Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1351

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1351/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do zawieszenia unijnych kontyngentów taryfowych oraz ilości referencyjnych dla niektórych produktów rolnych pochodzących z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

OJ L 338, 21.12.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 223 - 224

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1351/oj

21.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/29


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1351/2011

z dnia 20 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do zawieszenia unijnych kontyngentów taryfowych oraz ilości referencyjnych dla niektórych produktów rolnych pochodzących z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 z dnia 9 kwietnia 2001 r. ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi oraz ilościami referencyjnymi w odniesieniu do produktów kwalifikujących się do preferencji na podstawie umów z niektórymi krajami śródziemnomorskimi oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1981/94 i (WE) nr 934/95 (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zostało zawarte Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Unią Europejską, z jednej strony, a Autonomią Palestyńską na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, z drugiej strony, w celu dalszej liberalizacji handlu produktami rolnymi, przetworzonymi produktami rolnymi oraz rybami i produktami rybołówstwa, zmieniające Eurośródziemnomorski przejściowy układ stowarzyszeniowy w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, z drugiej strony („Porozumienie”) (2). Porozumienie to zostało zatwierdzone w imieniu Unii decyzją Rady 2011/824//UE (3).

(2)

Porozumienie przewiduje dziesięcioletni okres zwiększonych ulg celnych na przywóz do Unii Europejskiej nieograniczonych ilości produktów pochodzących z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, liczony od daty wejścia w życie Porozumienia. Ponadto Porozumienie przewiduje także ewentualne dalsze przedłużenie okresu zwiększonych ulg celnych, w zależności od przyszłego rozwoju gospodarczego Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy.

(3)

Z uwagi na fakt, że Porozumienie zakłada dalszą liberalizację handlu produktami rolnymi, przetworzonymi produktami rolnymi oraz rybami i produktami rybołówstwa, należy zawiesić stosowanie kontyngentów taryfowych i ilości referencyjnych określonych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 747/2001 dla produktów pochodzących z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy na czas obowiązywania Porozumienia.

(4)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4088/87 z dnia 21 grudnia 1987 r. ustalające warunki stosowania preferencyjnych stawek celnych w przywozie niektórych kwiatów pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii, Maroka oraz Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy (4) zostało uchylone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 (5).

(5)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 700/88 z dnia 17 marca 1988 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych produktów upraw kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii, Maroka i Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy (6) zostało uchylone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1227/2006 (7).

(6)

W wyniku uchylenia powyższych rozporządzeń art. 2 rozporządzenia (WE) nr 747/2001 określający niekwalifikowalność ulg celnych na świeże kwiaty cięte i pąki kwiatowe, w przypadku gdy nie są przestrzegane warunki cenowe przewidziane w rozporządzeniu (EWG) nr 4088/87, jest zbędny i w związku z tym należy go skreślić.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 747/2001.

(8)

Ponieważ Porozumienie wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2012 r., niniejsze rozporządzenie należy stosować od tego dnia.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 747/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się art. 1a w brzmieniu:

„Artykuł 1a

Zawieszenie stosowania kontyngentów taryfowych i ilości referencyjnych w odniesieniu do produktów pochodzących z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

Stosowanie kontyngentów taryfowych i ilości referencyjnych określonych w załączniku VIII w odniesieniu do produktów pochodzących z Zachodniego Brzegi i Strefy Gazy ulega tymczasowemu zawieszeniu na okres dziesięciu lat, liczony od dnia 1 stycznia 2012 r.

W zależności jednak od przyszłego rozwoju gospodarczego Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy można rozważyć ewentualne przedłużenie tego okresu, najpóźniej na jeden rok przed upływem dziesięcioletniego okresu przewidzianego w porozumieniu w formie wymiany listów, zatwierdzonym w imieniu Unii decyzją Rady 2011/824/UE (8).

2)

skreśla się art. 2.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 109 z 19.4.2001, s. 2.

(2)  Dz.U. L 328 z 10.12.2011, s. 5.

(3)  Dz.U. L 328 z 10.12.2011, s. 2.

(4)  Dz.U. L 382 z 31.12.1987, s. 22.

(5)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(6)  Dz.U. L 72 z 18.3.1988, s. 16.

(7)  Dz.U. L 222 z 15.8.2006, s. 4.

(8)  Dz.U. L 328 z 10.12.2011, s. 2.”;


Top