EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0393

2010/393/: Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z Indii i Malezji

OJ L 180, 15.7.2010, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 305 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/393/oj

15.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/28


DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 lipca 2010 r.

w sprawie zakończenia postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z Indii i Malezji

(2010/393/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 14,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   PROCEDURA

(1)

W dniu 30 czerwca 2009 r. Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała skargę dotyczącą domniemanego subsydiowania wyrządzającego szkodę w odniesieniu do przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z Indii i Malezji („kraje, których dotyczy postępowanie”).

(2)

Skarga została złożona przez Europejski Instytut Przemysłowych Elementów Złącznych („EIFI”) w imieniu producentów, których produkcja stanowi znaczny odsetek, w tym wypadku ponad 25 %, łącznej unijnej produkcji niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 6 rozporządzenia podstawowego.

(3)

Wspomniana skarga zawierała dowody prima facie wskazujące na subsydiowanie i wynikającą z niego znaczną szkodę, które uznano za wystarczające do wszczęcia postępowania antysubsydyjnego.

(4)

Przed wszczęciem postępowania i zgodnie z art. 10 ust. 7 rozporządzenia podstawowego Komisja powiadomiła rządy krajów, których dotyczy postępowanie, o otrzymaniu odpowiednio udokumentowanej skargi zawierającej zarzut, iż subsydiowany przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z tych krajów powoduje istotną szkodę dla przemysłu unijnego. Rządy krajów, których dotyczy postępowanie, zostały oddzielnie zaproszone do konsultacji mających na celu wyjaśnienie sytuacji w odniesieniu do treści skargi oraz w celu wspólnego uzgodnienia rozwiązania. W trakcie konsultacji nie zdołano wypracować wspólnego rozwiązania.

(5)

Po konsultacji z Komitetem Doradczym Komisja, w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2), wszczęła odpowiednio postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu do Unii niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z krajów, których dotyczy postępowanie, obecnie objętych kodami CN 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 i 7318 15 70.

(6)

W tym samym dniu Komisja wszczęła postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu do Unii niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z krajów, których dotyczy postępowanie (3).

(7)

Komisja rozesłała kwestionariusze do przedstawicieli przemysłu unijnego oraz do wszystkich znanych zrzeszeń producentów w Unii, do eksporterów/producentów w krajach, których dotyczy postępowanie, do wszystkich zrzeszeń eksporterów/producentów, do importerów, do wszystkich znanych zrzeszeń importerów oraz do władz krajów, których dotyczy postępowanie. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

B.   WYCOFANIE SKARGI I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

(8)

W drodze pisma z dnia 1 kwietnia 2010 r. do Komisji EIFI oficjalnie wycofało skargę.

(9)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia podstawowego w przypadku wycofania skargi postępowanie może zostać zakończone, o ile nie jest to sprzeczne z interesem Unii.

(10)

Komisja uznała, że obecne postępowanie powinno zostać zakończone, ponieważ dochodzenie nie ujawniło żadnych okoliczności wskazujących, iż takie zakończenie nie leżałoby w interesie Unii. Zainteresowane strony zostały odpowiednio poinformowane i umożliwiono im przedstawienie uwag. Nie wpłynęły żadne uwagi wskazujące, że takie zakończenie nie leżałoby w interesie Unii.

(11)

Komisja uznaje zatem, że postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu do Unii niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z krajów, których dotyczy postępowanie, powinno zostać zakończone,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z Indii i Malezji, obecnie objętych kodami CN 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 i 7318 15 70, zostaje niniejszym zakończone.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.

(2)  Dz.U. C 190 z 13.8.2009, s. 32.

(3)  Dz.U. C 190 z 13.8.2009, s. 27.


Top