EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0850

2011/850/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiająca zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9068)

Dz.U. L 335 z 17.12.2011, p. 86–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/850/oj

17.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/86


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 12 grudnia 2011 r.

ustanawiająca zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9068)

(2011/850/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (1), w szczególności jej art. 5 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (2), w szczególności jej art. 28 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2004/107/WE ustanawia wartości docelowe, które należy osiągnąć w określonym terminie, określa wspólne metody i kryteria oceny wymienionych zanieczyszczeń, określa informacje, które należy przekazać Komisji, oraz gwarantuje upublicznienie stosownych informacji na temat poziomów stężenia tych zanieczyszczeń. Dyrektywa nakłada również wymóg przyjęcia szczegółowych uzgodnień w sprawie przekazywania informacji dotyczących jakości otaczającego powietrza.

(2)

Dyrektywa 2008/50/WE wyznacza ramy oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza. Stanowi, że informacje dotyczące jakości otaczającego powietrza oraz terminy, w których takie informacje mają być udostępnione przez państwa członkowskie, zostaną ustalone do celów sprawozdawczości oraz wzajemnej wymiany informacji dotyczących jakości otaczającego powietrza. Dyrektywa nakłada również wymóg opracowania sposobu na zwiększenie efektywności wymiany informacji oraz składania sprawozdań.

(3)

Decyzja Rady 97/101/WE z dnia 27 stycznia 1997 r. ustanawiająca system wzajemnej wymiany informacji i danych pochodzących z sieci i poszczególnych stacji dokonujących pomiarów zanieczyszczeń otaczającego powietrza w państwach członkowskich (3) określa informacje o jakości powietrza przekazywane przez państwa członkowskie w ramach wzajemnej wymiany.

(4)

Dyrektywa 2008/50/WE uchyla decyzję 97/101/WE z końcem drugiego roku kalendarzowego od momentu wejścia w życie środków wykonawczych dotyczących przekazywania informacji i sprawozdawczości. Wobec tego, postanowienia decyzji 97/101/WE powinny znaleźć odzwierciedlenie w niniejszej decyzji.

(5)

Zakres niniejszej decyzji obejmuje roczne sprawozdania na temat oceny jakości otaczającego powietrza oraz przedstawianie informacji na temat planów i programów dotyczących wartości dopuszczalnych określonych zanieczyszczeń powietrza obecnie wchodzące w zakres decyzji Komisji 2004/224/WE z dnia 20 lutego 2004 r. ustanawiającej zasady składania informacji na temat planów i programów wymaganych na mocy dyrektywy Rady 96/62/WE w związku z wartościami dopuszczalnymi dla niektórych substancji zanieczyszczających otaczające powietrze (4) oraz decyzji Komisji 2004/461/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającej kwestionariusz do wykorzystania w rocznym sprawozdaniu w sprawie oceny jakości otaczającego powietrza zgodnie z dyrektywami Rady 96/62/WE i 1999/30/WE oraz zgodnie z dyrektywami 2000/69/WE i 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5). W związku z tym w celu zachowania jasności i spójności prawodawstwa Unii powyższe decyzje należy uchylić.

(6)

Komisja we współpracy z Europejską Agencją Środowiska powinna stworzyć portal internetowy na temat jakości otaczającego powietrza (ang. Ambient Air Quality Portal), gdzie państwa członkowskie publikowałyby informacje dotyczące jakości powietrza, tak by były one dostępne dla społeczeństwa.

(7)

W celu optymalizacji ilości publikowanych informacji, maksymalnego zwiększenia ich przydatności oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych należy nałożyć na państwa członkowskie wymóg publikowania informacji w formie pozwalającej na odczyt maszynowy. Komisja, we współpracy z Europejską Agencją Środowiska, powinna opracować wymogi standardowej formy pozwalającej na odczyt maszynowy zgodnie z zapisami dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (6). Szczególne znaczenie ma przeprowadzenie przez Komisję stosownych konsultacji podczas prac przygotowawczych, w tym na szczeblu ekspertów.

(8)

W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz marginesu błędu państwa członkowskie powinny zastosować internetowe narzędzie elektroniczne dostępne na portalu internetowym poświęconym jakości otaczającego powietrza w trakcie publikowania informacji. Narzędzie to należy wykorzystywać w celu sprawdzenia spójności podanych informacji, jakości danych oraz gromadzenia danych pierwotnych. Służy ono do gromadzenia publikowanych informacji w sytuacji, gdy jest to wymagane na podstawie niniejszej decyzji. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość korzystania z narzędzia niezależnie od udostępniania Komisji informacji dotyczących jakości otaczającego powietrza w ramach wypełniania obowiązku sprawozdawczego lub wymiany danych dotyczących jakości otaczającego powietrza.

(9)

Europejska Agencja Środowiska powinna odpowiednio wspierać Komisję w zarządzaniu portalem internetowym dotyczącym jakości otaczającego powietrza oraz przy opracowywaniu narzędzia służącego sprawdzaniu spójności informacji, jakości danych oraz gromadzeniu danych pierwotnych. Europejska Agencja Środowiska powinna szczególnie wspierać Komisję w monitorowaniu repozytorium danych, a także podczas analizy wypełniania przez państwa członkowskie zobowiązań określonych w postanowieniach dyrektyw 2004/107/WE oraz 2008/50/WE.

(10)

Zarówno państwa członkowskie, jak i Komisja muszą gromadzić, wymieniać i oceniać aktualne informacje na temat jakości powietrza w celu lepszego rozumienia możliwych konsekwencji zanieczyszczenia powietrza i opracowania odpowiedniej polityki. W celu ułatwienia korzystania z aktualnych informacji dotyczących jakości powietrza oraz ich porównywania informacje te powinny być udostępniane Komisji w rozsądnych ramach czasowych po udostępnieniu opinii publicznej oraz w takiej samej znormalizowanej formie, co dane zatwierdzone.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Jakości Powietrza,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza decyzja ustanawia zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE oraz 2008/50/WE dotyczące:

a)

zobowiązań państw członkowskich związanych ze sporządzaniem sprawozdań dotyczących oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza;

b)

wzajemnej wymiany informacji między państwami członkowskimi dotyczących sieci i stacji oraz pomiarów jakości powietrza dokonanych przez stacje, które zostały wybrane przez państwa członkowskie spośród istniejących stacji do celów wzajemnej wymiany.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji, oprócz definicji zawartych w art. 2 dyrektywy 2004/107/WE, art. 3 dyrektywy 2007/2/WE, art. 2 załącznika VII do dyrektywy 2008/50/WE, stosuje się następujące definicje:

1)

„stacja” oznacza miejsce, w którym pobiera się pomiary lub próbki w przynajmniej jednym punkcie poboru próbek w tym samym obiekcie na terenie o powierzchni ok. 100 m2;

2)

„sieć” oznacza strukturę organizacyjną przeprowadzającą ocenę jakości otaczającego powietrza w oparciu o pomiar przeprowadzony przynajmniej w jednej stacji;

3)

„konfiguracja pomiarów” oznacza wykorzystanie urządzeń technicznych do pomiaru zanieczyszczenia lub jednego z jego składników w określonej stacji;

4)

„dane pomiarowe” oznaczają informacje dotyczące poziomu stężenia lub depozycji określonych zanieczyszczeń pozyskane w wyniku przeprowadzonych pomiarów;

5)

„dane modelowania” oznaczają informacje dotyczące poziomu stężenia lub depozycji określonych zanieczyszczeń pozyskane w wyniku numerycznej symulacji rzeczywistości fizycznej;

6)

„dane szacowania obiektywnego” oznaczają informacje dotyczące poziomu stężenia lub depozycji określonych zanieczyszczeń pozyskane na podstawie fachowej analizy oraz ewentualnie przy wykorzystaniu narzędzi statystycznych;

7)

„dane pierwotne” oznaczają informacje dotyczące poziomu stężenia lub depozycji określonych zanieczyszczeń w największym rozmieszczeniu czasowym określonym w niniejszej decyzji;

