Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010O0002

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie TARGET2-Securities (EBC/2010/2)

OJ L 118, 12.5.2010, p. 65–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2012; Uchylony przez 32012O0013

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2010/2/oj

12.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/65


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 21 kwietnia 2010 r.

w sprawie TARGET2-Securities

(EBC/2010/2)

(2010/272/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 17, art. 18 oraz art. 22,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 6 lipca 2006 r. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zdecydowała o zbadaniu – we współpracy z centralnymi depozytami papierów wartościowych i innymi uczestnikami rynku – możliwości stworzenia w ramach Eurosystemu nowej struktury dla rozrachunku papierów wartościowych w pieniądzu banku centralnego pod nazwą TARGET2-Securities (T2S). W ramach zadań Eurosystemu określonych w art. 17, 18 i 22 Statutu ESBC, celem T2S jest usprawnienie integracji usług posttransakcyjnych poprzez zaoferowanie podstawowego, neutralnego rozrachunku operacji gotówkowych i operacji na papierach wartościowych w pieniądzu banku centralnego, świadczonego ponadgranicznie w całej Europie, co umożliwi depozytom papierów wartościowych świadczenie zharmonizowanych i standaryzowanych usług rozrachunku według zasady dostawa za płatność w ramach zintegrowanego środowiska technicznego umożliwiającego rozrachunek transgraniczny. Jako że dostarczanie pieniądza banku centralnego jest podstawowym zadaniem Eurosystemu, T2S ma charakter świadczenia publicznego. Usługi zarządzania zabezpieczeniem oraz rozrachunku w pieniądzu banku centralnego w T2S będą świadczone przez KBC strefy euro.

(2)

Artykuł 22 Statutu ESBC upoważnia Eurosystem do „zapewnienia skuteczności i rzetelności systemów rozliczeń i płatności w ramach Unii”. Rozrachunek w pieniądzu banku centralnego pozwala ponadto na wyeliminowanie ryzyka płynności. Ma on zatem podstawowe znaczenie dla zapewnienia niezawodnej obsługi posttransakcyjnej papierów wartościowych, a także dla rynku finansowego jako całości.

(3)

W dniu 17 lipca 2008 r. Rada Prezesów podjęła decyzję o rozpoczęciu projektu T2S oraz o przeznaczeniu na ten cel środków niezbędnych do jego pełnej realizacji. Na podstawie oferty złożonej przez Deutsche Bundesbank, Banco de Espańa, Banque de France oraz Banca d’Italia (zwane dalej „grupą czterech BC”) Rada Prezesów zdecydowała również, że T2S zostanie opracowany i będzie obsługiwany przez grupę czterech BC.

(4)

Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2009/6 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Rady Projektu TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board) (1), mającej być sprawnym organem zarządzającym w ramach Eurosystemu, który będzie przedstawiał Radzie Prezesów projekty rozwiązań kluczowych kwestii strategicznych oraz realizował zadania o charakterze czysto technicznym. Zawarty w załączniku do decyzji EBC/2009/6 mandat Rady Projektu T2S stanowi jeden z fundamentów zarządzania T2S. Jednocześnie banki centralne Eurosystemu powierzyły Radzie Projektu T2S realizację określonych zadań o charakterze wykonawczym, umożliwiając tym samym w pełni efektywne działanie Rady w imieniu całego Eurosystemu.

(5)

Niniejsze wytyczne określają w szczególności podstawowe założenia projektu T2S w fazie specyfikacji i opracowywania. Są one konsekwencją wspomnianych powyżej decyzji Rady Prezesów; doprecyzowują one w szczególności role i zadania Rady Projektu T2S oraz grupy czterech BC, a także ich wzajemne relacje. W miarę dalszego opracowywania projektu T2S niniejsze wytyczne zostaną uzupełnione – w zakresie ogólnej odpowiedzialności Rady Prezesów – dodatkowymi aktami prawnymi oraz ustaleniami umownymi.

(6)

Zgodnie ze wspomnianymi powyżej decyzjami Rady Prezesów, zarządzanie projektem T2S odbywa się na trzech poziomach. Na pierwszym poziomie zarządzania ostateczne kompetencje decyzyjne w zakresie T2S należą do Rady Prezesów, która ponosi ogólną odpowiedzialność za projekt T2S oraz – zgodnie z art. 8 Statutu ESBC – jest organem decyzyjnym całego Eurosystemu. Na drugim poziomie zarządzania została ustanowiona Rada Projektu T2S, w celu pomocy organom decyzyjnym EBC w zapewnieniu udanej i terminowej realizacji projektu T2S. Wreszcie, na trzecim poziomie zarządzania działa grupa czterech BC.

(7)

Usługi T2S będą oferowane depozytom papierów wartościowych, jest zatem ważne, aby relacje z nimi były odpowiednio ukształtowane przez cały okres opracowania, migracji oraz późniejszego działania T2S. W tym celu zostanie utworzona grupa kontaktowa depozytów papierów wartościowych (CSD Contact Group). Krajowe grupy użytkowników (National User Groups) stanowią forum dla komunikacji i współdziałania z dostawcami i użytkownikami usług rozrachunku papierów wartościowych w ramach rynku krajowego. Grupa doradcza T2S (T2S Advisory Group) stanowi forum dla komunikacji i współdziałania pomiędzy Eurosystemem a zewnętrznymi podmiotami zainteresowanymi T2S.

(8)

T2S nie jest przedsięwzięciem komercyjnym i jego celem nie jest konkurowanie z depozytami papierów wartościowych czy innymi uczestnikami rynku. Dlatego też – choć zasady finansowania T2S zakładają pełne pokrycie kosztów jego działania – usługi T2S nie są świadczone w celu osiągnięcia zysku. Całkowity poziom inwestycji Eurosystemu w T2S zostanie ustalony w drodze wewnętrznego rozstrzygnięcia, przy czym decyzja dotycząca cen usług T2S będzie miała na celu pełne pokrycie kosztów jego działania. Ponadto Eurosystem powinien ściśle przestrzegać zasady niedyskryminacji depozytów papierów wartościowych, a także zapewnić równe warunki konkurencji pomiędzy depozytami korzystającymi z usług rozrachunku oferowanych przez T2S.

(9)

T2S jest techniczną strukturą obsługującą nie tylko rozrachunek w euro, ale będzie również dostępny dla KBC spoza strefy euro oraz innych banków centralnych, które wyrażą gotowość uczestnictwa przez udostępnienie swojej waluty do rozrachunku w pieniądzu banku centralnego w ramach T2S zgodnie z postanowieniami niniejszych wytycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres regulacji

1.   T2S opiera się na jednolitej platformie technicznej zintegrowanej z systemami rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym banków centralnych. Stanowi on usługę świadczoną przez Eurosystem na rzecz depozytów papierów wartościowych, umożliwiającą realizowanie podstawowego, neutralnego i transgranicznego rozrachunku transakcji na papierach wartościowych według zasady dostawa za płatność, w pieniądzu banku centralnego.

2.   Niniejsze wytyczne ustanawiają zasady zarządzania projektem T2S. Określają również one główne cechy projektu T2S, definiując odpowiednie role i zadania Rady Projektu T2S oraz grupy czterech BC, a także relacje pomiędzy tymi podmiotami w czasie trwania fazy specyfikacji i opracowywania. Wytyczne wskazują również najważniejsze decyzje, jakie mają zostać przyjęte w odniesieniu do T2S przez Radę Prezesów, a także określają najważniejsze zasady dotyczące T2S w zakresie: a) zasad finansowania, praw i gwarancji; b) sposobu określenia dostępu depozytów papierów wartościowych i relacji umownych z tymi depozytami; c) kryteriów dopuszczenia do korzystania w T2S walut innych niż euro; oraz d) opracowania projektu T2S.

