EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0756

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 756/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników IV i V Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 223, 25.8.2010, p. 20–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 225 - 233

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; Uchylony przez 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/756/oj

25.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 223/20


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 756/2010

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników IV i V

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 lit. a) i art. 7 ust. 5 oraz art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 wdraża do prawa Unii zobowiązania Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (zwanej dalej „Konwencją”) zatwierdzonej decyzją Rady 2006/507/WE z dnia 14 października 2004 r. dotyczącą zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (2) oraz zobowiązania Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (zwanego dalej „Protokołem”) zatwierdzonego decyzją Rady 2004/259/WE z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczącą zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (3).

(2)

Po otrzymaniu od Unii Europejskiej i jej państw członkowskich oraz Norwegii i Meksyku nazw wskazanych przez nie substancji Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, ustanowiony na mocy Konwencji, zakończył pracę nad dziewięcioma proponowanymi substancjami, w odniesieniu do których stwierdzono, że spełniają kryteria określone w Konwencji. Na czwartym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji w dniach 4–8 maja 2009 r. (zwanym dalej „COP4”) uzgodniono, że wszystkie dziewięć substancji zostanie dodanych do załączników do Konwencji.

(3)

Należy zmienić załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004, aby uwzględnić nowe substancje włączone podczas COP4.

(4)

Podczas COP4 zdecydowano o włączeniu chlordekonu, heksabromobifenylu i heksachlorocykloheksanu łącznie z lindanem do załącznika A (eliminacja) do Konwencji. Substancje te są już uwzględnione w załącznikach IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004, ponieważ są one wymienione w Protokole.

(5)

Podczas COP4 zdecydowano o włączeniu pentachlorobenzenu do załącznika A (eliminacja) do Konwencji. Pentachlorobenzen należy zatem włączyć do załączników IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004, zaznaczając odpowiednie maksymalne dopuszczalne stężenia, które określono, stosując metodę ustanawiania dopuszczalnych wartości dla trwałych zanieczyszczeń organicznych (zwanych dalej „POP”) z rozporządzenia Rady (WE) nr 1195/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniającego załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (4) i z rozporządzenia Rady (WE) nr 172/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniającego załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (5). Te tymczasowe wartości maksymalnego dopuszczalnego stężenia powinny podlegać przeglądowi w świetle wyników badania nad wdrożeniem przepisów rozporządzenia (WE) nr 850/2004 związanych z odpadami, które to badanie ma być przeprowadzone w imieniu Komisji.

(6)

Podczas COP4 zdecydowano o włączeniu kwasu perfluorooktanosulfonowego i jego pochodnych (zwanych dalej „PFOS”) do załącznika B (ograniczenie) do Konwencji z kilkoma wyjątkami dla określonych zastosowań. Stosowanie PFOS jest obecnie dozwolone dla określonych zastosowań. Ze względu na długi okres przydatności wyrobów zawierających PFOS będą one jeszcze przez kilka lat wchodzić w skład odpadów, chociaż ich ilość będzie maleć. Mogą pojawić się praktyczne problemy ze wskazaniem niektórych materiałów zawierających PFOS w określonym strumieniu odpadów. Dane dotyczące ilości i stężenia PFOS w wyrobach i odpadach są w dalszym ciągu niewystarczające. Przedłużenie zawartego w rozporządzeniu (WE) nr 850/2004 zobowiązania do niszczenia lub nieodwracalnego przekształcenia zawartości trwałego zanieczyszczenia organicznego w odniesieniu do PFOS w odpadach, w których stężenie przekracza wartości dopuszczalne zawarte w załączniku IV, może mieć wpływ na istniejące systemy recyklingu, co z kolei może podważyć inny priorytet środowiskowy, jakim jest zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów. W świetle powyższego PFOS umieszcza się w załącznikach IV i V bez wskazywania dopuszczalnych wartości stężenia.

