Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0035

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/35/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. dotycząca łączenia się spółek akcyjnych Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 110, 29.4.2011, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 292 - 302

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2017; Uchylony przez 32017L1132

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/35/oj

29.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/1


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/35/UE

z dnia 5 kwietnia 2011 r.

dotycząca łączenia się spółek akcyjnych

(tekst jednolity)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 50 ust. 2 lit. g),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Trzecia dyrektywa Rady 78/855/EWG z dnia 9 października 1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, dotycząca łączenia się spółek akcyjnych (3), była kilkakrotnie znacząco zmieniana (4). Dla zachowania przejrzystości i zrozumiałości należy ją ujednolicić.

(2)

Koordynacja przewidziana w art. 50 ust. 2 lit. g) Traktatu oraz w programie ogólnym na rzecz zniesienia ograniczeń w swobodzie przedsiębiorczości (5) została zapoczątkowana pierwszą dyrektywą Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników jak i osób trzecich (6).

(3)

Koordynacja ta była kontynuowana – w odniesieniu do tworzenia spółek akcyjnych oraz utrzymania i zmian w ich kapitale – na podstawie drugiej dyrektywy Rady 77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (7) oraz – w odniesieniu do rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek – na podstawie czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (8).

(4)

Ochrona interesów wspólników oraz osób trzecich wymaga, aby ustawodawstwa państw członkowskich dotyczące łączenia się spółek akcyjnych podlegały koordynacji oraz aby przepisy regulujące łączenie zostały zawarte w ustawodawstwach wszystkich państw członkowskich.

(5)

W kontekście takiej koordynacji szczególnie ważne jest, aby akcjonariusze spółek podlegających łączeniu byli odpowiednio i tak obiektywnie, jak to możliwe, informowani oraz aby ich prawa były odpowiednio chronione. Jednakże nie ma powodu, aby wymagać badania projektu warunków łączenia przez niezależnego biegłego działającego dla akcjonariuszy, w przypadku gdy wszyscy akcjonariusze uznają, że nie jest to konieczne.

(6)

Ochrona praw pracowników w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa, zakładu lub ich części jest obecnie uregulowana dyrektywą Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów (9).

(7)

Wierzyciele, w tym posiadacze obligacji, oraz osoby posiadające inne roszczenia wobec łączących się spółek, powinni podlegać ochronie, tak aby łączenie nie naruszało ich interesów.

(8)

Wymogi dotyczące jawności zawarte w dyrektywie 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (10) powinny zostać rozciągnięte na łączenie się spółek, tak aby osoby trzecie były odpowiednio informowane.

(9)

Ochrona udzielona wspólnikom i osobom trzecim w związku z łączeniem powinna zostać rozciągnięta na niektóre operacje prawne, podobne w istotnym zakresie do łączenia, tak aby nie można było uniknąć obowiązku zapewnienia takiej ochrony.

(10)

W celu zapewnienia pewności prawa w zakresie stosunków pomiędzy spółkami, których dotyczy łączenie, pomiędzy nimi i osobami trzecimi oraz pomiędzy wspólnikami konieczne jest ograniczenie przypadków, w których może zachodzić nieważność, poprzez umożliwienie usuwania wad w każdym wypadku, gdzie jest to możliwe, oraz poprzez ograniczenie terminu, w którym postępowanie w sprawie unieważnienia może zostać wszczęte.

(11)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać obowiązków państw członkowskich dotyczących terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku I część B,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

ROZDZIAŁ I

ZAKRES

Artykuł 1

1.   Środki koordynacji określone w niniejszej dyrektywie stosuje się do przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do następujących rodzajów spółek:

Belgia:

la société anonyme/de naamloze vennootschap,

Bułgaria:

акционерно дружество,

Republika Czeska:

akciová společnost,

Dania:

aktieselskaber,

Niemcy:

die Aktiengesellschaft,

Estonia:

aktsiaselts,

Irlandia:

public companies limited by shares oraz public companies limited by guarantee having a share capital,

Grecja:

ανώνυμη εταιρία,

Hiszpania:

la sociedad anónima,

Francja:

la société anonyme,

Włochy:

la società per azioni,

Cypr:

Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο,

Łotwa:

akciju sabiedrība,

Litwa:

akcinė bendrovė,

Luksemburg:

la société anonyme,

Węgry:

részvénytársaság,

Malta:

kumpannija pubblika/public limited liability company, kumpannija privata/private limited liability company,

Niderlandy:

de naamloze vennootschap,

Austria:

die Aktiengesellschaft,

Polska:

spółka akcyjna,

Portugalia:

a sociedade anónima,

Rumunia:

societate pe acțiuni,

Słowenia:

delniška družba,

Słowacja:

akciová spoločnosť,

Finlandia:

julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag,

Szwecja:

aktiebolag,

Zjednoczone Królestwo:

public companies limited by shares oraz public companies limited by guarantee having a share capital.

2.   Państwa członkowskie nie muszą stosować niniejszej dyrektywy do spółdzielni zarejestrowanych jako jeden z rodzajów spółek wymienionych w ust. 1. O ile ustawodawstwa państw członkowskich korzystają z tej opcji, wymagają one od takich spółek dodania słowa „spółdzielnia” we wszystkich dokumentach, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2009/101/WE.

