Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1004

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1004/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia odliczeń od niektórych kwot połowowych na rok 2010 z powodu przełowienia w poprzednim roku

OJ L 291, 9.11.2010, p. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1004/oj

9.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/31


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1004/2010

z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie wprowadzenia odliczeń od niektórych kwot połowowych na rok 2010 z powodu przełowienia w poprzednim roku

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (1), w szczególności jego art. 105 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty połowowe na 2009 r. określono w:

rozporządzeniu Rady (WE) nr 1322/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalającym uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2009 r. (2),

rozporządzeniu Rady (WE) nr 1139/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustalającym możliwości połowowe i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2009 r. (3),

rozporządzeniu Rady (WE) nr 1359/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiającym na lata 2009 i 2010 uprawnienia do połowów dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębinowych (4), oraz

rozporządzeniu Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe.

(2)

Kwoty połowowe na 2010 r. określono w:

rozporządzeniu Rady (WE) nr 1359/2008,

rozporządzeniu Rady (WE) nr 1226/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustalającym uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowane na Morzu Bałtyckim w 2010 r. (5),

rozporządzeniu Rady (WE) nr 1287/2009 ustalającym uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2010 r. (6), oraz

rozporządzeniu Rady (UE) nr 53/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2010 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1359/2008, (WE) nr 754/2009, (WE) nr 1226/2009 oraz (WE) nr 1287/2009 (7).

(3)

Zgodnie z art. 105 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 Komisja dokonuje odliczeń od przyszłych kwot połowowych danego państwa członkowskiego, gdy ustali, że to państwo członkowskie przekroczyło kwoty połowowe, które zostały mu przyznane.

(4)

Niektóre państwa członkowskie przekroczyły kwoty połowowe przyznane im na 2009 r. Dlatego właściwe jest dokonanie odliczeń od kwot połowowych przyznanych im w 2010 r.

(5)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 649/2009 (8) dokonano odliczeń od kwot połowowych na 2009 r. z powodu przekroczenia kwot w 2008 r. Jednakże w przypadku niektórych państw członkowskich mające zastosowanie odliczenia przekraczają wielkość odpowiednich kwot na cały rok 2009 i nie można było dokonać tych odliczeń w całości w tym roku. Aby zapewnić również w takich przypadkach odliczenie pełnej kwoty, pozostałe wielkości należy uwzględnić przy ustalaniu odliczeń od kwot na 2010 r.

(6)

Odliczenia przewidziane w niniejszym rozporządzeniu mają zastosowanie bez uszczerbku dla odliczeń mających zastosowanie do kwot w 2010 r. zgodnie z:

rozporządzeniem Komisji (WE) nr 147/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dostosowującym określone kwoty połowowe od 2007 r. do 2012 r. na mocy art. 23 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (9), oraz

rozporządzeniem Komisji (WE) nr 635/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. dostosowującym kwoty, jakie mają być przydzielone Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25-32, wody WE) w okresie od 2008 do 2011 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/2008 (10).

(7)

Ustęp 2 art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 przewiduje, że odliczeń od kwot połowowych należy dokonywać, stosując mnożniki określone w tym ustępie.

(8)

Jednak, jako że odliczenia, jakich należy dokonać, mają zastosowanie do przekroczenia kwoty zaistniałego w 2009 r., a więc w okresie, gdy rozporządzenie (WE) nr 1224/2009 nie miało jeszcze zastosowania, wątpliwości dotyczące przewidywalności w zakresie prawa umożliwiają dokonanie odliczeń nie bardziej rygorystycznych niż wynikające z zastosowania wówczas obowiązujących przepisów, zwłaszcza przepisów określonych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (11),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Kwoty połowowe ustanowione w rozporządzeniach (WE) nr 1226/2009, (WE) nr 1287/2009, (WE) nr 1359/2008 oraz (UE) nr 53/2010 zmniejsza się zgodnie z załącznikiem.

