściwej zawartości i formatu tych dokumentów” (np. niniejszego dokumentu) i przyjmowania ich.

4.3.   Rola forum ustanowionego na mocy art. 13 dyrektywy 2010/75/UE

Forum ustanowione na mocy art. 13 dyrektywy 2010/75/UE jest grupą ekspertów powołaną przez Komisję i pod przewodnictwem Komisji i składa się z przedstawicieli państw członkowskich, zainteresowanych branż i organizacji pozarządowych promujących ochronę środowiska. Członkowie forum wyznaczani są zgodnie z decyzją Komisji 2011/C 146/03 z dnia 16 maja 2011 r. ustanawiającą forum (10), która określa również zadanie forum.

Rola forum – zgodnie z opisem w motywie 14 i art. 13 dyrektywy 2010/75/UE – polega na zapewnieniu skutecznej, aktywnej i przejrzystej wymiany informacji prowadzącej do opracowania dokumentów BREF o wysokiej jakości w wyniku dyskusji i wydawania opinii na temat praktycznych ustaleń dotyczących wymiany informacji.

Głównym zadaniem forum jest ocena wyników wymiany informacji dotyczącej BAT przy uwzględnieniu wskazówek i wydawanie opinii w sprawie proponowanej treści dokumentów BREF w wyniku pracy przeprowadzonej na poziomie technicznym (zob. pkt 1.3). Członkowie forum mają obowiązek powoływania swoich przedstawicieli do technicznych grup roboczych (zob. w szczególności pkt 4.4.2, który dotyczy zadań i profilu członków technicznej grupy roboczej) i utrzymywania kontaktu z nimi przez cały okres opracowywania dokumentów w celu zapewnienia aktywnej i skutecznej wymiany informacji.

W szczególności zgodnie z art. 13 ust. 3 dyrektywy 2010/75/UE forum wydaje opinie na temat:

1)

regulaminu wewnętrznego forum;

2)

programu prac dotyczącego wymiany informacji;

3)

wskazówek dotyczących gromadzenia danych;

4)

wskazówek dotyczących opracowywania dokumentów referencyjnych BAT oraz zapewnienia ich jakości, w tym właściwej zawartości i formatu tych dokumentów.

Forum jest również miejscem, w którym omawia się ogólne zagadnienia dotyczące wymiany informacji. Za pośrednictwem forum zainteresowane strony mogą wyrażać swoje opinie w sprawie procesu wymiany informacji. W stosownych przypadkach forum może zasugerować konkretne aspekty, które powinny zostać poruszone podczas opracowywania lub oceny dokumentu BREF.

4.4.   Rola technicznych grup roboczych

4.4.1.   Ustanawianie technicznych grup roboczych

W celu opracowywania lub oceny dokumentu BREF Komisja powołuje (lub reaktywuje) techniczną grupę roboczą. Każda techniczna grupa robocza składa się z ekspertów reprezentujących państwa członkowskie, branże, organizacje pozarządowe (NGO) promujące ochronę środowiska i Komisję.

Członkowie technicznej grupy roboczej są powoływani do uczestniczenia w wymianie informacji przede wszystkim w oparciu o ich wiedzę z zakresu techniki, gospodarki, środowiska lub prawa (w szczególności w zakresie wydawania pozwoleń dotyczących instalacji przemysłowych lub ich kontroli) oraz w oparciu o umiejętność uwzględnienia w procesie wymiany informacji perspektywy użytkownika końcowego dokumentu BREF.

Ekspertów do każdej technicznej grupy roboczej powołują przedstawiciele forum. W tym celu członkowie forum przesyłają nazwiska i dane swoich wyznaczonych ekspertów do EIPPCB.

W celu zwiększenia rzeczywistego udziału zainteresowanych sektorów przemysłu w technicznych grupach roboczych nominacja ekspertów może być koordynowana przez europejskie stowarzyszenia przemysłowe.

4.4.2.   Obowiązki i zadania technicznej grupy roboczej

Techniczna grupa robocza opracowuje lub ocenia dokument BREF zawierający wyniki wymiany informacji w danym sektorze.

Techniczna grupa robocza jest głównym źródłem informacji przy opracowywaniu i ocenie dokumentu BREF. Jest zatem istotne, aby członkowie technicznej grupy roboczej byli aktywni podczas wymiany informacji. Dołączając do technicznej grupy roboczej, członkowie zobowiązują się do aktywnego zbierania i dostarczania informacji w terminach ustalonych przez techniczną grupę roboczą lub zaproponowanych przez EIPPCB przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad konkurencji.

Członkowie technicznej grupy roboczej są odpowiedzialni za składanie sprawozdań przedstawicielom forum, którzy ich nominowali, w szczególności gdy powstają problemy w zakresie wymiany informacji.

Do głównych zadań członka technicznej grupy roboczej należy:

1)

zapoznanie się ze wskazówkami zawartymi w niniejszym dokumencie i zrozumienie ich;

2)

określenie i sporządzenie wykazu nowych/zaktualizowanych najważniejszych danych i zagadnień mających znaczenie przy opracowywaniu lub aktualizowaniu konkluzji dotyczących BAT dla danego sektora;

3)

aktywne gromadzenie ukierunkowanych informacji technicznych i gospodarczych istotnych dla opracowywania/przeglądu dokumentu BREF, w tym w szczególności nowych/zaktualizowanych danych dotyczących poziomów emisji i zużycia z instalacji objętych dokumentem BREF (z punktu widzenia sektora/państwa członkowskiego reprezentowanego przez siebie) zgodnie z procesem uzgodnionym przez techniczną grupę roboczą w oparciu o ogólne wytyczne EIPPCB zgodne z zasadami ustanowionymi w rozdziale 5 niniejszego dokumentu oraz w celu odniesienia się do zagadnień takich, jak poufne informacje handlowe, dane szczególnie chronione przepisami w zakresie konkurencji, konflikt interesów i inne powiązane z nim kwestie;

4)

sprawdzanie jakości zgromadzonych danych i informacji przed przekazaniem ich do Europejskiego Biura IPPC, w szczególności danych zwartych w wypełnionych wzorach/kwestionariuszach stosowanych w celu zgromadzenia informacji dotyczących konkretnego obiektu lub konkretnej instalacji (zob. pkt 5.4 i 5.5);

5)

dzielenie się zgromadzonymi danymi z innymi członkami technicznej grupy roboczej i z EIPPCB przez umieszczanie tych informacji bezpośrednio w systemie BATIS (zob. pkt 4.7.1), ewentualnie z wyjątkiem poufnych informacji handlowych lub danych szczególnie chronionych przepisami w zakresie konkurencji;

6)

natychmiastowa odpowiedź na wnioski EIPPCB o udzielenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień (zob. pkt 1.2.4);

7)

przedstawianie w wyznaczonych terminach uwag dotyczących formalnych projektów dokumentów BREF i innych dokumentów opracowanych przez EIPPCB;

8)

uczestniczenie w posiedzeniach technicznej grupy roboczej i aktywny udział w tych posiedzeniach;

9)

dzielenie się doświadczeniem z EIPPCB i innymi członkami technicznej grupy roboczej (np. podczas wizyt w terenie);

10)

określanie i nawiązywanie kontaktów/tworzenie sieci z przedstawicielami grup innych niż techniczna grupa robocza (np. ukrytych grup ekspertów, właściwych organów, operatorów lub grup operatorów, grup krajowych) w celu zdobycia większego doświadczenia, którym podzielą się z pozostałymi członkami technicznej grupy roboczej i z EIPPCB.

Członkowie technicznej grupy roboczej są odpowiedzialni za umieszczanie wszystkich informacji zebranych i przekazanych na potrzeby procesu opracowywania lub przeglądu dokumentu BREF w systemie BATIS (zob. pkt 4.7.1), ewentualnie z wyjątkiem poufnych informacji handlowych lub danych szczególnie chronionych przepisami w zakresie konkurencji (zob. pkt 5.3). W wyjątkowych przypadkach dane można przedstawiać za pomocą innych środków elektronicznych, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Większość pracy członków technicznej grupy roboczej powinna się odbywać poza posiedzeniami plenarnymi, na których przedstawia się informacje i ocenia wnioski treści projektów. Pomyślne opracowanie dokumentu BREF wymaga od technicznej grupy roboczej w szczególności szczegółowych odpowiedzi na ważne projekty dokumentów w ograniczonym czasie. Chociaż w całym toku pracy technicznej grupy roboczej dąży się do porozumienia, nie jest to warunek konieczny, a uwzględnienie odpowiednich dostępnych informacji w dokumencie BREF jest zadaniem EIPPCB.

4.4.3.   Podgrupy technicznej grupy roboczej

W celu odniesienia się do szczegółowych zagadnień objętych zakresem pracy techniczna grupa robocza może zdecydować się na ustanowienie podgrup w celu wykonania szczegółowych zadań, takich jak gromadzenie, analizowanie, porządkowanie i omawianie informacji i danych, omawianie uwag do proponowanych projektów tekstów lub przygotowywanie i opracowywanie wzorów lub dokumentów. Funkcjonowaniem tych grup w przejrzysty sposób zarządza EIPPCB, przez co zapewnia wszystkim członkom technicznej grupy roboczej dostęp do grup i umożliwia im śledzenie i rozumienie działań podgrupy oraz ich wyników (np. programy posiedzeń i protokoły oraz sprawozdania z posiedzeń są terminowo umieszczane w systemie BATIS).

Posiedzenia podgrup technicznej grupy roboczej mogą odbywać się w pomieszczeniach Komisji w Sewilli lub w innych miejscach.

Dyskusje i praca w podgrupach nie zastąpią posiedzeń plenarnych technicznej grupy roboczej, podczas których podejmuje się decyzje dotyczące całej technicznej grupy roboczej.

4.4.4.   Wizyty w terenie

Wizyty w terenie mogą mieć istotne znaczenie dla gromadzenia i zatwierdzania informacji na potrzeby opracowania i oceny dokumentów BREF. Wizyty w terenie mogą zostać zaproponowane przez członków technicznej grupy roboczej EIPPCB i innym członkom grupy. Informacje dotyczące wizyt w terenie przekazuje się całej technicznej grupie roboczej z dostatecznym wyprzedzeniem w stosunku do dat wizyt, aby umożliwić udział przedstawicieli lokalnych organów właściwych i zainteresowanych członków technicznej grupy roboczej w możliwym zakresie i z uniknięciem konfliktów interesu. Krótkie sprawozdania z tych wizyt w terenie udostępnia się całej technicznej grupie roboczej za pośrednictwem BATIS (zob. pkt 4.7.1).