3.   Państwa członkowskie nie muszą stosować niniejszej dyrektywy w przypadkach, gdy spółka lub spółki, które są przejmowane lub zakończą działalność, są przedmiotem postępowania upadłościowego, postępowania odnoszącego się do likwidacji niewypłacalnych spółek, ugód sądowych, układów oraz analogicznych postępowań.

ROZDZIAŁ II

REGULACJA ŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE JEDNEJ SPÓŁKI LUB WIĘKSZEJ LICZBY SPÓŁEK PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ ORAZ ŁĄCZENIA PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI

Artykuł 2

Państwa członkowskie, w odniesieniu do spółek podlegających ich prawu krajowemu, wprowadzają przepisy dotyczące łączenia przez przejęcie jednej spółki lub większej liczby spółek przez inną spółkę oraz łączenia przez zawiązanie nowej spółki.

Artykuł 3

1.   Do celów niniejszej dyrektywy „łączenie przez przejęcie” oznacza operację, poprzez którą jedna spółka lub więcej spółek zostaje rozwiązanych bez postępowania likwidacyjnego i przenosi do innej wszystkie swoje aktywa i pasywa w zamian za wyemitowanie dla akcjonariuszy spółki lub spółek przejmowanych akcji w spółce przejmującej oraz ewentualną dopłatę w gotówce nieprzekraczającą 10 % wartości nominalnej tak wyemitowanych akcji lub, w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartości księgowej.

2.   Ustawodawstwo państwa członkowskiego może stanowić, że łączenie przez przejęcie może zostać dokonane także w przypadku, gdy jedna spółka lub więcej przejmowanych spółek jest w likwidacji, pod warunkiem że opcja ta jest ograniczona do spółek, które nie zaczęły jeszcze wypłacać swoich aktywów na rzecz swoich akcjonariuszy.

Artykuł 4

1.   Do celów niniejszej dyrektywy „łączenie przez zawiązanie nowej spółki” oznacza operację, poprzez którą kilka spółek zostaje rozwiązanych bez postępowania likwidacyjnego i przenosi na zawiązywaną spółkę wszystkie swoje aktywa i pasywa w zamian za akcje wydane ich akcjonariuszom w nowej spółce oraz ewentualną dopłatę w gotówce nieprzekraczającą 10 % wartości nominalnej wydanych akcji lub, w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartości księgowej.

2.   Ustawodawstwo państwa członkowskiego może stanowić, że łączenie przez zawiązanie nowej spółki może zostać dokonane także w przypadku, gdy jedna spółka lub więcej spółek ulegających rozwiązaniu jest w likwidacji, pod warunkiem że opcja ta jest ograniczona do spółek, które nie zaczęły jeszcze wypłacać swoich aktywów na rzecz swoich akcjonariuszy.

ROZDZIAŁ III

ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE

Artykuł 5

1.   Organy administrujące lub zarządzające spółek dokonujących łączenia sporządzają na piśmie projekt warunków łączenia.

2.   Projekt warunków łączenia zawiera co najmniej:

a)

rodzaj, nazwę oraz statutową siedzibę każdej z łączących się spółek;

b)

stosunek wymiany akcji oraz wysokość wszelkich dopłat w gotówce;

c)

warunki odnoszące się do przyznania akcji w spółce przejmującej;

d)

dzień, od którego posiadanie takich akcji uprawnia akcjonariusza do udziału w zyskach oraz wszelkie specjalne warunki wpływające na to uprawnienie;

e)

dzień, od którego transakcje spółki przejmowanej są traktowane dla celów rachunkowości jako transakcje spółki przejmującej;

f)

prawa przyznawane przez spółkę przejmującą posiadaczom akcji, z którymi związane są specjalne uprawnienia, oraz posiadaczom papierów wartościowych innych niż akcje, lub proponowane środki, które ich dotyczą;

g)

wszelkie szczególne korzyści przyznawane biegłym, o których mowa w art. 10 ust. 1, oraz członkom organów administrujących, zarządzających, nadzorczych lub kontrolnych spółek dokonujących łączenia.

Artykuł 6

Projekt warunków łączenia musi zostać opublikowany w sposób określony w ustawodawstwie każdego z państw członkowskich zgodnie z art. 3 dyrektywy 2009/101/WE, dla każdej ze spółek dokonującej łączenia, co najmniej miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie, które ma o nim zadecydować.

Każda łącząca się spółka zwolniona jest z wymogu publikacji określonego w art. 3 dyrektywy 2009/101/WE, jeżeli przez nieprzerwany okres, rozpoczynający się co najmniej miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie, na którym ma zostać podjęta decyzja w sprawie projektu warunków łączenia, oraz kończący się nie wcześniej niż wraz z zamknięciem tego zgromadzenia, bezpłatnie udostępni ona publicznie projekt warunków tego łączenia na swojej stronie internetowej. Państwa członkowskie nie uzależniają tego zwolnienia od jakichkolwiek wymogów i ograniczeń innych niż te, które są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa stron internetowych i autentyczności dokumentów, oraz mogą nałożyć takie wymogi lub ograniczenia wyłącznie w zakresie, w jakim są one proporcjonalne do osiągnięcia tych celów.

