EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1103

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1103/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustalające, na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 313, 30.11.2010, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 172 - 176

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1103/oj

30.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1103/2010

z dnia 29 listopada 2010 r.

ustalające, na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającą dyrektywę 91/157/EWG (1), w szczególności jej art. 21 ust. 2 i 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zmniejszenie ilości odpadów można uzyskać dzięki wydłużeniu średniego okresu żywotności baterii wtórnych (ładowalnych). Wybór właściwej baterii dla danego urządzenia spowoduje zmniejszenie ilości zużytych baterii i akumulatorów.

(2)

Udostępnianie informacji dotyczących pojemności podawanych na etykietach w ramach zharmonizowanych, kontrolowanych i powtarzalnych metod jest niezbędne w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i jednolitych parametrów jakości dla producentów.

(3)

W dyrektywie 2006/66/WE wprowadzono wymóg, aby wszystkie baterie i akumulatory przenośne i samochodowe zostały oznakowane etykietami podającymi ich pojemność. Celem umieszczenia etykiety podającej pojemność jest zapewnienie użytkownikom końcowym przydatnych, łatwych do zrozumienia i porównywalnych informacji w trakcie zakupu baterii i akumulatorów przenośnych i samochodowych.

(4)

Na mocy art. 21 ust. 7 dyrektywy 2006/66/WE istnieje możliwość przyznania wyłączenia spod wymogów znakowania informacjami o pojemności.

(5)

Należy przyznać takie wyłączenia dla baterii i akumulatorów, które są sprzedawane jako części urządzeń, oraz dla baterii i akumulatorów, dla których nie przewiduje się wymiany przez użytkowników końcowych ze względów bezpieczeństwa, wydajności, ochrony medycznej lub integralności danych oraz ciągłości zasilania. Do takich baterii użytkownicy końcowi nie mają dostępu, a zatem nie muszą w odniesieniu do nich podejmować decyzji o zakupie.

(6)

Zaleca się, aby informacje opierały się na obecnie obowiązujących normach europejskich i międzynarodowych, aby zapewnić rzetelne podstawy naukowe i techniczne poświadczające dokładność informacji przekazywanych użytkownikom końcowym.

(7)

Obecne przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności wymagają harmonizacji. Należy również ocenić możliwości potencjalnej harmonizacji przepisów dotyczących znakowania baterii przenośnych pierwotnych (nieładowalnych) informacjami o ich pojemności.

(8)

Producenci baterii i akumulatorów potrzebują co najmniej 18 miesięcy na dostosowanie procesów technologicznych do nowych wymogów w zakresie znakowania informacjami o pojemności.

(9)

Środki ustanowione na mocy niniejszego rozporządzenia są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych, wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu 18 miesięcy po terminie, o którym mowa w art. 5.

2.   Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) wymienionych w załączniku I.

Artykuł 2

Określanie pojemności

1.   Za pojemność baterii lub akumulatora uznaje się wielkość ładunku elektrycznego dostarczanego przez baterię lub akumulator w określonych warunkach.

2.   Pojemność baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) określa się na podstawie norm IEC/EN 61951-1, IEC/EN 61951-2, IEC/EN 60622, IEC/EN 61960 oraz IEC/EN 61056-1 zależnie od zastosowanych w nich substancji chemicznych, wymienionych w załączniku II część A.

3.   Pojemność baterii i akumulatorów samochodowych określa się na podstawie norm IEC 60095-1/EN 50342-1 wymienionych w załączniku II część B.

Artykuł 3

Jednostka pojemności

1.   Pojemność baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) podaje się w „miliamperogodzinach” lub „amperogodzinach”, stosując odpowiednio symbole tych jednostek mAh lub Ah.

2.   Pojemność baterii i akumulatorów samochodowych podaje się w „amperogodzinach” (Ah) i „wartości prądu rozruchowego” (A), stosując obydwa symbole tych jednostek.

Artykuł 4

Projekt etykiety podającej pojemność

1.   Baterie i akumulatory przenośne wtórne (ładowalne) opatruje się etykietą zawierającą informacje określone w załączniku III część A. Minimalną wielkość etykiety określa się zgodnie z rodzajem baterii lub akumulatora, określonym w załączniku IV część A.

2.   Wszystkie baterie i akumulatory samochodowe opatruje się etykietą zawierającą informacje określone w załączniku III część B. Minimalną wielkość etykiety określa się zgodnie z rodzajem baterii lub akumulatora, określonym w załączniku IV część B.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.


ZAŁĄCZNIK I

Wyłączenia spod wymogów dotyczących znakowania informacjami o pojemności

1.

Baterie i akumulatory przenośne wtórne (ładowalne) wmontowane do urządzeń lub przeznaczone do wmontowania do urządzeń przed dostarczeniem do użytkowników końcowych i nieprzeznaczone do usuwania na mocy art. 11 dyrektywy 2006/66/WE zostają wyłączone spod zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia.


ZAŁĄCZNIK II

Pomiary pojemności baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych

Część A.   Baterie i akumulatory przenośne wtórne (ładowalne)

1.

Pojemność znamionową baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych niklowo-kadmowych mierzy się zgodnie z normami IEC/EN 61951-1 oraz IEC/EN 60622.

2.

Pojemność znamionową baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych wodorkowo-niklowych mierzy się zgodnie z normą IEC/EN 61951-2.

3.

Pojemność znamionową baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych litowych mierzy się zgodnie z normą IEC/EN 61960.