Artykuł 2

Definicje

Użyte w niniejszych wytycznych określenia oznaczają:

—   „depozyt papierów wartościowych”– podmiot, który: a) umożliwia przetwarzanie oraz rozrachunek transakcji na papierach wartościowych poprzez zapisy księgowe; b) świadczy usługi depozytowe, np. obsługę operacji na papierach wartościowych i umorzeń; oraz c) odgrywa aktywną rolę w zapewnianiu prawidłowości emisji papierów wartościowych,

—   „dostawa za płatność”– mechanizm ustanawiający powiązanie pomiędzy przeniesieniem papierów wartościowych a transferem środków pieniężnych gwarantujący, aby dostawa papierów wartościowych została zrealizowana tylko w przypadku dokonania płatności,

—   „KBC strefy euro”– krajowe banki centralne (KBC) państw członkowskich, których walutą jest euro,

—   „bank centralny Eurosystemu”– KBC strefy euro lub EBC,

—   „umowa ramowa”– stosunek umowny pomiędzy depozytem papierów wartościowych a Eurosystemem, dotyczący fazy specyfikacji i opracowania oraz fazy operacyjnej,

—   „ogólna specyfikacja funkcjonalna” (specyfikacja GFS – general functional specifications)– ogólny opis rozwiązań funkcjonalnych, jakie zostaną stworzone w celu spełnienia wymogów użytkowników T2S. Specyfikacja GFS obejmie takie elementy jak architektura funkcjonalna (domeny/moduły oraz ich wzajemne powiązania), modele koncepcyjne, model danych czy proces przepływu danych,

—   „umowa pomiędzy poziomami 2 i 3”– umowę dostawy i eksploatacji negocjowaną pomiędzy Radą Projektu T2S a grupą czterech BC, podlegającą zatwierdzeniu przez Radę Prezesów a następnie podpisaniu przez banki centralne Eurosystemu i grupę czterech BC. Umowa ta dodatkowo precyzuje zadania i obowiązki grupy czterech BC, Rady Projektu T2S oraz banków centralnych Eurosystemu,

—   „państwo członkowskie”– kraj będący członkiem Unii,

—   „KBC spoza strefy euro”– KBC państw członkowskich, których walutą nie jest euro,

—   „faza operacyjna”– okres rozpoczynający się w momencie zakończenia migracji pierwszego depozytu papierów wartościowych do T2S,

—   „inny bank centralny”– bank centralny kraju spoza Unii,

—   „harmonogram płatności”– harmonogram wskazujący kolejność płatności rat z tytułu zwrotu kosztów na rzecz grupy czterech BC,

—   „umowa o gwarantowanym poziomie usług”– umowę określającą gwarantowany poziom usług świadczonych przez grupę czterech BC na rzecz Eurosystemu, jak również umowę określającą gwarantowany poziom usług świadczonych przez Eurosystem na rzecz depozytów papierów wartościowych, w odniesieniu do T2S,

—   „faza specyfikacji i opracowania”– okres rozpoczynający się w momencie zatwierdzenia dokumentacji URD przez Radę Prezesów i kończący się w momencie rozpoczęcia fazy operacyjnej,

—   „aplikacja komercyjna T2S”– oprogramowanie opracowane i obsługiwane przez grupę czterech BC w imieniu Eurosystemu w celu umożliwienia Eurosystemowi świadczenia usług T2S na platformie T2S,

—   „procedura zarządzania zmianami i wersjami usług T2S”– zbiór zasad i procedur stosowanych każdorazowo w momencie inicjowania zmian usług T2S,

—   „ramy finansowe T2S”– górną granicę całkowitego kosztu T2S podlegającego zwrotowi. Ramy finansowe określają a) dla uczestniczących KBC maksymalną kwotę płatną za T2S oraz b) dla grupy czterech BC kwotę, którą odzyskują od uczestniczących KBC w momencie dostawy, zgodnie z przyjętym harmonogramem płatności,

—   „platforma T2S”– na potrzeby niniejszych wytycznych i bez uszczerbku dla znaczenia, w jakim termin „platforma T2S” jest stosowany w innych dokumentach związanych z T2S – sprzęt oraz wszelkie składniki oprogramowania (tj. całe wykorzystywane oprogramowanie z wyjątkiem aplikacji komercyjnej T2S) niezbędne do uruchomienia i obsługi aplikacji komercyjnej T2S,

—   „projekt T2S”– zbór powiązanych działań i świadczeń niezbędnych dla opracowania T2S aż do pełnej migracji wszystkich depozytów papierów wartościowych, które podpisały umowę ramową z Eurosystemem,

—   „Rada Projektu T2S”– organ zarządzający w ramach Eurosystemu, ustanowiony zgodnie z decyzją EBC/2009/6, którego zadania obejmują przedstawianie Radzie Prezesów projektów rozwiązań kluczowych kwestii strategicznych oraz realizowanie zadań o charakterze czysto technicznym w odniesieniu do T2S,

—   „rachunek projektu T2S”– rachunek T2S wykorzystywany do przyjmowania i wypłacania rat, zwrotów i opłat. Rachunek projektu może mieć subkonta dla oddzielenia różnych rodzajów przepływów pieniężnych. Nie ma on charakteru budżetowego,

—   „usługi T2S”– usługi świadczone przez Eurosystem na rzecz depozytów papierów wartościowych na podstawie umowy ramowej,

—   „użytkownicy T2S”– osoby prawne pozostające na potrzeby T2S w stosunku umownym z depozytami papierów wartościowych, które zawarły umowę ramową z Eurosystemem. Termin ten obejmuje również banki dokonujące płatności pozostające w stosunku umownym z bankami centralnymi i dostarczające płynności na wyodrębniony rachunek pieniężny T2S za pośrednictwem rachunku w systemie rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym na rzecz instytucji finansowej dokonującej rozrachunku w T2S,

—   „szczegółowa specyfikacja funkcjonalna użytkownika” (specyfikacja UDFS – User Detailed Functional Specifications)– szczegółowy opis funkcji zarządzających zewnętrznym przepływem danych T2S (z aplikacji do aplikacji). Będzie ona zawierała informacje niezbędne do dostosowania lub stworzenia przez użytkowników wewnętrznych systemów IT w związku z przyłączeniem do T2S,

—   „podręcznik użytkownika”– dokument opisujący sposób korzystania przez użytkowników T2S z szeregu funkcji oprogramowania T2S dostępnych w trybie użytkownik-aplikacja (ekranowym),

—   „dokumentacja wymogów użytkownika” (dokumentacja URD – User Requirements Document)– dokument określający wymogi dla użytkowników T2S, ogłoszony przez EBC w dniu 3 lipca 2008 r., z późniejszymi zmianami dokonywanymi według procedury zarządzania zmianami i wersjami usług T2S.

DZIAŁ II

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM T2S

Artykuł 3

Poziomy zarządzania

Zarządzanie projektem T2S odbywa się na trzech poziomach, zgodnie z postanowieniami niniejszego działu wytycznych. Poziom 1 obejmuje Radę Prezesów, poziom 2 – Radę Projektu T2S, poziom 3 – grupę czterech BC.

Artykuł 4

Rada Prezesów

1.   Rada Prezesów odpowiada za kierowanie i ogólne zarządzanie projektem T2S oraz za jego kontrolę. Radzie Prezesów przysługują także ostateczne kompetencje decyzyjne w zakresie projektu T2S oraz kompetencje do podejmowania decyzji o podziale zadań niezastrzeżonych wyraźnie do kompetencji poziomu 2 lub 3.

2.   Radzie Prezesów przysługują w szczególności następujące kompetencje:

a)

zarządzanie projektem T2S poprzez następujące działania:

(i)

podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących zarządzania T2S; ponoszenie odpowiedzialności za całość projektu T2S, a tym samym ostateczne rozstrzyganie ewentualnych sporów;

(ii)

podejmowanie doraźnych decyzji dotyczących zadań przydzielonych Radzie Projektu T2S oraz grupie czterech BC;

(iii)

przydzielanie wykonywania późniejszych lub dodatkowych zadań szczegółowych dotyczących projektu T2S Radzie Projektu T2S lub grupie czterech BC, przy jednoczesnym wskazaniu decyzji, których podejmowanie pozostaje zastrzeżone do kompetencji Rady Prezesów;

(iv)

podejmowanie decyzji dotyczących organizacji Rady Projektu T2S;

b)

rozpatrywanie wniosków członków grupy doradczej T2S składanych zgodnie z regulaminem tej grupy;

c)

podejmowanie decyzji w zakresie podstawowych zasad finansowania T2S, a to:

(i)

zasad ustalania opłat za usługi T2S;

(ii)

metodologii kosztów T2S;

(iii)

ustaleń finansowych zgodnie z art. 12;

d)

podejmowanie decyzji w zakresie kryteriów dostępu dla depozytów papierów wartościowych;

e)

zatwierdzenie i odbiór planu projektu T2S; monitorowanie postępów projektu T2S oraz podejmowanie decyzji w zakresie środków ograniczających opóźnienia w realizacji T2S;

f)

podejmowanie decyzji w zakresie podstawowych aspektów operacyjnych T2S, a to:

(i)

zasad operacyjnych T2S, w tym strategii zarządzania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;

(ii)

zasad bezpieczeństwa informacji w T2S;

(iii)

procedury zarządzania zmianami i wersjami usług T2S;

(iv)

strategii testowania T2S;

(v)

strategii migracji do T2S;

(vi)

zasad zarządzania ryzykiem w T2S;

g)

zatwierdzanie podstawowych ram umownych, a to:

(i)

umów zawieranych pomiędzy podmiotami poziomu 2 i 3;

(ii)

umów o gwarantowanym poziomie usług negocjowanych pomiędzy Radą Projektu T2S, depozytami papierów wartościowych, bankami centralnymi Eurosystemu oraz grupą czterech BC;

(iii)

umów zawieranych z depozytami papierów wartościowych, negocjowanych przez Radę Projektu T2S wraz z bankami centralnymi Eurosystemu, z jednej strony, i depozyty papierów wartościowych, z drugiej strony;

(iv)

umów z KBC spoza strefy euro, innymi bankami centralnymi lub innymi właściwymi władzami monetarnymi, w tym odpowiednich umów o gwarantowanym poziomie usług;

h)

podejmowanie odpowiednich działań gwarantujących przestrzeganie procedur i zasad w zakresie nadzoru;

i)

podejmowanie decyzji w sprawie daty rozpoczęcia migracji depozytów papierów wartościowych do T2S.