W drodze odstępstwa od akapitu drugiego niniejszego artykułu państwa członkowskie mogą wymagać, aby publikacji dokonano za pośrednictwem centralnej platformy elektronicznej, o której mowa w art. 3 ust. 5 dyrektywy 2009/101/WE. Państwa członkowskie mogą ewentualnie wymagać, aby taka publikacja została dokonana na jakiejkolwiek innej stronie internetowej wyznaczonej przez nie w tym celu. W przypadku gdy państwa członkowskie skorzystają z jednej z tych możliwości, zapewniają one, aby od spółek nie pobierano żadnej szczególnej opłaty za taką publikację.

W przypadku wykorzystania strony internetowej innej niż centralna platforma elektroniczna odniesienie umożliwiające dostęp do tej strony internetowej jest publikowane za pośrednictwem centralnej platformy elektronicznej co najmniej miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie. Odniesienie to zawiera datę publikacji projektu warunków łączenia na stronie internetowej oraz jest bezpłatnie dostępne dla publiczności. Od spółek nie pobiera się szczególnej opłaty za taką publikację.

Zakaz pobierania od spółek szczególnej opłaty za publikację zawarty w akapitach trzecim i czwartym nie wpływa na możliwość przenoszenia przez państwa członkowskie na spółki kosztów związanych z centralną platformą elektroniczną.

Państwa członkowskie mogą wymagać od spółek, aby przez pewien okres po walnym zgromadzeniu pozostawiały informacje na swojej stronie internetowej lub, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem centralnej platformy elektronicznej lub na innej stronie internetowej wyznaczonej przez to państwo członkowskie. Państwa członkowskie mogą określić skutki tymczasowego zakłócenia w dostępie do strony internetowej lub do centralnej platformy elektronicznej, spowodowanego czynnikami technicznymi lub innymi.

Artykuł 7

1.   Łączenie wymaga co najmniej zatwierdzenia przez walne zgromadzenie każdej z łączących się spółek. Ustawodawstwa państw członkowskich stanowią, że uchwała dotycząca zatwierdzenia wymaga większości nie mniejszej niż dwie trzecie głosów związanych z reprezentowanymi akcjami lub reprezentowanym kapitałem subskrybowanym.

Jednakże ustawodawstwa państw członkowskich mogą stanowić, że zwykła większość głosów określonych w akapicie pierwszym jest wystarczająca, gdy reprezentowana jest co najmniej połowa subskrybowanego kapitału. Ponadto w stosownych przypadkach mają zastosowanie przepisy regulujące zmiany umowy i statutu spółki.

2.   W przypadku gdy występują różne rodzaje akcji, uchwała dotycząca łączenia podlega odrębnemu głosowaniu przez co najmniej każdą z kategorii akcjonariuszy, na których prawa wpływa łączenie.

3.   Uchwała obejmuje zarówno zatwierdzenie projektu warunków łączenia, jak również wszelkie zmiany umowy i statutu, których konieczność wynika z łączenia.

Artykuł 8

Ustawodawstwa państw członkowskich nie muszą wymagać zatwierdzenia łączenia przez walne zgromadzenie spółki przejmującej, jeśli spełnione są następujące warunki:

a)

publikacja przewidziana w art. 6 musi zostać dokonana dla spółki przejmującej co najmniej miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie spółki lub spółek przejmowanych, na którym ma zostać podjęta decyzja w sprawie projektu warunków łączenia;

b)

co najmniej miesiąc przed datą określoną w lit. a) wszyscy akcjonariusze spółki przejmującej muszą być uprawnieni do kontroli dokumentów określonych w art. 11 ust. 1 w statutowej siedzibie spółki przejmującej;

c)

akcjonariusz lub akcjonariusze spółki przejmującej posiadający minimalny procent subskrybowanego kapitału muszą być uprawnieni do wymagania, aby walne zgromadzenie spółki przejmującej zostało zwołane celem zatwierdzenia łączenia; ten minimalny procent nie może zostać ustalony na więcej niż 5 %. Państwa członkowskie mogą jednakże przewidzieć wyłączenie z tego obliczenia akcji nieuprawniających do głosowania.

Do celów akapitu pierwszego lit. b) stosuje się art. 11 ust. 2, 3 i 4.

Artykuł 9

1.   Organy administrujące lub zarządzające każdej ze spółek dokonujących łączenia przygotowują szczegółowe pisemne sprawozdanie wyjaśniające projekt warunków łączenia oraz przedstawiające ich prawne i ekonomiczne podstawy, zwłaszcza stosunek wymiany akcji.

Sprawozdanie to zawiera również opis wszelkich szczególnych trudności powstałych w związku z wyceną.

2.   Organy administrujące lub zarządzające każdej z zaangażowanych spółek informują walne zgromadzenie swojej spółki oraz organy administrujące lub zarządzające innych zaangażowanych spółek, tak aby te ostatnie mogły poinformować walne zgromadzenia swych spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia projektu warunków łączenia a datą walnego zgromadzenia, na którym ma zostać podjęta decyzja w sprawie projektu warunków łączenia.