(7)

Podczas COP4 zdecydowano o włączeniu eteru tetrabromodifenylu, eteru pentabromodifenylu, eteru heksabromodifenylu i eteru heptabromodifenylu, zwanych dalej „polibromowanymi eterami difenylowymi”, do załącznika A (eliminacja) do Konwencji. Wprowadzanie do obrotu i stosowanie eteru pentabromodifenylu i eteru oktabromodifenylu zostało ograniczone w Unii na mocy załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (6) z najwyższym dopuszczalnym poziomem stężenia 0,1 % wagowo. Eter pentabromodifenylu, eter heksabromodifenylu, eter heptabromodifenylu i eter tetrabromodifenylu nie są obecnie wprowadzane do obrotu w Unii, ponieważ jest to ograniczone przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (7) i przepisami dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (8). Jednakże ze względu na długi okres przydatności produktów zawierających wymienione polibromowane etery difenylowe wycofane z użycia produkty zawierające wymienione substancje będą jeszcze przez kilka lat wchodzić w skład strumienia odpadów. Biorąc pod uwagę praktyczne problemy ze wskazaniem materiałów zawierających polibromowane etery difenylowe w mieszanej frakcji odpadów oraz obecny brak wyczerpujących danych naukowych na temat ilości i poziomu stężenia polibromowanych eterów difenylowych w wyrobach i odpadach, przedłużenie zobowiązania do niszczenia i nieodwracalnego przekształcenia zawartości trwałego zanieczyszczenia organicznego w odniesieniu do tych nowych substancji w odpadach, w których stężenie przekracza wartości dopuszczalne zawarte w załączniku IV, może zagrażać istniejącym systemom recyklingu, a tym samym utrudniać zrównoważone wykorzystanie zasobów. Istnienie tego problemu uznano podczas COP4 i uzgodniono specjalne wyłączenia dla stałego recyklingu odpadów, które zawierają wymienione polibromowane etery difenylowe, nawet jeżeli może to prowadzić do recyklingu trwałych zanieczyszczeń organicznych. Wyjątki te należy zatem odzwierciedlić w rozporządzeniu (WE) nr 850/2004.

(8)

Aby uniknąć zakłóceń na rynku wewnętrznym, w Unii potrzebne są jednolite wartości maksymalnego dopuszczalnego stężenia. W załącznikach IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 ustanowiono, na podstawie dostępnych danych i na zasadzie ostrożnościowej, tymczasowe wartości maksymalnego dopuszczalnego stężenia pentachlorobenzenu.

(9)

W świetle braku wyczerpujących informacji naukowych na temat ilości i stężenia w wyrobach i odpadach, a także scenariuszy narażenia, na tym etapie nie wyznacza się w załącznikach IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 wartości maksymalnego dopuszczalnego stężenia dla PFOS i polibromowanych eterów difenylowych. Do czasu aż dostępne będą dalsze informacje oraz dokonania przez Komisję przeglądu, maksymalny dopuszczalny poziom stężenia dla dziewięciu substancji będących trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi będzie proponowany zgodnie z celami rozporządzenia w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych.

(10)

Zgodnie z art. 22 Konwencji zmiany do załączników A, B i C do Konwencji wchodzą w życie w terminie jednego roku od daty przekazania zmiany przez depozytariusza, co przypada w dniu 26 sierpnia 2010 r. Ze względu na spójność niniejsze rozporządzenie powinno zatem stosować się, począwszy od tej samej daty.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy dyrektywy Rady 75/442/EWG (9). Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

2.   W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 26 sierpnia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 sierpnia 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7.

(2)  Dz.U. L 209 z 31.7.2006, s. 1.

(3)  Dz.U. L 81 z 19.3.2004, s. 35.

(4)  Dz.U. L 217 z 8.8.2006, s. 1.

(5)  Dz.U. L 55 z 23.2.2007, s. 1.

(6)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(7)  Dz.U. L 164 z 26.6.2009, s. 7.

(8)  Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 19.

