Help Print this page 

Document 32011D0155

Title and reference
2011/155/UE: Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie publikacji dokumentu referencyjnego i administrowania dokumentem referencyjnym, o którym mowa w art. 27 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1536) Tekst mający znaczenie dla EOG
  • In force
OJ L 63, 10.3.2011, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 246 - 249

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/155(1)/oj
Multilingual display
Text

10.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/22


DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie publikacji dokumentu referencyjnego i administrowania dokumentem referencyjnym, o którym mowa w art. 27 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1536)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/155/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 27 ust. 4,

uwzględniając zalecenie Europejskiej Agencji Kolejowej z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie dokumentu referencyjnego, o którym mowa w art. 27 ust. 3 dyrektywy 2008/57/WE,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku do decyzji 2009/965/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie dokumentu referencyjnego, o którym mowa w art. 27 ust. 4 dyrektywy 2008/57/WE (2), określono wykaz parametrów, które należy stosować w celu klasyfikacji przepisów krajowych w dokumencie referencyjnym, o którym mowa w art. 27 dyrektywy 2008/57/WE.

(2)

Istotne jest, aby przepisy krajowe, które zostaną objęte dokumentem referencyjnym, zostały jasno zdefiniowane, tak aby ustalić, w jakim stopniu można je uznać za równoważne, tym samym maksymalizując liczbę przepisów należących do grupy A zgodnie z sekcją 2 załącznika VII do dyrektywy 2008/57/WE.

(3)

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za aktualizację swoich przepisów krajowych. Aktualizacje przepisów krajowych mogą mieć wpływ na klasyfikację przepisów w odniesieniu do przepisów innych państw członkowskich dotyczących konkretnego parametru określonego w sekcji 1 załącznika VII do dyrektywy 2008/57/WE.

(4)

Konieczne jest, aby baza danych podająca wzajemne odniesienia dotyczące przepisów krajowych oraz klasyfikująca ich równoważność była aktualna.

(5)

Odnośnie do każdego państwa członkowskiego Europejska Agencja Kolejowa („Agencja”) powinna być odpowiedzialna za opracowanie, publikację i prowadzenie wykazu krajowych przepisów dotyczących dopuszczenia pojazdów, w którym wskazuje się przepisy krajowe dla każdego parametru oraz klasyfikację przepisów pozostałych państw członkowskich dla danego parametru. Powyższe wykazy powinny stanowić część dokumentu referencyjnego.

(6)

Państwa członkowskie powinny zapewnić zgodność przepisów podanych w dokumencie referencyjnym i przepisów notyfikowanych na mocy art. 17 dyrektywy 2008/57/WE. W tym celu państwa członkowskie powinny dysponować odpowiednią ilością czasu, aby dokonać aktualizacji dokumentu referencyjnego lub notyfikować, zmienić bądź usunąć przepisy w ramach procedury określonej w art. 17. Do czasu wzajemnego dostosowania obydwu zbiorów przepisów oraz udostępnienia „jednego okienka” służącego notyfikacji przepisów krajowych, w przypadku rozbieżności pomiędzy tymi dwoma zbiorami przepisów krajowe organy ds. bezpieczeństwa mogą korzystać z przepisów podanych w dokumencie referencyjnym w celu wydania zezwolenia na dopuszczenie pojazdów do eksploatacji.

(7)

Ponadto krajowe przepisy bezpieczeństwa, notyfikowane zgodnie z art. 8 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3), nie mają znaczenia dla dokumentu referencyjnego. W istocie powyższą dyrektywę zmieniono dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/110/WE (4), usuwając z załącznika II do dyrektywy 2004/49/WE krajowe przepisy bezpieczeństwa dotyczące wymogów wydawania zezwoleń na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji i prowadzenia obsługi technicznej pojazdów.

(8)

Tworząc zbiór krajowych dokumentów referencyjnych, krajowe organy ds. bezpieczeństwa powinny wyznaczać priorytety zgodnie z celami dyrektywy 2008/57/WE, uwzględniając dostępne zasoby krajowych organów ds. bezpieczeństwa, po rozmowach w ramach odpowiednich grup roboczych.

(9)

Zgodnie z art. 27 ust. 4 dyrektywy 2008/57/WE Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania w dowolnym terminie środków skierowanych do Agencji w celu zmiany dokumentu referencyjnego.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Treść dokumentu referencyjnego, o którym mowa w art. 27 ust. 4 dyrektywy 2008/57/WE, określono w załączniku do niniejszej decyzji.

2.   Agencja publikuje i aktualizuje dokument referencyjny. Swobodny dostęp do dokumentu referencyjnego zapewnia się poprzez stronę internetową Agencji. Agencja publikuje pierwszą wersję dokumentu referencyjnego w terminie czterech miesięcy od wejścia w życie niniejszej decyzji.