3.   Państwa członkowskie mogą postanowić, że nie wymaga się sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, lub informacji, o których mowa w ust. 2, jeśli wszyscy akcjonariusze i osoby posiadające inne papiery wartościowe dające prawo głosu w każdej ze spółek uczestniczących w łączeniu wyrażą na to zgodę.

Artykuł 10

1.   Biegły lub biegli działający na rzecz każdej ze spółek dokonującej łączenia, lecz niezależnie od nich, wyznaczeni lub zatwierdzeni przez organ sądowy lub administracyjny, badają projekt warunków łączenia i sporządzają pisemne sprawozdanie dla akcjonariuszy. Jednakże ustawodawstwa państw członkowskich mogą przewidywać wyznaczenie jednego niezależnego biegłego lub większej ich liczby dla wszystkich spółek dokonujących łączenia, jeśli takiego wyznaczenia dokonuje organ sądowy lub administracyjny na wspólny wniosek tych spółek. Biegli tacy, w zależności od ustawodawstwa każdego z państw członkowskich, mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi lub spółkami.

2.   W sprawozdaniu wspomnianym w ust. 1 biegli muszą w każdym przypadku stwierdzić, czy w ich opinii stosunek wymiany akcji jest słuszny i uzasadniony. Ich stwierdzenie musi co najmniej:

a)

wskazywać metodę lub metody wykorzystane do ustalenia proponowanego stosunku wymiany akcji;

b)

stwierdzać, czy taka metoda lub metody są adekwatne w danym przypadku, wskazywać wartość osiągniętą przy zastosowaniu każdej takiej metody oraz przedstawiać opinię na temat względnego znaczenia przypisywanego takim metodom w osiąganiu wybranych wartości.

Sprawozdanie opisuje również wszelkie szczególne trudności z dokonaniem wyceny, jakie powstały.

3.   Każdy z biegłych jest uprawniony do uzyskania od spółek dokonujących łączenia wszelkich stosownych informacji i dokumentów oraz do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych badań.

4.   Nie wymaga się ani badania projektu warunków łączenia, ani sprawozdania biegłego, jeśli wszyscy akcjonariusze i osoby posiadające inne papiery wartościowe dające prawo głosu w każdej ze spółek uczestniczących w łączeniu wyrażą na to zgodę.

Artykuł 11

1.   Wszyscy akcjonariusze są uprawnieni do zbadania co najmniej następujących dokumentów w statutowej siedzibie spółki co najmniej miesiąc przed datą ustaloną na walne zgromadzenie, na którym ma zostać podjęta decyzja w sprawie projektu warunków łączenia:

a)

projektu warunków łączenia;

b)

rocznych sprawozdań finansowych i rocznych sprawozdań z działalności łączących się spółek za poprzednie trzy lata obrotowe;

c)

w stosownych przypadkach, sprawozdania rachunkowego sporządzonego na dzień, który nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień trzeciego miesiąca poprzedzającego dzień sporządzenia projektu warunków łączenia, jeśli ostatnie sprawozdanie finansowe odnosi się do roku obrotowego, który zakończył się więcej niż sześć miesięcy przed tym dniem;

d)

w stosownych przypadkach, sprawozdań organów administrujących lub zarządzających łączących się spółek, przewidzianych w art. 9;

e)

w stosownych przypadkach, sprawozdania o którym mowa w art. 10 ust. 1.

Do celów akapitu pierwszego lit. c) nie wymaga się sprawozdania rachunkowego, jeśli spółka publikuje półroczne sprawozdania finansowe zgodnie z art. 5 dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (11) oraz udostępnia je akcjonariuszom zgodnie z niniejszym ustępem. Ponadto państwa członkowskie mogą postanowić, że nie wymaga się sprawozdania rachunkowego, jeśli wszyscy akcjonariusze i osoby posiadające inne papiery wartościowe dające prawo głosu w każdej ze spółek uczestniczących w łączeniu, wyrażą na to zgodę.

2.   Sprawozdanie rachunkowe przewidziane w ust. 1 akapit pierwszy lit. c) zostaje sporządzone przy zastosowaniu tych samych metod i tego samego układu jak w ostatnim bilansie rocznym.

Jednakże ustawodawstwo państwa członkowskiego może stanowić, że:

a)

nie jest konieczne dokonywanie nowej inwentaryzacji z natury;

b)

wyceny wykazane w ostatnim bilansie zostają zmienione jedynie dla odzwierciedlenia zapisów w księgach rachunkowych; jednakże bierze się pod uwagę, co następuje:

okresowe amortyzację i rezerwy,

istotne zmiany rzeczywistej wartości, niewykazane w księgach.

3.   Każdy akcjonariusz jest uprawniony do otrzymania, na życzenie i nieodpłatnie, pełnych lub, jeśli takie będzie życzenie, częściowych kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1.

W przypadku gdy akcjonariusz wyraził zgodę na wykorzystanie przez spółkę elektronicznych sposobów przekazywania informacji, kopie takie mogą zostać dostarczone pocztą elektroniczną.