(9)  Dz.U. L 194 z 25.7.1975, s. 39.


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz substancji objętych przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami określonymi w art. 7

Substancja

Nr CAS

Nr WE

Dopuszczalna wartość stężenia, o której mowa w art. 7 ust. 4 lit. a)

Eter tetrabromodifenylu C12H6Br4O

 

 

 

Eter pentabromodifenylu C12H5Br5O

 

 

 

Eter heksabromodifenylu C12H4Br6O

 

 

 

Eter heptabromodifenylu C12H3Br7O

 

 

 

Kwas perfluorookatnosulfonowy i jego pochodne (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, sole metali (O-M+), halogenek, amid i inne pochodne, w tym polimery)

 

 

 

Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (1)

DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)etan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chlordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Heksachlorocykloheksan, łącznie z lindanem

58-89-9

210-168-9

50 mg/kg

319-84-6

200-401-2

319-85-7

206-270-8

608-73-1

206-271-3

Dieldryna

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endryna

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Heksachlorobenzen

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Chlordekon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldryna

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentachlorobenzen

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

Polichlorowane bifenyle (PCB)

1336-36-3 i inne

215-648-1

50 mg/kg (2)

Mireks

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toksafen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Heksabromobifenyl

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Dopuszczalną wartość oblicza się dla PCDD oraz PCDF zgodnie z następującymi współczynnikami toksyczności (TEFs):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(2)  Tam gdzie to stosowne, wykorzystuje się metodę obliczeniową określoną w europejskich normach EN 12766-1 i EN 12766-2.”


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku V część 2 do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 tabela otrzymuje brzmienie:

„Odpady sklasyfikowane w decyzji 2000/532/WE

Maksymalne dopuszczalne wartości stężenia substancji wymienionych w załączniku IV (1)

Działanie

10

ODPADY Z PROCESÓW TERMICZNYCH

Aldryna: 5 000 mg/kg;

Chlordan: 5 000 mg/kg;

Chlordekon:

5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo) etan): 5 000 mg/kg;

Dieldryna: 5 000 mg/kg;

Endryna: 5 000 mg/kg;

Eter heptabromodifenylu (C12H5Br7O);

Heptachlor: 5 000 mg/kg;

Heksabromobifenyl: 5 000 mg/kg;

Eter heksabromodifenylu (C12H5Br6O);

Heksachlorobenzen: 5 000 mg/kg;

Heksachlorocykloheksan, łącznie z lindanem:

5 000 mg/kg;

Mireks: 5 000 mg/kg;

Eter pentabromodifenylu (C12H5Br5O);

Pentachlorobenzen: 5 000 mg/kg;

Kwas perfluorookatnosulfonowy i jego pochodne (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, sole metali (O-M+), halogenek, amid i inne pochodne, w tym polimery);

Polichlorowane bifenyle (PCB) (5): 50 mg/kg;

Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany (PCDD/PCDF) (6): 5 mg/kg;

Eter tetrabromodifenylu (C12H5Br4O);

Toksafen: 5 000 mg/kg;

Stałe składowanie jest dozwolone wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:

1)

składowanie ma miejsce w jednym z następujących miejsc:

bezpiecznym, głębokim, podziemnym magazynie zbudowanym w twardej skale,

kopalniach soli,

składowisku odpadów niebezpiecznych (pod warunkiem że odpady zostały zestalone lub, tam gdzie to technicznie możliwe, częściowo zestabilizowane, zgodnie z wymogami klasyfikacji odpadów podanymi w podrozdziale 1903 decyzji 2000/532/WE;

2)

przestrzega się przepisów dyrektywy Rady 1999/31/WE (3) i decyzji Rady 2003/33/WE (4);

3)

zostało udowodnione, że wybrane działanie jest bardziej korzystne dla środowiska.