8)

„aktualne dane pierwotne dotyczące oceny” oznaczają dane pierwotne zebrane z częstotliwością odpowiednią dla metody oceny każdego zanieczyszczenia oraz niezwłocznie udostępnione opinii publicznej;

9)

„portal internetowy dotyczący jakości otaczającego powietrza” oznacza stronę internetową prowadzoną przez Komisję przy współpracy z Europejską Agencją Środowiska, na której prezentowane są informacje dotyczące wdrażania zapisów niniejszej decyzji włącznie z repozytorium danych;

10)

„repozytorium danych” oznacza system informacji połączony z portalem internetowym dotyczącym jakości otaczającego powietrza prowadzony przez Europejską Agencję Środowiska; zawiera informacje i dane dotyczące jakości powietrza udostępniane w formie sprawozdań oraz poprzez węzły wymiany pod kontrolą państw członkowskich;

11)

„typ danych” oznacza wskaźnik służący do klasyfikacji podobnych danych wykorzystywanych do innych celów zgodnie z zapisami części A załącznika II do niniejszej decyzji;

12)

„cel środowiskowy” oznacza cel dotyczący jakości otaczającego powietrza, który powinien zostać osiągnięty w określonym terminie lub, jeżeli to możliwe, odpowiednio po określonym terminie lub w perspektywie długoterminowej zgodnie z zapisami dyrektywy 2004/107/WE oraz dyrektywy 2008/50/WE.

ROZDZIAŁ II

WSPÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PROCESU PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ORAZ KONTROLI JAKOŚCI

Artykuł 3

Portal internetowy dotyczący jakości otaczającego powietrza i repozytorium danych

1.   Komisja, we współpracy z Europejską Agencją Środowiska, tworzy repozytorium danych i udostępnia je opinii publicznej za pośrednictwem portalu internetowego dotyczącego jakości otaczającego powietrza (zwanego dalej „portalem”).

2.   Zgodnie z art. 5 państwa członkowskie publikują informacje będące podstawą sprawozdań oraz wzajemnej wymiany informacji w repozytorium danych.

3.   Repozytorium danych prowadzone jest przez Europejską Agencję Środowiska.

4.   Dostęp do repozytorium danych jest darmowy.

5.   Każde państwo członkowskie wyznacza osobę lub osoby odpowiedzialne za dostarczanie informacji do repozytorium danych w ramach sprawozdawczości i wymiany w imieniu państwa członkowskiego. Jedynie wyznaczone osoby mogą udostępniać informacje przeznaczone do sprawozdań i wymiany.

6.   Każde państwo członkowskie zgłasza Komisji nazwisko(-a) osoby (osób), o których mowa w ust. 5.

Artykuł 4

Kodowanie informacji

Komisja, we współpracy z Europejską Agencją Środowiska, udostępnia na portalu opis sposobu kodowania informacji wymaganych na podstawie niniejszej decyzji w standardowej formie do odczytu maszynowego.

Artykuł 5

Procedura udostępniania informacji

1.   Zgodnie z zapisami w części A załącznika I państwa członkowskie udostępniają informacje wymagane na podstawie niniejszej decyzji w repozytorium danych. Udostępnione informacje są automatycznie przetwarzane przez narzędzie elektroniczne.

2.   Narzędzie, o którym mowa w ust. 1, jest wykorzystywane do następujących czynności:

a)

sprawdzania spójności informacji, które mają być udostępnione;

b)

sprawdzania danych pierwotnych dotyczących określonych celów w zakresie jakości danych, o których mowa w załączniku IV do dyrektywy 2004/107/WE oraz w załączniku I do dyrektywy 2008/50/WE;

c)

gromadzenia danych pierwotnych zgodnie z zasadami określonymi w załączniku I do niniejszej decyzji oraz w załącznikach VII i XI do dyrektywy 2008/50/WE.

3.   Zgromadzone dane udostępniane zgodnie z art. 6–14 są generowane za pomocą narzędzia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

4.   Komisja potwierdza otrzymanie informacji.

5.   W trakcie udostępniania zaktualizowanych informacji w repozytorium danych państwo członkowskie opisuje różnice pomiędzy aktualnymi a pierwotnymi informacjami, podając przyczyny wprowadzenia zmian.

Komisja potwierdza otrzymanie zaktualizowanych informacji. Po wydaniu potwierdzenia zaktualizowane informacje otrzymują status oficjalnych.

ROZDZIAŁ III

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE NA TEMAT JAKOŚCI OTACZAJĄCEGO POWIETRZA

Artykuł 6

Strefy i aglomeracje

1.   Zgodnie z procedurą opisaną w art. 5 niniejszej decyzji państwa członkowskie udostępniają informacje, o których mowa w części B załącznika II do niniejszej decyzji, dotyczące granic oraz rodzajów stref i aglomeracji wyznaczonych zgodnie z art. 3 dyrektywy 2004/107/WE oraz art. 4 dyrektywy 2008/50/WE, w których w następnym roku kalendarzowym przeprowadzana będzie ocena i zarządzanie jakością powietrza.

Udostępniane informacje zawierają wskazanie stref i aglomeracji, do których zgodnie z art. 22 dyrektywy 2008/50/WE stosuje się wyłączenie lub odroczenie.

2.   Państwa członkowskie udostępniają Komisji informacje, o których mowa w ust. 1, nie później niż do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Państwa członkowskie mogą poinformować o braku zmian we wcześniej udostępnionych informacjach.

3.   Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich zmianach dotyczących granic oraz rodzajów stref i aglomeracji nie później niż dziewięć miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym wprowadzono zmiany.

Artykuł 7

System oceny

1.   Zgodnie z procedurą opisaną w art. 5 niniejszej decyzji państwa członkowskie udostępniają informacje, o których mowa w części C załącznika II, dotyczące systemu oceny stosowanego w następnym roku kalendarzowym dla każdego zanieczyszczenia w poszczególnych strefach i aglomeracjach zgodnie z art. 4 dyrektywy 2004/107/WE oraz art. 5 i 9 dyrektywy 2008/50/WE.

2.   Państwa członkowskie udostępniają Komisji informacje, o których mowa w ust. 1, nie później niż do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Państwa członkowskie mogą poinformować o braku zmian we wcześniej udostępnionych informacjach.

Artykuł 8

Metody wykazania, iż przekroczenia są wynikiem wpływu źródeł naturalnych lub posypywania dróg piaskiem lub solą w okresie zimowym oraz procedura ich nieuwzględnienia

1.   Zgodnie z procedurą opisaną w art. 5 niniejszej decyzji państwa członkowskie udostępniają informacje, o których mowa w części D załącznika II, dotyczące metod wykazania, iż przekroczenia są wynikiem wpływu źródeł naturalnych lub posypywania dróg piaskiem lub solą w okresie zimowym oraz procedury ich nieuwzględnienia w poszczególnych strefach i aglomeracjach zgodnie z art. 20 i 21 dyrektywy 2008/50/WE.

2.   Państwa członkowskie udostępniają Komisji informacje, o których mowa w ust. 1, za cały rok kalendarzowy nie później niż dziewięć miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.

Artykuł 9

Metody oceny

1.   Zgodnie z procedurą opisaną w art. 5 niniejszej decyzji państwa członkowskie udostępniają informacje, o których mowa w części D załącznika II, dotyczące jakości oraz identyfikowalności stosowanych metod oceny.

2.   Państwa członkowskie udostępniają Komisji informacje, o których mowa w ust. 1, za cały rok kalendarzowy nie później niż dziewięć miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.

3.   W odniesieniu do strefy lub aglomeracji, w której zgodnie z art. 4 dyrektywy 2004/107/WE oraz art. 6, 9 oraz art. 10 ust. 6 dyrektywy 2008/50/WE pomiar stały jest obowiązkowy, informacje powinny obejmować przynajmniej:

a)

konfigurację pomiarów;

b)

wykazanie równoważności metod niereferencyjnych;

c)

lokalizację, opis i klasyfikację punktu poboru próbek;

d)

dokumentację dotyczącą jakości danych.