Artykuł 5

Rada Projektu T2S

1.   Skład oraz zadania Rady Projektu T2S zostały określone w decyzji EBC/2009/6. Rada Projektu T2S jest odpowiedzialna za realizację zadań przypisanych poziomowi 2 w ramach ogólnych warunków określonych przez Radę Prezesów.

2.   Zadania Rady Projektu T2S obejmują także:

a)

omawianie i zatwierdzanie specyfikacji GFS, specyfikacji UDFS oraz podręczników użytkownika;

b)

wdrażanie ram operacyjnych T2S, w tym strategii zarządzania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych, w ramach parametrów określonych przez Radę Prezesów;

c)

negocjowanie umów o uczestnictwo waluty, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2;

d)

przekazywanie informacji właściwym organom regulacyjnym lub nadzorczym;

e)

negocjowanie z grupą czterech BC umowy pomiędzy poziomami 2 i 3, podlegającej zatwierdzeniu przez Radę Prezesów.

Artykuł 6

Grupa czterech BC

1.   Grupa czterech BC jest odpowiedzialna za opracowanie i obsługę T2S; przy czym przekazuje ona informacje dotyczące swojej organizacji wewnętrznej i podziału zadań Radzie Projektu T2S.

Grupa czterech BC realizuje w szczególności następujące zadania:

a)

przygotowywanie – na podstawie dokumentacji URD oraz wytycznych Rady Projektu T2S – specyfikacji GFS, specyfikacji UDFS oraz podręczników użytkownika zgodnie z planem projektu T2S;

b)

opracowanie i budowę T2S w imieniu Eurosystemu oraz dostarczenie technicznych składników T2S zgodnie z planem projektu T2S, a także dokumentacją URD, specyfikacjami GFS i UDFS oraz innymi specyfikacjami i gwarantowanymi poziomami jakości usług;

c)

udostępnienie T2S Radzie Projektu T2S zgodnie z zatwierdzonymi terminami, specyfikacjami i gwarantowanymi poziomami jakości usług;

d)

złożenie Radzie Projektu T2S następujących dokumentów dla celów ustaleń finansowych T2S zgodnie z art. 12:

(i)

oszacowania kosztów, które grupa czterech BC poniesie w związku z opracowaniem i obsługą T2S, w formie umożliwiającej przeprowadzenie audytu przez odpowiedni komitet Europejskiego Systemu Banków centralnych (ESBC), Eurosystemu lub zewnętrznych rewidentów;

(ii)

oferty finansowej obejmującej typ, harmonogram płatności oraz objęty nią okres;

e)

uzyskanie wszelkich pozwoleń niezbędnych do budowy i obsługi T2S oraz umożliwiających Eurosystemowi świadczenie usług T2S na rzecz depozytów papierów wartościowych;

f)

wprowadzanie zmian do T2S w sposób zgodny z procedurą zarządzania zmianami i wersjami usług T2S;

g)

przedstawianie odpowiedzi w zakresie kompetencji grupy czterech BC na pytania formułowane przez Radę Prezesów oraz Radę Projektu T2S;

h)

przeprowadzanie szkoleń oraz zapewnianie wsparcia technicznego i operacyjnego w trakcie testów i migracji, przy koordynacji przez Radę Projektu T2S;

i)

negocjowanie umowy pomiędzy poziomami 2 i 3 z Radą Projektu T2S.

2.   Za realizację zadań grupy czterech BC banki wchodzące w jej skład ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Eurosystemu. Zakres tej odpowiedzialności obejmuje przypadki oszustwa, winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa. Zasady odpowiedzialności zostaną określone w sposób szczegółowy w umowie pomiędzy poziomami 2 i 3.

3.   Powierzanie wskazanych powyżej zadań przez grupę czterech BC zewnętrznym wykonawcom nie wyłącza odpowiedzialności grupy względem Eurosystemu oraz pozostałych podmiotów zainteresowanych i podlega ujawnieniu Radzie Projektu T2S.

Artykuł 7

Relacje z zewnętrznymi podmiotami zainteresowanymi

1.   Grupa doradcza T2S (T2S Advisory Group) stanowi forum dla komunikacji i współdziałania pomiędzy Eurosystemem a zewnętrznymi podmiotami zainteresowanymi T2S. Grupa doradcza T2S składa sprawozdania Radzie Projektu T2S; w szczególnie uzasadnionych przypadkach grupa doradcza T2S może o określonych kwestiach informować Radę Prezesów.

Przewodniczącym grupy doradczej T2S jest osoba, która przewodniczy Radzie Projektu T2S. Skład i mandat grupy doradczej T2S został określony w załączniku do niniejszych wytycznych.

Grupa doradcza wykonuje swoją funkcję zgodnie z regulaminem podlegającym zatwierdzeniu przez Radę Prezesów.

2.   Grupa kontaktowa depozytów papierów wartościowych (CSD Contact Group) stanowi forum dla komunikacji i współdziałania z depozytami papierów wartościowych. Zadaniem grupy kontaktowej depozytów papierów wartościowych jest usprawnianie procesu przygotowania i negocjowania umowy ramowej pomiędzy Eurosystemem a depozytami papierów wartościowych chcącymi uczestniczyć w T2S. Przewodniczącym grupy kontaktowej depozytów papierów wartościowych jest osoba, która przewodniczy Radzie Projektu T2S. Skład i mandat grupy kontaktowej depozytów papierów wartościowych został określony w załączniku.

3.   Krajowe grupy użytkowników stanowią forum dla komunikacji i współdziałania z dostawcami i użytkownikami usług rozrachunku papierów wartościowych w ramach danego rynku krajowego; celem działania krajowych grup użytkowników jest wspieranie procesu opracowania i wdrożenia T2S oraz ocena wpływu T2S na rynki krajowe. Krajowym grupom użytkowników przewodniczą odpowiednie KBC. Skład i mandat krajowych grup użytkowników został określony w załączniku.

Artykuł 8

Zasady prawidłowego zarządzania

1.   W celu uniknięcia konfliktu interesów pomiędzy realizowaną przez Eurosystem w ramach T2S funkcją usługodawcy a jego funkcją regulacyjną, banki centralne Eurosystemu zapewniają:

a)

nieuczestniczenie przez członków Rady Projektu T2S w jakichkolwiek czynnościach nadzorczych ich banku centralnego w stosunku do T2S, zgodnie z Regulaminem Rady Projektu T2S zatwierdzonym przez Radę Prezesów. Członkowie Rady Projektu T2S nie mogą być członkami Komitetu ds. Systemów Płatności i Rozrachunku (Payment and Settlement Systems Committee – PSSC), Komitetu ds. Informatyki (Information Technology Committee – ITC) oraz Komitetu Sterującego Eurosystemu ds. Informatyki (Eurosystem IT Steering Committee – EISC);

b)

odpowiednie oddzielenie nadzoru nad T2S od działań operacyjnych T2S.

2.   Rada Projektu T2S podlega obowiązkom sprawozdawczym, kontrolom oraz audytowi, określonym w niniejszych wytycznych. Audyt w zakresie opracowania, obsługi i kosztów T2S inicjuje się i przeprowadza zgodnie z zasadami ESBC w zakresie przeprowadzania audytów określonymi przez Radę Prezesów, obowiązującymi w czasie przeprowadzania danego audytu.

