Help Print this page 

Document 32010D0691

Title and reference
2010/691/UE: Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. przyznająca Republice Czeskiej odstępstwo od wymogu stosowania do linii Strančice–České Budějovice decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7789)
OJ L 298, 16.11.2010, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/691/oj
Multilingual display
Text

16.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/85


DECYZJA KOMISJI

z dnia 15 listopada 2010 r.

przyznająca Republice Czeskiej odstępstwo od wymogu stosowania do linii Strančice–České Budějovice decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7789)

(Jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny)

(2010/691/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Komisji 2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. dotyczącą technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (1), w szczególności jej załącznik sekcja 7.1.3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2009/561/WE (2), którą zmieniono decyzję 2006/679/WE, wprowadziła przepisy wykonawcze dotyczące technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.

(2)

Zgodnie z sekcją 7.1.3 technicznej specyfikacji interoperacyjności, odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych, instalowanie ERTMS/ETCS jest obowiązkowe w przypadku modernizacji lub nowej instalacji części kontroli pociągu zespołu BKJP w projektach infrastruktury kolejowej otrzymujących wsparcie finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności.

(3)

W przypadku odnawiania sygnalizacji na krótkich (mniej niż 150 km) i nieciągłych odcinkach linii Komisja może przyznać tymczasowe odstępstwo od wymogu stosowania tego przepisu pod warunkiem przekazania Komisji przez dane państwo członkowskie dokumentacji. Dokumentacja ta zawiera analizę ekonomiczną wykazującą, że wprowadzenie ERTMS do eksploatacji w późniejszym terminie wyposażenia, a nie w czasie trwania projektu finansowanego przez UE wiąże się ze znaczną korzyścią ekonomiczną lub techniczną.

(4)

Komisja poddaje analizie przekazaną dokumentację i środki proponowane przez państwo członkowskie oraz informuje komitet, o którym mowa w art. 29 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (3), o wynikach tej analizy. W przypadku przyznania odstępstwa państwo członkowskie zobowiązane jest zapewnić instalację ERTMS najpóźniej w terminie 5 lat od daty zakończenia projektu oraz z chwilą połączenia danego odcinka linii z inną linią wyposażoną w ERTMS.

(5)

Linia Strančice–České Budějovice będzie stopniowo modernizowana do 2016 r., przy czym w ramach prowadzonej modernizacji niektóre odcinki otrzymują lub otrzymają wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności.

(6)

Linia Strančice–České Budějovice jest krótsza niż 150 km i nie jest połączona z linią wyposażoną już w ERTMS. W dniu 24 stycznia 2010 r. władze Republiki Czeskiej przesłały do Komisji wniosek o odstępstwo wraz z dokumentacją wskazującą, że wprowadzenie ERTMS do eksploatacji do końca 2018 r., a nie w trakcie trwania projektu finansowego przez UE, wiąże się ze znaczną korzyścią ekonomiczną lub techniczną.

(7)

Zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (4) Europejska Agencja Kolejowa przedstawiła w dniu 20 maja 2010 r. swoją opinię techniczną na temat wniosku o odstępstwo.

(8)

W tej opinii technicznej wskazano, że przekazana dokumentacja zawiera elementy wymagane do przyznania odstępstwa, sugerując jednak uzyskanie potwierdzenia, że oferta przetargowa obejmowała będzie wyposażenie tej linii w urządzenia ERTMS.

(9)

W dniu 7 czerwca 2010 r. władze Republiki Czeskiej potwierdziły, że oferta przetargowa na ostatni pododcinek obejmowała będzie wyposażenie tej linii w urządzenia ERTMS.

(10)

Komisja poinformowała komitet ustanowiony na mocy art. 29 dyrektywy 2008/57/WE o wynikach swojej analizy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym przyznaje się wnioskowane przez Republikę Czeską odstępstwo od obowiązku wdrożenia TSI odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych dla linii Strančice–České Budějovice.

Odstępstwo to przyznano do dnia 31 grudnia 2018 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 284 z 16.10.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 60.

(3)  Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1.

(4)  Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 1.


Top