Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0069

2010/69/: Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/456/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 694)

OJ L 36, 9.2.2010, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 182 - 183

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/69(1)/oj

9.2.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/30


DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 lutego 2010 r.

zmieniająca decyzję 2008/456/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 694)

(Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim oraz włoskim są autentyczne)

(2010/69/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającą Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (1), w szczególności jej art. 25,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja nr 574/2007/WE została wprowadzona w życie decyzją Komisji 2008/456/WE (2).

(2)

W związku z zasadą należytego zarządzania finansami właściwe jest ustalenie pułapu łącznej sumy płatności w ramach prefinansowania, jakie mają zostać zrealizowane z przeznaczeniem na programy roczne.

(3)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczyła w przyjmowaniu decyzji nr 574/2007/WE i w związku z tym nie jest nią związana ani jej nie stosuje. Jednakże ze względu na to, że decyzja nr 574/2007/WE stanowi rozwinięcie dorobku Schengen zgodnie z postanowieniami tytułu IV części trzeciej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania, w myśl art. 4 wyżej wymienionego protokołu, pismem z dnia 19 czerwca 2007 r. poinformowała o transpozycji decyzji nr 574/2007/WE do swojego prawa krajowego. Dlatego też w świetle prawa międzynarodowego Dania związana jest niniejszą decyzją.

(4)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w którym Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (3). W związku z tym Zjednoczone Królestwo nie jest tą decyzją związane ani jej nie stosuje.

(5)

Niniejsza decyzja stanowi rozszerzenie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania wobec Irlandii, zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (4). W związku z tym Irlandia nie jest tą decyzją związana ani jej nie stosuje.

(6)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii decyzja 2007/574/WE stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej oraz Republikę Islandii i Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (5), które wchodzą w zakres dziedzin określonych w art. 1 pkt A i B decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (6).

(7)

W odniesieniu do Szwajcarii decyzja nr 574/2007/WE stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy podpisanej przez Unię Europejską, Wspólnotę Europejską oraz Konfederację Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (7), które wchodzą w zakres dziedzin, o których mowa w art. 1 pkt A i B decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (8).

(8)

W odniesieniu do Liechtensteinu decyzja nr 574/2007/WE stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu protokołu podpisanego między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój przepisów dorobku Schengen, wchodzących w zakres dziedzin, o których mowa w art. 1 pkt A i B decyzji Rady 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/261/WE z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (9).

(9)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić decyzję 2008/456/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2008/456/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdania okresowe i końcowe z realizacji programów rocznych i wniosków o płatność.”;

2)

w art. 24 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.   W odniesieniu do art. 41 ust. 3 i 4 aktu podstawowego, łączna suma płatności w ramach prefinansowania dokonanych na rzecz danego państwa nie przekracza 90 % łącznej kwoty przydzielonej takiemu państwu członkowskiemu w decyzji finansowej zatwierdzającej program roczny.

W przypadku gdy dane państwo członkowskie przeznaczyło ze środków krajowych kwotę niższą niż łączna kwota przydzielona w decyzji finansowej zatwierdzającej program roczny, łączna suma płatności w ramach prefinansowania nie przekracza 90 % kwoty przeznaczonej ze środków krajowych.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja ma zastosowanie wobec Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lutego 2010 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 144 z 6.6.2007, s. 22.

(2)  Dz.U. L 167 z 27.6.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.

(4)  Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.

(5)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36.

(6)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31.

(7)  Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52.

(8)  Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1.

(9)  Dz.U. L 83 z 26.3.2008, s. 3.


Top