Artykuł 9

Współpraca i wymiana informacji

1.   Grupa czterech BC oraz Rada Projektu T2S współpracują ze sobą, wymieniają informacje oraz udzielają sobie nawzajem wsparcia technicznego i wsparcia w innych zakresach w trakcie opracowywania projektu T2S.

2.   Grupa czterech BC, inne banki centralne Eurosystemu oraz Rada Projektu T2S informują się nawzajem niezwłocznie o kwestiach mogących w znaczący sposób wpłynąć na proces opracowania i budowy T2S i podejmują działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka z tym związanego.

3.   Rada Projektu T2S składa Radzie Prezesów kwartalne sprawozdania z procesu opracowywania projektu T2S. Przed przedłożeniem Radzie Prezesów za pośrednictwem Zarządu, projekty sprawozdań Rada Projektu T2S przesyła PSSC oraz EISC z prośbą o uwagi.

4.   Rada Projektu T2S udostępnia porządek obrad, streszczenia posiedzeń oraz odpowiednią dokumentację dotyczącą odbywanych posiedzeń członkom PSSC; w celu umożliwienia im w razie potrzeby wniesienia swojego wkładu do działalności Rady.

5.   W razie potrzeby Rada Projektu T2S może zasięgać opinii odpowiednich komitetów ESBC oraz wydawać opinie na wniosek tych komitetów.

6.   Grupa czterech BC przedkłada Radzie Projektu T2S regularne sprawozdania dotyczące projektu T2S.

7.   Treść i szczegółową procedurę w zakresie obowiązków sprawozdawczych Rady Projektu T2S oraz grupy czterech BC określa umowa pomiędzy poziomami 2 i 3.

DZIAŁ III

ZASADY FINANSOWANIA

Artykuł 10

Zasady ustalania opłat

1.   Zasady ustalania opłat w T2S opierają się na założeniu, że celem działania T2S nie jest osiągnięcie zysku, oraz na podstawowych zasadach odzyskania kosztów działania w pełnej wysokości i niedyskryminacji depozytów papierów wartościowych.

2.   W ciągu 6 miesięcy od przyjęcia niniejszych wytycznych Rada Projektu T2S przedłoży Radzie Prezesów projekt zasad ustalania opłat za usługi T2S obejmujący ogólne procedury oraz sprawozdanie z realizacji założenia, że celem działania T2S nie jest generowanie zysku oraz zasady odzyskania kosztów działania w pełnej wysokości, obejmujące również ocenę ewentualnego związanego z tym ryzyka finansowego dla Eurosystemu. Przed przedłożeniem Radzie Prezesów zasady ustalania cen za usługi T2S omawia się z depozytami papierów wartościowych oraz użytkownikami.

Artykuł 11

Zasady dotyczące kosztów i rachunkowości

1.   W braku odmiennej decyzji Rady Prezesów w tym zakresie, T2S podlega wspólnym zasadom kalkulacji kosztów Eurosystemu oraz wytycznym EBC/2006/16 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (2).

2.   Rada Projektu T2S zapewnia na wczesnym etapie udział odpowiednich komitetów ESBC/Eurosystemu w ocenie właściwego wdrożenia:

a)

wspólnych zasad kalkulacji kosztów Eurosystemu w kontekście szacowania kosztów T2S oraz kalkulacji rocznych kosztów T2S; oraz

b)

wytycznych EBC/2006/16 przez EBC oraz grupę czterech BC w kontekście księgowania kosztów oraz aktywów T2S.

Artykuł 12

Ustalenia finansowe

1.   Rada Projektu T2S przedkłada Radzie Prezesów propozycję ram finansowych T2S, obejmujących koszty T2S, tj. ponoszone przez grupę czterech BC oraz EBC koszty opracowania, utrzymania i obsługi T2S.

2.   Propozycja ta zawiera ponadto:

a)

typ oferty;

b)

harmonogram płatności;

c)

okres objęty propozycją;

d)

mechanizm podziału kosztów;

e)

koszty kapitału.

3.   Decyzję w sprawie ustaleń finansowych podejmuje Rada Prezesów.

Artykuł 13

Płatności

1.   EBC prowadzi rachunek projektu T2S w imieniu Eurosystemu. Rachunek projektu T2S nie ma charakteru budżetowego; rachunek ten będzie wykorzystywany do przyjmowania i wypłacania wszystkich związanych z kosztami T2S przedpłat, rat i zwrotów, jak również opłat za użytkowanie T2S.

2.   Rada Projektu T2S zarządza rachunkiem projektu T2S w imieniu Eurosystemu. Z zastrzeżeniem zatwierdzenia i odbioru świadczeń grupy czterech BC, Rada Projektu T2S zatwierdza płatność każdej z rat na rzecz grupy czterech BC zgodnie z harmonogramem płatności zatwierdzonym przez Radę Prezesów i określonym umową pomiędzy poziomami 2 i 3.

Artykuł 14

Prawa Eurosystemu do T2S

1.   Aplikacja komercyjna T2S stanowi w całości własność Eurosystemu.

2.   W związku z powyższym grupa czterech BC udzieli Eurosystemowi licencji obejmujących prawa własności intelektualnej niezbędne do świadczenia przez Eurosystem pełnego zakresu usług T2S na rzecz depozytów papierów wartościowych zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami i gwarantowanym poziomem jakości usług oraz z poszanowaniem zasady równości. Grupa czterech BC pokryje Eurosystemowi wszelkie roszczenia podnoszone przez osoby trzecie z tytułu naruszenia wspomnianych praw własności intelektualnej.

3.   Szczegółowe postanowienia w zakresie praw Eurosystemu do T2S zostaną uzgodnione przez grupę czterech BC oraz Radę Projektu T2S w umowie pomiędzy poziomami 2 i 3. W umowie tej zostaną określone prawa organów, które podpisały umowę o uczestnictwo waluty, o której mowa w art. 19.

DZIAŁ IV

DEPOZYTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Artykuł 15

Kryteria dostępu depozytów papierów wartościowych

1.   Do korzystania z usług T2S uprawnione są depozyty papierów wartościowych, które:

a)

zostały zgłoszone Komisji Europejskiej w trybie art. 10 dyrektywy 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (3), albo – w przypadku depozytów papierów wartościowych z jurysdykcji nienależącej do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – działają w oparciu o ramy prawne i regulacyjne odpowiadające ramom prawnym i regulacyjnym obowiązującym w Unii;

b)

zostały pozytywnie ocenione przez właściwe organy w świetle zaleceń ESBC i Komitetu Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR) dla systemów rozrachunku papierów wartościowych (CESR/ESCB Recommendations for Securities Settlement System);

c)

udostępniają na żądanie innym depozytom papierów wartościowych w T2S papiery wartościowe/kody ISIN, w odniesieniu do których pełnią rolę depozytu macierzystego emitenta (issuer CSD) lub depozytu pośredniczącego (technical issuer CSD);

d)

zobowiążą się do oferowania innym depozytom papierów wartościowych w T2S podstawowych usług depozytowych na niedyskryminacyjnych zasadach;

e)

zobowiążą się wobec innych depozytów papierów wartościowych w T2S do przeprowadzania rozrachunku w pieniądzu banku centralnego w T2S, o ile dana waluta jest dostępna w T2S.

2.   Zasady dotyczące kryteriów dostępu depozytów papierów wartościowych zostaną zawarte w porozumieniach umownych pomiędzy bankami centralnymi Eurosystemu a depozytami papierów wartościowych.

3.   EBC prowadzi na swojej stronie internetowej listę depozytów papierów wartościowych dopuszczonych do prowadzenia rozrachunku w T2S.

Artykuł 16

Relacje umowne z depozytami papierów wartościowych

1.   Umowy pomiędzy bankami centralnymi Eurosystemu a depozytami papierów wartościowych, w tym umowy o gwarantowanym poziomie usług, podlegają pełnej harmonizacji.

2.   Rada Projektu T2S, wspólnie z bankami centralnymi Eurosystemu, negocjuje umowy z depozytami papierów wartościowych.

3.   Umowy z depozytami papierów wartościowych podlegają zatwierdzeniu przez Radę Prezesów a następnie podpisaniu przez bank centralny Eurosystemu tego kraju, w którym siedzibę ma dany depozyt papierów wartościowych, lub – w przypadku depozytów papierów wartościowych spoza strefy euro – przez EBC, w obydwu przypadkach działający w imieniu i na rzecz wszystkich banków centralnych Eurosystemu. W odniesieniu do Irlandii umowa zostanie podpisana przez bank centralny Eurosystemu tego państwa członkowskiego, które zgłosiło dany system rozrachunku papierów wartościowych Komisji Europejskiej w trybie art. 10 dyrektywy 98/26/WE.

