Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0415

2011/415/UE: Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie sprostowania dyrektywy 2010/19/UE zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego w zakresie osłon przeciwrozbryzgowych kół niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep, dyrektywę Rady 91/226/EWG i dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zmiany załączników do dyrektywy 2007/46/WE Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 185, 15.7.2011, p. 76–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 105 - 105

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/415/oj

15.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/76


DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 lipca 2011 r.

w sprawie sprostowania dyrektywy 2010/19/UE zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego w zakresie osłon przeciwrozbryzgowych kół niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep, dyrektywę Rady 91/226/EWG i dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zmiany załączników do dyrektywy 2007/46/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/415/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (1), w szczególności jej art. 39 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W procesie przyjmowania dyrektywy Komisji 2010/19/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego w zakresie osłon przeciwrozbryzgowych kół niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep, dyrektywę Rady 91/226/EWG i dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) wystąpił błąd. Dyrektywą 2010/19/UE wprowadzono zharmonizowane wymagania dotyczące osłon przeciwrozbryzgowych kół dla wszystkich kategorii pojazdów objętych dyrektywą Rady 91/226/EWG (3). W celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywą tą zmieniono odpowiednio także załączniki IV i XI do dyrektywy 2007/46/WE. Ponieważ załączniki te zostały już zastąpione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1060/2008 z dnia 7 października 2008 r. zmieniającym załączniki I, III, IV, VI, VII, XI i XV do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (4) oraz zmienione kilkoma rozporządzeniami, ich kolejnych zmian należało także dokonać w drodze rozporządzenia. W interesie jasności prawa właściwe jest zatem sprostowanie dyrektywy 2010/19/UE.

(2)

Artykuł 2 dyrektywy 2010/19/UE powinien zatem zostać skreślony.

(3)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Skreśla się art. 2 dyrektywy 2010/19/UE.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 72 z 20.3.2010, s. 17.

(3)  Dz.U. L 103 z 23.4.1991, s. 5.

(4)  Dz.U. L 292 z 31.10.2008, s. 1.


Top