3.   Przynajmniej raz w roku Agencja przedkłada Komisji i komitetowi, o którym mowa w art. 29 dyrektywy 2008/57/WE, sprawozdanie dotyczące postępów w zakresie publikacji dokumentu referencyjnego i jego aktualizacji.

4.   Komisja może w każdej chwili, na wniosek Agencji, państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy, przyjąć decyzję o zmianie dokumentu referencyjnego opublikowanego przez Agencję, zgodnie z procedurą określoną w art. 27 ust. 4 dyrektywy 2008/57/WE.

Artykuł 2

Do celów dokumentu referencyjnego:

a)

„przepis” oznacza mający zastosowanie w państwie członkowskim wymóg, który ma zostać spełniony przez podmiot ubiegający się o zezwolenie na dopuszczenie pojazdów do eksploatacji, a wymóg ten dotyczy:

parametru znajdującego się w wykazie w załączniku do decyzji 2009/965/WE, lub

wymogów w zakresie weryfikacji i badań, lub

procesu, który należy stosować w celu uzyskania zezwolenia na dopuszczenie pojazdów do eksploatacji;

b)

„klasyfikacja” oznacza dokonane przez jedno państwo członkowskie przyporządkowanie przepisu krajowego innego państwa członkowskiego, obejmującego konkretny parametr, zgodnie z jedną z trzech grup A, B lub C, które zostały określone w sekcji 2 załącznika VII do dyrektywy 2008/57/WE.

Artykuł 3

1.   W przypadku każdego państwa członkowskiego krajowy dokument referencyjny odnośnie do każdego parametru znajdującego się w wykazie w załączniku do decyzji 2009/965/WE zawiera:

a)

odniesienie do stosowanych w danym państwie członkowskim odpowiednich przepisów krajowych dotyczących zezwolenia na dopuszczenie pojazdów do eksploatacji lub oświadczenie, że wymóg dotyczący danego parametru nie występuje;

b)

klasyfikację przepisów stosowanych w innych państwach członkowskich, zgodnie z przepisami sekcji 2 załącznika VII do dyrektywy 2008/57/WE.

2.   Agencja ułatwia klasyfikację krajowych przepisów dotyczących zezwalania na dopuszczenie pojazdów do eksploatacji przez odpowiednie krajowe organy ds. bezpieczeństwa, w razie potrzeby organizując spotkania.

Artykuł 4

1.   Każdy krajowy organ ds. bezpieczeństwa przedstawia Agencji informacje niezbędne do opracowania krajowego dokumentu referencyjnego. W szczególności krajowy organ ds. bezpieczeństwa:

a)

przedstawia Agencji odniesienia do krajowych przepisów dotyczących każdego parametru oraz ich klasyfikacji;

b)

powiadamia Agencję o zmianach przepisów w momencie publikacji takich zmian;

c)

wyznacza osobę lub komórkę, która będzie odpowiedzialna za przedstawianie Agencji takich informacji;

d)

prowadzi aktywną wymianę poglądów i doświadczeń z innymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa, aby móc dokonać klasyfikacji przepisów zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b). Krajowe organy ds. bezpieczeństwa prowadzą współpracę, mając na względzie usunięcie zbędnych wymogów i niepotrzebnych weryfikacji.

2.   Każde państwo członkowskie zatwierdza swój dokument referencyjny.

3.   W terminie jednego roku od publikacji danego krajowego dokumentu referencyjnego państwa członkowskie zapewniają zgodność pomiędzy wymogami zawartymi w dokumencie referencyjnym a wymogami zawartymi w przepisach zgłoszonych na mocy art. 17 dyrektywy 2008/57/WE. Po udostępnieniu „jednego okienka” służącego notyfikacji przepisów krajowych i dokumentu referencyjnego, termin zapewnienia zgodności między nimi wynosi sześć miesięcy. Komisja informuje państwa członkowskie o terminie udostępnienia „jednego okienka” służącego notyfikacji przepisów krajowych. Jeśli po upływie tego terminu Agencja uzyska wiedzę o niezgodnościach, powiadamia o nich zainteresowane państwo członkowskie. W przypadku gdy przepis znajdujący się w dokumencie referencyjnym nie został jeszcze zgłoszony, zgłasza się go lub aktualizuje dokument referencyjny.

4.   W terminie dwóch miesięcy od wejścia w życie niniejszej decyzji państwa członkowskie podają Komisji nazwę właściwej komórki odpowiedzialnej za autoryzację i zatwierdzanie krajowego dokumentu referencyjnego i zmian w nim.

Artykuł 5

1.   Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b), jeśli zmiana przepisu może mieć wpływ na jego klasyfikację w którymkolwiek z pozostałych państw członkowskich, Agencja powiadamia krajowe organy ds. bezpieczeństwa państw członkowskich, których to dotyczy, aby umożliwić im przegląd klasyfikacji.