Artykuł 17

Zgodność z wymogami regulacyjnymi

1.   Rada Projektu T2S podejmuje działania mające na celu wsparcie bieżącej zgodności działalności depozytów papierów wartościowych z odpowiednimi wymogami o charakterze prawnym, regulacyjnym i nadzorczym.

2.   Rada Projektu T2S przeanalizuje istnienie potrzeby wydania przez EBC zaleceń mających na celu doprowadzenie do zmian legislacyjnych zapewniających równy dostęp depozytów papierów wartościowych do usług T2S, oraz przedstawi odpowiednie propozycje Radzie Prezesów.

DZIAŁ V

WALUTY INNE NIŻ EURO

Artykuł 18

Warunki dopuszczenia do włączenia do T2S

1.   Waluta kraju należącego do EOG inna niż euro może być wykorzystywana w T2S, o ile KBC spoza strefy euro, inny bank centralny lub inny organ odpowiedzialny za taką walutę zawrze z Eurosystemem umowę o uczestnictwo waluty, a Rada Prezesów zatwierdzi uczestnictwo takiej waluty.

2.   Waluta kraju nienależącego do EOG może być wykorzystywana w T2S, o ile Rada Prezesów zatwierdzi uczestnictwo tej waluty – pod warunkiem że:

a)

wymogi o charakterze prawnym, regulacyjnym i nadzorczym mające zastosowanie do rozrachunku w tej walucie zapewniają zasadniczo taki sam lub wyższy stopień pewności prawnej jak w Unii;

b)

włączenie tej waluty do T2S miałoby pozytywny wpływ na wkład T2S na rzecz rynku rozrachunku papierów wartościowych w Unii;

c)

inny bank centralny lub inny organ odpowiedzialny za taką walutę zawrze z Eurosystemem zadowalającą dla obu stron umowę o uczestnictwo waluty.

3.   Zgodnie z mandatem Rady Projektu T2S, KBC spoza strefy euro mogą być reprezentowane w Radzie Projektu T2S.

DZIAŁ VI

OPRACOWANIE PROJEKTU T2S

Artykuł 19

Plan projektu T2S

1.   Po przyjęciu niniejszych wytycznych Rada Projektu T2S, opierając się na dokumentacji URD, przedstawi Radzie Prezesów propozycję planu projektu T2S składającego się z uporządkowanej listy świadczeń i działań dotyczących projektu T2S, wraz z ich wzajemnymi zależnościami oraz planowanymi datami początkowymi i końcowymi.

2.   Rada Prezesów, opierając się na propozycjach Rady Projektu T2S, dokonuje oceny, zatwierdzenia i odbioru planu projektu T2S.

3.   Na podstawie planu projektu T2S Rada Projektu T2S opracowuje szczegółowy harmonogram projektu wskazujący istotne etapy projektu T2S. Harmonogram podlega ogłoszeniu oraz przekazaniu podmiotom zainteresowanym T2S.

4.   W przypadku zaistnienia poważnego ryzyka niezrealizowania któregoś z istotnych etapów projektu T2S, Rada Projektu T2S informuje o tym fakcie niezwłocznie Radę Prezesów oraz przedstawia propozycje działań mających ograniczyć opóźnienie w realizacji projektu T2S.

DZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 20

Umowa pomiędzy poziomami 2 i 3

1.   Z zastrzeżeniem postanowień niniejszych wytycznych, umowa pomiędzy poziomami 2 i 3 zawiera dodatkowe szczegółowe postanowienia w zakresie zadań i obowiązków grupy czterech BC, Rady Projektu T2S oraz banków centralnych Eurosystemu.

2.   Projekt umowy pomiędzy poziomami 2 i 3 zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Prezesów, a następnie umowa zostanie podpisana przez Eurosystem oraz grupę czterech BC.

Artykuł 21

Rozstrzyganie sporów

1.   Spór dotyczący kwestii uregulowanych w niniejszych wytycznych, który nie może zostać rozstrzygnięty w drodze porozumienia pomiędzy zainteresowanymi stronami, może zostać przekazany przez każdą z zainteresowanych stron do rozstrzygnięcia Radzie Prezesów.

2.   Umowa pomiędzy poziomami 2 i 3 zawiera postanowienie, zgodnie z którym Rada Projektu T2S oraz grupa czterech BC mogą przedstawiać spory wynikające z tej umowy do rozstrzygnięcia Radzie Prezesów.

Artykuł 22

Wejście w życie

Wytyczne wchodzą w życie z dniem 1 maja 2010 r.

Artykuł 23

Adresaci i sposób implementacji

Wytyczne adresowane są do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 21 kwietnia 2010 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 102 z 22.4.2009, s. 12.

(2)  Dz.U. L 348 z 11.12.2006, s. 1.

(3)  Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 45.


ZAŁĄCZNIK

GRUPA DORADCZA T2S

Mandat i skład

1.   Mandat i kompetencje

Mandat grupy doradczej (grupa AG – Advisory Group) Target2-Securities (T2S) obejmuje:

a)

udzielanie Eurosystemowi wsparcia w zakresie przeglądu ogólnych specyfikacji (specyfikacji GS – General Specifications) oraz szczegółowych specyfikacji funkcjonalnych użytkownika (specyfikacji UDFS – User Detailed Functional Specifications) w celu zapewnienia ich pełnej zgodności z dokumentacją URD;

b)

udzielanie Eurosystemowi wsparcia w zakresie przeglądu wniosków dotyczących zmian dokumentacji URD;

c)

doradzanie w sprawie dalszego określania podstaw prawnych specyfikacji GS oraz UDFS;

d)

udzielanie Eurosystemowi wsparcia w kwestii dalszego doprecyzowania zasad ustalania opłat;

e)

kontynuowanie prac nad harmonizacją zasad rozrachunku papierów wartościowych powiązanego z T2S;

f)

wspieranie działań wdrożeniowych na rynku;

g)

doradzanie przy opracowywaniu oraz pomoc we wdrożeniu umowy i zasad wspomagających tworzenie efektywnego i oszczędnego środowiska usług posttransakcyjnych T2S pomiędzy T2S a depozytami papierów wartościowych, a poprzez to zachęcających depozyty papierów wartościowych oraz uczestników rynku do przekazywania środków i działalności rozrachunkowej do systemu T2S;

h)

doradzanie w sprawach związanych z migracją oraz jej fazami.

2.   Skład

2.1.

Grupa AG składa się z przewodniczącego, sekretarza, członków pełnoprawnych oraz obserwatorów.

2.2.

W stosownych przypadkach przewodniczący może, doraźnie i według swojego uznania, zapraszać na zebrania grupy AG dodatkowych ekspertów, informując o tym grupę.

3.   Członkowie pełnoprawni

3.1.

Członkowie pełnoprawni są uprawnieni do udziału w podejmowaniu decyzji przez grupę AG.

3.2.

Każdej grupie uprawnionej do pełnego członkostwa zgodnie z punktem 3.3 przydziela się taką samą liczbę członków pełnoprawnych. Liczba członków pełnoprawnych przysługująca każdej z pozostałych grup zainteresowanych podmiotów jest równa liczbie członków pełnoprawnych grupy zainteresowanych podmiotów banku centralnego.

3.3.

Przedstawiciele następujących grup są uprawnieni do pełnego członkostwa w grupie AG:

a)

Banki centralne – EBC oraz każdy krajowy bank centralny (KBC) ze strefy euro jest reprezentowany przez jednego członka pełnoprawnego. Po wprowadzeniu euro przez państwo członkowskie dany KBC również uczestniczy w grupie AG jako członek pełnoprawny od daty wejścia do strefy euro. Bank centralny spoza strefy euro, który zdecydował się na włączenie swojej waluty do systemu T2S, również jest reprezentowany – od daty podjęcia tej decyzji – przez jednego członka pełnoprawnego. Komisja Europejska, jako organ administracji publicznej, jest członkiem pełnoprawnym, przy czym zalicza się ją do grupy banków centralnych.

b)

Depozyty papierów wartościowych – pełnoprawnym członkiem grupy AG uprawnionym do wyznaczenia jednego reprezentanta jest każda grupa depozytów papierów wartościowych, mogąca składać się z kilku depozytów, a także każdy depozyt papierów wartościowych, o ile przeprowadzają rozrachunek swoich transakcji w euro lub w walucie krajowej innej niż euro i spełniają następujące warunki:

zadeklarowały wsparcie dla T2S,

są gotowe do zawarcia z Eurosystemem porozumienia umownego,

zadeklarowały zamiar korzystania z T2S zaraz po jego uruchomieniu.