4.4.5.   Zaangażowanie dostawców urządzeń w wymianę informacji

„Dostawcy urządzeń”, którzy mogą przedstawić dane i informacje wartościowe z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia podczas opracowywania i przeglądu dokumentów BREF, powinni być zapraszani do aktywnego udziału w wymianie informacji bezpośrednio jako członkowie technicznej grupy roboczej lub pośrednio jako eksperci dostarczający informacje do EIPPCB lub innym członkom technicznej grupy roboczej.

Zwrot „dostawcy urządzeń” należy rozumieć w szerokim sensie w celu rozszerzenia granic wiedzy w zakresie wymiany informacji. Najważniejszym kryterium angażowania „dostawców urządzeń” w proces wymiany informacji jest posiadana przez nich odpowiednia wiedza lub odpowiednie informacje w zakresie techniki lub gospodarki, które mogą być przydatne w wymianie informacji dotyczących BAT i w związanym z tym monitorowaniu. Zasadniczo wyklucza to zwykłych pośredników handlowych (hurtowników), którzy sprzedają urządzenia lub usługi operatorom/właścicielom instalacji dla zysku, niekoniecznie posiadający techniczną wiedzą na temat funkcji „urządzeń” i wiedzę na temat ich działania.

Wiedza/informacje techniczne i ekonomiczne posiadane przez „dostawców urządzeń” mogą mieć zastosowanie do szerokiego zakresu działań, takich jak opracowywanie, projektowanie, udzielanie zezwoleń, wytwarzanie/budowa, dostawa, eksploatacja, konserwacja, monitorowanie i wycofywanie z eksploatacji obiektu/instalacji lub części tego obiektu lub tej instalacji (np. procesu, systemu lub części składowej).

Przedstawiciel przedsiębiorstwa „dostawcy urządzeń” nominowany do technicznej grupy roboczej powinien w rzeczywistości występować jako przedstawiciel wszystkich „dostawców urządzeń” lub konkretnego podsektora (a nie wyłącznie jako przedstawiciel przedsiębiorstwa, które go zatrudnia) w celu zapewnienia odpowiedniej reprezentacji sektora.

Zaleca się zatem, aby przedstawiciele stowarzyszeń dostawców urządzeń, w miarę możliwości za pośrednictwem pojedynczych przedsiębiorstw, mogli dostarczać informacje.

4.5.   Rola EIPPCB

Rola EIPPCB polega na koordynowaniu wymiany informacji oraz dopilnowaniu, by informacje były gromadzone i przetwarzane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszym dokumencie do celów opracowania lub przeglądu dokumentów BREF.

W odniesieniu do każdego dokumentu BREF zespół naukowy EIPPCB przewodniczy pracom ustanowionej do tego celu technicznej grupy roboczej.

EIPPCB koordynuje prace w zakresie ustalania BAT zdefiniowanej w dyrektywie 2010/75/UE, kierując się zasadami wiedzy technicznej, przejrzystości i neutralności. Praca EIPPCB wiąże się z niezależną weryfikacją i analizą informacji zgromadzonych w celu uzyskania konkluzji dotyczących BAT.

Jeśli członkowie technicznej grupy roboczej dostarczają niepełne lub niewystarczające informacje, EIPPCB informuje o tym techniczną grupę roboczą i forum i zwraca się o uzupełnienie danych. Ponadto EIPPCB stara się eliminować luki informacyjne poprzez aktywne poszukiwanie brakujących lub niepełnych danych (np. w trakcie wizyt w terenie – zob. pkt 4.4.4 – lub kontaktując się z osobami/instytucjami, które nie są bezpośrednio reprezentowane w technicznej grupie roboczej). EIPPCB może także organizować konferencje telefonicznie lub wideokonferencje, jeśli istnieje potrzeba omówienia niektórych kwestii dotyczących opracowania lub przeglądu dokumentu BREF.

Aby pełnić swoją rolę, EIPPCB realizuje w szczególności następujące zadania:

1)

aktywnie uczestniczy i pomaga w gromadzeniu danych oraz opracowuje dokumenty BREF;

2)

kontroluje/sprawdza przedłożone dane/informacje i w razie konieczności zwraca się o ich uzupełnienie/objaśnienie do dostarczającego te dane/informacje;

3)

prowadzi techniczne dyskusje na posiedzeniach plenarnych i spotkaniach podgrup technicznej grupy roboczej, przewodnicząc tym posiedzeniom (zob. także pkt 4.6.2 i 4.4.3);

4)

zapewnia ogólne zarządzanie narzędziem współpracy BATIS (zob. pkt 4.7.1) w celu zagwarantowania przejrzystości wymiany informacji;

5)

przedstawia końcowe projekty dokumentów BREF na posiedzeniach forum (zob. pkt 4.3).

Inne zadania realizowane przez EIPPCB wymieniono w innych częściach niniejszego dokumentu, w szczególności pkt 4.6–4.7.

Pracownik EIPPCB kierujący wymianą informacji w odniesieniu do określonego dokumentu BREF powinien wykazywać się bardzo dobrą znajomością technologii, zagadnień środowiska, regulacji przemysłu, procesów wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, polityki ochrony środowiska w UE oraz szczególną wiedzą i znajomością odnośnego sektora przemysłu.

Wymagane kluczowe kompetencje to wiedza techniczna, umiejętności organizacyjne, komunikacyjne, redaktorskie, neutralność, rzetelność i zdolność do pracy oraz pisania technicznych dokumentów w języku angielskim.

4.6.   Główne etapy wymiany informacji

4.6.1.   Ustanowienie „listy postulatów”

W przypadku przeglądu dokumentu BREF w momencie reaktywacji technicznej grupy roboczej członkowie forum zostaną poproszeni o wyznaczenie swojego przedstawiciela lub przedstawicieli w technicznej grupie roboczej, a dani członkowie technicznej grupy roboczej są proszeni o przedstawienie listy „postulatów”, które zostaną wykorzystane do zorganizowania i uporządkowania dyskusji na posiedzeniu inauguracyjnym (zob. pkt 4.6.2.2).

W celu ukierunkowania przeglądu dokumentu BREF postulaty powinny przede wszystkim dotyczyć głównych kwestii, takich jak:

1)

zakres i struktura dokumentu BREF (zob. pkt 2.3.3 i 2.2);

2)

brakujące, przestarzałe, niepełne lub niejasne BAT lub powiązane z nimi poziomy efektywności środowiskowej (zob. pkt 2.3.8 i rozdział 3);

3)

rodzaj i format danych dotyczących poszczególnych zakładów lub instalacji, które powinny być gromadzone do celów przeglądu (zob. pkt 5.4);

4)

aktualizacja zakresu obecnie obserwowanych poziomów emisji i konsumpcji dla całego procesu (lub procesów) i jego (ich) podprocesów wraz ze wskazaniem wykorzystanych technik;

5)

nowe „techniki do rozważenia przy ustalaniu BAT” oraz „nowe techniki” i procesy, których wdrożenie przysporzyłoby korzyści środowiskowych lub ekonomicznych dla sektora (zob. pkt 2.3.7 i 2.3.9);

6)

udoskonalenie istniejących technik i procesów w zakresie ochrony środowiska lub aspektów ekonomicznych (zob. pkt 2.3.7).

W konsekwencji przedmiotem formułowania postulatów powinny być w pierwszej kolejności części dokumentu BREF dotyczące „Aktualnych poziomów emisji i konsumpcji” (zob. pkt 2.3.6), ale głównie „Technik do rozważenia przy ustalaniu BAT” (zob. pkt 2.3.7), „Konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT)” (zob. pkt 2.3.8), „Nowych technik” (zob. pkt 2.3.9) oraz „Końcowych uwag i zaleceń w zakresie przyszłych prac”(zob. pkt 2.3.10).

Mniej istotnych kwestii (np. błędów ortograficznych) nie należy zgłaszać w „postulatach”. Okazją dla członków technicznej grupy roboczej do przedstawienia takich kwestii pozostałej części grupy jest początkowy okres gromadzenia danych oraz okres przedstawiania uwag, określone dla każdego projektu dokumentu BREF.

„Lista postulatów” powinna obejmować gromadzenie nowych i dostępnych danych, które techniczna grupa robocza chciałaby zgromadzić i przedstawić.

Aby postulat był w pełni przydatny, należy do niego dołączyć:

1)

właściwe uzasadnienie;

2)

dokumenty/informacje potwierdzające, jeśli są dostępne;

3)

sugestie dotyczące rodzaju i formatu właściwych informacji oraz sposobu gromadzenia informacji, które uznano za niezbędne do przeglądu.

4.6.2.   Posiedzenia technicznej grupy roboczej

4.6.2.1.   Informacje ogólne

Plenarne posiedzenia technicznej grupy roboczej (np. posiedzenia inauguracyjne i końcowe), które odbywają się w siedzibie Komisji w Sewilli (Hiszpania), organizuje EIPPCB i przewodniczy im. Językiem roboczym na tych posiedzeniach jest język angielski. Posiedzenia technicznej grupy roboczej przebiegają w oparciu o dokument ramowy przygotowany przez EIPPCB, określający kwestie zaproponowane do dyskusji i wysłany przed posiedzeniem do wszystkich członków grupy (zob. pkt 1.2.4).

EIPPCB może organizować dodatkowe posiedzenia doraźne z indywidualnymi członkami technicznej grupy roboczej lub ich podgrupami w celu omówienia lub wyjaśnienia poszczególnych kwestii lub uwag poczynionych przez członków grupy, aby wzmocnić pozytywny wydźwięk procesu wymiany informacji (zob. także pkt 4.4.3 na temat podgrup technicznej grupy roboczej).

EIPPCB sporządzi krótkie protokoły lub noty z posiedzeń plenarnych lub doraźnych technicznej grupy roboczej i zamieści w BATIS.

4.6.2.2.   Posiedzenie inauguracyjne

Jak wskazano w pkt 4.6.1, do celów przeglądu dokumentu BREF lista postulatów będzie stanowić podstawę dla zorganizowanych i uporządkowanych dyskusji na posiedzeniu inauguracyjnym.