2.   Jeśli Agencja uzyska wiedzę o proponowanej przez państwo członkowskie klasyfikacji przepisu w grupie B lub C, a jej zdaniem dany przepis należy klasyfikować w grupie A, Agencja podnosi tę kwestię i omawia ją z odpowiednim krajowym organem ds. bezpieczeństwa w celu osiągnięcia porozumienia odnośnie do prawidłowej klasyfikacji.

3.   Jeśli po rozmowach z właściwym krajowym organem ds. bezpieczeństwa Agencja uzna, że dokonana przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa klasyfikacja w grupie B lub C jest nieuzasadniona na mocy przepisów dyrektywy 2008/57/WE oraz że klasyfikacja w grupie B lub C stanowi zbędny wymóg lub niepotrzebną weryfikację, które mają nieproporcjonalny wpływ na koszty lub czas wydania zezwolenia na dopuszczenie pojazdów do eksploatacji, Agencja powiadamia o tym Komisję i przedkłada Komisji i danemu państwu członkowskiemu opinię techniczną.

4.   W stosownych przypadkach Komisja przyjmuje decyzję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 4 dyrektywy 2008/57/WE. Decyzja taka jest skierowana do Agencji w celu aktualizacji dokumentu referencyjnego oraz do danego państwa członkowskiego w celu zatwierdzenia krajowego dokumentu referencyjnego zgodnie z przepisami art. 4 ust. 2.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja nie ma zastosowania do Republiki Cypryjskiej i Malty, dopóki na ich terytoriach nie powstanie system kolei.

Artykuł 7

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 kwietnia 2011 r.

Artykuł 8

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich i Europejskiej Agencji Kolejowej.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 marca 2011 r.

W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 341 z 22.12.2009, s. 1.

(3)  Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 44.

(4)  Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 62.


ZAŁĄCZNIK

DOKUMENT REFERENCYJNY

1.   Cel dokumentu referencyjnego

Celem dokumentu referencyjnego jest ułatwianie postępowania związanego z zezwalaniem na dopuszczenie pojazdów do eksploatacji poprzez:

a)

określenie wszystkich parametrów, które należy sprawdzić w związku z zezwalaniem na dopuszczenie pojazdów do eksploatacji;

b)

identyfikację wszystkich przepisów stosowanych przez państwa członkowskie w celu zezwolenia na dopuszczenie pojazdów do eksploatacji;

c)

powiązanie każdego przepisu z jednym z parametrów, który należy sprawdzić w związku z zezwalaniem na dopuszczenie pojazdów do eksploatacji;

d)

klasyfikację wszystkich przepisów w grupach A, B lub C zgodnie z sekcją 2 załącznika VII do dyrektywy 2008/57/WE;

e)

określenie krajowych ram prawnych obejmujących zezwalanie na dopuszczenie pojazdów do eksploatacji, zgodnie z art. 1 decyzji 2009/965/WE.

2.   Struktura i treść

Dokument referencyjny posiada następującą strukturę:

Część 1

:

Wytyczne dotyczące stosowania. Dotyczy elementów objętych niniejszą decyzją oraz wszelkich innych informacji istotnych dla administrowania dokumentem referencyjnym, jego rozumienia i stosowania.

Część 2

:

Krajowe dokumenty referencyjne. Dokument referencyjny uwzględnia wszystkie krajowe dokumenty referencyjne, w których wyszczególniono i sklasyfikowano przepisy krajowe, po jednym dokumencie dla każdego państwa członkowskiego, jak określono w art. 3.

Część 3

:

Informacje o krajowych ramach prawnych. Zgodnie z art. 1 decyzji 2009/965/WE dokument referencyjny obejmuje informacje na temat krajowych ram prawnych mających zastosowanie do zezwalania na dopuszczenie pojazdów do eksploatacji. Część tę wypełnia się natychmiast po zgłoszeniu przez państwa członkowskie krajowych środków wykonawczych dla dyrektywy 2008/57/WE.

3.   Zakres stosowania dokumentu referencyjnego

Dokument referencyjny dotyczy wszystkich zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów szynowych podlegających przepisom dyrektywy 2008/57/WE, w przypadku gdy wymagana jest zgodność z przepisami krajowymi.

Zgodnie z art. 1 dyrektywy 2008/57/WE uwzględnia się pojazdy przeznaczone do eksploatacji w sieci transeuropejskiej i poza nią.

Odnośnie do pojazdów zgodnych z TSI dokument referencyjny umożliwia dla konkretnego parametru porównanie i wzajemne odniesienia pomiędzy przepisami stosowanymi w poszczególnych państwach członkowskich w celu weryfikacji zgodności technicznej z infrastrukturą, zgodności ze szczególnymi przypadkami, zamknięcia punktów otwartych oraz zgodności z przepisami krajowymi w przypadku odstępstw.

Dokument referencyjny umożliwia ponadto porównywanie i odniesienia w zakresie wykazu parametrów, które należy sprawdzić w związku z dopuszczeniem do eksploatacji pojazdów niezgodnych z TSI.


Top