4.   Spółka zwolniona jest z wymogu udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1, w swojej siedzibie statutowej, jeżeli przez nieprzerwany okres rozpoczynający się co najmniej miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie, na którym ma zostać podjęta decyzja w sprawie projektu warunków łączenia, oraz kończący się nie wcześniej niż wraz z zamknięciem walnego zgromadzenia, udostępni je na swojej stronie internetowej. Państwa członkowskie nie uzależniają powyższego zwolnienia od jakichkolwiek wymogów lub ograniczeń innych niż te, które są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa stron internetowych i autentyczności dokumentów, oraz mogą nałożyć takie wymogi lub ograniczenia wyłącznie w zakresie, w jakim są one proporcjonalne do osiągnięcia tych celów.

Ustęp 3 nie stosuje się w przypadku, gdy strona internetowa umożliwia akcjonariuszom, przez cały okres, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, ściągnięcie i druk dokumentów, o których mowa w ust. 1. Jednakże w takim przypadku państwa członkowskie mogą postanowić, że spółka ma obowiązek udostępnić te dokumenty do wglądu akcjonariuszy w swojej siedzibie statutowej.

Państwa członkowskie mogą wymagać od spółek, aby przez dany okres po walnym zgromadzeniu pozostawiały informacje na swojej stronie internetowej. Państwa członkowskie mogą określić skutki tymczasowego zakłócenia w dostępie do strony internetowej, spowodowanego czynnikami technicznymi lub innymi.

Artykuł 12

Ochrona praw pracowników każdej z łączących się spółek jest regulowana zgodnie z dyrektywą 2001/23/WE.

Artykuł 13

1.   Ustawodawstwa państw członkowskich muszą przewidywać odpowiedni system ochrony interesów wierzycieli łączących się spółek, roszczenia których to wierzycieli poprzedzają publikację projektu warunków łączenia i nie stały się wymagalne w chwili takiej publikacji.

2.   W tym celu ustawodawstwa państw członkowskich przewidują co najmniej, że tacy wierzyciele są uprawnieni do uzyskania odpowiednich zabezpieczeń, w przypadku gdy sytuacja finansowa łączących się spółek czyni tę ochronę niezbędną i o ile wierzyciele nie uzyskali wcześniej takich zabezpieczeń.

Państwa członkowskie określają warunki ochrony, o której mowa w ust. 1 oraz w akapicie pierwszym niniejszego ustępu. W każdym przypadku państwa członkowskie zapewniają wierzycielom możliwość zwrócenia się do odpowiedniego organu administracyjnego lub sądowego o odpowiednie zabezpieczenia, pod warunkiem że są w stanie wykazać w sposób wiarygodny, iż z powodu połączenia zaspokojenie ich roszczeń jest zagrożone oraz że nie uzyskali odpowiednich zabezpieczeń od spółki.

3.   Ochrona taka może być różna dla wierzycieli spółki przejmującej oraz dla wierzycieli spółki przejmowanej.

Artykuł 14

Bez uszczerbku dla zasad dotyczących zbiorowego wykonywania ich praw art. 13 stosuje się do posiadaczy obligacji łączących się spółek, z wyjątkiem przypadków, gdy łączenie zostało zatwierdzone przez zgromadzenie posiadaczy obligacji, jeżeli zgromadzenie takie jest przewidziane na mocy ustawodawstwa krajowego, lub indywidualnie przez posiadaczy obligacji.

Artykuł 15

Posiadacze papierów wartościowych innych niż akcje, z którymi związane są szczególne prawa, muszą uzyskać w spółce przejmującej prawa co najmniej równoważne prawom, jakie posiadali oni w spółce przejmowanej, chyba że zmiana tych praw została zatwierdzona przez zgromadzenie posiadaczy takich papierów wartościowych, jeśli zgromadzenie takie jest przewidziane na mocy ustawodawstwa krajowego, lub indywidualnie przez posiadaczy tych papierów wartościowych, lub o ile posiadacze ci są uprawnieni do doprowadzenia do odkupienia ich papierów wartościowych przez spółkę przejmującą.

Artykuł 16

1.   W przypadku gdy ustawodawstwo państwa członkowskiego nie przewiduje sądowej ani administracyjnej kontroli prewencyjnej legalności łączeń lub gdy taka kontrola nie rozciąga się na wszystkie czynności prawne wymagane do łączenia, sporządza się i poświadcza w należytej formie prawnej: protokół walnego zgromadzenia decydującego o łączeniu oraz, w stosownych przypadkach, umowę dotyczącą łączenia, będącą następstwem takiego walnego zgromadzenia. W przypadkach gdy łączenie nie musi być zatwierdzone przez walne zgromadzenie wszystkich łączących się spółek, musi zostać sporządzony i poświadczony w należytej formie prawnej projekt warunków łączenia.

2.   Notariusz lub organ właściwy do sporządzenia i poświadczenia dokumentu w należytej formie prawnej musi sprawdzić i zaświadczyć istnienie i ważność czynności prawnych i formalności wymaganych od spółki, dla której ten notariusz lub organ działa, oraz projektu warunków łączenia.

Artykuł 17

Ustawodawstwa państw członkowskich określają datę, z którą łączenie staje się skuteczne.