10 01

Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

10 01 14* (2)

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów z procesów współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 16 *

Popioły lotne z procesów współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 02

Odpady z hutnictwa żelaza i stali

10 02 07 *

Osady stałe z oczyszczania gazów zawierające substancje niebezpieczne

10 03

Odpady z hutnictwa aluminium

10 03 04 *

Żużle z produkcji pierwotnej

10 03 08 *

Słone żużle z produkcji wtórnej

10 03 09 *

Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

10 03 19 *

Pył z gazów spalinowych zawierający substancje niebezpieczne

10 03 21 *

Inne cząstki i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne

10 03 29 *

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne

10 04

Odpady z hutnictwa ołowiu

10 04 01 *

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 04 02 *

Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 04 04 *

Pyły z gazów spalinowych

10 04 05 *

Inne cząstki i pyły

10 04 06 *

Odpady stałe z oczyszczania gazów

10 05

Odpady z hutnictwa cynku

10 05 03 *

Pyły z gazów spalinowych

10 05 05 *

Odpady stałe z oczyszczania gazów

10 06

Odpady z hutnictwa miedzi

10 06 03 *

Pyły z gazów spalinowych

10 06 06 *

Odpady stałe z oczyszczania gazów

10 08

Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych

10 08 08 *

Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 08 15 *

Pył z gazów spalinowych zawierający substancje niebezpieczne

10 09

Odpady z odlewnictwa żelaza

10 09 09 *

Pył z gazów spalinowych zawierający substancje niebezpieczne

16

ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE

16 11

Zużyte wykładziny i materiały ogniotrwałe

16 11 01 *

Wykładziny węglowe i materiały ogniotrwałe z procesów hutniczych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 03 *

Inne wykładziny i materiały ogniotrwałe z procesów hutniczych zawierające substancje niebezpieczne

17

ODPADY Z BUDOWY I ROZBIÓRKI (WŁĄCZNIE Z WYDOBYTĄ ZIEMIĄ Z MIEJSC SKAŻONYCH)

17 01

Beton, cegły, płyty i ceramika

17 01 06 *

Mieszanki lub oddzielne frakcje betonu, cegieł, płyt i ceramiki zawierające substancje niebezpieczne

17 05

Gleba włącznie z ziemią wydobytą z miejsc skażonych, kamienie i urobek z pogłębiania

17 05 03 *

Nieorganiczne cząstki gleby i kamieni zawierające substancje niebezpieczne

17 09

Inne odpady z budowy i rozbiórki

17 09 02 *

Odpady z budowy i rozbiórki zawierające PCB, z wyłączeniem wyposażenia zawierającego PCB

17 09 03 *

Inne odpady z budowy i rozbiórki zawierające substancje niebezpieczne

19

ODPADY Z URZĄDZEŃ DO GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ Z POZAZAKŁADOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I INSTALACJI UZDATNIANIA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ORAZ WODY DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH

19 01

Odpady z termicznego przekształcania odpadów

19 01 07 *

Odpady stałe z oczyszczania gazów

19 01 11 *

Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne

19 01 13 *

Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne

19 01 15 *

Pył z kotłów zawierający substancje niebezpieczne

19 04

Odpady zeszklone oraz odpady z procesów zeszkliwiania

19 04 02 *

Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów spalinowych

19 04 03 *

Niezeszklona faza stała


(1)  Te dopuszczalne wartości mają zastosowanie wyłącznie do składowisk odpadów niebezpiecznych i nie mają zastosowania do stałych składowisk podziemnych odpadów niebezpiecznych, w tym kopalni soli.

(2)  Wszelkie odpady oznaczone gwiazdką * są uznawane za odpady niebezpieczne na mocy dyrektywy 91/689/EWG i podlegają przepisom tej dyrektywy.

(3)  Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1.

(4)  Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 27.

(5)  Tam gdzie to stosowne wykorzystuje się metodę obliczania określoną w europejskich normach EN 12766-1 i EN 12766-2.

(6)  Dopuszczalną wartość oblicza się dla PCDD oraz PCDF zgodnie z następującymi współczynnikami toksyczności (TEFs):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003”


Top