Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0436

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 436/2011 z dnia 5 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

OJ L 118, 6.5.2011, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 242 - 243

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/436/oj

6.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/2


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 436/2011

z dnia 5 maja 2011 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. h),

uwzględniając wnioski przedłożone przez Republikę Czeską, Grecję, Francję i Włochy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 690/2008 (2) niektóre państwa członkowskie lub niektóre obszary w państwach członkowskich uznano za strefy chronione w odniesieniu do niektórych organizmów szkodliwych. W niektórych przypadkach status strefy chronionej przyznano na czas określony, aby dane państwo członkowskie mogło dostarczyć wszystkich informacji niezbędnych do wykazania, że w danym państwie członkowskim lub na danym obszarze nie występuje organizm szkodliwy, lub zakończyć działania zmierzające do zwalczenia tego organizmu.

(2)

Całe terytorium Grecji uznano za strefę chronioną do dnia 31 marca 2011 r. w odniesieniu do następujących organizmów: Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer oraz Ips duplicatus Sahlberg.

(3)

W 2010 r. Grecja przeprowadziła badania i powiadomiła Komisję o ich wynikach zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. h) akapity trzeci i piąty dyrektywy 2000/29/WE. W następstwie wizyty ekspertów Komisji w Grecji w dniach od 24 do 31 stycznia 2011 r. potwierdzono, że to państwo członkowskie nadal czyni znaczące postępy pod względem organizowania i przeprowadzania wspomnianych badań oraz powiadamiania o ich wynikach. Grecja musi jednak udowodnić, że poczynione postępy są trwałe.

(4)

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w Grecji w 2010 r. stwierdzono tylko jeden przypadek wystąpienia Ips cembrae Heer i nie stwierdzono wystąpienia pozostałych pięciu organizmów szkodliwych. Biorąc pod uwagę te wyniki oraz rezultat wizyty ekspertów Komisji w Grecji, stosowne jest dalsze uznawanie Grecji za strefę chronioną w odniesieniu do danych organizmów przez kolejne trzy lata, tak aby dać jej czas na zgromadzenie i przedłożenie informacji potwierdzających, że organizmy te, z wyjątkiem Ips cembrae Heer, nie występują na jej terytorium, a w odniesieniu do Ips cembrae Heer – na zakończenie działań zmierzających do zwalczenia tego organizmu oraz na zgromadzenie i przedłożenie informacji potwierdzających, że nie występuje on już na jej terytorium.

(5)

Całe terytorium Grecji zostało uznane za chronioną strefę w odniesieniu do wirusa Citrus tristeza (szczepy europejskie). W swoim sprawozdaniu rocznym za 2010 r. dotyczącym badania urzędowego na obecność tego szkodliwego organizmu Grecja poinformowała, że jego obecność wykryto w 104 drzewach w prefekturze Argolida. Obserwacje poczynione przez ekspertów Komisji podczas ich wizyty w Grecji w dniach od 24 do 31 stycznia 2011 r. potwierdziły, że wirus Citrus tristeza (szczepy europejskie) występuje w tej prefekturze co najmniej od trzech lat, mimo podjętych przez władze Grecji środków zwalczania, które okazały się nieskuteczne. W związku z tym wirus Citrus tristeza (szczepy europejskie) należy uznać za występujący w prefekturze Argolida. Nie należy zatem dłużej uznawać tej prefektury za strefę chronioną w odniesieniu do tego organizmu szkodliwego.

(6)

Całe terytorium Hiszpanii zostało uznane za chronioną strefę w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Hiszpania przedstawiła informacje świadczące o tym, że Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. występuje obecnie we Wspólnocie Autonomicznej Kastylii-Leon. Środki podjęte na okres dwóch kolejnych lat, 2009 i 2010 r., z zamiarem zwalczenia tego szkodliwego organizmu okazały się nieskuteczne. Nie należy zatem dłużej uznawać Wspólnoty Autonomicznej Kastylii-Leon za strefę chronioną w odniesieniu do tego szkodliwego organizmu.

(7)

Całe terytorium Republiki Czeskiej, niektóre regiony Francji (Alzacja, Szampania-Ardeny i Lotaryngia) oraz jeden region Włoch (Basilicata) uznawano za strefy chronione w odniesieniu do mikoplazmy żółknięcia dorée winorośli do dnia 31 marca 2011 r. Informacje przekazane przez Republikę Czeską, Francję i Włochy od momentu przyznania im statusu strefy chronionej zawierają dowody na to, że ten szkodliwy organizm nie występuje na obszarach wymienionych stref chronionych. Dlatego też całe terytorium Republiki Czeskiej, regiony Alzacja, Szampania-Ardeny i Lotaryngia we Francji oraz region Basilicata we Włoszech należy w dalszym ciągu uznawać za strefy chronione w odniesieniu do tego organizmu.

(8)

Włochy wystąpiły z wnioskiem o uznanie regionu Sardynii za strefę chronioną w odniesieniu do szkodliwego organizmu mikoplazmy żółknięcia dorée winorośli. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w latach 2004–2010 Włochy przedstawiły dowody na to, że ten organizm szkodliwy nie występuje w regionie Sardynii pomimo istnienia tam korzystnych warunków do jego występowania. Należy jednak przeprowadzić dalsze badania. Powinny one być monitorowane przez ekspertów z upoważnienia Komisji. Sardynię należy zatem uznać za strefę chronioną w odniesieniu do mikoplazmy żółknięcia dorée winorośli wyłącznie na okres trzech lat.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 690/2008.

(10)

Obecny status stref chronionych wygasa w odniesieniu do niektórych z nich w dniu 31 marca 2011 r. Niniejsze rozporządzenie powinno się zatem stosować od dnia 1 kwietnia 2011 r., by umożliwić nieprzerwane uznanie statusu wszystkich stref chronionych.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) 690/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w drugiej kolumnie w pkt 4 i 5 oraz 7 do 10 nagłówka a) po słowie „Grecja” słowa „(do dnia 31 marca 2011 r.)” zastępuje się słowami „(do dnia 31 marca 2014 r.)”;

2)

w drugiej kolumnie w pkt 2 nagłówka b) po słowie „Hiszpania” dodaje się słowa „(z wyjątkiem Wspólnoty Autonomicznej Kastylii-Leon)”;

3)

w nagłówku d) wprowadza się następujące zmiany:

a)

w drugiej kolumnie w pkt 3 po słowie „Grecja” dodaje się słowa „(z wyjątkiem prefektury Argolida)”;

b)

punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Mikoplazma żółknięcia dorée winorośli

Republika Czeska, Francja (Alzacja, Szampania-Ardeny i Lotaryngia), Włochy ((Basilicata) i (Sardynia do dnia 31 marca 2014 r.))”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.

(2)  Dz.U. L 193 z 22.7.2008, s. 1.


Top