Zgodnie z punktem 3.2 oraz 3.3 lit. a), liczba przedstawicieli depozytów papierów wartościowych jest równa liczbie przedstawicieli banków centralnych. Dlatego też większe grupy depozytów papierów wartościowych oraz większe depozyty papierów wartościowych mają – w zależności od wolumenu rozrachunku – większą liczbę przedstawicieli. Liczbę dodatkowych przedstawicieli ustalają depozyty papierów wartościowych reprezentowane w grupie AG oraz przewodniczący grupy, zgodnie z zasadą proporcjonalnego podziału miejsc opartą na tzw. metodzie d’Hondta.

c)

Użytkownicy – komitet nominacyjny (Nomination Committee – NC) dokonuje wyboru członków spośród społeczności użytkowników w oparciu o aplikacje otrzymane przez sekretarza według uprzednio ustalonego klucza:

przynajmniej jedenastu członków pełnoprawnych reprezentujących najważniejsze banki komercyjne prowadzące działalność związaną z papierami wartościowymi w walutach kwalifikujących się do rozrachunku w T2S, bez względu na miejsce ich wpisu do odpowiedniego rejestru,

przynajmniej dwóch członków pełnoprawnych reprezentujących międzynarodowe banki inwestycyjne,

przynajmniej dwóch członków pełnoprawnych reprezentujących banki prowadzące działalność związaną z rozrachunkiem papierów wartościowych na rzecz swoich lokalnych klientów,

przynajmniej jeden członek pełnoprawny reprezentujący partnera centralnego.

4.   Obserwatorzy

4.1.

Obserwatorzy są uprawnieni do uczestniczenia w posiedzeniach grupy AG, nie uczestniczą jednak w podejmowaniu decyzji.

4.2.

Do udziału w grupie AG w charakterze obserwatora jest uprawniony jeden przedstawiciel każdej z następujących grup/instytucji:

a)

Komitetu Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (Committee of European Securities Regulators);

b)

Europejskiej Federacji Bankowej (European Banking Federation);

c)

Europejskiej Grupy Kas Oszczędnościowych (European Savings Bank Group);

d)

Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (European Association of Co-operative Banks);

e)

Europejskiego Forum Usług w Zakresie Papierów Wartościowych (European Securities Services Forum);

f)

Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges);

g)

depozytów papierów wartościowych wspierających projekt T2S i zarządzanych przez KBC;

h)

przewodniczących podgrup AG.

4.3.

Banki centralne Eurosystemu, które zbudują i będą obsługiwać platformę T2S (grupa czterech BC), mogą wyznaczyć po jednym przedstawicielu w celu uczestnictwa w grupie AG w charakterze obserwatora. Obserwatorzy ci przedstawiają grupie AG jednolite stanowisko.

5.   Procedury nominacji

5.1.

Stosuje się następujące procedury nominacji członków pełnoprawnych i obserwatorów:

a)

przedstawiciel banku centralnego jest nominowany przez prezesa właściwego banku centralnego, zgodnie z ustawą regulującą działalność tego banku;

b)

przedstawiciel depozytu papierów wartościowych jest nominowany przez osobę zarządzającą danym depozytem papierów wartościowych;

c)

przedstawiciel użytkowników jest nominowany przez odpowiednie organizacje na podstawie osobistych zgłoszeń. Przedstawicieli tych wyznacza komitet nominacyjny, zgodnie ze stosowanymi przez ten komitet procedurami i kryteriami;

d)

obserwator jest nominowany przez przewodniczącego/szefa danej grupy/organizacji.

5.2.

Każda osoba nominowana powinna posiadać właściwą rangę oraz odpowiednią wiedzę techniczną. Obowiązkiem podmiotu nominującego jest zapewnienie, aby osoba nominowana mogła poświęcać odpowiednią ilość czasu na aktywny udział w pracach grupy doradczej.

5.3.

Każda nominacja musi zostać potwierdzona sekretarzowi na piśmie.

6.   Uczestnictwo

6.1.

Członkowie pełnoprawni oraz obserwatorzy uczestniczą w grupie AG osobiście. Obecność na zebraniach grupy AG uznaje się za oznakę ich zaangażowania w projekt.

6.2.

Członkowie pełnoprawni oraz obserwatorzy są uprawnieni do wyznaczania zastępców (posiadających równoważną rangę oraz wiedzę), którzy – w razie wystąpienia szczególnych okoliczności – uczestniczą w grupie AG pod ich nieobecność z prawem przedstawiania swojego stanowiska, a w przypadku członków pełnoprawnych – z prawem głosowania w ich imieniu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Członkowie pełnoprawni oraz obserwatorzy informują sekretarza o wyznaczeniu zastępców z odpowiednim wyprzedzeniem.

6.3.

W przypadku gdy członek pełnoprawny lub obserwator zaprzestaje pracy dla reprezentowanego przez niego podmiotu, jego członkostwo ustaje ze skutkiem natychmiastowym.

6.4.

W razie rezygnacji członka pełnoprawnego lub obserwatora albo w razie wygaśnięcia ich członkostwa przewodniczący grupy AG wzywa właściwą organizację nominującą albo komitet nominacyjny do zastąpienia go zgodnie z odpowiednią procedurą nominacyjną określoną w art. 5.

7.   Przewodniczący

7.1.

Rada Prezesów mianuje przewodniczącego spośród wysokich rangą pracowników EBC. Przewodniczący jest uprawniony do wskazania swojego zastępcy, który zastępuje go w razie wystąpienia wyjątkowych okoliczności.

7.2.

Przewodniczący odpowiada za organizowanie posiedzeń grupy AG oraz im przewodniczy. W ramach swojej funkcji przewodniczący decyduje o porządku obrad, biorąc pod uwagę wkład członków grupy AG, oraz decyduje, które dokumenty zostaną przesłane grupie.

7.3.

Przewodniczący decyduje, czy określona sprawa należy do zakresu kompetencji grupy AG (zgodnie z punktem 1.2), oraz informuje grupę, jeżeli zdecyduje, że dana sprawa nie wchodzi w zakres jej kompetencji.

7.4.

Przewodniczący sprawuje wszystkie funkcje przewidziane w decyzji Rady Prezesów, jak również inne funkcje powierzone mu następnie przez grupę AG.

7.5.

Przewodniczący nominuje osoby, które przewodniczą podgrupom oraz stałych członków podgrup, które zostaną utworzone w ramach grupy AG.

7.6.

Przewodniczący jest jedyną osobą upoważnioną do reprezentowania grupy AG na zewnątrz. Przed podjęciem wszelkich działań związanych z reprezentacją grupy AG na zewnątrz przewodniczący informuje o nich grupę w odpowiedni sposób. O wszelkich informacjach, które mają być przekazane na zewnątrz w imieniu grupy AG, informuje się grupę z odpowiednim wyprzedzeniem.

8.   Sekretariat

8.1.

Przewodniczący mianuje sekretarza spośród pracowników EBC o dużym doświadczeniu. Przewodniczący może wskazać osobę, która będzie zastępować sekretarza w razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.

8.2.

EBC zapewnia sekretarzowi wsparcie operacyjne i obsługę sekretariatu.

8.3.

Sekretarz pracuje pod kierownictwem przewodniczącego. Do zadań sekretarza należy w szczególności:

a)

pomoc przewodniczącemu w jego obowiązkach;

b)

organizowanie posiedzeń oraz przygotowywanie ich streszczeń;

c)

pomoc w przygotowywaniu dokumentów, które mają zostać przyjęte przez grupę AG;

d)

występowanie w roli koordynatora podczas konsultacji;

e)

organizowanie komunikacji zewnętrznej w zakresie prac grupy AG i innych grup (przykładowo publikacji dokumentów grupy AG);

f)

wykonywanie wszelkich innych funkcji, które zostały mu powierzone zgodnie z regulaminem przez grupę AG lub jej przewodniczącego.

8.4.

Sekretarz jest z urzędu członkiem komitetu nominacyjnego. Może on również uczestniczyć w podstrukturach grupy AG.

8.5.

Sekretarz nie jest uprawniony do udziału w podejmowaniu decyzji przez grupę AG.

9.   Procedury robocze

9.1.

Posiedzenia grupy AG odbywają się co do zasady raz na kwartał. Przewodniczący może zwoływać dodatkowe posiedzenia, informując grupę o ich terminie z odpowiednim wyprzedzeniem. Posiedzenia odbywają się co do zasady w siedzibie EBC.

9.2.

Językiem roboczym jest język angielski.

