Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1371

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1371/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 961/2011 wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 341, 22.12.2011, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2012; Uchylony przez 32012R0284

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1371/oj

22.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/41


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1371/2011

z dnia 21 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 961/2011 wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (ii),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewidziano możliwość przyjęcia odpowiednich unijnych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do żywności i paszy przywożonych z państwa trzeciego w celu ochrony zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub środowiska, w przypadku gdy istniejącemu ryzyku nie można wystarczająco zapobiec za pomocą środków wprowadzonych indywidualnie przez państwa członkowskie.

(2)

W następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima, który miał miejsce w dniu 11 marca 2011 r., Komisja została poinformowana, że poziomy radionuklidów w niektórych produktach żywnościowych pochodzących z Japonii, takich jak mleko i szpinak, przekroczyły stosowane w Japonii poziomy podejmowania działań w odniesieniu do żywności. Takie skażenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w Unii, dlatego przyjęto rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 961/2011 (2).

(3)

Radioaktywność w paszy i żywności jest monitorowana przez władze japońskie, a z przedstawionych wyników badań analitycznych można wyciągnąć wniosek, że radioaktywność w niektórych rodzajach paszy i żywności w prefekturach w pobliżu elektrowni jądrowej Fukushima w dalszym ciągu przekracza maksymalne poziomy. Należy zatem przedłużyć datę stosowania środków o kolejne trzy miesiące.

(4)

Na podstawie znacznej liczby pobranych przez władze japońskie próbek paszy i żywności wyprodukowanych w prefekturze Nagano można wykazać, że produkcja paszy i żywności w tej prefekturze jest tylko w bardzo ograniczonym stopniu dotknięta skutkami wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima - poziom radioaktywności tylko jednej próbki grzybów z ponad 1 800 próbek paszy i żywności z Nagano nie był zgodny z wymogami. W szczególności poziom radioaktywności był niewykrywalny w niemal wszystkich próbkach, a znacząco podwyższony jedynie w kilku z nich. W związku z tym należy wyłączyć tę prefekturę ze strefy, w odniesieniu do której wymagane jest badanie całości paszy i żywności pochodzących z objętych nią prefektur przed wywozem do Unii.

(5)

Wyniki analityczne kontroli przywozu przeprowadzanych przez właściwe organy państw członkowskich są jak dotychczas bardzo pozytywne i wskazują, że środki kontroli nałożone na paszę i żywność przeznaczone do wywozu do UE są prawidłowo i skutecznie stosowane przez władze japońskie. W związku z tym w ramach następnego przeglądu środków należy rozważyć zmniejszenie częstotliwości kontroli przywozu.

(6)

Biorąc pod uwagę fakt, że czas połowicznego rozpadu jodu-131 jest krótki (około 8 dni) oraz że w ostatnim czasie nie nastąpiły żadne nowe przypadki uwolnienia jodu-131 do środowiska, obecność jodu-131 w paszy, żywności i w środowisku nie jest już obserwowana. Ponieważ możliwość nowych przypadków uwolnienia jodu-131 jest bardzo znikoma, nie należy już wymagać przeprowadzania analiz na obecność jodu-131.

(7)

W celu ułatwienia wydawania deklaracji należy zezwolić właściwemu organowi na wyznaczenie instancji, która jest upoważniona do podpisywania, w niektórych przypadkach, deklaracji z upoważnienia i pod nadzorem właściwego organu Japonii.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 961/2011.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przepisy zmieniające

W rozporządzeniu (UE) nr 961/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Do każdej przesyłki produktów, o których mowa w art. 1, dołączana jest deklaracja poświadczająca, że:

a)

produkt został zebrany lub przetworzony przed dniem 11 marca 2011 r.; lub

b)

produkt pochodzi i jest wysyłany z prefektury innej niż Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokio, Chiba, Kanagawa i Shizuoka; lub

c)

produkt jest wysyłany z prefektur Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokio, Chiba, Kanagawa i Shizuoka, ale nie pochodzi z żadnej z tych prefektur i nie był narażony na promieniowanie w czasie tranzytu; lub

d)

w przypadku gdy produkt pochodzi z prefektur Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokio, Chiba, Kanagawa i Shizuoka, nie zawiera on radionuklidów: cezu-134 i cezu-137 na poziomach przekraczających maksymalne poziomy określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.”;

2)

art. 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Deklarację, o której mowa w ust. 3, należy sporządzić zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku I. W przypadku produktów, o których mowa w ust. 3 lit. a), b) lub c), deklaracja jest podpisywana przez upoważnionego przedstawiciela właściwego organu Japonii lub przez upoważnionego przedstawiciela instancji upoważnionej przez właściwy organ Japonii z upoważnienia i pod nadzorem tego właściwego organu. W przypadku produktów, o których mowa w ust. 3 lit. d), deklaracja jest podpisywana przez upoważnionego przedstawiciela właściwego organu Japonii i towarzyszy jej sprawozdanie analityczne zawierające wyniki pobrania próbek i analizy.”;

3)

art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej lub w wyznaczonym miejscu wprowadzenia przeprowadzają:

a)

kontrole dokumentów w odniesieniu do wszystkich przesyłek produktów, o których mowa w art. 1; oraz

b)

kontrole tożsamości i kontrole fizyczne, w tym analizy laboratoryjne, na obecność cezu-134 i cezu-137 w odniesieniu do co najmniej:

10 % przesyłek produktów, o których mowa w art. 2 ust. 3 lit. d), oraz

20 % przesyłek produktów, o których mowa w art. 2 ust. 3 lit. b) i c).”;

4)

w art. 10 akapit drugi datę 31 grudnia 2011 r. zastępuje się datą 31 marca 2012 r.;

5)

załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 252 z 28.9.2011, s. 10.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Image

Image


Top