EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0031(01)

2011/15/UE: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie otwierania rachunków na potrzeby przetwarzania płatności związanych z pożyczkami udzielanymi przez EFSF państwom członkowskim, których walutą jest euro (EBC/2010/31)

OJ L 10, 14.1.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 285 - 286

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/15(1)/oj

14.1.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/7


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie otwierania rachunków na potrzeby przetwarzania płatności związanych z pożyczkami udzielanymi przez EFSF państwom członkowskim, których walutą jest euro

(EBC/2010/31)

(2011/15/UE)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 17 i art. 21,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 17 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”), w celu przeprowadzania swoich operacji Europejski Bank Centralny (EBC) może otwierać rachunki bankowe instytucjom kredytowym, organom publicznym i innym uczestnikom rynku.

(2)

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 Statutu ESBC EBC może działać jako agent skarbowy na rzecz instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii, rządów centralnych, władz regionalnych, lokalnych lub innych władz publicznych, innych instytucji lub przedsiębiorstw publicznych państw członkowskich.

(3)

Zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji EBC/2007/7 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (1) EBC może akceptować jako klientów wyłącznie banki centralne.

(4)

Niniejsza decyzja nawiązuje do umowy ramowej EFSF (EFSF Framework Agreement) pomiędzy państwami członkowskimi, których walutą jest euro, a European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), spółką akcyjną z siedzibą w Luksemburgu, której akcjonariuszami są państwa członkowskie, których walutą jest euro. Umowa ramowa EFSF weszła w życie i nabrała mocy wiążącej w dniu 4 sierpnia 2010 r.

(5)

Zgodnie z umową ramową EFSF oraz statutem EFSF spółka ta zapewnia finansowanie w formie umów pożyczki (zwanych dalej „umowami pożyczki”) na rzecz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej państw członkowskich, których walutą jest euro i które przystąpiły z Komisją Europejską do protokołu ustaleń zawierającego warunki udzielania pożyczek.

(6)

Artykuł 3 ust. 5 umowy ramowej EFSF stanowi, że wypłata środków z pożyczki udzielonej przez EFSF państwu członkowskiemu, którego walutą jest euro, następuje za pośrednictwem rachunków EFSF oraz państwa członkowskiego będącego pożyczkobiorcą, które zostały otwarte w EBC w celach związanych z umowami pożyczki. Decyzja EBC/2010/15 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zarządzania pożyczkami udzielanymi w ramach europejskiego instrumentu stabilności finansowej państwom członkowskim, których walutą jest euro (2), określa zasady dotyczące otwarcia na rzecz EFSF rachunku pieniężnego w EBC w związku z obsługą umów pożyczki.

(7)

Spłaty związane z umowami pożyczki dokonywane będą za pośrednictwem rachunków pieniężnych otwartych w EBC na rzecz krajowych banków centralnych (KBC) państw członkowskich będących pożyczkobiorcami.

(8)

Konieczne jest określenie zasad prowadzenia rachunków pieniężnych, które zostaną otwarte w EBC na rzecz KBC państw członkowskich będących pożyczkobiorcami w związku z obsługą umów pożyczki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Otwarcie rachunku pieniężnego

Na wniosek KBC państwa członkowskiego będącego pożyczkobiorcą EBC może otworzyć na rzecz takiego KBC rachunek pieniężny dla celów przetwarzania płatności w związku z umową pożyczki (zwany dalej „rachunkiem pieniężnym KBC”).

Artykuł 2

Przyjmowanie płatności na rachunku pieniężnym

Rachunek pieniężny KBC może być wykorzystywany wyłącznie do przetwarzania płatności związanych z umową pożyczki.

Artykuł 3

Przyjmowanie instrukcji

W odniesieniu do rachunku pieniężnego KBC EBC przyjmuje wyłącznie instrukcje pochodzące od KBC będącego posiadaczem rachunku.

Artykuł 4

Saldo rachunków pieniężnych

Na rachunku pieniężnym KBC nie powinno w żadnym momencie występować saldo ujemne. Z rachunku pieniężnego KBC nie realizuje się zatem płatności na kwoty wyższe niż wysokość środków dostępnych na tym rachunku.

Artykuł 5

Oprocentowanie

EBC wypłaca odsetki od pozostającego na rachunku pieniężnym KBC do kolejnego dnia roboczego salda dodatniego w wysokości odpowiadającej mającej zastosowanie stopie depozytu w banku centralnym na koniec dnia, przy użyciu metody naliczania przyjmującej, że rok wynosi 360 dni (actual/360 basis).

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 20 grudnia 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 237 z 8.9.2007, s. 71.

(2)  Dz.U. L 253 z 28.9.2010, s. 58.


Top