9.3.

Sprawozdanie tymczasowe dotyczące głównych ustaleń poczynionych na posiedzeniu grupy AG publikuje się na stronie internetowej EBC w ciągu trzech dni roboczych od dnia posiedzenia. Za publikację sprawozdania tymczasowego i oznaczenie go jako tymczasowego odpowiedzialny jest przewodniczący, bez udziału grupy. Sekretarz sporządza także po każdym posiedzeniu grupy AG listę zadań, zawierającą wyszczególnienie zadań i terminów uzgodnionych podczas posiedzenia. Sekretarz przygotowuje streszczenie posiedzenia grupy AG i przekazuje je członkom grupy w ciągu sześciu dni roboczych od posiedzenia. Członkowie grupy AG mogą zgłaszać uwagi do streszczenia w ciągu trzech dni roboczych. Streszczenie w ostatecznej wersji publikuje się po zaakceptowaniu go przez grupę AG. Streszczenie zastępuje sprawozdanie tymczasowe przewodniczącego, które zostaje usunięte ze strony internetowej po opublikowaniu streszczenia. Streszczenie zawiera informacje o rozpatrywanych sprawach oraz wynikach dyskusji.

9.4.

Grupa AG działa w sposób otwarty i przejrzysty.

Porządek obrad oraz dokumenty mające być przedmiotem dyskusji (w tym wkład ze strony podstruktur AG) dostarcza się członkom oraz publikuje na stronie internetowej EBC przynajmniej pięć dni roboczych przed posiedzeniem. Grupa AG decyduje według swojego uznania, czy dokumenty, które zostały jej przesłane później niż pięć dni przed posiedzeniem, zostaną poddane dyskusji na posiedzeniu. Uwagi oraz inne stanowiska otrzymane przez sekretarza nie później niż trzy dni robocze przed posiedzeniem dostarczane są grupie AG i co do zasady są publikowane na stronie internetowej EBC. Dokumenty poufne (takie jak dokumenty otrzymane od uczestników rynku z klauzulą poufności lub dokumenty uznane za poufne przez przewodniczącego) nie podlegają publikacji.

9.5.

Decyzje grupy AG przybierają formę wskazówek, przesyłanych bezpośrednio organom decyzyjnym EBC (tj. Radzie Prezesów i Zarządowi), albo formę uchwał w sprawie organizacji pracy grupy AG lub jej podgrup.

9.6.

Przyjęcie wskazówek przekazywanych organom decyzyjnym EBC wymaga co do zasady jednomyślności członków grupy AG uczestniczących w podejmowaniu decyzji. Jeżeli nie można osiągnąć jednomyślności, Przewodniczący może podjąć decyzję o dokonaniu oceny stopnia poparcia dla poszczególnych wskazówek poprzez zapytanie wszystkich pełnoprawnych członków grupy AG uczestniczących w podejmowaniu decyzji, czy zgadzają się oni z daną propozycją, czy też nie. Organy decyzyjne EBC informuje się o stopniu poparcia. W przypadku istnienia kilku projektów wskazówek dotyczących tej samej kwestii, organy decyzyjne EBC informuje się jedynie o tych projektach, które zostały poparte przez co najmniej siedmiu pełnoprawnych członków grupy AG (lub ich zastępców). Pełnoprawny członek może popierać tylko jeden projekt dotyczący danej sprawy. W kwestiach o szczególnym znaczeniu siedmiu członków pełnoprawnych może zażądać natychmiastowego przekazania ich stanowiska mniejszościowego organom decyzyjnym EBC.

9.7.

Grupa AG może tworzyć podstruktury w celu wspierania prac związanych z: a) technicznym wdrożeniem wymogów użytkowników, b) harmonizacją kwestii związanych z T2S, c) kwestiami prawnymi związanymi z T2S, lub d) wszelkimi innymi obszarami, które grupa uzna za wymagające wsparcia. Grupa AG określa i przyjmuje mandaty takich podstruktur.

Grupa AG może tworzyć podgrupy o charakterze długoterminowym, obejmujące wszystkie podmioty zainteresowane. Grupa AG może ponadto tworzyć zespoły zadaniowe, które nie muszą obejmować wszystkich podmiotów zainteresowanych oraz mogą mieć charakter krótkoterminowy. Ponadto grupa AG, jak również zespół ds. projektu T2S, mogą organizować w razie potrzeby warsztaty dotyczące poszczególnych kwestii.

Decyzje grupy AG w sprawie organizacji pracy podstruktur zapadają jednomyślnie, lub – jeżeli nie została osiągnięta jednomyślność – zwykłą większością głosów.

9.8.

Grupa AG umożliwia wnoszenie wkładu w swe prace szerokiej grupie uczestników rynku oraz władz, oraz informuje te podmioty o swych obradach. Sekretarz działa jako koordynator takich konsultacji i jest wspierany przez zespół EBC ds. T2S oraz – w razie konieczności – przez pozostałych pracowników EBC.

W tym celu powołuje się we wszystkich państwach krajowe grupy użytkowników (grupy NUG – National User Groups) stanowiące łącznik pomiędzy rynkiem krajowym a grupą AG. Grupy NUG mogą przekazywać grupie AG sugestie lub uchwały poprzez sekretarza.

Grupa AG podejmuje odpowiednie kroki celem zasięgania opinii uczestników rynku, władz oraz innych zainteresowanych podmiotów i osób – np. poprzez grupy NUG, konsultacje publiczne, dyskusje okrągłego stołu, posiedzenia oraz sesje informacyjne poświęcone danej sprawie lub publikację informacji zwrotnych po konsultacjach.

W ramach zasięgania opinii umożliwia się zgłaszanie uwag w okresie co do zasady nie krótszym niż trzy tygodnie, chyba że przewodniczący grupy AG zadecyduje inaczej.

10.   Kanały sprawozdawczości oraz stosunki z komitetami Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC)

10.1.

Rada Prezesów może przekazywać grupie AG ogólne wytyczne – z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy.

10.2.

Grupa AG przekazuje swoje wskazówki do rozpatrzenia bezpośrednio organom decyzyjnym EBC.

10.3.

Zarówno z własnej inicjatywy jak i na wniosek, grupa AG może przekazywać bezpośrednio podgrupom, za pośrednictwem ich przewodniczących, wytyczne dotyczące prac, które powinny zostać podjęte w ramach mandatu tych podgrup.

10.4.

Za pośrednictwem przewodniczącego grupa AG może zasięgać opinii komitetów ESBC lub ich podgrup w zakresie szczegółowych kwestii technicznych pozostających w zakresie kompetencji i wiedzy tego komitetu (takich jak kwestie prawne związane z T2S). Co do zasady, czas wyznaczony na przedstawienie opinii nie powinien być krótszy niż 3 tygodnie, chyba że szczególne okoliczności uzasadniają wyznaczenie krótszego terminu. Przewodniczący zapewnia także, aby prace grupy AG nie pokrywały się z mandatem któregoś z komitetów ESBC.

GRUPA KONTAKTOWA DEPOZYTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Mandat i skład

1.   Zakres mandatu

Grupa kontaktowa depozytów papierów wartościowych (grupa CCG – CSD Contact Group) usprawnia proces przygotowania i negocjowania umowy ramowej pomiędzy Eurosystemem a depozytami papierów wartościowych chcącymi uczestniczyć w T2S. Umowa ramowa będzie dokumentem, którego projekt Rada Prezesów przedstawi wszystkim europejskim depozytom papierów wartościowych. Umowa ramowa będzie regulować fazę opracowania oraz fazę operacyjną T2S. Każdy z depozytów papierów wartościowych zawiera umowę ramową osobno.

2.   Skład

W skład grupy CCG wchodzą osoby wspierające projekt z ramienia depozytów papierów wartościowych oraz członkowie Rady Projektu T2S i ich zastępcy.

Osoby wspierające projekt są powoływane przez zarządy tych depozytów papierów wartościowych, które zawarły z Eurosystemem w dniu 16 lipca 2009 r. protokół ustaleń (MoU – Memorandum of Understanding), lub które w późniejszym czasie złożyły jednostronną deklarację w sprawie przyjęcia protokołu ustaleń. Każdy z członków reprezentujących depozyt papierów wartościowych może wyznaczyć zastępcę na wypadek, gdyby on sam nie był dyspozycyjny. W przypadku gdy zarówno członek reprezentujący podmiot popierający projekt jak i jego zastępca nie są dyspozycyjni, dany depozyt papierów wartościowych nie jest reprezentowany. W razie niedyspozycyjności członków Rady Projektu T2S oraz ich zastępców, nie mogą oni zostać zastąpieni przez inne osoby.