Posiedzenie inauguracyjne będzie w szczególności dotyczyć wymienionych poniżej kwestii, w sprawie których zostaną sformułowane konkluzje:

1)

zakres i struktura dokumentu BREF;

2)

charakter i zakres informacji, które należy zgromadzić w trakcie przeglądu. W szczególności konkluzje powinny dotyczyć:

(i)

charakterystycznych dla sektora szablonów do gromadzenia i zgłaszania informacji (zob. także pkt 5.4 i 5.5) oraz strategii rozpowszechniania tych szablonów, w szczególności w celu zapobiegania przekazywaniu podmiotów wielokrotnych wniosków o dane i generowaniu dużych ilości danych, których nie można wykorzystać;

(ii)

sposobów zapewnienia reprezentatywności zbioru danych niezbędnych do uzyskania konkluzji dotyczących BAT;

3)

proces stosowany przez techniczną grupę roboczą do określania i uściślania w dokumencie BREF:

(i)

jakie warunki działalności w przypadku rodzajów działalności objętych dokumentem BREF uznaje się za „normalne” i „inne niż normalne”;

(ii)

jakie środki mają zapobiegać zanieczyszczeniom lub – jeśli nie jest to wykonalne – ograniczać je w warunkach działalności innych niż normalne (takich jak okresy rozruchu i wyłączenia z pominięciem systemów redukcji zanieczyszczeń; zob. także pkt 2.3.7);

4)

ogólny harmonogram prac w oparciu o typowy proces działań wskazany w pkt 1.2.4, w szczególności termin uzyskania większości informacji po posiedzeniu inauguracyjnym;

5)

szczegółowe zadania, które techniczna grupa robocza ma wykonać, ze wskazaniem w szczególności, który członek technicznej grupy roboczej obiecał dostarczyć informacje i jakie są to informacje;

6)

posiedzenie inauguracyjne będzie również okazją do poinformowania członków technicznej grupy roboczej o kwestiach, które muszą być potraktowane w dokumentach BREF w sposób spójny, w szczególności:

(i)

sposobach traktowania potencjalnie poufnych informacji handlowych i danych szczególnie chronionych zgodnie z prawem konkurencji, konfliktach interesów i powiązanych sprawach (zob. pkt 5.3);

(ii)

interakcjach z innymi dokumentami BREF (zarówno „horyzontalnymi”, jak i „wertykalnymi”, zob. pkt 1.1.2);

(iii)

specjalnym narzędziu, którego techniczna grupa robocza użyje do gromadzenia, wymiany i analizy danych. W szczególności technicznej grupie roboczej zostanie przedstawiony system BATIS (zob. pkt 4.7.1) wraz z procedurami przedkładania informacji określonych w trakcie posiedzenia inauguracyjnego (zob. pkt 4.6.3).

Główne kwestie do omówienia na posiedzeniu inauguracyjnym oraz wnioski EIPPCB zostaną pokrótce przedstawione w dokumencie ramowym przekazanym technicznej grupie roboczej co najmniej cztery tygodnie przed posiedzeniem.

4.6.2.3.   Końcowe posiedzenie technicznej grupy roboczej

4.6.2.3.1.   Informacje ogólne

Końcowe posiedzenie technicznej grupy roboczej ma na celu rozwiązanie pozostałych kwestii w celu zamknięcia technicznych dyskusji w obrębie technicznej grupy roboczej.

Posiedzenie to będzie w szczególności dotyczyć kwestii wymienionych poniżej, w sprawie których zostaną sformułowane konkluzje:

1)

treść i struktura konkluzji dotyczących BAT (zob. rozdział 3);

2)

wszelkie zmiany, jakie należy wprowadzić do treści rozdziałów dokumentu BREF zatytułowanych „Techniki do rozważenia przy ustalaniu BAT” (zob. pkt 2.3.7) oraz „Nowe techniki” (zob. pkt 2.3.9);

3)

kwestie, które należy poruszyć w części dokumentu BREF zatytułowanej „Końcowe uwagi i zalecenia w zakresie przyszłych prac” (zob. pkt 2.3.10).

Główne kwestie do omówienia na posiedzeniu końcowym technicznej grupy roboczej oraz wnioski EIPPCB zostaną pokrótce przedstawione w dokumencie ramowym przekazanym technicznej grupie roboczej co najmniej cztery tygodnie przed posiedzeniem. Dokument ramowy będzie zawierał co najmniej ocenę najważniejszych otrzymanych uwag (zob. pkt 4.6.6). EIPPCB przekaże także technicznej grupie roboczej co najmniej najnowszą wersję rozdziałów dokumentu BREF zatytułowanych „Aktualne poziomy emisji i konsumpcji” (zob. pkt 2.3.6) oraz „Techniki do rozważenia przy ustalaniu BAT” (zob. pkt 2.3.7) i „Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)” (zob. pkt 2.3.8).

Celem końcowego posiedzenia technicznej grupy roboczej jest sformułowanie konkluzji w wyniku porozumienia pomiędzy obecnym członkami tej grupy. Jeśli pojawią się mocno uzasadnione rozbieżne opinie, zostaną one odnotowane zgodnie z pkt 4.6.2.3.2 poniżej.

4.6.2.3.2.   Rozbieżne opinie

BAT oraz poziomy efektywności środowiskowej (zob. pkt 3.3) powiązane z BAT zostaną opracowane przez EIPPCB na podstawie informacji dostępnych w chwili przekazania projektu technicznej grupie roboczej na jej końcowe posiedzenie (zob. pkt 4.6.2.3). Takie informacje mogą uwzględniać konkretne wnioski dotyczące BAT lub powiązanych poziomów efektywności środowiskowej otrzymane od technicznej grupy roboczej.

Od członków technicznej grupy roboczej oczekuje się mocnych argumentów technicznych, dotyczących wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi komponentami środowiska oraz ekonomicznych, istotnych dla ich sprawy, jeśli nie zgadzają się z projektem konkluzji dotyczących BAT. Takie argumenty powinny zostać przedłożone wstępnie jako uwagi do oficjalnego projektu dokumentu BREF w wyznaczonym okresie konsultacji (zob. pkt 1.2.4).

Jeśli techniczna grupa robocza nie osiągnie ostatecznie w danej sprawie porozumienia, rozbieżne opinie wraz z ich uzasadnieniem zostaną przedstawione w części „Końcowe uwagi i zalecenia w zakresie przyszłych prac” dokumenty BREF, o ile spełnione będą oba następujące warunki:

1)

rozbieżna opinia jest oparta na informacjach udostępnionych EIPPCB już w chwili formułowania konkluzji dotyczących BAT do dokumentu BREF, lub została przedstawiona w okresie przedstawiania uwag odpowiadającemu takiemu opracowaniu;

2)

dany członek lub członkowie przedstawili uzasadnione przesłanki dla tej rozbieżnej opinii. EIPPCB uzna uzasadnienie za uzasadnione, jeśli jest ono poparte odpowiednimi danymi technicznymi dotyczącymi wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi komponentami środowiska lub ekonomicznymi istotnymi dla określenia BAT.

W dokumencie zostaną wymienione jawnie z nazwy państwa członkowskie, organizacje pozarządowe promujące ochronę środowiska lub stowarzyszenia sektorowe, które przedstawiają lub popierają rozbieżną opinię (zob. pkt 2.3.10).

4.6.3.   Pierwsza runda gromadzenia danych po posiedzeniu inauguracyjnym

Z wyjątkiem wypełnionych szablonów/kwestionariuszy (zob. pkt 5.4) informacje przyobiecane lub określone w konkluzjach sformułowanych na posiedzeniu inauguracyjnym (zob. pkt 4.6.2.2) oraz przedłożone EIPPCB zostaną uzupełnione jedną lub kilkoma „kartami przyporządkowania informacji”, wskazującymi części dokumentu BREF, do których odnosi się każda przedłożona informacja.

Najlepiej, jeśli informacje są uzupełnione konkretnymi wnioskami w formie projektów dokumentu BREF oraz częścią(-ami), w której(-ych) powinny się znaleźć. Te wnioski będą spełniać wymogi określone w niniejszych wytycznych, w szczególności w pkt 2.3.

Najlepiej, aby informacje zostały przedłożone w języku angielskim, aby ułatwić dostęp do nich różnym członkom technicznej grupy roboczej.

EIPPCB oceni przedłożone „karty przyporządkowania informacji” i przekaże informację zwrotną technicznej grupie roboczej, w szczególności to, czy i jak uwzględniono przedłożone informacje w dokumencie BREF. EIPPCB dostarczy taką informację zwrotną przy publikacji pierwszego projektu dokumentu BREF. Jeśli dane dostarczone przez członka technicznej grupy roboczej nie mogą zostać uwzględnione, EIPPCB powinno jak najszybciej skontaktować się z nim w celu poprawienia dostarczonych informacji.

4.6.4.   Wnioski o dodatkowe informacje

Wnioski o dodatkowe informacje są przesyłane przez EIPPCB technicznej grupie roboczej w celu zgromadzenia ważnych informacji dla określenia BAT i powiązanych z nimi poziomów efektywności środowiskowej; dotyczy to informacji, których nie zidentyfikowano w trakcie posiedzenia inauguracyjnego (zob. pkt 4.6.2.2), albo nie zostały dostarczone w trakcie pierwszej rundy gromadzenia danych. Wnioski takie nie powinny wymagać długiego okresu gromadzenia danych. Techniczna grupa robocza otrzyma informację zwrotną o wyniku w odniesieniu do takiego wniosku.

4.6.5.   Dokumenty robocze i oficjalne projekty dokumentu BREF

4.6.5.1.   Oficjalne projekty

Oficjalne projekty nowego lub zmienionego dokumentu BREF, zgodnie z pkt 1.2.4, obejmują wszystkie części wskazane w pkt 2.3, z ewentualnym wyłączeniem rozdziału dokumentu BREF zatytułowanego „Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)” oraz części dokumentu BREF zatytułowanej „Końcowe uwagi i zalecenia w zakresie przyszłych prac”.

Do oficjalnego projektu, który nie jest końcowym oficjalnym projektem, zostanie dołączona ocena co najmniej najważniejszych uwag przedłożonych w poprzednim oficjalnym projekcie (zob. pkt 4.6.6). EIPPCB przekaże informację zwrotną technicznej grupie roboczej na temat przedłożonych uwag (najważniejszych i mniej istotnych) przed przedstawieniem dokumentu BREF forum, zgodnie z pkt 4.6.6.