2.   Przepisy ust. 1 mają zastosowanie bez uszczerbku dla zmniejszeń ustanowionych rozporządzeniami (WE) nr 147/2007 oraz nr 635/2008.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 308 z 19.11.2008, s. 3.

(4)  Dz.U. L 352 z 31.12.2008, s. 1.

(5)  Dz.U. L 330 z 16.12.2009, s. 1.

(6)  Dz.U. L 347 z 24.12.2009, s. 1.

(7)  Dz.U. L 21 z 26.1.2010, s. 1.

(8)  Dz.U. L 192 z 24.7.2009, s. 14.

(9)  Dz.U. L 46 z 16.2.2007, s. 10.

(10)  Dz.U. L 176 z 4.7.2008, s. 8.

(11)  Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Państwo członkowskie

Kod gatunku

Kod obszaru w 2009 r.

Nazwa gatunku

Nazwy obszarów w 2009 r.

Kary z art. 5 ust. 2 rozp. 847/96

Ostateczne kwoty w 2009 r.

Margines

Całkowita dostosowana ilość w 2009 r.

Połowy w 2009 r. - specjalny warunek

Połowy w 2009 r.

Całkowite połowy w 2009 r.

%

Odliczenia

Początkowa ilość w 2010 r.

Pozostałe odliczenia z 2009 r. (rozp. 649/09)

Zmieniona ilość w 2010 r.

Saldo końcowe

BGR

TUR

F3742C

Skarp

Morze Czarne

t

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Gładzica

Wody WE podobszarów 22-32

t

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C.

Koleń

Wody WE obszaru IIIa

t

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Molwa niebieska

VI i VII (Wody terytorialne Wspólnoty oraz wody

t

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Dorsz

Wody WE podobszarów 22-24

t

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Śledź

Podobszar 28.1

t

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M.

Karmazyn

NAFO 3M

t

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A.

Szprot

Obszar IIIa

t

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Molwa niebieska

Wody terytorialne Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów II, IV i V

n

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Tuńczyk błękitnopłetwy

Ocean Atlantycki, na wschód od 45° długości

n

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Śledź

Wody WE i wody międzynarodowe obszaru I oraz II

t

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Śledź

Wody Norwegii na północ od 62° N i obszar połowowy wokół Jan Mayen

t

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Plamiak

VIIb-k, VIII, IX i X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

t

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN.

Gładzica

Cieśnina Skagerrak

t

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Inne gatunki

Wody Norwegii obszaru IV

t

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Pałasz czarny

Wody terytorialne Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów V, VI, VII oraz XII

n

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Bogar

VI, VII, VIII Wody WE oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich

n

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B.

Dorsz

Wody międzynarodowe obszarów I oraz Iib

t

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Śledź

Podobszary 22-24

t

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB.

Dorsz

Wody Norwegii obszarów I oraz II

t

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Halibut niebieski

Wody Grenlandii obszarów V oraz XIV

t

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB.

Halibut niebieski

Wody Norwegii obszarów I oraz II

t

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Halibut niebieski

Wody Grenlandii obszarów V oraz XIV

t

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4.

Plamiak

Obszar IV; wody WE obszaru IIa

t

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Błękitek

Wody WE i międzynarodowe obszarów I, II, III,

t

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34.

Makrela

Obszary IIIa oraz IV; wody WE obszarów IIa, IIIb, IIIc oraz IIId

t

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Widlaki

Wody terytorialne Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów VIII oraz IX

n

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214.

Karmazyn

Wody WE i wody międzynarodowe obszaru V; wody

t

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Żabnica

VIIIc, IX oraz X; wody WE obszaru CECAF 34.1.1

t

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB.

Plamiak

Wody Norwegii obszarów I oraz II

t

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB.

Czarniak

Wody Norwegii obszarów I oraz II

t

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB.

Halibut niebieski

Wody Norwegii obszaru I oraz II

t

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Opastun

Ocean Atlantycki

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10


Top