EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0408

Rozporządzenie Rady (UE) nr 408/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

OJ L 118, 12.5.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 148 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2013; Uchylony przez 32013R0401

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/408/oj

12.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/5


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 408/2010

z dnia 11 maja 2010 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 1,

uwzględniając decyzję Rady 2010/232/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar (1),

uwzględniając wspólny wniosek Komisji Europejskiej oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 4 decyzji 2010/232/WPZiB przewiduje zakaz nabywania, przywozu i transportu z Birmy/Związku Myanmar do Unii pewnych określonych kategorii towarów.

(2)

Art. 8 decyzji 2010/232/WPZiB przewiduje zawieszenie programów pomocy lub rozwoju niemających charakteru humanitarnego, z wyjątkiem projektów i programów mających pewne określone cele.

(3)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 194/2008 (2) staje się skuteczny zakaz nabywania, przywozu i transportu kategorii towarów określonych w art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia. Należy jednak sprecyzować, że zakaz nabywania tych towarów w Birmie/Związku Myanmar nie powinien mieć zastosowania w przypadku nabywania ich w ramach projektu lub programu pomocy o charakterze humanitarnym lub też projektu lub programu rozwoju niemającego charakteru humanitarnego, ale służącego celom określonym w art. 8 lit. a), b) i c) decyzji 2010/232/WPZiB.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 194/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 194/2008 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5.   Zakaz nabywania towarów objętych ograniczeniami, określonych w ust. 2 lit. b), nie ma zastosowania w przypadku nabywania ich w ramach projektów lub programów pomocy o charakterze humanitarnym lub projektów i programów rozwoju niemających charakteru humanitarnego, prowadzonych w Birmie/Związku Myanmar na rzecz:

a)

praw człowieka, demokracji, dobrych rządów, zapobiegania konfliktom i budowania potencjału społeczeństwa obywatelskiego;

b)

zdrowia i edukacji, walki z ubóstwem, a w szczególności zaspokajania podstawowych potrzeb i zapewniania środków do życia najuboższym grupom ludności oraz grupom wymagającym szczególnej ochrony; lub

c)

ochrony środowiska, a w szczególności programów mających na celu rozwiązanie problemu niezrównoważonego, nadmiernego wyrębu lasów, którego efektem jest wylesianie.

Właściwe organy wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku IV, udzielają uprzednich zezwoleń na nabycie przedmiotowych towarów objętych ograniczeniami. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na mocy niniejszego ustępu.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 maja 2010 r.

W imieniu Rady

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 22.

(2)  Dz.U. L 66 z 10.3.2008, s. 1.


Top