Każdy oficjalny projekt zmienionego dokumentu BREF będzie miał formę wersji ujednoliconej, z wyróżnieniem nowych informacji i zmian wprowadzonych w stosunku do:

1)

wcześniej opublikowanej wersji dokumentu BREF;

2)

informacji zawartych w poprzednim projekcie (lub poprzednich projektach) opracowanym w procesie przeglądu.

Oficjalne projekty są przekazywane przez EIPPCB technicznej grupie roboczej w celu dokonania wzajemnej oceny dokumentu i zebrania brakujących informacji. Uwagi należy przedłożyć EIPPCB w wyznaczonym terminie (zob. pkt 1.2.4 i 4.6.6), przy użyciu określonych formatów.

4.6.5.2.   Projekty robocze

Poza oficjalnymi projektami dokumentu BREF, w celu zwiększenia przejrzystości bieżących prac w trakcie opracowania/przeglądu dokumentu BREF EIPPCB może postanowić przesłać projekt dokumentu BREF lub jego części w formie dokumentu roboczego w celu poinformowania technicznej grupy roboczej i skonsultowania się z nią, w odniesieniu do którego jej członkowie mogą wnieść dobrowolne uwagi.

EIPPCB powinno jednak dać technicznej grupie roboczej jasno do zrozumienia, w sprawie jakich kwestii oczekuje uwag, wyjaśniając jednocześnie, że jest to nieoficjalna konsultacja, która nie zastępuje oficjalnego procesu konsultacji. Tę nieoficjalną konsultację można wykorzystać na przykład w celu uwidocznienia ewentualnych braków danych i uruchomienia dalszego gromadzenia danych. Obowiązkiem członków technicznej grupy roboczej jest konsultacja z innymi ekspertami, jeśli uznają to za konieczne.

W przypadku konkluzji dotyczących BAT (zob. pkt 2.3.8) podejście to nie powinno być stosowane, a przed wydaniem oficjalnego projektu tylko proponowana struktura (spis treści) może być rozpowszechniana.

4.6.6.   Uwagi do oficjalnych projektów dokumentów BREF

Po przekazaniu każdego oficjalnego projektu dokumentu BREF rozpoczyna się okres przedkładania uwag trwający co najmniej 8 tygodni, w którym członkowie technicznej grupy roboczej mogą przedstawiać swoje uwagi i sugestie dotyczące dokumentu (zob. pkt 1.2.4). Nie ma to zastosowania do oficjalnych projektów powstałych po końcowym posiedzeniu technicznej grupy roboczej (zob. pkt 4.6.2.3), kiedy to wyznacza się okres przedkładania uwag trwający co najmniej 4 tygodnie, aby skoncentrować się na zmianach poczynionych w wyniku konkluzji sformułowanych na końcowym posiedzeniu.

Głównym celem konsultacji jest zachęcenie członków technicznej grupy roboczej do wzajemnej oceny i zatwierdzenia informacji zawartych w dokumencie oraz uzupełnienie brakujących informacji poprzez przedłożenie dodatkowych danych. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, kiedy potrzeba zgromadzić więcej szczegółowych danych na poparcie przedłożonych uwag, należy to wyraźne wskazać wraz z uwagami, przy czym informacje takie powinny zostać przekazane nie później niż trzy miesiące po terminie przedkładania uwag.

Aby ukierunkować i przyspieszyć przegląd dokumentu BREF, uwagi przedłożone w odniesieniu do pierwszego projektu (lub pierwszego i drugiego projektu, zob. pkt 1.2.4) zostaną podzielone na dwie grupy:

1)

pierwsza grupa będzie obejmować uwagi uznane za „najważniejsze” przez członka technicznej grupy roboczej (tj. uwagi, które mają wpływ na konkluzje dotyczące BAT, zakres dokumentu BREF i jego strukturę);

2)

druga grupa będzie obejmować „mniej istotne” uwagi (np. błędy drukarskie, uwagi, które nie mają wpływu na konkluzje dotyczące BAT).

Członkowie technicznej grupy roboczej dopilnują, by każda poczyniona przez nich uwaga została zaklasyfikowana do jednej z tych dwóch grup przed przesłaniem uwag do EIPPCB. EIPPCB będzie z kolei porównywać i rozpowszechniać statystyki w oparciu o ten podział, aby podać przybliżone obciążenie pracą, z jakim należy się liczyć, oraz by pomóc zidentyfikować główne kwestie na wczesnym etapie procesu.

Uwagi uznane za „najważniejsze” będą traktowane priorytetowo przez EIPPCB i zostaną uwzględnione przed wydaniem kolejnego oficjalnego projektu. Uwagi uznane za „mniej istotne” nie mogą zostać w pełni odzwierciedlone w kolejnym oficjalnym projekcie. Jednakże oba rodzaje uwag zostaną w pełni uwzględnione przed wydaniem końcowego projektu.

EIPPCB przedstawia technicznej grupie roboczej szczegółową informację zwrotną, w jaki sposób uwzględniono najważniejsze uwagi, przy wysyłaniu nowego oficjalnego projektu lub dokumentu informacyjnego na końcowe posiedzenie grupy (zob. pkt 4.6.2). EIPPCB przedstawia technicznej grupie roboczej szczegółową informację zwrotną dotyczącą tego, w jaki sposób wszystkie uwagi zostały uwzględnione przed przedstawieniem dokumentu BREF forum (zob. pkt 4.3).

4.7.   Narzędzia wymiany informacji

4.7.1.   System informacyjny BAT (BATIS)

BATIS jest aplikacją internetową stworzoną w celu usprawnienia wymiany informacji dotyczących BAT, a także wewnętrznego procesu przeprowadzanego w ramach EIPPCB w celu opracowania lub dokonania przeglądu dokumentów BREF. Poza personelem EIPPCB dostępem do BATIS dysponują wyłącznie wyznaczeni członkowie forum oraz technicznej grupy roboczej. Dane kontaktowe członków technicznej grupy roboczej są udostępniane w BATIS, aby usprawnić wymianę informacji w ramach każdej technicznej grupy roboczej.

Głównym celem systemu jest wspieranie EIPPCB w organizowaniu i zarządzaniu informacjami związanymi z dokumentami BREF, aby zapewnić przejrzystość oraz uzyskać wysokiej jakości dokumenty BREF.

BATIS pomaga utrzymać przejrzystość procesu sporządzania dokumentów BREF i dokonywania ich przeglądu. W tym celu w BATIS są udostępniane wszystkie informacje zebrane w ramach procesu sporządzania lub dokonywania przeglądu dokumentów BREF poza informacjami poufnymi lub danymi szczególnie chronionymi (zob. pkt 5.3).

Za ogólne zarządzanie informacjami w ramach BATIS odpowiada EIPPCB, które porządkuje informacje/dokumenty w BATIS (ostatecznie poprzez przemieszczanie dokumentów przekazanych bezpośrednio przez członków technicznej grupy roboczej) w taki sposób, aby były łatwe do wyszukania, zwłaszcza dla członków technicznej grupy roboczej oraz forum.

EIPPCB odpowiada w szczególności za udostępnianie informacji dotyczących posiedzeń technicznej grupy roboczej oraz posiedzeń podgrup w BATIS (np. dokumentów roboczych, protokołów posiedzeń, slajdów z posiedzeń), a także za udostępnianie przedstawionych przez członków technicznej grupy roboczej uwag dotyczących projektów dokumentów BREF oraz informacji zwrotnej przekazanej przez EIPPCB w odniesieniu do tych uwag (zob. pkt 4.6.6).

Członkowie technicznej grupy roboczej odpowiadają za przesyłanie posiadanych przez siebie informacji do systemu BATIS. Użytkownicy BATIS mogą korzystać z dostępnej on-line instrukcji użytkownika systemu BATIS. Jeżeli przekazanie informacji za pośrednictwem systemu BATIS jest niepraktyczne lub niemożliwe (np. w przypadku przesyłania książki do EIPCCB), można zastosować inne metody przekazywania informacji EIPCCB (np. poczta tradycyjna, faks). Jednak przewiduje się, że taka możliwość będzie wykorzystywana wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, a informacje dostępne w formie elektronicznej powinny być wprowadzane bezpośrednio do systemu BATIS zgodnie z przedstawioną powyżej procedurą.

BATIS jest wyposażony w funkcję umożliwiającą członkom technicznej grupy roboczej automatyczne (tj. codzienne) sprawdzanie, czy do systemu wprowadzono nowe informacje lub czy członkowie grupy uzyskali dostęp do wprowadzonych informacji w ciągu ostatnich 24 godzin.

Informacje zebrane w ramach przygotowań do opracowania projektu lub przeprowadzenia przeglądu dokumentów BREF są udostępniane za pośrednictwem BATIS (zob. pkt 4.7.1).

4.7.2.   Strona internetowa EIPPCB

Strona internetowa EIPPCB (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu) stanowi główne narzędzie służące rozpowszechnianiu dokumentów BREF oraz projektów dokumentów BREF. Strona internetowa umożliwia:

1)

zapoznanie się z ogólnymi informacjami na temat dyrektywy 2010/75/UE oraz EIPPCB;

2)

uzyskanie dostępu do przyjętych dokumentów BREF oraz zapoznanie się z informacjami na temat ich statusu (np. przyjęty, w trakcie przeglądu);

3)

uzyskanie dostępu do ukończonych i oficjalnych projektów dokumentów BREF;

4)

uzyskanie dostępu do wytycznych komitetu (takich jak niniejsze wytyczne);

5)

zapoznanie się z opiniami i dokumentami forum;

6)

uzyskanie informacji na temat wydarzeń oraz na temat posiedzeń EIPPCB;

7)

uzyskanie informacji na temat planów działania w zakresie opracowywania i dokonywania przeglądu dokumentów BREF;

8)

uzyskanie informacji dotyczących możliwości zatrudnienia w EIPPCB;

9)

uzyskanie dostępu do cyfrowej przestrzeni roboczej w ramach BATIS utworzonej dla członków technicznej grupy roboczej oraz forum.

