EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0016

2011/728/: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 października 2011 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/15 w sprawie zarządzania pożyczkami udzielanymi w ramach europejskiego instrumentu stabilności finansowej państwom członkowskim, których walutą jest euro, oraz zmieniająca decyzję EBC/2010/31 w sprawie otwierania rachunków na potrzeby przetwarzania płatności związanych z pożyczkami udzielanymi przez EFSF państwom członkowskim, których walutą jest euro (EBC/2011/16)

OJ L 289, 8.11.2011, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 297 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/728/oj

8.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/35


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 31 października 2011 r.

zmieniająca decyzję EBC/2010/15 w sprawie zarządzania pożyczkami udzielanymi w ramach europejskiego instrumentu stabilności finansowej państwom członkowskim, których walutą jest euro, oraz zmieniająca decyzję EBC/2010/31 w sprawie otwierania rachunków na potrzeby przetwarzania płatności związanych z pożyczkami udzielanymi przez EFSF państwom członkowskim, których walutą jest euro

(EBC/2011/16)

(2011/728/UE)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 17 i 21,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja EBC/2010/15 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zarządzania pożyczkami udzielanymi w ramach europejskiego instrumentu stabilności finansowej państwom członkowskim, których walutą jest euro (1), określa zasady dotyczące otwarcia w EBC na rzecz europejskiego instrumentu stabilności finansowej (EFSF) rachunku pieniężnego w związku z obsługą umów pożyczki (zwanych dalej „umowami pożyczki”) na podstawie umowy ramowej EFSF, która weszła w życie dnia 4 sierpnia 2010 r. (zwanej dalej „umową ramową EFSF”).

(2)

Decyzja EBC/2010/31 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie otwierania rachunków na potrzeby przetwarzania płatności związanych z pożyczkami udzielanymi przez EFSF państwom członkowskim, których walutą jest euro (2), określa zasady otwarcia w EBC rachunków pieniężnych na rzecz krajowego banku centralnego odpowiedniego państwa członkowskiego będącego pożyczkobiorcą w związku z obsługą umów pożyczki na podstawie umowy ramowej EFSF.

(3)

Umowa ramowa EFSF została zmieniona umową uzupełniającą, która weszła w życie dnia 18 października 2011 r. Zmieniona umowa ramowa EFSF wprowadza dodatkowe instrumenty, które mogą być wykorzystywane przez EFSF do udzielania wsparcia finansowego. Zgodnie z drugim akapitem preambuły oraz art. 2 ust. 1 zmienionej umowy ramowej EFSF może dokonywać wypłat pożyczek, udzielać środków prewencyjnych, środków na finansowanie rekapitalizacji instytucji finansowych w państwach członkowskich strefy euro (za pośrednictwem pożyczek na rzecz rządów takich państw członkowskich, w tym krajów nieobjętych programem), środków na zakup obligacji na rynku wtórnym oraz środków na zakup obligacji na rynku pierwotnym (zwanych wspólnie „pomocą finansową”), które to instrumenty przyznawane będą poprzez umowy pomocy finansowej (zwane dalej „umowami pomocy finansowej”). Umowy pomocy finansowej mogą pozostawać w mocy po wejściu w życie zmienionej umowy ramowej EFSF.

(4)

Decyzje EBC/2010/15 i EBC/2010/31 powinny zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji EBC/2010/15 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Przyjmowanie płatności na rachunku pieniężnym

EBC przyjmuje do realizacji na rachunku pieniężnym otwartym na rzecz EFSF wyłącznie płatności przychodzące lub wychodzące związane z umowami pożyczki lub umowami pomocy finansowej.”;

2)

artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Saldo rachunku pieniężnego

Po zrealizowaniu płatności związanych z daną umową pożyczki lub umową pomocy finansowej na rachunku pieniężnym otwartym na rzecz EFSF nie powinno występować saldo dodatnie; na rachunek ten nie przekazuje się również środków przed dniem realizacji płatności dotyczących danej umowy pożyczki lub umowy pomocy finansowej. Na rachunku pieniężnym otwartym na rzecz EFSF nie powinno w żadnym momencie występować saldo ujemne. Z rachunku pieniężnego otwartego na rzecz EFSF nie realizuje się zatem płatności na kwoty wyższe niż ilość środków dostępnych na tym rachunku.”.

Artykuł 2

W decyzji EBC/2010/31 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Otwarcie rachunków pieniężnych

Na wniosek KBC państwa członkowskiego będącego pożyczkobiorcą EBC może otworzyć na rzecz takiego KBC rachunki pieniężne na potrzeby przetwarzania płatności w związku z umową pożyczki lub umową pomocy finansowej (dalej »rachunek pieniężny KBC«).”;

2)

artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Przyjmowanie płatności na rachunkach pieniężnych

Rachunek pieniężny KBC może być wykorzystywany wyłącznie do przetwarzania płatności związanych z umową pożyczki lub umową pomocy finansowej.”.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2011 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 31 października 2011 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 253 z 28.9.2010, s. 58.

(2)  Dz.U. L 10 z 14.1.2011, s. 7.


Top