4.   W odniesieniu do strefy lub aglomeracji, w której zgodnie z art. 4 dyrektywy 2004/107/WE oraz art. 6, 9 oraz art. 10 ust. 6 dyrektywy 2008/50/WE stosuje się pomiar wskaźnikowy, informacje powinny obejmować przynajmniej:

a)

stosowaną metodę pomiaru;

b)

punkty poboru próbek oraz obszar objęty pomiarem;

c)

metodę zatwierdzania;

d)

dokumentację dotyczącą jakości danych.

5.   W odniesieniu do strefy lub aglomeracji, w której zgodnie z art. 4 dyrektywy 2004/107/WE oraz art. 6 i 9 dyrektywy 2008/50/WE stosuje się techniki modelowania, informacje powinny obejmować przynajmniej:

a)

opis systemu modelowania wraz z nakładami;

b)

zatwierdzenie modeli poprzez pomiary;

c)

obszar objęty pomiarem;

d)

dokumentację dotyczącą jakości danych.

6.   W odniesieniu do strefy lub aglomeracji, w której zgodnie z art. 4 dyrektywy 2004/107/WE oraz art. 6 i 9 dyrektywy 2008/50/WE stosuje się szacowanie obiektywne, informacje powinny obejmować przynajmniej:

a)

opis metody szacowania;

b)

dokumentację dotyczącą jakości danych.

7.   Państwa członkowskie udostępniają również informacje, o których mowa w części D załącznika II, na temat jakości oraz identyfikowalności stosowanych metod oceny dotyczące sieci i stacji wybranych przez państwa członkowskie do celów wzajemnej wymiany informacji, o której mowa w art. 1 lit. b) w odniesieniu do zanieczyszczeń wyszczególnionych w części B załącznika I oraz, jeśli to możliwe, dodatkowych zanieczyszczeń wyszczególnionych w części C załącznika I oraz dodatkowych zanieczyszczeń wymienionych na portalu do tego celu. W odniesieniu do informacji zebranych w drodze wymiany zastosowanie mają ust. 1–6 niniejszego artykułu.

Artykuł 10

Zatwierdzone dane pierwotne dotyczące oceny oraz aktualne dane pierwotne dotyczące oceny

1.   Zgodnie z procedurą opisaną w art. 5 niniejszej decyzji państwa członkowskie udostępniają informacje, o których mowa w części E załącznika II, na temat zatwierdzonych danych pierwotnych dotyczących oceny dla wszystkich punktów poboru próbek, w których gromadzi się dane pomiarowe na potrzeby oceny wedle zapisów art. 9 w odniesieniu do zanieczyszczeń wyszczególnionych w części B i C załącznika I.

W odniesieniu do strefy lub aglomeracji, w której stosuje się techniki modelowania, państwa członkowskie udostępniają informacje, o których mowa w części E załącznika II, w możliwie największym rozmieszczeniu czasowym.

2.   Zatwierdzone dane pierwotne dotyczące oceny są udostępniane Komisji za cały rok kalendarzowy w pełnych szeregach czasowych nie później niż dziewięć miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.

3.   Korzystając z możliwości, o której mowa w art. 20 ust. 2 oraz art. 21 ust. 3 dyrektywy 2008/50/WE, państwa członkowskie udostępniają informacje na temat oznaczenia ilościowego zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł naturalnych, zgodnie z art. 20 ust. 1 dyrektywy 2008/50/WE lub z posypywania dróg piaskiem lub solą w okresie zimowym, zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/50/WE.

Udostępnione informacje obejmują:

a)

zakres przestrzenny procedury nieuwzględnienia;

b)

ilość zatwierdzonych danych pierwotnych dotyczących oceny udostępnionych zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu związanych ze źródłami naturalnymi lub z posypywaniem dróg piaskiem lub solą w okresie zimowym;

c)

wyniki zastosowania metod zgłoszonych zgodnie z art. 8.

4.   Państwa członkowskie udostępniają również informacje, o których mowa w części E załącznika II, na temat aktualnych danych pierwotnych dotyczących oceny w odniesieniu do sieci i stacji wybranych przez państwa członkowskie do celów udostępniania aktualnych informacji pomiędzy sieciami i stacjami wybranymi przez państwa członkowskie na potrzeby wzajemnej wymiany informacji, o której mowa w art. 1 lit. b) w odniesieniu do zanieczyszczeń wyszczególnionych w części B załącznika I oraz, jeśli to możliwe, dodatkowych zanieczyszczeń wyszczególnionych w części C załącznika I oraz dodatkowych zanieczyszczeń wymienionych na portalu do tego celu.

5.   Państwa członkowskie udostępniają również informacje, o których mowa w części E załącznika II, na temat zatwierdzonych danych pierwotnych dotyczących oceny w odniesieniu do sieci i stacji wybranych przez państwa członkowskie na potrzeby wzajemnej wymiany informacji, o której mowa w art. 1 lit. b) w odniesieniu do zanieczyszczeń wyszczególnionych w części B załącznika I oraz, jeśli to możliwe, dodatkowych zanieczyszczeń wyszczególnionych w części C załącznika I oraz dodatkowych zanieczyszczeń wymienionych na portalu do tego celu. W odniesieniu do informacji zebranych w drodze wymiany zastosowanie mają ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

6.   Zgodnie z ust. 4 aktualne dane pierwotne dotyczące oceny udostępnia się Komisji tymczasowo z częstotliwością odpowiednią dla metody oceny każdego zanieczyszczenia oraz w rozsądnych ramach czasowych po udostępnieniu danych opinii publicznej zgodnie z art. 26 dyrektywy 2008/50/WE w odniesieniu do zanieczyszczeń wyszczególnionych w części B załącznika I do niniejszej decyzji.

Udostępnione informacje obejmują:

a)

oceniane poziomy stężenia;

b)

stan kontroli jakości.

7.   Aktualne informacje pierwotne udostępnione zgodnie z zapisami ust. 4 muszą być spójne z informacjami udostępnianymi zgodnie z art. 6, 7 i 9.

8.   Państwa członkowskie mogą aktualizować aktualne dane pierwotne dotyczące oceny udostępniane zgodnie z zapisami ust. 4 po przeprowadzeniu kontroli jakości. Zaktualizowane informacje zastępują informacje pierwotne przy określeniu nowego statusu.

Artykuł 11

Zatwierdzone zgromadzone dane dotyczące oceny

1.   Na podstawie informacji na temat zatwierdzonych danych pierwotnych dotyczących oceny udostępnionych zgodnie z art. 10 przez państwa członkowskie narzędzie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 generuje informacje na temat zatwierdzonych zgromadzonych danych dotyczących oceny określone w części F załącznika II.

2.   Informacje dotyczące zanieczyszczeń, w przypadku których występuje obowiązek monitorowania, generowane przez przedmiotowe narzędzie muszą uwzględniać zmierzone poziomy stężenia dla wszystkich punktów poboru próbek, o których zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. c) poinformują państwa członkowskie.

3.   Informacje dotyczące zanieczyszczeń o określonych celach środowiskowych generowane przez przedmiotowe narzędzie uwzględniają poziomy stężenia wyrażone w jednostkach metrycznych kojarzonych z danym celem środowiskowym określonych w części B załącznika I oraz obejmują:

a)

średnią roczną wraz z określoną średnią roczną wartością dopuszczalną lub docelową;

b)

całkowitą liczbę godzin przekroczenia przy określonym limicie godzin;

c)

całkowitą liczbę dni przekroczenia przy określonej dziennej wartości dopuszczalnej lub wartość percentylu 90,4 dla pyłu PM10 w szczególnych przypadkach, kiedy stosuje się pomiary okresowe zamiast pomiarów ciągłych;

d)

całkowitą liczbę dni przekroczenia przy określonej maksymalnej ośmiogodzinnej średniej wartości docelowej lub dopuszczalnej;

e)

AOT40, o którym mowa w części A załącznika VII dyrektywy 2008/50/WE w przypadku wartości docelowej ozonu w odniesieniu do ochrony roślinności;

f)

wskaźnik średniego narażenia w przypadku celu redukcji narażenia PM2,5 oraz obowiązującego pułapu narażenia w postaci stężenia.