4.8.   Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe członków technicznej grupy roboczej oraz członków forum, na które składa się imię, nazwisko i dane kontaktowe każdego członka, zostaną zebrane przez EIPPCB po powołaniu określonych osób na stanowisko członka technicznej grupy roboczej lub forum wyłącznie w celu umożliwienia EIPPCB zarządzania procesem uczestnictwa członków technicznej grupy roboczej i forum w opracowywaniu/dokonywaniu przeglądu dokumentów BREF oraz udostępnienia im narzędzi zarządzania służących edytowaniu i dokonywaniu przeglądu dokumentów BREF i pozostałych dokumentów.

Komisja szanuje prywatność użytkowników systemu. Polityka „ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez instytucje unijne” opiera się na przepisach rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (11). Członkowie technicznej grupy roboczej oraz forum mogą uzyskać dalsze informacje w tej kwestii, zapoznając się z treścią oświadczenia o ochronie prywatności udostępnionego na stronie internetowej EIPPCB. W związku z tym EIPPCB nie publikuje danych kontaktowych członków technicznej grupy roboczej na swojej stronie internetowej.

Komisja, jako instytucja odpowiedzialna za zarządzanie wspomnianymi powyżej danymi osobowymi, zachowa te dane.

Członkowie technicznej grupy roboczej i forum mogą w dowolnym momencie skorzystać z przysługującego im prawa do uzyskania dostępu i zmiany treści przedstawionych przez siebie danych, kontaktując się z sekretariatem EIPPCB za pośrednictwem:

e-mail: jrc-ipts-eippcb@ec.europa.eu

Tel. +34 954488284

Faks +34 954488426.

ROZDZIAŁ 5

Gromadzenie i przekazywanie danych

5.1.   Wprowadzenie

Niniejszy rozdział zawiera wskazówki dotyczące gromadzenia danych w ramach procesu wymiany informacji przeprowadzanego zgodnie z przepisami dyrektywy 2010/75/UE, jak wskazano w jej art. 13 ust. 3 lit. c).

5.2.   Ogólne zasady gromadzenia i przekazywania danych niezbędnych do opracowania i dokonania przeglądu dokumentów BREF

Gromadzone i przekazywane EIPPCB dane dotyczące efektywności środowiskowej obiektów/instalacji oraz stosowanych technik, a także ich wykonalności technicznej i ekonomicznej, powinny umożliwiać opracowanie, dokonanie przeglądu oraz w odpowiednich przypadkach zaktualizowanie dokumentów BREF i zawartych w nich konkluzji dotyczących BAT zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 3.

Ogólne zasady, jakimi członkowie technicznych grup roboczych powinni się kierować przy gromadzeniu i przekazywaniu danych, zostały przedstawione poniżej.

1.

Zasadnicze znaczenie dla ustalenia BAT mają zbiory danych dotyczące pojedynczych obiektów/instalacji, zawierające informacje na temat osiąganej efektywności środowiskowej oraz technik służących jej uzyskaniu.

2.

W związku z tym niezwykle istotną sprawą jest uzupełnianie zbiorów danych przez członków technicznych grup roboczych co najmniej w odniesieniu do obiektów zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 5.4. Zagregowane dane pochodzące z szeregu obiektów/instalacji zazwyczaj nie są wystarczające do tego, aby umożliwić sformułowanie konkluzji dotyczących BAT oraz konkluzji związanych z poziomem efektywności środowiskowej BAT (zob. pkt 3.3.1 oraz 3.3.2). W wyjątkowych przypadkach w celu zamieszczenia w dokumencie BREF danej informacji EIPPCB może być zmuszone do przetworzenia jej w odpowiedni sposób (np. utajnienia jej źródła) z uwagi na poufność lub szczególną ochronę wynikającą z przepisów prawa konkurencji (zob. również punkt dotyczący kwestii związanych z poufnością w pkt 5.3 poniżej).

3.

Należy przedstawić i udokumentować zarówno informacje na temat technologii stosowanych w ramach procesu, jak i technologii „końca rury” wykorzystywanych w obiektach/instalacjach w celu zminimalizowania wywieranego przez nie wpływu na środowisko. W stosownych przypadkach należy przedstawić pełny opis stosowanych technik lub techniki (razem ze zbiorami danych) zgodnie ze strukturą opartą na 10 nagłówkach opisaną w pkt 2.3.7.

4.

Przekazanym danym powinny towarzyszyć wyraźne informacje wskazujące, czy dane te dotyczą normalnych, czy warunków innych niż normalne warunki eksploatacji (takich jak rozruch i wyłączenie, wycieki, niesprawność, chwilowe przestoje lub ostateczne zaprzestanie eksploatacji), zob. pkt 4.6.2.2.

5.2.1.   Rodzaj danych

Główne dane/informacje powinny być gromadzone co najmniej do poziomu obiektu lub nawet na bardziej zindywidualizowanym poziomie (np. linia produkcyjna, jednostka, proces, piec) i zawierać wyraźne odniesienie do stosowanych technik lub techniki. Dane/informacje zgromadzone wcześniej do innych celów należy wykorzystać ponownie, jeżeli są dostępne.

Informacje dające ogólny przegląd sektora, które mogą uwzględniać informacje na temat potencjału branży przemysłu, wielkości produkcji, informacje rynkowe, informacje dotyczące cen oraz dane szczególnie chronione, można przedstawiać w formie zagregowanej, ale będą one wykorzystywane głównie przy opracowywaniu lub aktualizowaniu rozdziałów dokumentu BREF zatytułowanych „Informacje ogólne” oraz „Aktualne poziomy emisji i konsumpcji” (zob. pkt 2.3.4 oraz 2.3.6).

Przekazywane informacje na temat technik powinny, na ile to tylko możliwe, odnosić się do wszystkich aspektów wskazanych w pkt 5.4, aby umożliwić sporządzenie projektu rozdziału dokumentu BREF zatytułowanego „Techniki do rozważenia przy ustalaniu BAT” (zob. pkt 2.3.7). Efektywność technik należy rozpatrywać w odpowiednim kontekście i wspierać w szczególności odpowiednimi danymi operacyjnymi i ekonomicznymi (zob. pkt 5.4).

Należy przedstawić informacje pochodzące z instalacji uznanych za najskuteczniejsze (w odniesieniu do środowiska postrzeganego jako całość). W przypadku tych instalacji informacje, o których mowa w pkt 5.4, powinny być wystarczająco szczegółowe, by umożliwiać zbadanie, w jaki sposób osiągnięto obserwowany wysoki poziom efektywności środowiskowej. Nie oznacza to, że należy gromadzić i przekazywać wyłącznie informacje dotyczące najbardziej efektywnych obiektów. Aktualizacja rozdziału 3 dokumentu BREF zatytułowanego „Aktualne poziomy konsumpcji i emisji” (zob. pkt 2.3.6) wymaga podania informacji dotyczących zakresu aktualnie obserwowanych poziomów emisji i konsumpcji w odniesieniu do całościowego procesu i jego podprocesów.

5.2.2.   Format danych

Informacje gromadzone na poziomie obiektu/instalacji będą przekazywane EIPPCB głównie za pomocą wspólnego formularza, którego wzór zostanie uzgodniony przez członków technicznej grupy roboczej, nie ograniczając możliwości przekazywania dodatkowych dokumentów pomocniczych, jeżeli zostaną one uznane za przydatne. W celu ograniczenia do minimum nakładu pracy niezbędnego do wypełnienia takiego wspólnego formularza członków technicznej grupy roboczej zachęca się do przestrzegania wymogów w zakresie sporządzania sprawozdań okresowych oraz uwzględniania kwestii związanych z dostępnością danych. Wzory formularzy są szczególnie przydatne przy gromadzeniu dużej ilości informacji, ponieważ umożliwiają porównanie danych, a także wykrycie luk i nieprawidłowości. Ich stosowanie nie wyklucza możliwości korzystania z danych uzupełniających (np. badań sytuacyjnych, danych technicznych oraz danych dotyczących kosztów w ramach określonych technik), jeżeli wykorzystanie takich danych okaże się niezbędne do sformułowania konkluzji dotyczących BAT.

Kluczowe dane/informacje, które powinien zawierać wzór formularza służącego do gromadzenia kompletnych zbiorów danych na poziomie obiektu (lub na bardziej zindywidualizowanym poziomie), zostały określone w pkt 5.4 (szczegółowe informacje na temat niezbędnych danych w zakresie efektywności środowiskowej oraz danych operacyjnych).

5.2.3.   Jakość danych

Przekazywane informacje powinny być wystarczająco szczegółowe, aby możliwe było przeprowadzenie ich oceny i porównania z pozostałymi danymi oraz późniejsze wykorzystanie do sformułowania konkluzji dotyczących BAT (zob. rozdział 3). Mimo że proces wymiany danych koncentruje się głównie na dostępnych danych zmierzonych, zaleca się korzystanie także z systemu oceny jakości danych przedstawionego w dodatku 1 w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych szacunkowych.

Przekazywane dane (w szczególności dane dotyczące poziomów emisji i konsumpcji) powinny dotyczyć ostatnich lat.

Wszystkie wartości należy przedstawić w jednostkach SI lub jednostkach zwyczajowo stosowanych w danym sektorze, uzgodnionych z członkami technicznej grupy roboczej, najlepiej podczas posiedzenia inauguracyjnego.

Wszystkie dane, w szczególności informacje zawarte w wypełnionych formularzach, należy dokładnie sprawdzić przed ich przekazaniem EIPPCB w celu zapewnienia ich kompletności oraz wykrycia i skorygowania błędów i nieścisłości. Przekazane formularze, które zostaną uznane za niekompletne lub które będą zawierały zbyt dużą liczbę błędów, nie zostaną uwzględnione przez EIPPCB.

5.3.   Kwestie związane z poufnością

Poufne informacje handlowe oraz dane szczególnie chronione na mocy prawa konkurencji z reguły na ogół nie stanowią problemu, ponieważ proces wymiany informacji koncentruje się na danych dotyczących emisji dostępnych w domenie publicznej, jak można wywnioskować z przepisów art. 24 ust. 3 i 4 dyrektywy 2010/75/UE oraz art. 4 dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (12).

Poufne informacje handlowe oraz dane szczególnie chronione na mocy prawa konkurencji mogą jednak okazać się konieczne/przydatne do celów związanych z przeprowadzaniem ocen przez EIPPCB (np. oceny kosztów, wielkości produkcji).

Jeżeli jakiekolwiek informacje przekazane EIPPCB uznaje się za poufne informacje handlowe lub za dane szczególnie chronione na mocy prawa konkurencji i w związku z tym nie powinny one zostać zamieszczone w dokumencie BREF, należy to wyraźnie zaznaczyć przy wysyłaniu informacji, podając powód/uzasadnienie objęcia tych informacji klauzulą poufności/szczególną ochroną.