4.

Pojemność znamionową baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych ołowiowo-kwasowych mierzy się zgodnie z normą IEC/EN 61056-1.

Część B.   Baterie i akumulatory samochodowe

1.

Pojemność znamionową i zdolność rozruchu baterii i akumulatorów samochodowych (ołowiowo-kwasowych rozruchowych) mierzy się zgodnie z normą IEC 60095-1/EN 50342-1.


ZAŁĄCZNIK III

Informacje przedstawiane na etykietach podających pojemność

Część A.   Baterie i akumulatory przenośne wtórne (ładowalne)

Etykieta podająca pojemność dla baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) zawiera następujące informacje:

1)

dla baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych niklowo-kadmowych (NiCd), wodorkowo-niklowych (Ni-MH) i litowych pojemność znamionowa określona odpowiednio w normach IEC/EN 61951-1, IEC/EN 60622, IEC/EN 61951-2 oraz IEC/EN 61960:

a)

wyrażona w liczbach całkowitych, w przypadku gdy pojemność podaje się w „mAh”, z wyjątkiem baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) przeznaczonych do stosowania w elektronarzędziach;

b)

wyrażona w ułamkach dziesiętnych z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, w przypadku gdy pojemność podaje się w „Ah”, oraz w liczbach całkowitych, w przypadku gdy pojemność podaje się w „mAh”, dla wszystkich baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) przeznaczonych do stosowania w elektronarzędziach;

c)

z dokładnością zgodną z wymogami odpowiednich norm IEC/EN 61951-1, IEC/EN 61951-2, IEC/EN 60622 oraz IEC/EN 61960;

2)

dla baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych ołowiowo-kwasowych minimalna wartość pojemności znamionowej w próbie określonej w normie IEC/EN 61056-1:

a)

wyrażona w ułamkach dziesiętnych z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, w przypadku gdy pojemność podaje się w „Ah”, z wyjątkiem baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) przeznaczonych do stosowania w elektronarzędziach; oraz

b)

z dokładnością zgodną z wymogami normy IEC/EN 61056-1.

Część B.   Baterie i akumulatory samochodowe

Etykieta podająca pojemność baterii i akumulatorów samochodowych zawiera następujące informacje:

1)

pojemność znamionową i zdolność rozruchu określone w normie IEC 60095-1/EN 50342-1;

2)

wartość pojemności znamionowej i prądu rozruchowego wyrażone w liczbach całkowitych z dokładnością wynoszącą ± 10 % wartości nominalnej.


ZAŁĄCZNIK IV

Minimalna wielkość i położenie etykiety podającej pojemność

Część A.   Baterie i akumulatory przenośne wtórne (ładowalne)

Etykiety podające pojemność baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) spełniają następujące wymogi:

1.

Dla pojedynczych baterii i akumulatorów, z wyjątkiem ogniw guzikowych i baterii zasilania rezerwowego pamięci:

a)

na baterii i akumulatorze: etykieta ma minimalne wymiary 1,0 × 5,0 mm (W × D) (1);

b)

na opakowaniu (z przodu) baterii i akumulatorów: etykieta ma minimalne wymiary 5,0 × 12,0 mm (W × D);

c)

etykietę umieszcza się na opakowaniu (z przodu) oraz na bateriach i akumulatorach wewnątrz opakowania;

d)

dla baterii i akumulatorów sprzedawanych bez opakowania, etykietę umieszcza się na baterii i akumulatorze.

2.

Dla zestawów baterii:

a)

dla zestawów baterii, których największy bok ma powierzchnię mniejszą niż 70 cm2, etykieta ma minimalne wymiary 1,0 × 5,0 mm (W × D);

b)

dla zestawów baterii, których największy bok ma powierzchnię co najmniej 70 cm2, etykieta ma minimalne wymiary 2,0 × 5,0 mm (W × D);

c)

etykietę umieszcza się jedynie na zewnętrznej obudowie zespołu ogniw, a nie na poszczególnych ogniwach umieszczonych w obudowie.

3.

W przypadku gdy wielkość baterii, akumulatora lub zestawu baterii uniemożliwia umieszczenie etykiety o minimalnej wielkości, pojemność podaje się na opakowaniu przy pomocy etykiety o minimalnych wymiarach 5,0 × 12,0 mm (W × D). W takiej sytuacji i w przypadku, gdy bateria, akumulator lub zestaw baterii nie ma własnego opakowania, pojemność podaje się na opakowaniu urządzenia, z którym sprzedaje się baterie, akumulatory lub zestawy baterii.

4.

Dla ogniw guzikowych i baterii zasilania rezerwowego pamięci:

a)

na opakowaniu (z przodu): etykieta ma minimalne wymiary 5,0 × 12,0 mm (W × D);

b)

etykietę umieszcza się na przodzie opakowania.

Część B.   Baterie i akumulatory samochodowe

Etykiety podające pojemność baterii i akumulatorów samochodowych spełniają następujące wymogi:

a)

etykieta zajmuje co najmniej 3 % powierzchni największego boku baterii samochodowej lub akumulatora samochodowego, przy czym jej maksymalne wymiary wynoszą 20 × 150 mm (W × D);

b)

etykietę umieszcza się bezpośrednio na baterii lub akumulatorze, na jednym z boków baterii lub akumulatora z wyjątkiem spodu.


(1)  Wysokość (W), długość (D).


Top