Grupie CCG przewodniczy przewodniczący Rady Projektu T2S. Przewodniczący we współpracy z depozytami papierów wartościowych: 1) decyduje o częstotliwości, formie i porządku obrad grupy; 2) zaprasza ekspertów zewnętrznych lub członków zespołu ds. projektu T2S na posiedzenia dotyczące poszczególnych kwestii. Sprawozdawcą jest członek zespołu ds. projektu T2S w EBC. Osoba ta odpowiada za: 1) koordynację organizacji posiedzeń i terminowe przekazywanie właściwych dokumentów; 2) udzielanie wsparcia przewodniczącemu w przygotowywaniu posiedzeń grupy; 3) sporządzanie wniosków z przebiegu posiedzeń; 4) udzielanie wsparcia przewodniczącemu w relacjach z odpowiednimi (pod)grupami.

3.   Procedury robocze, współdziałanie i wsparcie

Procedury robocze

Grupa CCG powinna zmierzać do przyjmowania uchwał jednomyślnie. W przypadku gdy osiągnięcie jednomyślności nie było możliwe w trakcie dwóch następujących po sobie posiedzeń, rozbieżności należy szczegółowo udokumentować. W takim przypadku Rada Projektu T2S jest odpowiedzialna za przedstawienie propozycji Radzie Prezesów. Depozyty papierów wartościowych, które nie zgadzają się propozycją przedstawioną przez Radę Projektu T2S, mają możliwość wyrażenia zdania odrębnego.

Współdziałanie między grupą doradczą T2S (grupą AG) a grupą CCG

Przewodniczący grupy CCG regularnie informuje grupę AG o postępach w zakresie procesu negocjacji umowy ramowej.

W niezbędnym zakresie grupa CCG (tam, gdzie jest to możliwe poprzez podgrupę menedżerów projektu (PMSG – Project Managers sub-group) oraz poprzez zespół zadaniowy ds. kontraktowych (TCI – Task Force on Contractual Issues)) otrzymywać będzie odpowiedni wkład od istniejących podstruktur grupy AG.

Wsparcie na rzecz grupy CCG

Wsparcia grupie CCG udzielają:

PMSG, odpowiedzialny za przygotowanie strony biznesowej procesu negocjacji (między innymi w zakresie kwestii funkcjonalnych, technicznych i planowania),

TCI, udzielający wsparcia prawnego na rzecz CCG i w tym zakresie „przekładający” wkład biznesowy otrzymany od CCG i PMSG na właściwe terminy prawnicze.

Grupa CCG określi mandat dwóch wymienionych powyżej grup zadaniowych i ustali w ogólnym zakresie program ich działania.

KRAJOWA GRUPA UŻYTKOWNIKÓW

Mandat i skład

1.   Wprowadzenie

Krajowe grupy użytkowników (grupy NUG – National User Group) składają się z dostawców i użytkowników usług rozrachunku papierów wartościowych na rynku krajowym; celem ich działania jest wspieranie opracowania i wdrożenia TARGET2-Securities (T2S). Grupy te tworzą forum, dzięki któremu uczestnicy rynków krajowych będą mogli zostać włączeni do prac grupy doradczej T2S (AG), a także stanowią formalny łącznik między grupą AG a rynkiem krajowym. Grupy NUG pełnią funkcję forum do zasięgania opinii przez zespół ds. projektu T2S, jak również przekazują grupie AG odpowiedni wkład w zakresie wszystkich kwestii rozpatrywanych przez tę grupę. Grupy NUG mogą również samodzielnie przedstawiać grupie AG określone kwestie do rozpatrzenia.

Grupy NUG mogą uczestniczyć w procesie zarządzania zmianami dokumentacji URD i pełnić ważną rolę przy ocenie odpowiednich wniosków w kontekście działania rynku krajowego. Grupy NUG powinny przyjąć obowiązującą w ramach T2S zasadę unikania włączania do T2S specyficznych rozwiązań krajowych, jak również aktywnie wspierać harmonizację.

2.   Mandat

Mandat grup NUG obejmuje:

ocenę wpływu funkcjonalności T2S na rynki krajowe, w szczególności ocenę wpływu jakichkolwiek zmian w zakresie wymogów użytkowników T2S; przy dokonywaniu takiej oceny należy odpowiednio uwzględnić koncepcję „zwięzłego T2S” polegającą na unikaniu wprowadzania specyficznych rozwiązań krajowych i promowaniu harmonizacji,

przedstawianie grupie AG istotnych kwestii budzących zaniepokojenie na rynku krajowym,

upowszechnianie znajomości T2S we wszystkich segmentach krajowego rynku papierów wartościowych,

udzielanie wsparcia członkom grupy AG reprezentującym społeczność krajową.

3.   Skład

Grupy NUG składają się z przewodniczącego, sekretarza oraz z członków.

Przewodniczącym grupy NUG powinien być co do zasady członek pełnoprawny lub obserwator grupy AG. Rolę tę powinien pełnić wyższy rangą urzędnik właściwego krajowego banku centralnego. W przypadku gdy właściwy krajowy bank centralny nie przedstawi lub nie mianuje przewodniczącego grupy NUG, powołuje go przewodniczący grupy AG, który będzie starał się wypracować konsensus pomiędzy głównymi uczestnikami właściwego rynku. W przypadku gdy przewodniczący grupy NUG nie jest członkiem grupy AG, koordynację między grupą AG a przewodniczącym danej grupy NUG mającą na celu zapewnienie ścisłego powiązania pomiędzy tymi grupami powinien zapewnić jeden z członków grupy AG.

Sekretarzy grup NUG w państwach strefy euro wyznacza właściwy krajowy bank centralny; w innych państwach sekretarzy grup NUG powołują przewodniczący tych grup. Sekretarz powinien regularnie uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych organizowanych dla sekretarzy grup NUG przez zespół ds. projektu T2S.

Członkami grup NUG są odpowiedni członkowie grupy AG oraz obserwatorzy (lub nominowani przez nich przedstawiciele o odpowiedniej randze, zaakceptowani przez przewodniczącego grupy NUG), jak również dodatkowe osoby posiadające wiedzę i pozycję umożliwiającą im reprezentowanie wszystkich kategorii użytkowników i dostawców usług na rynku krajowym. Członkami grup NUG mogą być zatem depozyty papierów wartościowych, brokerzy, banki, banki inwestycyjne, banki powiernicze, emitenci lub ich agenci, partnerzy centralni, giełdy oraz wielostronne platformy obrotu (MTF – multilateral trading facilities), właściwy krajowy bank centralny, organy nadzoru oraz stowarzyszenia bankowe.

4.   Procedury robocze

Grupy NUG zajmują się wyłącznie kwestiami mającymi znaczenie dla T2S. Zachęca się je do aktywnego zasięgania informacji od zespołu ds. projektu T2S w zakresie kwestii bieżących, jak również do terminowego przedstawiania krajowego stanowiska w odniesieniu do spraw, o które zwrócił się sekretarz grupy AG oraz spraw poruszanych przez samą grupę NUG. Zespół ds. projektu T2S regularnie przekazuje informacje grupom NUG oraz organizuje spotkania z ich sekretarzami w celu wzmacniania współdziałania pomiędzy grupami NUG a zespołem ds. projektu T2S.

Grupy NUG podejmują starania celem odbywania regularnych posiedzeń dostosowanych do terminów posiedzeń grupy AG, tak, aby móc udzielać wskazówek krajowym członkom grupy AG. Wskazówki takie nie są jednak wiążące dla członków grupy AG. Grupy NUG mogą również przedstawiać grupie AG pisemne stanowiska za pośrednictwem jej sekretarza lub też zwracać się do członków grupy AG o przestawienie ich opinii.

Sekretarz grupy NUG powinien przekazywać porządek obrad oraz odpowiednie dokumenty na potrzeby dyskusji w czasie kolejnego posiedzenia grupy co najmniej pięć dni roboczych przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Streszczenie posiedzeń grup NUG publikuje się na stronie internetowej T2S – oraz we właściwym zakresie na stronie internetowej odpowiedniego KBC – w języku angielskim oraz w dowolnym innym języku państwa Unii – w terminie trzech tygodni od daty posiedzenia.

Wykaz członków grup NUG publikuje się na stronie internetowej T2S. Grupy NUG publikują również na stronie internetowej T2S swoje adresy kontaktowe poczty elektronicznej, by umożliwić uczestnikom rynków krajowych kontakt z właściwą osobą w celu wyrażenia stanowiska.


Top