Artykuł 12

Realizacja celów środowiskowych

1.   Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5 niniejszej decyzji państwa członkowskie udostępniają informacje określone w części G załącznika II dotyczące realizacji celów środowiskowych wyznaczonych zapisami dyrektywy 2004/107/WE oraz 2008/50/WE.

2.   Państwa członkowskie udostępniają Komisji informacje, o których mowa w ust. 1, za cały rok kalendarzowy nie później niż dziewięć miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.

Udostępnione informacje obejmują:

a)

deklarację realizacji wszystkich celów środowiskowych w każdej strefie lub aglomeracji z uwzględnieniem informacji dotyczących przekroczeń odpowiedniego marginesu tolerancji;

b)

w razie konieczności deklarację o wpływie źródeł naturalnych na przekroczenia w danej strefie;

c)

w razie konieczności deklarację, iż przekroczenie wyznaczonego celu jakości powietrza związanego z poziomem pyłu PM10 w danej strefie lub aglomeracji nastąpiło w wyniku ponownego zawieszania cząstek w następstwie posypywania dróg piaskiem lub solą w okresie zimowym;

d)

informacje dotyczące osiągnięcia obowiązującego pułapu narażenia w postaci stężenia PM2,5.

3.   W przypadku stwierdzenia przekroczenia udostępnione informacje obejmują również wzmianki o obszarze przekroczenia oraz liczbie narażonych osób.

4.   Udostępnione informacje muszą być spójne z granicami stref określonymi zgodnie z art. 6 w tym samym roku kalendarzowym oraz z zatwierdzonymi zgromadzonymi danymi dotyczącymi oceny udostępnionymi zgodnie z art. 11.

Artykuł 13

Plany ochrony jakości powietrza

1.   Zgodnie z procedurą opisaną w art. 5 niniejszej decyzji państwa członkowskie udostępniają informacje, o których mowa w części H, I, J oraz K załącznika II do niniejszej decyzji, dotyczące planów ochrony jakości powietrza zgodnie z art. 23 dyrektywy 2008/50/WE, w tym:

a)

obowiązkowe elementy planu ochrony jakości powietrza wymienione zgodnie z art. 23 dyrektywy 2008/50/WE w załączniku XV sekcja A dyrektywy 2008/50/WE;

b)

odniesienia do regularnie aktualizowanych informacji dotyczących realizacji planów ochrony jakości powietrza dostępnych dla opinii publicznej.

2.   Informacje należy bezzwłocznie udostępniać Komisji nie później niż dwa lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym stwierdzono pierwsze przekroczenie.

Artykuł 14

Środki mające na celu osiągnięcie wartości docelowych określonych w dyrektywie 2004/107/WE

1.   Zgodnie z procedurą opisaną w art. 5 niniejszej decyzji państwa członkowskie udostępniają informacje, o których mowa w części K załącznika II do niniejszej decyzji, dotyczące środków podejmowanych w celu osiągnięcia wartości docelowych zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2004/107/WE.

2.   Wspomniane informacje należy udostępniać Komisji nie później niż dwa lata po zakończeniu roku, w którym stwierdzono przekroczenie wymagające wdrożenia danego środka.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 15

Uchylenie

Decyzje 2004/224/WE oraz 2004/461/WE tracą moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.

Artykuł 16

Stosowanie

1.   Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

2.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 1 niniejszego artykułu państwa członkowskie po raz pierwszy udostępniają informacje wymagane zgodnie z art. 6 oraz 7 nie później niż dnia 31 grudnia 2013 r.

Artykuł 17

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 23 z 26.1.2005, s. 3.

(2)  Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 35 z 5.2.1997, s. 14.

(4)  Dz.U. L 68 z 6.3.2004, s. 27.

(5)  Dz.U L 156 z 30.4.2004, s. 78.

(6)  Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

A.   Wymogi dotyczące danych

1)   Odniesienia czasowe

Wszelkie przedziały czasowe należy określać zgodnie z formatem (YYYY-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm) ustalonym według normy ISO 8601:2004(E) uwzględniającym przesunięcie w stosunku do czasu UTC.

Etykieta czasowa oznacza koniec okresu pomiarowego.

2)   Liczba cyfr i zaokrąglenie

Dane należy udostępniać przy zachowaniu liczby cyfr stosowanej w sieci monitorowania.

Zaokrąglenie stanowi ostatni etap każdego wyliczenia, co oznacza, że należy je wykonać tylko raz tuż przed porównaniem wyniku z celem środowiskowym. W razie konieczności system standardowo zaokrągla dane udostępniane zgodnie z handlowymi zasadami zaokrąglania.

3)   Równoważność

W przypadku stosowania więcej niż jednej metody oceny w danej lokalizacji dane należy dostarczyć za pomocą metody oceny wykazującej najniższą niepewność w danej lokalizacji.

4)   Normalizacja

Do wzajemnej wymiany informacji stosuje się przepisy części IV załącznika IV do dyrektywy 2004/107/WE oraz części C załącznika VI do dyrektywy 2008/50/WE.

5)   Przepisy dotyczące PM2,5

Wartości dopuszczalne plus margines tolerancji

Zgodnie z częścią E załącznika XIV do dyrektywy 2008/50/WE w przypadku PM2,5 w poszczególnych latach obowiązują następujące sumy wartości dopuszczalnej (ang. limit value, LV) i marginesu tolerancji (ang. margin of tolerance, MOT):

Rok

LV + MOT

2008

30

2009

29

2010

29

2011

28

2012

27

2013

26

2014

26

2015

25

Wyliczenie wskaźnika średniego narażenia (ang. Average Exposure Indicator, AEI) zgodnie z zapisami części A załącznika XIV do dyrektywy 2008/50/WE

Wyliczenia dokonuje się każdego roku, określając średnie roczne PM2,5 dla każdego z wybranych punktów poboru próbek. Wybór punktów poboru próbek musi wynikać z odpowiednich udostępnionych informacji.

Uznane średnie roczne zgodne z celami dotyczącymi jakości danych są uśredniane spośród wszystkich AEI w państwach członkowskich w celu uzyskania średniej rocznej.

Procedurę tę powtarza się corocznie przez trzy lata. Następnie trzy średnie roczne podlegają uśrednieniu w celu uzyskania AEI.

AEI należy udostępnić w postaci trzyletniej średniej kroczącej. W razie konieczności aktualizacji danych, które mogłyby pośrednio lub bezpośrednio wpłynąć na wysokość AEI (poprzez wybór punktu poboru próbek), należy przeprowadzić całkowitą aktualizację wszystkich właściwych informacji.