Poufne informacje handlowe oraz dane szczególnie chronione na mocy prawa konkurencji nie zostaną zamieszczone w dokumencie BREF, chyba że informacje te stanowią istotną podstawę do sformułowania konkluzji dotyczących BAT, a podmiot dostarczający informacje po uprzednim sprawdzeniu ich zgodności z przepisami prawa konkurencji bezpośrednio upoważni EIPPCB do zamieszczenia tych informacji w dokumencie BREF.

Istnieje szereg metod postępowania z danymi poufnymi/danymi szczególnie chronionymi w dokumentach BREF; zalicza się do nich na przykład agregowanie informacji lub utajnianie ich źródła. Działania te mogą być podejmowane przez EIPPCB, w razie potrzeby we współpracy z podmiotami, które dostarczyły informacji.

Okres, w którym opracowywany jest szablon (zob. pkt 4.6.2.2 oraz 5.4), powinien zostać wykorzystany do szczegółowego omówienia, które informacje należy przedstawić, stopnia poufności danych, o których przekazanie się zwrócono (jeżeli dane mają zostać objęte klauzulą poufności), oraz praktycznych aspektów dotyczących rozwiązywania kwestii odnoszących się do potencjalnie poufnych informacji handlowych, danych szczególnie chronionych na mocy prawa konkurencji oraz konfliktu interesów i powiązanych z nim kwestii w oparciu o procedurę uzgodnioną na posiedzeniu wstępnym.

5.4.   Dane dotyczące efektywności środowiskowej oraz dane operacyjne dostarczane do celów związanych z rozdziałami dokumentów BREF zatytułowanymi „Techniki do rozważenia przy ustalaniu BAT” oraz „Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)”

5.4.1.   Ogólne informacje dotyczące danych w zakresie efektywności środowiskowej i danych operacyjnych

Niniejszy punkt dotyczy efektywności środowiskowej i danych operacyjnych. W celu opracowania, dokonania przeglądu oraz w razie konieczności zaktualizowania konkluzji dotyczących BAT, wszystkie techniki rozważane w ramach procesu decyzyjnego BAT zostaną jednak przedstawione w dokumencie BREF zgodnie ze standardową strukturą przedstawioną w pkt 2.3.7, jeżeli przedstawione zostały pozostałe dane niezbędne do wyciągnięcia konkluzji dotyczących BAT (w szczególności dane ekonomiczne, dane dotyczące wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi komponentami środowiska („cross-media effects”) oraz dane dotyczące aspektów technicznych).

Można opracować wspólny kwestionariusz, ale będzie on mógł się odnosić wyłącznie do kwestii ogólnych, bez zagłębiania się w szczegóły techniczne: obecnie brak jest uzgodnionego wzoru wspólnego szablonu służącego gromadzeniu danych, a z uwagi na stopień zróżnicowania działań objętych zakresem dyrektywy 2010/75/UE możliwe jest jedynie opracowanie podstawowego wzoru wspólnego szablonu. W związku z tym na posiedzeniu wstępnym technicznej grupy roboczej należy określić format szablonu i jego zawartość w odniesieniu do sektora, którego ma on dotyczyć (zob. pkt 4.6.2.2 oraz 5.5).

W poniższych punktach przedstawiono jednak główne rodzaje danych dotyczących efektywności środowiskowej oraz danych operacyjnych, jakie powinien zawierać szablon służący do gromadzenia danych charakterystycznych dla danego obiektu lub instalacji.

5.4.2.   Zużycie

5.4.2.1.   Ogólne informacje dotyczące zużycia

Przekazane informacje powinny zawierać dane dotyczące zużycia surowców i materiałów pomocniczych/materiałów wsadowych, wody oraz energii w ramach odpowiednich procesów.

5.4.2.2.   Zużycie surowców i materiałów pomocniczych/materiałów wsadowych

W zakresie, w jakim dotyczy to omawianych działań, informacje powinny uwzględniać:

1)

ilość zużywanych surowców i materiałów pomocniczych/materiałów wsadowych (uwzględniając materiał wtórny/materiał poddany recyklingowi) oraz ich skład;

2)

wskazanie technik (w tym zarówno stosowanych technologii, jak i sposobu, w jaki dana instalacja jest projektowana, budowana i utrzymywana, eksploatowana i wycofywana z eksploatacji) stosowanych w celu maksymalizacji efektywności wykorzystania zasobów.

5.4.2.3.   Zużycie wody

W przedstawianych informacjach należy dokonać rozróżnienia na wody chłodnicze i wody technologiczne, a także wskazać, czy woda jest odzyskiwana, a jeżeli tak – w jakim stopniu. Dane/informacje powinny obejmować wymienione poniżej pozycje, jeżeli są one istotne dla przedmiotowych działań.

1.

Informacje dotyczące pochodzenia wykorzystywanej wody oraz odbiorników wodnych (np. nazwa, rodzaj – woda deszczowa, woda powierzchniowa, tj. pochodząca z jeziora, rzeki, strumienia, morza lub woda gruntowa; w odpowiednich przypadkach również informacje dotyczące temperatury, przepływu, jakości).

2.

Informacje dotyczące tego, czy proces oczyszczania zapasów wody odbywa się na terenie zakładu, oraz wskazanie metody oczyszczania (np. odsalanie, filtrowanie).

3.

Wskazanie technik (w tym zarówno stosowanych technologii, jak i sposobu, w jaki dana instalacja jest projektowana, budowana i utrzymywana, eksploatowana i wycofywana z eksploatacji) stosowanych w celu zmniejszenia zużycia wody. Jeżeli działania podejmowane w celu zmniejszenia zużycia wody prowadzą do powstania ścieków o większym stężeniu, należy przedstawić odpowiednie informacje na ten temat wraz z opisem środków podejmowanych w celu zminimalizowania wpływu na środowisko wywieranego przez ścieki o większym stężeniu.

5.4.2.4.   Zużycie energii

W zakresie, w jakim dotyczy to omawianych działań, przekazywane informacje powinny uwzględniać:

1)

wkład:

(i)

rodzaj i ilość zużywanego paliwa/energii (np. olej opałowy, skroplony gaz ropopochodny, gaz ziemny, para wodna, energia elektryczna, odpady, biogaz, biopaliwo lub biomasa wykorzystywana w charakterze paliwa), uwzględniając gazy chłodzące oraz gazy techniczne (np. N2, O2). Jeżeli wykorzystywana jest para wodna, należy wskazać jej temperaturę oraz ciśnienie;

(ii)

ilość zużywanego paliwa/energii (według rodzaju), z rozróżnieniem na energię cieplną i elektryczną;

2)

wyniki:

(i)

informacje na temat tego, czy energia jest wytwarzana (np. produkcja energii elektrycznej), a jeśli tak, to w jakich ilościach. Jeżeli wytwarzana jest para wodna, należy podać jej temperaturę oraz ciśnienie;

(ii)

informacje dotyczące tego, czy energia jest sprzedawana lub czy energia cieplna jest wykorzystywana na terenie zakładu lub poza nim (np. w ramach systemu ciepłowniczego);

3)

inne:

(i)

informacje dotyczące tego, czy energia jest odzyskiwana, a jeśli tak, to w której części instalacji, w jakiej postaci i w jakiej ilości;

(ii)

informacje dotyczące występowania reakcji egzotermicznych, części instalacji, w której zachodzą, oraz ich natężenia;

(iii)

informacje dotyczące występowania strat ciepła, części instalacji, w której do nich dochodzi, oraz ich wielkości;

(iv)

informacje dotyczące tego, czy przeprowadzana jest analiza porównawcza w zakresie energii.

Informacje na temat granic systemu (uwzględnionych części obiektu) oraz warunków referencyjnych powinny zostać dostarczone przy przedstawianiu poziomu zużycia energii/efektywności energetycznej.

Dane dotyczące energii powinny być przedstawione w kWh lub MJ na masę produktu (lub na masę surowców), z uwzględnieniem informacji na temat tego, czy do obliczenia tych wartości zastosowano wartość opałową, czy ciepło spalania.

W ramach procesu gromadzenia i przekazywania danych dotyczących energii należy uwzględnić treść dokumentu referencyjnego BAT dotyczącego efektywności energetycznej (ENE).

5.4.3.   Emisje do wód

W przedstawianych informacjach należy wyodrębnić wody chłodnicze i wody technologiczne, a także wskazać, czy woda jest odzyskiwana, a jeżeli tak, to w jakich ilościach. Dane/informacje powinny obejmować wymienione poniżej pozycje, jeżeli są one istotne dla przedmiotowych działań:

1)

ilość i natężenie przepływu zrzutów ścieków technologicznych oraz informację o tym, czy uwzględnione zostały nadzwyczajne zrzuty;

2)

źródła (np. procesy jednostkowe) zrzutów ścieków technologicznych;

3)

ilość, natężenie przepływu i temperatura zrzutów wód chłodniczych;

4)

informacje o tym, czy woda deszczowa jest gromadzona i oczyszczana w instalacji oraz w jakich ilościach;

5)

informacje o tym, czy ścieki pochodzące z innych obiektów (w tym ścieki komunalne) są oczyszczane w instalacji i jakich ilościach;

6)

poziomy emisji (wyrażone jako stężenia lub ładunki (właściwe), jeżeli zostaną uznane za istotne (13), zob. pkt 3.3.1) zrzutów zanieczyszczeń dla każdego uwzględnionego strumienia ścieków oraz wskazanie, czy ścieki są zrzucane bezpośrednio czy pośrednio do odbiornika wodnego. W podanych informacjach określa się również, czy uwzględnione zostały warunki inne niż normalne warunki eksploatacji (takie jak rozruch i wyłączenie, wycieki, niesprawność, chwilowe przestoje i ostateczne zaprzestanie eksploatacji). Informacje te należy przedstawiać łącznie z odpowiednimi informacjami referencyjnymi, określonymi w pkt 5.4.7;

7)

informacje o tym, czy ścieki są oczyszczane w oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie lub poza terenem instalacji (np. w oczyszczalni komunalnej lub centralnej dla całego terenu przemysłowego);

8)

techniki (w tym zarówno stosowane technologie, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, budowana i utrzymywana, eksploatowana i wycofywana z eksploatacji) stosowane w celu zapobiegania powstawaniu, a jeżeli jest to niemożliwe, ograniczenia emisji do wód;

9)

ilość zanieczyszczeń przed zastosowaniem danych technik (redukcji zanieczyszczeń) i po ich zastosowaniu, aby określić efektywność redukcji;

10)

informacje na temat warunków/okoliczności utrudniających stosowanie danej techniki (redukcji emisji) przy pełnej efektywności lub wymagające pełnego lub częściowego obejścia techniki bądź środków zastosowanych w celu przywrócenia pełnej efektywności (redukcji emisji).

