EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1387

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1387/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie sprostowania fińskiej, francuskiej, hiszpańskiej, polskiej, portugalskiej, słowackiej, węgierskiej i włoskiej wersji językowej rozporządzenia (WE) nr 951/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru

OJ L 345, 29.12.2011, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1387/oj

29.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/20


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1387/2011

z dnia 14 grudnia 2011 r.

w sprawie sprostowania fińskiej, francuskiej, hiszpańskiej, polskiej, portugalskiej, słowackiej, węgierskiej i włoskiej wersji językowej rozporządzenia (WE) nr 951/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 85 i art. 161 ust. 3, w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W następstwie zmiany rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2006 (2) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1055/2009 (3) stwierdzono, że w fińskiej, francuskiej, hiszpańskiej, polskiej, portugalskiej, słowackiej, węgierskiej i włoskiej wersji językowej rozporządzenia (WE) nr 951/2006 w art. 7b ust. 3 znajduje się błędna data rozpoczęcia składania wniosków o pozwolenia na wywóz.

(2)

Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie (WE) nr 951/2006.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Art. 7b ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 951/2006 otrzymuje brzmienie:

„3.   Wnioski o pozwolenia na wywóz składa się od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, począwszy od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia ustalającego limit ilościowy na podstawie art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, aż do czasu zawieszenia wydawania pozwoleń zgodnie z art. 7e niniejszego rozporządzenia.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 290 z 6.11.2009, s. 64.


Top