B.   Cele środowiskowe oraz stosowane jednostki metryczne

Wzór

Obszar ochrony

Cel środowiskowy (kod (1))

Uśredniony okres oceny

Jednostka metryczna celu środowiskowego

Wartości liczbowe celu środowiskowego

(dopuszczalna liczba przekroczeń)

Zanieczyszczenia, w przypadku których należy zgłaszać aktualne i zatwierdzone dane

NO2

Zdrowie

LV

Jedna godzina

Godziny przekroczenia w roku kalendarzowym

200 μg/m3 (18)

LVMT

LV

Jeden rok kalendarzowy

Średnia roczna

40 μg/m3

LVMT

ALT

Jedna godzina

Trzy następujące po sobie godziny przekroczeń (w miejscach reprezentatywnych pod względem jakości powietrza o powierzchni przynajmniej 100 km2 lub w całej strefie lub aglomeracji w zależności od tego, która z nich jest mniejsza)

400 μg/m3

NOx

Roślinność

CL

Jeden rok kalendarzowy

Średnia roczna

30 μg/m3

PM10

Zdrowie

LV

Jeden dzień

Dni przekroczenia w roku kalendarzowym

50 μg/m3 (35)

Wartość percentyla 90,4

LV

Jeden rok kalendarzowy

Średnia roczna

40 μg/m3

WSS (2)

Jeden dzień

Zmniejszona liczba dni przekroczenia w roku kalendarzowym

nie dotyczy

Jeden rok kalendarzowy

Potrącenie średniej rocznej

nie dotyczy

NAT (2)

Jeden dzień

Zmniejszona liczba dni przekroczenia w roku kalendarzowym

nie dotyczy

Jeden rok kalendarzowy

Potrącenie średniej rocznej

nie dotyczy

PM2,5

Zdrowie

ECO

Trzy kolejne lata kalendarzowe

Wskaźnik średniego narażenia: (wyliczenie, zob. dyrektywa 2008/50/WE)

20 μg/m3

ERT

Zgodnie z częścią B załącznika XIV do dyrektywy 2008/50/WE

TV

Jeden rok kalendarzowy

Średnia roczna

25 μg/m3

LV

LVMT

SO2

Zdrowie

LV

Jedna godzina

Godziny przekroczenia w roku kalendarzowym

350 μg/m3 (24)

Jeden dzień

Dni przekroczenia w roku kalendarzowym

125 μg/m3 (3)

ALT

Jedna godzina

Trzy następujące po sobie godziny przekroczeń (w miejscach reprezentatywnych pod względem jakości powietrza o powierzchni przynajmniej 100 km2 lub w całej strefie lub aglomeracji w zależności od tego, która z nich jest mniejsza)

500 μg/m3

NAT (2)

Jedna godzina

Zmniejszona liczba godzin przekroczenia w roku kalendarzowym

nie dotyczy

Jeden dzień

Zmniejszona liczba dni przekroczenia w roku kalendarzowym

nie dotyczy

Roślinność

CL

Jeden rok kalendarzowy

Średnia roczna

20 μg/m3

Zima

Średnia wartość w miesiącach zimowych, tzn. od 1 października roku x-1 do 31 marca roku x

20 μg/m3

O3

Zdrowie

TV

Maksymalna ośmiogodzinna średnia dzienna

Dni, kiedy maksymalna ośmiogodzinna średnia dzienna przekroczyła wartość docelową uśrednioną dla okresu trzech lat

120 μg/m3 (25)

LTO

Maksymalna ośmiogodzinna średnia dzienna

Dni, kiedy maksymalna ośmiogodzinna średnia dzienna przekroczyła cel długoterminowy w jednym roku kalendarzowym

120 μg/m3

INT

Jedna godzina

Godziny przekroczenia w roku kalendarzowym

180 μg/m3

ALT

Jedna godzina

Godziny przekroczenia w roku kalendarzowym

240 μg/m3

Roślinność

TV

Od 1 maja do 31 lipca

AOT40 (wyliczenie, zob. załącznik VII dyrektywy 2008/50/WE)

18 000 μg/m3·h

LTO

Od 1 maja do 31 lipca

AOT40 (wyliczenie, zob. załącznik VII do dyrektywy 2008/50/WE)

6 000 μg/m3 h

CO

Zdrowie

LV

Maksymalna ośmiogodzinna średnia dzienna

Dni, kiedy maksymalna ośmiogodzinna średnia dzienna przekroczyła wartość dopuszczalną

10 mg/m3

Zanieczyszczenia, w przypadku których należy zgłaszać tylko zatwierdzone dane

Benzen

Zdrowie

LV

Jeden rok kalendarzowy

Średnia roczna

5 μg/m3

Ołów

Zdrowie

LV

Jeden rok kalendarzowy

Średnia roczna

0,5 μg/m3

Kadm

Zdrowie

TV

Jeden rok kalendarzowy

Średnia roczna

5 ng/m3

Arsen

Zdrowie

TV

Jeden rok kalendarzowy

Średnia roczna

6 ng/m3

Nikiel

Zdrowie

TV

Jeden rok kalendarzowy

Średnia roczna

10 ng/m3

Benzo(a)piren

Zdrowie

TV

Jeden rok kalendarzowy

Średnia roczna

1 ng/m3

C.   Zanieczyszczenia wymagające monitorowania

Poniższa lista zawiera wszystkie zanieczyszczenia wymagające monitorowania, o których mowa w dyrektywach 2004/107/WE oraz 2008/50/WE. Europejska Agencja Środowiska prowadzi listę zanieczyszczeń, których dotyczy wzajemna wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi. Lista ta jest dostępna na portalu.

Kod banku danych dotyczących jakości powietrza

Wzór zanieczyszczenia

Nazwa zanieczyszczenia

Jednostka pomiaru

Nieorganiczne zanieczyszczenia gazowe

1

SO2

dwutlenek siarki

μg/m3

8

NO2

dwutlenek azotu

μg/m3

9

NOx  (3)

tlenki azotu

μg/m3

7

O3

ozon

μg/m3

10

CO

tlenek węgla

mg/m3

Pył zawieszony (PM)

5

PM10

PM10

μg/m3

6001

PM2,5

PM2,5

μg/m3

Skład PM2,5

1047

SO4 2 + w PM2,5

siarczan w PM2,5

μg/m3

1046

NO3 - w PM2,5

azotan w PM2,5

μg/m3

1045

NH4 + w PM2,5

amon w PM2,5

μg/m3

1771

C pierw. w PM2,5

węgiel pierwiastkowy w PM2,5

μg/m3

1772

C org. w PM2,5

węgiel organiczny w PM2,5

μg/m3

1629

Ca2 + w PM2,5

wapń w PM2,5

μg/m3

1659

Mg2 + w PM2,5

magnez w PM2,5

μg/m3

1657

K + w PM2,5

potas w PM2,5

μg/m3

1668

Na + w PM2,5

sód w PM2,5

μg/m3

1631

Cl-w PM2,5

chlorek w PM2,5

μg/m3

Metale ciężkie

5012

Pb

ołów w PM10

μg/m3

5014

Cd

kadm w PM10

ng/m3

5018

As

arsen w PM10

ng/m3

5015

Ni

nikiel w PM10

ng/m3

Depozycja metali ciężkich

2012

depozycja Pb

mokra/całkowita depozycja Pb

μg/m2/dzień

2014

depozycja Cd

mokra/całkowita depozycja Cd

μg m2/dzień

2018

depozycja As

mokra/całkowita depozycja As

μg/m2/dzień

2015

depozycja Ni

mokra/całkowita depozycja Ni

μg/m2/dzień

7013

depozycja Hg

mokra/całkowita depozycja Hg

μg/m2/dzień

Rtęć

4013

gazowa Hg metaliczna

gazowa rtęć pierwiastkowa

ng/m3

4813

całkowita gazowa Hg

całkowita gazowa Hg

ng/m3

653

gazowa Hg reaktywna

gazowa rtęć reaktywna

ng/m3

5013

Hg stała

rtęć stała

ng/m3

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

5029

benzo(a)piren

benzo(a)piren w PM10

ng/m3

5610

benzo(a)antracen

benzo(a)antracen w PM10

ng/m3

5617

benzo(b)fluoranten

benzo(b)fluoranten w PM10

ng/m3

5759

benzo(j)fluoranten

benzo(j)fluoranten w PM10

ng/m3

5626

benzo(k)fluoranten

benzo(k)fluoranten w PM10

ng/m3

5655

indeno(1,2,3,-cd)piren

indeno(1,2,3,-cd)piren w PM10

ng/m3

5763

dibenzo(a,h)antracen

dibenzo(a,h)antracen w PM10

ng/m3

Depozycja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

7029

benzo(a)piren

depozycja benzo(a)pirenu

μg/m2/dzień

611

benzo(a)antracen

depozycja benzo(a)antracenu

μg/m2/dzień

618

benzo(b)fluoranten

depozycja benzo(b)fluorantenu

μg/m2/dzień

760

benzo(j)fluoranten

depozycja benzo(j)fluorantenu

μg/m2/dzień

627

benzo(k)fluoranten

depozycja benzo(k)fluorantenu

μg/m2/dzień

656

indeno(1,2,3,-cd)piren

depozycja indeno(1,2,3,-cd)pirenu

μg/m2/dzień

7419

dibenzo(a,h)antracen

depozycja dibenzo(a,h)antracenu

μg/m2/dzień

Lotne składniki organiczne

20

C6H6

benzen

μg/m3

428

C2H6

etan

μg/m3

430

C2H4

eten (etylen)