Artykuł 18

1.   Łączenie musi być ogłoszone publicznie w sposób określony przez ustawodawstwo każdego z państw członkowskich, zgodnie z art. 3 dyrektywy 2009/101/WE, w odniesieniu do każdej z łączących się spółek.

2.   Spółka przejmująca może sama dokonać formalności związanych z publikacją odnoszącą się do spółki lub spółek przejmowanych.

Artykuł 19

1.   Łączenie ma następujące równoczesne skutki z mocy prawa:

a)

przeniesienie – zarówno między spółką przejmowaną i spółką przejmującą, jak i w odniesieniu do stron trzecich – wszystkich aktywów oraz pasywów spółki przejmowanej na spółkę przejmującą;

b)

akcjonariusze spółki przejmowanej stają się akcjonariuszami spółki przejmującej;

c)

spółka przejmowana przestaje istnieć.

2.   Żadne akcje w spółce przejmującej nie są wymieniane na akcje w spółce przejmowanej, jeżeli są one posiadane albo:

a)

przez samą spółkę przejmującą lub przez osobę działającą w imieniu własnym, ale na jej rzecz; albo

b)

przez samą spółkę przejmowaną lub przez osobę działającą w imieniu własnym, ale na jej rzecz.

3.   Powyższe nie wpływa na ustawodawstwa państw członkowskich, które wymagają, dla skuteczności wobec stron trzecich, dokonania specjalnych formalności w celu przeniesienia pewnych aktywów, praw oraz zobowiązań przez spółkę przejmowaną. Spółka przejmująca może dokonać tych formalności sama; ustawodawstwa państw członkowskich mogą jednak zezwalać spółce przejmowanej na kontynuowanie tych formalności przez ograniczony okres czasu, który nie może, poza wyjątkowymi wypadkami, zostać ustalony na więcej niż sześć miesięcy od dnia, w którym łączenie stało się skuteczne.

Artykuł 20

Ustawodawstwa państw członkowskich ustanawiają co najmniej zasady dotyczące odpowiedzialności cywilnej członków organów administrujących i zarządzających spółki przejmowanej wobec akcjonariuszy tej spółki, w odniesieniu do zawinionego zachowania tych członków podczas przygotowania oraz realizacji łączenia.

Artykuł 21

Ustawodawstwa państw członkowskich ustanawiają co najmniej zasady dotyczące odpowiedzialności cywilnej biegłych odpowiedzialnych za sporządzenie na rzecz przejmowanej spółki sprawozdania, o którym mowa w art. 10 ust. 1, wobec akcjonariuszy tej spółki, w odniesieniu do zawinionego zachowania tych biegłych podczas wykonania ich obowiązków.

Artykuł 22

1.   Ustawodawstwa państw członkowskich mogą ustanawiać zasady nieważności łączenia wyłącznie zgodnie z następującymi warunkami:

a)

nieważność musi zostać stwierdzona wyrokiem sądowym;

b)

łączenia, które stały się skuteczne zgodnie z art. 17, mogą zostać uznane za nieważne, tylko jeśli nie było prewencyjnej kontroli sądowej ani administracyjnej ich legalności lub jeśli dokumenty nie zostały sporządzone i poświadczone w należytej formie prawnej, lub jeśli wykazane zostanie, że uchwała walnego zgromadzenia jest nieważna lub podlega unieważnieniu na mocy prawa krajowego;

c)

postępowanie w sprawie unieważnienia nie może zostać wszczęte później niż sześć miesięcy po dniu, w którym łączenie staje się skuteczne w stosunku do osoby powołującej się na nieważność lub jeśli sytuacja została naprawiona;

d)

tam, gdzie jest możliwe naprawienie wady mogącej powodować nieważność łączenia, właściwy sąd wyznacza zainteresowanym spółkom termin, w którym należy naprawić istniejący stan rzeczy;

e)

wyrok uznający łączenie za nieważne zostaje opublikowany w sposób określony w ustawodawstwie każdego z państw członkowskich zgodnie z art. 3 dyrektywy 2009/101/WE;

f)

w przypadku gdy ustawodawstwo państwa członkowskiego zezwala stronie trzeciej na zakwestionowanie takiego wyroku, strona ta może to uczynić jedynie w ciągu sześciu miesięcy od ogłoszenia wyroku w sposób określony dyrektywą 2009/101/WE;

g)

wyrok uznający łączenie za nieważne nie ma sam w sobie wpływu na ważność zobowiązań zaciągniętych przez spółkę przejmującą lub związanych ze spółką przejmującą, które powstały przed opublikowaniem wyroku i po dniu, w którym łączenie staje się skuteczne;

h)

spółki, które były stronami łączenia, odpowiadają solidarnie w odniesieniu do zobowiązań spółki przejmującej, o których mowa w lit. g).

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) ustawodawstwo państwa członkowskiego może stanowić także, że nieważność łączenia ma być stwierdzona przez organ administracyjny, jeśli istnieje możliwość zaskarżenia takiej decyzji do sądu. Ustęp 1 lit. b) oraz d) – h) stosuje się przez analogię do organu administracyjnego. Takie postępowanie w sprawie unieważnienia nie może zostać wszczęte później niż sześć miesięcy po dniu, w którym łączenie staje się skuteczne.