5.4.4.   Emisje do powietrza

Przedstawiane dane/informacje powinny obejmować wymienione poniżej pozycje, jeżeli są one istotne dla przedmiotowego sektora:

1)

poziomy emisji zanieczyszczeń (wyrażone jako stężenia lub ładunki (właściwe), jeżeli zostaną uznane za istotne; zob. pkt 3.3.1), z rozróżnieniem między emisjami skanalizowanymi (np. pochodzącymi z kominów) i emisjami nieskanalizowanymi (np. rozproszonymi/ulotnymi), oraz wskazanie, czy uwzględnione zostały emisje w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji (takich jak rozruch i wyłączenie, wycieki, niesprawność, chwilowe przestoje i ostateczne zaprzestanie eksploatacji). W przypadku danych dotyczących ładunków właściwych należy jasno zdefiniować odnośny produkt. Informacje te należy przedstawiać łącznie z odpowiednimi informacjami referencyjnymi, określonymi w pkt 5.4.7;

2)

informacja o tym, czy gazy odlotowe są oczyszczane w centralnej oczyszczalni gazu odlotowego znajdującej się na terenie lub poza terenem obiektu;

3)

źródła (np. procesy jednostkowe) emisji rozproszonych/ulotnych oraz z komina;

4)

natężenie przepływu spalin;

5)

warunki odniesienia (np. dane dotyczące stężeń będą się odnosić do suchych gazów odlotowych – w przeciwnym razie podana zostanie odpowiednia informacja oraz w stosownych przypadkach zawartość tlenu);

6)

techniki (w tym zarówno stosowane technologie, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, budowana i utrzymywana, eksploatowana i wycofywana z eksploatacji) stosowane w celu zapobiegania powstawaniu, a jeżeli jest to niemożliwe, ograniczenia emisji do powietrza;

7)

ilość zanieczyszczeń przed zastosowaniem danych technik (redukcji zanieczyszczeń) i po ich zastosowaniu, aby określić efektywność redukcji;

8)

informacje na temat warunków/okoliczności utrudniających stosowanie danej techniki (redukcji emisji) przy pełnej efektywności lub wymagające pełnego bądź częściowego obejścia techniki lub środków zastosowanych w celu przywrócenia pełnej efektywności (redukcji emisji).

5.4.5.   Pozostałości/odpady

Przedstawiane dane/informacje powinny obejmować wymienione poniżej pozycje, jeżeli są one istotne dla przedmiotowego sektora:

1)

rodzaj lub rodzaje oraz ilość pozostałości/odpadów (np. szlamu) wytworzonych w wyniku działalności;

2)

właściwości (fizyczne/chemiczne) pozostałości/odpadów wytworzonych w wyniku działalności (np. zawartość metali, średnia zawartość substancji stałych);

3)

ciężar właściwy usuwanych pozostałości/odpadów organicznych i nieorganicznych oraz ciężar właściwy tych pozostałości/odpadów poddanych recyklingowi/przeznaczonych do ponownego użycia, wewnętrznie lub zewnętrznie;

4)

techniki (w tym zarówno stosowane technologie, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, budowana i utrzymywana, eksploatowana i wycofywana z eksploatacji) stosowane w celu zapobiegania wytwarzaniu pozostałości/odpadów lub, jeżeli jest to niemożliwe, ograniczenia ich wytwarzania.

5.4.6.   Inne informacje

Przedstawiane dane dotyczące efektywności środowiskowej lub dane operacyjne należy uzupełnić wszelkimi istotnymi informacjami ogólnymi, takimi jak w stosownych przypadkach:

1)

rok budowy i uruchomienia instalacji oraz wskazanie charakteru i dat najważniejszych modernizacji;

2)

rodzaj stosowanych procesów produkcji, katalizatorów, wyposażenia technologicznego (np. walcownia, wymiennik ciepła i piec);

3)

główne warunki eksploatacyjne procesu (np. proces ciągły lub okresowy, powtarzające się zdarzenia, takie jak usuwanie osadu węglowego, regeneracja katalizatora, nakłady produkcyjne, temperatura procesu);

4)

różne rodzaje wytwarzanych produktów oraz sposób, w jaki ich jakość/skład może wpływać na zużycie/emisje;

5)

środki, które zostały przedsięwzięte w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, a jeżeli jest to niemożliwe, w celu ich redukcji w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji (takich jak rozruch i wyłączenie, wycieki, niesprawność, chwilowe przestoje i ostateczne zaprzestanie eksploatacji);

6)

środki przyjęte w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa (częstotliwości) incydentów/wypadków lub ograniczenia ich skutków dla środowiska.

5.4.7.   Informacje referencyjne, które muszą towarzyszyć danym dotyczącym emisji

5.4.7.1.   Informacje ogólne

W przypadku danych dotyczących emisji, oprócz wartości i jednostki monitorowanego parametru, przedstawiane informacje muszą obejmować, w stosownych przypadkach:

1)

źródło emisji (np. reaktor, piec);

2)

typ modelu emisji (np. wartości minimalne/maksymalne, percentyle lub schemat graficzny, zob. pkt 5.4.7.3).

5.4.7.2.   Monitorowanie

W przypadku danych dotyczących monitorowania przedstawiane informacje muszą obejmować w stosownych przypadkach wymienione niżej pozycje:

1)

częstotliwość pomiaru/pobierania próbek/monitorowania;

2)

okres uśrednienia przekazywanych danych (zob. szczegółowe informacje poniżej);

3)

rodzaj stosowanej metody monitorowania (np. pomiar bezpośredni, pomiar pośredni, bilans materiałowy/cieplny, czynniki emisji) oraz stosowane normy EN lub ISO (lub inne) w zakresie monitorowania, w tym metoda pobierania próbek i wstępna obróbka próbek. Jeżeli dane te są dostępne, dla monitorowanego parametru podaje się granicę wykrywalności i granicę oznaczalności. W przypadkach stosowania normy w zakresie monitorowania innej niż EN lub ISO, przedstawia się opis normy;

4)

niepewności związane z pomiarami/pobieraniem próbek/monitorowaniem;

5)

szczegółowe informacje na temat źródła danych, np. podmiotu, który zgromadził, przeanalizował i przedstawił dane;

6)

wskazanie, czy dane zostały uzyskane w trakcie normalnej eksploatacji czy w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji (rozruch i wyłączenie, regularna konserwacja, wyjątkowe warunki).

Należy uwzględnić dokument referencyjny dotyczący ogólnych zasad monitorowania w odniesieniu do sposobu przedstawiania wyników monitorowania oraz sposobu postępowania w przypadku niepewności, przeprowadzania pomiarów bezpośrednich i spełniania wymogów w zakresie monitorowania.

5.4.7.3.   Średnie wielkości emisji, ich zakresy i rozkłady

Przy podawaniu informacji na temat monitorowania emisji należy wyraźnie wskazać okres, w którym gromadzono dane dotyczące wartości i dla którego zostały one uśrednione. Informacje zgromadzone w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji należy przedstawiać osobno.

Wymiana informacji powinna dotyczyć wyników funkcjonowania obiektów/instalacji i technik w odniesieniu do emisji wyrażanych – w stosownych przypadkach – jako średnie krótko- i długoterminowe (zob. pkt 1.1.1). Kwestie związane z dostępnością obu rodzajów informacji, istotnością tych informacji oraz możliwością ich gromadzenia, a następnie analizowania należy omówić na posiedzeniu inauguracyjnym (zob. pkt 4.6.2.2).

Zbiór danych zawierający średnie krótkoterminowe (np. średnie półgodzinne, godzinne i dzienne) obejmujące dłuższy okres (np. jeden rok lub kilka lat) umożliwia następnie obliczenie średnich i percentyli krótko- i długoterminowych. W szczególności konieczne jest ustalenie funkcji zakresu zmienności i rozkładu (np. maksymalnego, średniego, standardowego odchylenia od wyników pomiarów wyrywkowych) dla dziennych lub godzinnych wartości średnich zgromadzonych w długim okresie czasu, aby można było określić model emisji oraz ewentualne szczytowe emisje, jakie mogą wystąpić.

Na podstawie średnich rocznych zasadniczo otrzymuje się dobry obraz efektywności środowiskowej w odniesieniu do procesu/techniki, niezależnie od miejscowych zakłóceń lub wahań krótkoterminowych, ponieważ obejmują one emisje na poziomie instalacji ze wszystkich źródeł i we wszystkich warunkach w ciągu roku, tj. w stosunkowo niezmiennej sytuacji. Średnie roczne uwzględnia się również przy porównywaniu potencjalnych technik. W przypadku rocznych wartości średnich ważne jest, aby wskazać sposób ich uzyskania lub obliczenia (np. na podstawie pomiarów ciągłych lub wyrywkowych, a jeżeli na podstawie pomiarów wyrywkowych – należy podać ich liczbę) oraz czy uwzględnione zostały emisje w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji.

5.5.   Kwestie szczegółowe wchodzące w zakres kompetencji poszczególnych technicznych grup roboczych

Techniczne grupy robocze, których zadaniem jest opracowanie lub dokonanie przeglądu dokumentu BREF, powinny spełniać ogólne zasady określone w pkt 5.4. Do celów wymiany informacji, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 dyrektywy 2010/75/UE, członkowie technicznej grupy roboczej przedstawiają informacje (w szczególności dane dotyczące zużycia lub emisji) odnoszące się co najmniej do działalności/obiektu/instalacji. Techniczna grupa robocza ustala, czy poziom dezagregacji ma być wyższy (np. czy ma obejmować informacje dotyczące reaktora, pieca, operacji jednostkowej, procesu). Zagregowane dane pochodzące z kilku obiektów można jednak wykorzystać do opracowania rozdziału 3 dokumentu BREF zatytułowanego „Aktualne poziomy emisji i zużycia”.