μg/m3

432

HC≡CH

etyn (acetylen)

μg/m3

503

H3C-CH2-CH3

propan

μg/m3

505

CH2 = CH-CH3

propen

μg/m3

394

H3C-CH2-CH2-CH3

n-butan

μg/m3

447

H3C-CH(CH3)2

2-metylopropenyl (izobutan)

μg/m3

6005

H2C = CH-CH2-CH3

1-buten

μg/m3

6006

H3C-CH = CH-CH3

trans-2-buten

μg/m3

6007

H3C-CH = CH-CH3

cis-2-buten

μg/m3

24

CH2 = CH-CH = CH2

1,3-butadien

μg/m3

486

H3C-(CH2)3-CH3

n-pentan

μg/m3

316

H3C-CH2-CH(CH3)2

2-metylobutan (izopentan)

μg/m3

6008

H2C = CH-CH2-CH2-CH3

1-penten

μg/m3

6009

H3C-HC = CH-CH2-CH3

2-penten

μg/m3

451

CH2 = CH-C(CH3) = CH2

2-metylobuta-1,3-dien (izopren)

μg/m3

443

C6H14

n-heksan

μg/m3

316

(CH3)2-CH-CH2-CH2-CH3

2-metylopentan (izoheksan)

μg/m3

441

C7H16

n-heptan

μg/m3

475

C8H18

n-oktan

μg/m3

449

(CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2

2,2,4-trimetylopentan (izooktan)

μg/m3

21

C6H5-C2H5

toluen

μg/m3

431

m,p-C6H4(CH3)2

etylobenzen

μg/m3

464

o-C6H4-(CH3)2

m,p-ksylen

μg/m3

482

C6H3-(CH3)3

o-ksylen

μg/m3

6011

C6H3(CH3)3

1,2,4-trimetylobenzen

μg/m3

6012

C6H3(CH3)3

1,2,3-trimetylobenzen

μg/m3

6013

C6H3(CH3)3

1,3,5-trimetylobenzen

μg/m3

32

THC(NM)

węglowodory niemetanowe ogółem

μg/m3

25

HCHO

metanal (formaldehyd)

μg/m3


(1)  LV: wartość dopuszczalna, LVMT: wartość dopuszczalna plus margines tolerancji, TV: wartość docelowa, LTO: cel długoterminowy, INT: próg informacyjny, ALT: próg alarmowy, CL: poziom krytyczny, NAT: ocena wpływu źródeł naturalnych, WSS: ocena posypywania dróg piaskiem lub solą w okresie zimowym, ERT: cel redukcji narażenia, ECO: obowiązujący pułap narażenia w postaci stężenia

(2)  Nie zostaną udostępnione żadne aktualne dane.

(3)  Można zgłaszać NOx lub sumę środków NO i NO2 w tym samym miejscu. Zgłoszenia w formacie μg NO2/m3.


ZAŁĄCZNIK II

A.   Wspólne typy danych

Udostępniając odpowiedni typ danych zgodnie z zapisami części B-K niniejszego załącznika, należy uwzględnić wszystkie informacje odpowiadające danemu typowi danych podane poniżej.

1)   Typ danych „Dane kontaktowe”

1.

Nazwa instytucji odpowiedzialnej lub podmiotu odpowiedzialnego

2.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

3.

Strona internetowa

4.

Adres

5.

Numer telefonu

6.

E-mail

2)   Typ danych „Sytuacja przekroczenia”

1.

Identyfikator sytuacji przekroczenia

2.

Przekroczenie celu środowiskowego

3.

Obszar przekroczenia (Typ danych „Zakres przestrzenny”)

4.

Klasyfikacja obszaru

5.

Jednostki administracyjne

6.

Szacunkowa powierzchnia obszaru, na którym przekroczono cel środowiskowy

7.

Szacunkowa długość odcinka drogi, na którym przekroczono cel środowiskowy

8.

Stacje pomiarowe na obszarze przekroczenia (odesłanie do D)

9.

Przekroczenie modelowe (odesłanie do D)

10.

Szacunkowa liczba mieszkańców obszaru przekroczenia

11.

Szacunkowa wielkość ekosystemu/obszaru roślinnego narażonego na przekroczenie celu środowiskowego

12.

Rok odniesienia

3)   Typ danych „Cel środowiskowy”

1.

Typ celu

2.

Uśredniony okres oceny

3.

Obszar ochrony

4)   Typ danych „Zakres przestrzenny”

1.

Informacje z Systemu Informacji Geograficznej podane jako współrzędne

5)   Typ danych „Obserwacja przestrzenna”

1.

Dane dotyczące oceny przestrzennej

6)   Typ danych „Publikacja”

1.

Publikacja

2.

Tytuł

3.

Autor/autorzy

4.

Data wydania

5.

Wydawca

6.

Adres internetowy

7)   Typ danych „Dokumentacja zmiany”

1.

Zmiana

2.

Opis zmiany

B.   Informacje dotyczące stref i aglomeracji (art. 6)

1)

Dostawca (Typ danych „Dane kontaktowe”)

2)

Dokumentacja zmiany (Typ danych: „Dokumentacja zmiany”)

3)

Kod strefy

4)

Nazwa strefy

5)

Typ strefy

6)

Granice strefy (Typ danych „Zakres przestrzenny”)

7)

Historia strefy: data rozpoczęcia i zakończenia stosowania

8)

Poprzednicy (odesłanie do B)

9)

Populacja mieszkańców

10)

Rok odniesienia dla populacji mieszkańców

11)

Kod wyznaczonego zanieczyszczenia

12)

Obszar ochrony

13)

Wyłączenie lub odroczenie zgodnie z art. 22 dyrektywy 2008/50/WE

C.   Informacje dotyczące systemu oceny (art. 7)

1)

Dostawca (Typ danych „Dane kontaktowe”)

2)

Dokumentacja zmiany (Typ danych: „Dokumentacja zmiany”)

3)

Informacje dotyczące strefy (odesłanie do B)

4)

Zanieczyszczenie

5)

Cel środowiskowy (Typ danych „Cel środowiskowy”)

6)

Realizacja progu oszacowania

7)

Rok klasyfikacji progu oszacowania

8)

Dokumentacja klasyfikacji (adres internetowy)

9)

Typ oceny

10)

Typ oceny: opis

11)

Metadane dotyczące oceny indywidualnej, w tym identyfikator stacji, informacje na temat lokalizacji (odesłanie do D)

12)

Instytucja odpowiedzialna za ocenę jakości powietrza (Typ danych „Dane kontaktowe”)

13)

Instytucja odpowiedzialna za akceptację systemów pomiarowych (Typ danych „Dane kontaktowe”)

14)

Instytucja odpowiedzialna za zapewnienie właściwości pomiarów (Typ danych „Dane kontaktowe”)

15)

Instytucja odpowiedzialna za analizę metod oceny (Typ danych „Dane kontaktowe”)

16)

Instytucja odpowiedzialna za koordynację ogólnokrajowych programów zapewniania jakości (Typ danych „Dane kontaktowe”)

17)

Instytucja odpowiedzialna za współpracę z innymi państwami członkowskimi oraz Komisją (Typ danych „Dane kontaktowe”)

D.   Informacje dotyczące metod oceny (art. 8 i 9)

(i)   Ogólne: informacje dotyczące wszystkich metod oceny

1)

Dostawca (Typ danych „Dane kontaktowe”)

2)

Dokumentacja zmiany (Typ danych: „Dokumentacja zmiany”)

3)

Typ oceny

4)

Informacje dotyczące strefy (odesłanie do B)

5)