3.   Niniejsze przepisy nie wpływają na ustawodawstwa państw członkowskich dotyczące nieważności łączenia orzeczonej w następstwie jakiejkolwiek kontroli innej niż sądowa lub administracyjna kontrola prewencyjna legalności.

ROZDZIAŁ IV

ŁĄCZENIE PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI

Artykuł 23

1.   Artykuł 5, 6 i 7 oraz art. 9–22 niniejszej dyrektywy stosuje się, bez uszczerbku dla art. 12 i 13 dyrektywy 2009/101/WE, do łączenia przez zawiązanie nowej spółki. W tym celu „spółki łączące się” oraz „spółki przejmowane” oznaczają spółki, które przestaną istnieć, a „spółka przejmująca” oznacza nową spółkę.

Artykuł 5 ust. 2 lit. a) niniejszej dyrektywy stosuje się również do nowej spółki.

2.   Projekt warunków łączenia oraz akt założycielski lub projekt aktu założycielskiego oraz statut lub projekt statutu nowej spółki – jeśli zawarte są one w odrębnym dokumencie – są zatwierdzane na walnym zgromadzeniu każdej ze spółek, która przestanie istnieć.

ROZDZIAŁ V

PRZEJĘCIE JEDNEJ SPÓŁKI PRZEZ INNĄ, POSIADAJĄCĄ 90 % LUB WIĘCEJ JEJ AKCJI

Artykuł 24

Państwa członkowskie wprowadzają przepisy w odniesieniu do spółek podlegających ich ustawodawstwom, umożliwiające dokonywanie operacji, poprzez które jedna spółka lub więcej spółek zostaje rozwiązanych bez postępowania likwidacyjnego i przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa na inną spółkę będącą posiadaczem wszystkich ich akcji oraz innych papierów wartościowych dających prawo głosu na walnym zgromadzeniu. Takie operacje są regulowane przepisami rozdziału III. Państwa członkowskie nie nakładają jednak wymogów określonych w art. 5 ust. 2 lit. b), c) i d), art. 9 i 10, art. 11 ust. 1 lit. d) i e), art. 19 ust. 1 lit. b) oraz art. 20 i 21.

Artykuł 25

Państwa członkowskie nie stosują art. 7 do operacji, o których mowa w art. 24, jeśli są spełnione następujące warunki:

a)

musi zostać dokonana publikacja przewidziana w art. 6, w odniesieniu do każdej ze spółek zaangażowanych w operację, co najmniej miesiąc zanim operacja ta stanie się skuteczna;

b)

co najmniej miesiąc zanim operacja ta stanie się skuteczna wszyscy akcjonariusze przejmującej spółki muszą mieć prawo kontrolowania w statutowej siedzibie spółki dokumentów, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a), b) i c);

c)

musi mieć zastosowanie art. 8 akapit pierwszy lit. c).

Do celów akapitu pierwszego lit. b) niniejszego artykułu stosuje się art. 11 ust. 2, 3 i 4.

Artykuł 26

Państwa członkowskie mogą stosować art. 24 i 25 do operacji, poprzez którą jedna spółka lub więcej spółek zostaje rozwiązanych bez postępowania likwidacyjnego i przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa na inną spółkę, jeśli wszystkie akcje oraz inne papiery wartościowe przejmowanej spółki lub spółek określone w art. 24 znajdują się w posiadaniu spółki przejmującej lub osób posiadających te akcje i papiery wartościowe w imieniu własnym, ale na rzecz tej spółki.

Artykuł 27

W przypadkach łączenia przez przejęcie dokonywanego przez spółkę, która posiada 90 % lub więcej, ale nie całość, akcji i innych papierów wartościowych dających prawo głosu na walnym zgromadzeniu przejmowanej spółki lub przejmowanych spółek, państwa członkowskie nie wymagają zatwierdzenia łączenia przez walne zgromadzenie spółki przejmującej, jeśli spełnione są następujące warunki:

a)

musi zostać dokonana publikacja przewidziana w art. 6, w odniesieniu do spółki przejmującej, co najmniej miesiąc przed datą ustaloną na walne zgromadzenie spółki lub spółek przejmowanych, na którym ma zostać podjęta decyzja w sprawie projektu warunków łączenia;

b)

co najmniej miesiąc przed datą określoną w lit. a) wszyscy akcjonariusze spółki przejmującej muszą mieć prawo kontrolowania w statutowej siedzibie spółki dokumentów wymienionych w art. 11 ust. 1 lit. a), b) oraz, w stosownych przypadkach, art. 11 ust. 1 lit. c), d) i e);

c)

musi mieć zastosowanie art. 8 akapit pierwszy lit. c).

Do celów akapitu pierwszego lit. b) niniejszego artykułu stosuje się art. 11 ust. 2, 3 i 4.

Artykuł 28

Państwa członkowskie nie nakładają wymogów określonych w art. 9, 10 i 11 w przypadku łączenia w rozumieniu art. 27, jeśli spełnione są następujące warunki:

a)

akcjonariusze mniejszościowi spółki przejmowanej muszą być uprawnieni do żądania, aby ich akcje zostały nabyte przez spółkę przejmującą;

b)

jeśli wykonują to prawo, muszą być uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia odpowiadającego wartości ich akcji;

c)

w przypadku braku zgodności w odniesieniu do takiego wynagrodzenia musi być możliwe, aby wartość wynagrodzenia została ustalona przez sąd lub przez organ administracyjny wyznaczony przez państwo członkowskie do tego celu.

