EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0006(01)

2011/342/UE: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 maja 2011 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/3 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2011/6)

OJ L 158, 16.6.2011, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 303 - 304

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/342/oj

16.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/37


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 9 maja 2011 r.

zmieniająca decyzję EBC/2004/3 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiego Banku Centralnego

(EBC/2011/6)

(2011/342/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 12 ust. 3,

uwzględniając decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (1), w szczególności art. 23,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 127 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Rada może powierzyć Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) szczególne zadania dotyczące polityk w dziedzinie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i innymi instytucjami finansowymi, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych. Rada skorzystała z tej możliwości i zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (2) powierzyła EBC zadanie zapewnienia Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) sekretariatu, a tym samym dostarczania ERRS wsparcia analitycznego, statystycznego, logistycznego i administracyjnego. W tym kontekście EBC będzie również sporządzał lub przechowywał dokumenty, które dotyczą jego działalności i polityk oraz decyzji związanych z ERRS, a które stanowią dokumenty EBC w rozumieniu decyzji EBC/2004/3 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiego Banku Centralnego (3).

(2)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1096/2010 Sekretariat ERRS zapewnia stosowanie decyzji EBC/2004/3, która definiuje warunki i ograniczenia, zgodnie z którymi ERRS jest zobowiązana do udostępniania dokumentów ERRS; w związku z tym EBC powinien wprowadzić w decyzji EBC/2004/3 zmiany odzwierciedlające fakt, iż będzie on sporządzał lub przechowywał dokumenty, które dotyczą jego działalności i polityk oraz decyzji związanych z ERRS, a które stanowią dokumenty EBC w rozumieniu decyzji EBC/2004/3.

(3)

Istnieje potrzeba umożliwienia EBC odmowy udostępnienia sporządzonych lub przechowywanych przez siebie dokumentów dotyczących działalności i polityk oraz decyzji realizowanych zgodnie z art. 127 ust. 5 i 6 Traktatu w dziedzinie stabilności finansowej, w tym dokumentów mających związek ze wsparciem udzielanym ERRS, w przypadkach, w których ich udostępnienie mogłoby naruszyć ochronę interesu publicznego w odniesieniu do stabilności systemu finansowego w Unii.

(4)

W decyzji EBC/2004/3 należy także wprowadzić niezbędne zmiany odzwierciedlające zmiany terminologii oraz numeracji przepisów po wejściu w życie Traktatu z Lizbony,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji EBC/2004/3 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. a) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

stabilności systemu finansowego w Unii lub państwie członkowskim,”;

b)

słowa „Wspólnoty” i „wspólnotowego” zastępuje się słowami „Unii” i „unijnego”;

2)

w art. 4 ust. 4 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Do wniosków o udostępnienie dokumentów Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego stosuje się przepisy decyzji ERRS/2011/5 Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (4) przyjętej na podstawie art. 7 rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (5).

3)

w art. 8 odniesienia do art. 230 zastępuje się odniesieniami do art. 263, a odniesienia do art. 195 – odniesieniami do art. 228 Traktatu.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2011 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 9 maja 2011 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 33.

(2)  Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 162.

(3)  Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 42.

(4)  Dz.U. C 176 z 16.6.2011, s. 3.

(5)  Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 162.”;


Top