Zanieczyszczenie

(ii)   Informacje dotyczące pomiarów stałych

1)

Identyfikator konfiguracji pomiarów

2)

Identyfikator stacji europejskiej

3)

Identyfikator sieci

4)

Kod stacji krajowej

5)

Nazwa stacji pomiarowej

6)

Nazwa gminy

7)

Data rozpoczęcia i zakończenia pomiaru

8)

Rodzaj pomiaru

9)

Metoda pomiaru/poboru próbek/analizy

10)

Urządzenia do pomiaru/poboru próbek (jeśli to możliwe)

11)

Granica oznaczalności (jeśli to możliwe)

12)

Wykazanie równoważności

13)

Wykazanie równoważności: dokumentacja (adres internetowy)

14)

Okres poboru próbek

15)

Odstęp czasu pomiędzy próbkami

16)

Zakres przestrzenny obszaru reprezentatywnego (Typ danych „Zakres przestrzenny”) (jeśli to możliwe)

17)

Ewaluacja reprezentatywności (jeśli to możliwe)

18)

Dokumentacja dotycząca reprezentatywności (adres internetowy) (jeśli to możliwe)

19)

Lokalizacja punktu poboru próbek: wysokość wlotu powietrza od podłoża

20)

Lokalizacja punktu poboru próbek: odległość w poziomie od wlotu powietrza do kolejnego budynku (dla stacji rozmieszczonych w pobliżu ruchu drogowego)

21)

Lokalizacja punktu poboru próbek: odległość wlotu powietrza od najbliższego pasa ruchu drogowego (dla stacji rozmieszczonych w pobliżu ruchu drogowego)

22)

Klasyfikacja stacji w odniesieniu do głównych źródeł emisji związanych z konfiguracją pomiarów dla każdego zanieczyszczenia

23)

Główne źródła (ruch drogowy, ogrzewanie domowe, źródła przemysłowe lub obszar źródła itd.) (jeśli to możliwe)

24)

Odległość od głównego źródła przemysłowego lub obszaru źródła (dla stacji przemysłowych)

25)

Przedziały czasowe dotyczące stacji: data rozpoczęcia i zakończenia

26)

Współrzędne geograficzne: długość geograficzna, szerokość geograficzna oraz wysokość n.p.m. stacji pomiarowej

27)

Dokumentacja zawierająca informacje na temat stacji, włącznie z mapami i zdjęciami (adres internetowy) (jeśli to możliwe)

28)

Klasyfikacja obszaru

29)

Odległość od głównego skrzyżowania (dla stacji rozmieszczonych w pobliżu ruchu drogowego)

30)

Oszacowane natężenie ruchu (dla stacji rozmieszczonych w pobliżu ruchu drogowego)

31)

Ruch ciężarowy (dla stacji rozmieszczonych w pobliżu ruchu drogowego, jeśli to możliwe)

32)

Szybkość ruchu drogowego (dla stacji rozmieszczonych w pobliżu ruchu drogowego, jeśli to możliwe)

33)

„Kanion uliczny” – szerokość ulicy (dla stacji rozmieszczonych w pobliżu ruchu drogowego, jeśli to możliwe)

34)

„Kanion uliczny” – średnia wysokość fasady budynku (dla stacji rozmieszczonych w pobliżu ruchu drogowego, jeśli to możliwe)

35)

Nazwa sieci

36)

Sieć: data rozpoczęcia i zakończenia działalności

37)

Instytucja odpowiedzialna za zarządzanie siecią (Typ danych „Dane kontaktowe”)

38)

Metoda oceny posypywania dróg piaskiem lub solą w okresie zimowym (w przypadku zastosowania art. 21 dyrektywy 2008/50/WE)

39)

Metoda oceny wpływu źródeł naturalnych (w przypadku zastosowania art. 20 dyrektywy 2008/50/WE)

40)

Cele w zakresie jakości danych: pokrycie czasowe

41)

Cele w zakresie jakości danych: uzysk danych

42)

Cele w zakresie jakości danych: oszacowanie niepewności

43)

Cele w zakresie jakości danych: dokumentacja dotycząca identyfikowalności oraz oszacowania niepewności

44)

Cele w zakresie jakości danych: dokumentacja dotycząca zapewniania i kontroli jakości (adres internetowy)

(iii)   Informacje na temat pomiarów wskaźnikowych

1)

Identyfikator pomiaru wskaźnikowego

2)

Opis metody pomiaru

3)

Rodzaj pomiaru

4)

Metoda pomiaru

5)

Urządzenia do pomiaru/poboru próbek (jeśli to możliwe)

6)

Granica oznaczalności (jeśli to możliwe)

7)

Okres poboru próbek

8)

Odstęp czasu pomiędzy próbkami

9)

Współrzędne geograficzne: długość geograficzna, szerokość geograficzna oraz wysokość n.p.m.

10)

Metoda oceny posypywania dróg piaskiem lub solą w okresie zimowym (w przypadku zastosowania postanowień art. 21 dyrektywy 2008/50/WE)

11)

Metoda oceny wpływu źródeł naturalnych (w przypadku zastosowania postanowień art. 20 dyrektywy 2008/50/WE)

12)

Cele w zakresie jakości danych: pokrycie czasowe

13)

Cele w zakresie jakości danych: uzysk danych

14)

Cele w zakresie jakości danych: oszacowanie niepewności

15)

Cele w zakresie jakości danych: dokumentacja dotycząca identyfikowalności oraz oszacowania niepewności

16)

Cele w zakresie jakości danych: dokumentacja dotycząca zapewniania i kontroli jakości (adres internetowy)

(iv)   Informacje na temat modelowania

1)

Identyfikator modelowania

2)

Rodzaj celu środowiskowego (Typ danych „Cel środowiskowy”)

3)

Metoda modelowania: nazwa

4)

Metoda modelowania: opis

5)

Metoda modelowania: dokumentacja (adres internetowy)

6)

Metoda modelowania: zatwierdzenie poprzez pomiar

7)

Metoda modelowania: zatwierdzenie poprzez pomiar w miejscach, które nie zostały zgłoszone w ramach dyrektywy w sprawie jakości powietrza

8)

Okres modelowania

9)

Obszar modelowania (Typ danych „Zakres przestrzenny”)

10)

Rozdzielczość przestrzenna

11)

Metoda oceny posypywania dróg piaskiem lub solą w okresie zimowym (w przypadku zastosowania art. 21 dyrektywy 2008/50/WE)

12)

Metoda oceny wpływu źródeł naturalnych (w przypadku zastosowania art. 20 dyrektywy 2008/50/WE)

13)

Cele w zakresie jakości danych: oszacowanie niepewności

14)

Cele w zakresie jakości danych: dokumentacja dotycząca zapewniania i kontroli jakości (adres internetowy)

(v)   Informacje dotyczące obiektywnego szacowania

1)

Identyfikator obiektywnego szacowania

2)

Opis

3)

Obszar obiektywnego szacowania (Typ danych „Zakres przestrzenny”)

4)

Cel w zakresie jakości danych: oszacowanie niepewności

5)

Cele w zakresie jakości danych: dokumentacja dotycząca identyfikowalności oraz oszacowania niepewności

6)

Cele w zakresie jakości danych: dokumentacja dotycząca zapewniania i kontroli jakości (adres internetowy)

E.   Informacje dotyczące zatwierdzonych danych pierwotnych dotyczących oceny oraz aktualnych danych pierwotnych dotyczących oceny (art. 10)

1)

Dostawca (Typ danych „Dane kontaktowe”)

2)

Dokumentacja zmiany (Typ danych: „Dokumentacja zmiany”)

3)

Numer wersji

4)

Zanieczyszczenie

5)

Jednostka zanieczyszczenia

6)

Typ oceny

7)

Metoda oceny (odesłanie do D)

8)

Data rozpoczęcia i zakończenia poboru próbek

9)

Wymiar czasowy oraz liczba jednostek pobierania próbek

10)