Państwo członkowskie nie musi stosować akapitu pierwszego, jeżeli w ustawodawstwie tego państwa członkowskiego istnieje przepis uprawniający spółkę przejmującą, bez wcześniejszej publicznej oferty przejęcia, do żądania od wszystkich posiadaczy pozostałych papierów wartościowych spółki lub spółek, które mają zostać przejęte, sprzedania jej tych papierów wartościowych przed połączeniem po uczciwej cenie.

Artykuł 29

Państwa członkowskie mogą stosować art. 27 i 28 do operacji, poprzez które jedna spółka lub więcej spółek zostaje rozwiązanych bez postępowania likwidacyjnego i przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa na inną spółkę, jeśli 90 % lub więcej, ale nie całość, akcji i innych papierów wartościowych spółki lub spółek przejmowanych, o których mowa w art. 27, jest w posiadaniu tej spółki przejmującej lub osób, które posiadają te akcje i papiery wartościowe w imieniu własnym, ale na rzecz tej spółki.

ROZDZIAŁ VI

INNE OPERACJE TRAKTOWANE JAKO ŁĄCZENIE

Artykuł 30

Jeżeli w przypadku jednej z operacji, o których mowa w art. 2, ustawodawstwo państwa członkowskiego zezwala na to, aby dopłata w gotówce przewyższała 10 %, stosuje się rozdziały III i IV oraz art. 27, 28 i 29.

Artykuł 31

W przypadku gdy ustawodawstwo państwa członkowskiego zezwala na jedną z operacji, o których mowa w art. 2, 24 i 30, bez zakończenia tym samym istnienia wszystkich spółek przejmowanych, stosuje się odpowiednio rozdział III, z wyjątkiem art. 19 ust. 1 lit. c), rozdział IV lub rozdział V.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 32

Dyrektywa 78/855/EWG zmieniona aktami wymienionymi w załączniku I część A niniejszym traci moc, bez uszczerbku dla obowiązków państw członkowskich dotyczących terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku I część B.

Odesłania do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.

Artykuł 33

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

Artykuł 34

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 5 kwietnia 2011 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

W imieniu Rady

GYŐRI E.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 51 z 17.2.2011, s. 36.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 21 marca 2011 r.

(3)  Dz.U. L 295 z 20.10.1978, s. 36.

(4)  Zob. załącznik I część A.

(5)  Dz.U. 2 z 15.1.1962, s. 36/62.

(6)  Dz.U. L 65 z 14.3.1968, s. 8.

(7)  Dz.U. L 26 z 31.1.1977, s. 1.

(8)  Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11.

(9)  Dz.U. L 82 z 22.3.2001, s. 16.

(10)  Dz.U. L 258 z 1.10.2009, s. 11.

(11)  Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38.


ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ A

Uchylona dyrektywa i wykaz jej kolejnych zmian

(o których mowa w art. 32)

Dyrektywa Rady 78/855/EWG

(Dz.U. L 295 z 20.10.1978, s. 36)

 

Akt przystąpienia z 1979 r., załącznik I pkt III.C

(Dz.U. L 291 z 19.11.1979, s. 89)

 

Akt przystąpienia z 1985 r., załącznik I pkt II lit. d)

(Dz.U. L 302 z 15.11.1985, s. 157)

 

Akt przystąpienia z 1994 r., załącznik I pkt XI.A.3

(Dz.U. C 241 z 29.8.1994, s. 194)

 

Akt przystąpienia z 2003 r., załącznik II pkt 4.A.3

(Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 338)

 

Dyrektywa Rady 2006/99/WE

(Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 137)

Jedynie odniesienie do dyrektywy 78/855/EWG zawarte w art. 1 i w sekcji A.3. załącznika

Dyrektywa 2007/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Dz.U. L 300 z 17.11.2007, s. 47)

Jedynie art. 2

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE

(Dz.U. L 259 z 2.10.2009, s. 14)

Jedynie art. 2

CZĘŚĆ B

Wykaz terminów transpozycji do prawa krajowego

(o których mowa w art. 32)

Dyrektywa

Termin transpozycji

78/855/EWG

13 października 1981 r.

2006/99/WE

1 stycznia 2007 r.

2007/63/WE

31 grudnia 2008 r.

2009/109/WE

30 czerwca 2011 r.


ZAŁĄCZNIK II

Tabela korelacji

Dyrektywa 78/855/EWG

Niniejsza dyrektywa

art. 1

art. 1

art. 2–4

art. 2–4

art. 5–22

art. 5–22

art. 23 ust. 1

art. 23 ust. 1 akapit pierwszy

art. 23 ust. 2

art. 23 ust. 1 akapit drugi

art. 23 ust. 3

art. 23 ust. 2

art. 24–29

art. 24–29

art. 30–31

art. 30–31

art. 32

art. 32

art. 33

art. 33

art. 34

załącznik I

załącznik II


Top