Help Print this page 

Document 32011R0201

Title and reference
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2011 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu szynowego Tekst mający znaczenie dla EOG
  • In force
OJ L 57, 2.3.2011, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 30 - 31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/201/oj
Multilingual display
Text

2.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 201/2011

z dnia 1 marca 2011 r.

w sprawie wzoru deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu szynowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 26 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą Komisja powinna przyjąć wzór deklaracji zgodności z dopuszczonym typem.

(2)

W dniu 30 czerwca 2010 r. Europejska Agencja Kolejowa wydała zalecenie w sprawie wzoru deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu.

(3)

Załączniki do deklaracji zgodności z typem powinny zawierać dokumenty potwierdzające przeprowadzenie odpowiednich procedur weryfikacyjnych zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi i notyfikowanymi przepisami krajowymi oraz podawać odniesienia do dyrektyw, technicznych specyfikacji interoperacyjności, przepisów krajowych i innych przepisów. Dopuszczenie typu do eksploatacji, określane za pomocą europejskiego numeru identyfikacyjnego, powinno zawierać informacje w zakresie wszystkich wymogów prawnych, na podstawie których dany typ został dopuszczony do eksploatacji w danym państwie członkowskim.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu powołanego zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wzór deklaracji zgodności typu, o którym mowa w art. 26 ust. 4 dyrektywy 2008/57/WE, określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 2 czerwca 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Cypru i Malty, dopóki na ich terytorium nie istnieje system kolei.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

WZÓR DEKLARACJI ZGODNOŚCI Z DOPUSZCZONYM TYPEM POJAZDU

Wnioskodawca (1)

[firma]

[dokładny adres]

Upoważniony przedstawiciel:

[firma]

[dokładny adres]

składającego wniosek:

[firma]

[dokładny adres]

deklarują na własną odpowiedzialność, że pojazd [europejski numer pojazdu]  (2), którego dotyczy niniejsza deklaracja:

jest zgodny z typem pojazdu [oznaczenie typu pojazdu zgodnie z europejskim rejestrem typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji] dopuszczonym do eksploatacji w następujących państwach członkowskich:

[państwo członkowskie 1] na mocy dopuszczenia do eksploatacji nr [europejski numer identyfikacyjny dopuszczenia typu do eksploatacji w państwie członkowskim 1]

[państwo członkowskie 2] na mocy dopuszczenia do eksploatacji nr [europejski numer identyfikacyjny dopuszczenia typu do eksploatacji w państwie członkowskim 2]

… (podać wszystkie państwa członkowskie, w których dopuszczono typ pojazdu do eksploatacji)

jest zgodny z odpowiednimi przepisami unijnymi, odpowiednimi technicznymi specyfikacjami interoperacyjności oraz z odpowiednim przepisami krajowymi zgodnie z załącznikami do niniejszej deklaracji,

został poddany wszystkim procedurom weryfikacji niezbędnym do sporządzenia niniejszej deklaracji.

Wykaz załączników (3)

[tytuły załączników]

Podpisano w imieniu [nazwa wnioskodawcy]

Miejsce i data [miejscowość], [data dd/mm/rrrr]

[nazwisko, stanowisko] [podpis]

Pole przeznaczone dla krajowego organu ds. bezpieczeństwa:

Europejski numer pojazdu przydzielony pojazdowi: [europejski numer pojazdu]


(1)  Wnioskodawcą może być podmiot zamawiający lub producent, lub ich upoważniony przedstawiciel w Unii.

(2)  Jeśli w czasie sporządzania niniejszej deklaracji pojazd nie posiada jeszcze przydzielonego europejskiego numeru pojazdu, pojazd taki należy identyfikować za pomocą innego systemu identyfikacji uzgodnionego przez wnioskodawcę i właściwy krajowy organ ds. bezpieczeństwa. W takim przypadku krajowy organ ds. bezpieczeństwa wypełni odpowiednie pole, gdy pojazd otrzyma europejski numer identyfikacyjny.

(3)  Załączniki muszą zawierać kopie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie odpowiednich procedur weryfikacji zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi (deklaracje weryfikacji WE) oraz przepisami krajowymi.


Top