W przypadku przeglądu dokumentu BREF członkowie technicznej grupy roboczej powinni wskazać w sporządzonej liście postulatów rodzaj i format danych dla poszczególnych sektorów, które należy zgromadzić w celu przeprowadzenia przedmiotowego przeglądu. Dokument referencyjny przygotowany przez EIPPCB do celów posiedzenia inauguracyjnego powinien zawierać zalecenia technicznej grupy roboczej i konkretne propozycje dotyczące układu standardowego szablonu do gromadzenia danych sektorowych oraz dotyczące rozmów na temat rodzaju i formatu danych, które należy zgromadzić i przedstawić.

Podczas posiedzenia inauguracyjnego techniczna grupa robocza powinna zdecydować, czy ogólne zasady przedstawione w niniejszych wytycznych dotyczących gromadzenia danych należy uzupełnić kwestiami sektorowymi w odniesieniu do przedmiotowego dokumentu BREF.

Członkowie technicznej grupy roboczej powinni omówić i opracować szablony charakterystyczne dla danego sektora do gromadzenia i przedstawiania informacji w EIPPCB według ogólnych zasad określonych w pkt 5.2. Techniczna grupa robocza powinna w szczególności określić rodzaj danych, wartości średnie, zakresy, rozkłady, jednostki i warunki referencyjne, które należy zastosować/przedstawić, uwzględniając dostępne dane oraz jednostki i warunki referencyjne przyjęte przez producentów. Uzgodnienie powyższych kwestii stanowi zatem jeden z celów posiedzenia inauguracyjnego, przy czym należy zapewnić wystarczającą ilość czasu na dokonanie odpowiednich ustaleń.

Ważne: szablony należy sporządzać w formacie umożliwiającym łatwe zestawianie i analizowanie danych, jak np. Excel, XML lub inne narzędzia statystyczne. Należy stosować przede wszystkim pytania wielokrotnego wyboru. Stosowanie pytań otwartych powinno być ograniczone w możliwie największym stopniu, ponieważ w nieunikniony sposób powoduje konieczność wprowadzania uściśleń z powodu użycia niespójnej terminologii. Jedną z możliwości ułatwienia sprawdzania poprawności danych jest zawarcie takiej funkcji w szablonach. Szablon można by testować w trakcie wizyt w terenie w celu wprowadzenia dalszych ulepszeń.

Podczas posiedzenia inauguracyjnego techniczna grupa robocza powinna określić harmonogram gromadzenia i przekazywania danych EIPPCB (zgodnie z typowym procesem działań, którego celem jest opracowanie i przegląd dokumentów BREF przedstawionym w pkt 1.2.4). Należy unikać uwzględniania danych uzyskanych w ostatniej chwili, ponieważ trudne byłoby przeprowadzenie ich wzajemnej oceny przez całą techniczną grupę roboczą. Informacje przekazane po ustalonym terminie mogą nie zostać uwzględnione (zob. również pkt 1.2.4).

W odniesieniu do danych dotyczących emisji członkowie technicznej grupy roboczej powinni zdecydować – na podstawie zgromadzonych danych dotyczących stężeń i (właściwych) ładunków (należy przedstawić oba rodzaje danych, jeżeli są dostępne) – czy jeden czy też oba rodzaje danych przyczynią się do sformułowania użytecznych konkluzji dotyczących BAT.

Zarówno dane dotyczące stężeń, jak i dane dotyczące ładunków mogą być użyteczne w przypadku dokumentów BREF.

Dane dotyczące ładunków właściwych (np. stosunek masy wyemitowanych zanieczyszczeń do masy otrzymanego produktu) umożliwiają porównanie efektywności środowiskowej instalacji, niezależnie od właściwych im różnych wielkości produkcji, a mieszanie lub rozcieńczanie nie ma wpływu na wartości tych ładunków.

Na podstawie danych dotyczących stężeń (uzupełnionych danymi na temat warunków referencyjnych i okresów uśrednienia) zasadniczo można uzyskać więcej informacji na temat krótkoterminowych wyników poszczególnych procesów lub operacji jednostkowych, a tym samym otrzymać dane dotyczące wahań i emisji szczytowych. Dane te umożliwiają również określenie efektywności środowiskowej w dowolnym momencie. Łącząc dane dotyczące stężeń z danymi dotyczącymi przepływu, można określić ładunek zanieczyszczeń w dowolnym momencie. W przypadku stosowania pomiarów ciągłych, na podstawie wartości stężeń można dostarczyć informacje dotyczące wyników długookresowych (np. rocznych).

ROZDZIAŁ 6

Zapewnienie jakości procesu opracowania i przeglądu dokumentów BREF

Zapewnienie jakości procesu opracowania i przeglądu dokumentów BREF zależy w dużej mierze od zapewnienia zgodności z wytycznymi zawartymi w niniejszym dokumencie, w szczególności w odniesieniu do zawartości i zakresu dokumentów BREF oraz gromadzenia danych do celów tworzenia BAT.

Jakość dokumentu BREF zależy zarówno od jakości zapewnianej przez uczestników procesu (wysokiego poziomu wiedzy technicznej i zaangażowania), jak i od jakości samego „procesu sewilskiego”. Aby zapewnić taki poziom jakości, każdy z podmiotów – tj. państwa członkowskie, zainteresowane sektory, organizacje pozarządowe zajmujące się promowaniem ochrony środowiska i Komisja – powinien dysponować systemem zapewnienia jakości obejmującym:

1)

jasne definicje obowiązków oraz jasno określony przydział zadań;

2)

metody i procedury;

3)

przydział wystarczających zasobów (w szczególności pracowników);

4)

system kontroli wewnętrznej przyczyniający się do ciągłego wprowadzania ulepszeń.

Jakość dokumentu BREF zapewnia się poprzez codzienne działania oparte na osobistym zaangażowaniu wszystkich podmiotów biorących udział w wymianie informacji. Zasadniczo na wstępnym etapie gromadzenia informacji każdy członek technicznej grupy roboczej, jako administrator danych pierwszego stopnia, ma szczególną rolę do odegrania, aby zapewnić jakość swojego wkładu.

Pracownicy EIPPCB, którzy sporządzają dokumenty BREF na podstawie wkładów otrzymanych od technicznej grupy roboczej, pełnią funkcję administratorów danych drugiego stopnia, weryfikując jakość przedstawionych informacji. EIPPCB działa w ramach Instytutu Perspektywicznych Studiów Technologicznych (IPTS) przy Wspólnym Centrum Badawczym (JRC) Komisji. IPTS posiada certyfikat ISO 9001, natomiast JRC działa, stosując określone przez Komisję standardy kontroli wewnętrznej i ramy stanowiące ich podstawę, które są oparte na międzynarodowych dobrych praktykach. Stanowi to dodatkowe zapewnienie zdolności EIPPCB do wykonywania swoich zadań.

Proces zapewniania jakości będzie podlegał ciągłemu przeglądowi, a forum zostanie poproszone o współpracę w tym zakresie.


(1)  Jeżeli nie wskazano inaczej, termin „rozdział” odnosi się do rozdziałów niniejszego załącznika.

(2)  Jeżeli nie wskazano inaczej, termin „punkt” odnosi się do punktów niniejszego załącznika.

(3)  Ponadto Komisja może podjąć decyzję o opracowaniu kilku wytycznych, które mogą ewentualnie zastąpić niektóre horyzontalne dokumenty BREF.

(4)  Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.

(5)  Z zastrzeżeniem warunków wynikających z prawa konkurencji i ochrony poufnych informacji handlowych, zob. pkt 5.3.

(6)  Stężenie i obciążenie właściwe zanieczyszczeniem (jeśli takie dane są dostępne) lub dane niezbędne do uzyskania tych informacji, w tym metody monitoringu i warunki referencyjne. W odniesieniu do obciążenia właściwego produkt z nim powiązany powinien być jasno zdefiniowany.

(7)  Termin „istotny” odnosi się do podejścia określonego w pkt 4.6.2.3.2.

(8)  W tym zarówno wykorzystanej technologii, jak i sposobu, w jaki obiekt został zaprojektowany i zbudowany, w jaki jest poddawany konserwacji, eksploatowany i wycofywany z eksploatacji.

(9)  Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

(10)  Dz.U. C 146 z 17.5.2011, s. 3.

(11)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(12)  Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26.

(13)  Informacje na temat ładunków (np. masy zanieczyszczeń emitowanych w ciągu roku) mogą być użyteczne przy określaniu priorytetów dotyczących redukcji emisji.

Dodatek 1

SYSTEM OCENY JAKOŚCI DANYCH

Poniższe informacje pochodzą z dokumentu referencyjnego dotyczącego ekonomiki i wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi komponentami środowiska (Reference Document on Economics and Cross-Media Effects (ECM), pkt 2.4.1 dokumentu referencyjnego ECM przyjętego w lipcu 2006 r.).

Systemy oceny jakości danych były stosowane do sporządzania szacunków emisji, aby podać jakościowy wskaźnik wiarygodności danych szacunkowych. Powyższe podejście zaczęto stosować również do systemu oceny jakości danych ogólnych. Zaleca się objęcie wszystkich gromadzonych informacji poniższym systemem oceny jakości danych:

A.

prognoza oparta na dużej ilości informacji, które są w pełni reprezentatywne dla sytuacji i w odniesieniu do których znane są wszystkie podstawowe założenia;

B.

prognoza oparta na znacznej ilości informacji, które są reprezentatywne dla większości sytuacji i w odniesieniu do których znane są prawie wszystkie podstawowe założenia;

C.

prognoza oparta na niewielkiej ilości informacji, które są reprezentatywne dla niektórych sytuacji i w odniesieniu do których podstawowe założenia są ograniczone;

D.

prognoza oparta na obliczeniach inżynieryjnych przeprowadzonych na podstawie bardzo ograniczonej ilości informacji, które są reprezentatywne tylko dla jednej lub dwóch sytuacji i w przypadku których znanych jest tylko kilka założeń podstawowych;

E.

prognoza oparta na ocenie inżynieryjnej, której podstawą są tylko założenia.

Dane o jakości A lub B są najbardziej odpowiednie do opracowywania BAT.

Dodatek 2

TYPOWY PROCES DZIAŁAŃ, KTÓREGO CELEM JEST OPRACOWANIE I PRZEGLĄD DOKUMENTÓW BREF

Image


Top