Wartość pomiaru (włącznie z liczbą poziomów stężenia zanieczyszczenia związanych ze źródłami naturalnymi lub posypywaniem dróg piaskiem lub solą w okresie zimowym [w przypadku zastosowania art. 20 i art. 21 dyrektywy 2008/50/WE])

11)

Wartość modelowa (Typ danych „Obserwacja przestrzenna”) (włącznie z liczbą poziomów stężenia zanieczyszczenia związanych ze źródłami naturalnymi lub posypywaniem dróg piaskiem lub solą w okresie zimowym [w przypadku zastosowania art. 20 i art. 21 dyrektywy 2008/50/WE])

12)

Ważność

13)

Status weryfikacji

F.   Informacje dotyczące zebranych danych (art. 11)

1)

Identyfikator oceny

2)

Informacje dotyczące strefy (odesłanie do B)

3)

Zanieczyszczenie

4)

Jednostka zanieczyszczenia

5)

Cel środowiskowy (Typ danych „Cel środowiskowy”)

6)

Typ oceny

7)

Metoda oceny (odesłanie do D)

8)

Przedział czasowy: data rozpoczęcia i zakończenia okresu gromadzenia danych

9)

Całkowita wartość pomiaru

10)

Całkowita wartość modelowa (Typ danych „Obserwacja przestrzenna”)

11)

Cel w zakresie jakości danych: pokrycie czasowe

12)

Cel w zakresie jakości danych: uzysk danych

13)

Cel w zakresie jakości danych: oszacowanie niepewności

14)

Ważność

15)

Status weryfikacji

G.   Informacje dotyczące realizacji celów środowiskowych (art. 12)

Informacje te muszą dotyczyć wszystkich stref i aglomeracji oraz wykazywać całkowitą spójność z informacjami podanymi w ramach części F niniejszego załącznika dotyczącymi zgromadzonych danych na temat zanieczyszczeń o określonych celach środowiskowych.

1)

Dostawca (Typ danych „Dane kontaktowe”)

2)

Rok sprawozdawczy

3)

Dokumentacja zmiany (Typ danych: „Dokumentacja zmiany”)

4)

Informacje dotyczące strefy (odesłanie do B)

5)

Sytuacja przekroczenia (Typ danych „Sytuacja przekroczenia”)

6)

Zanieczyszczenie

7)

Informacje dotyczące oceny (odesłanie do D)

8)

Przekroczenie celu środowiskowego

9)

Przekroczenie celu środowiskowego plus margines tolerancji

10)

Przekroczenie przy uwzględnieniu wpływu źródeł naturalnych

11)

Przekroczenie przy uwzględnieniu posypywania dróg piaskiem lub solą w okresie zimowym

12)

Sytuacja przekroczenia po uwzględnieniu wpływu źródeł naturalnych oraz posypywania dróg piaskiem lub solą w okresie zimowym (Typ danych „Sytuacja przekroczenia”)

13)

Całkowita liczba przekroczeń (zgodnie z art. 8-10)

H.   Informacje dotyczące planów ochrony jakości powietrza (art. 13)

1)

Dostawca (Typ danych „Dane kontaktowe”)

2)

Dokumentacja zmiany (Typ danych: „Dokumentacja zmiany”)

3)

Plan ochrony jakości powietrza: kod

4)

Plan ochrony jakości powietrza: nazwa

5)

Plan ochrony jakości powietrza: rok odniesienia do pierwszego przekroczenia

6)

Właściwy organ (Typ danych „Dane kontaktowe”)

7)

Plan ochrony jakości powietrza: status

8)

Plan ochrony jakości powietrza: zanieczyszczenia

9)

Plan ochrony jakości powietrza: data oficjalnego przyjęcia

10)

Plan ochrony jakości powietrza: harmonogram realizacji

11)

Odniesienie do planu ochrony jakości powietrza (adres internetowy)

12)

Odniesienie do realizacji (adres internetowy)

13)

Właściwa publikacja (Typ danych „Publikacja”)

14)

Kod odpowiedniej/odpowiednich sytuacji przekroczenia (odesłanie do G)

I.   Informacje dotyczące podziału źródeł zanieczyszczeń (art. 13)

1)

Kod(y) sytuacji przekroczenia (odesłanie do G)

2)

Rok odniesienia

3)

Tło regionalne: ogółem

4)

Tło regionalne: w państwie członkowskim

5)

Tło regionalne: transgraniczne

6)

Tło regionalne: przyrodnicze

7)

Przyrost tła miejskiego: ogółem

8)

Przyrost tła miejskiego: ruch drogowy

9)

Przyrost tła miejskiego: przemysł, w tym produkcja ciepła i energii elektrycznej

10)

Przyrost tła miejskiego: rolnictwo

11)

Przyrost tła miejskiego: sektor handlowy i mieszkaniowy

12)

Przyrost tła miejskiego: żegluga

13)

Przyrost tła miejskiego: terenowe maszyny jezdne

14)

Przyrost tła miejskiego: przyrodniczy

15)

Przyrost tła miejskiego: transgraniczny

16)

Przyrost lokalny: ogółem

17)

Przyrost lokalny: ruch drogowy

18)

Przyrost lokalny: przemysł, w tym produkcja ciepła i energii elektrycznej

19)

Przyrost lokalny: rolnictwo

20)

Przyrost lokalny: sektor handlowy i mieszkaniowy

21)

Przyrost lokalny: żegluga

22)

Przyrost lokalny: terenowe maszyny jezdne

23)

Przyrost lokalny: przyrodniczy

24)

Przyrost lokalny: transgraniczny

J.   Informacje dotyczące scenariusza na rok realizacji (art. 13)

1)

Kod sytuacji przekroczenia (odesłanie do G)

2)

Kod scenariusza

3)

Kod planu ochrony jakości powietrza (odesłanie do H)

4)

Rok odniesienia, dla którego opracowuje się prognozy

5)

Rok odniesienia, w którym rozpoczyna się prognozy

6)

Podział źródeł zanieczyszczeń (odesłanie do I)

7)

Właściwa publikacja (Typ danych „Publikacja”)

8)

Scenariusz odniesienia: opis scenariusza emisji

9)

Scenariusz odniesienia: łączna wielkość emisji w odpowiedniej jednostce przestrzennej

10)

Scenariusz odniesienia: uwzględnione środki (odesłanie do K)

11)

Scenariusz odniesienia: przewidywane poziomy stężenia w roku prognozowanym

12)

Scenariusz odniesienia: przewidywana liczba przekroczeń w roku prognozowanym

13)

Prognoza: opis scenariusza emisji

14)

Prognoza: łączna wielkość emisji w odpowiedniej jednostce przestrzennej

15)

Prognoza: uwzględnione środki (odesłanie do K)

16)

Prognoza: przewidywane poziomy stężenia w roku

17)

Prognoza: przewidywana liczba przekroczeń w roku prognozowanym

K.   Informacje dotyczące środków (art. 13 i 14)

1)

Kod(y) sytuacji przekroczenia (odesłanie do G)

2)

Kod planu ochrony jakości powietrza (odesłanie do H)

3)

Kod scenariusza oceny (odesłanie do J)

4)

Środek: kod

5)

Środek: nazwa

6)

Środek: opis

7)

Środek: klasyfikacja

8)

Środek: typ

9)

Środek: szczebel administracyjny

10)

Środek: zakres czasowy

11)

Środek: sektor źródłowy poddany działaniu środka

12)

Środek: zakres przestrzenny

13)

Szacunkowe koszty realizacji (jeśli to możliwe)

14)

Planowana realizacja: data rozpoczęcia i zakończenia

15)

Data planowanego osiągnięcia pełnego skutku realizacji środka

16)

Inne ważne daty związane z realizacją

17)

Wskaźnik monitorowania postępu

18)

Redukcja emisji rocznych w związku z zastosowaniem środka

19)

Przewidywany wpływ na poziomy stężenia w roku prognozowanym (jeśli to możliwe)

20)

Przewidywany wpływ na liczbę przekroczeń w roku prognozowanym (jeśli to możliwe)


Top