EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0028(01)

2011/22/UE: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (EBC/2010/28)

OJ L 11, 15.1.2011, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; Uchylony przez 32013D0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/22(1)/oj

15.1.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/56


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro

(EBC/2010/28)

(2011/22/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 47,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 47 Statutu ESBC banki centralne państw członkowskich objętych derogacją (zwane dalej „KBC spoza strefy euro”) nie opłacają subskrybowanego przez siebie kapitału, chyba że Rada Ogólna, stanowiąc większością reprezentującą przynajmniej dwie trzecie subskrybowanego kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i przynajmniej połowę akcjonariuszy, podejmie decyzję, że minimalny procent kapitału musi zostać opłacony jako wkład w koszty operacyjne EBC.

(2)

Artykuł 1 decyzji EBC/2008/28 z dnia 15 grudnia 2008 r. określającej środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (1) stanowi, że z dniem 1 stycznia 2009 r. KBC spoza strefy euro są zobowiązane do opłacenia 7 % subskrybowanego przez siebie kapitału EBC.

(3)

Decyzja EBC/2008/23 z dnia 12 grudnia 2008 r. dotycząca procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (2) określa klucz subskrypcji kapitału EBC zgodnie z art. 29 ust. 3 Statutu ESBC oraz ustanawia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r., wagi w kluczu kapitałowym przypisane poszczególnym KBC (zwane dalej „wagami klucza kapitałowego”).

(4)

Zgodnie z art. 1 decyzji EBC/2010/26 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (3) z dniem 29 grudnia 2010 r. kapitał EBC został podwyższony o 5 miliardów EUR, z kwoty 5 760 652 402,58 EUR do kwoty 10 760 652 402,58 EUR.

(5)

Podwyższenie kapitału EBC wymagałoby opłacenia przez KBC spoza strefy euro 7 % swoich odpowiednich udziałów w podwyższonym kapitale, pomimo tego, że koszty operacyjne EBC nie uzasadniają wyższego wkładu w liczbach bezwzględnych. Aby uniknąć wnoszenia przez KBC spoza strefy euro podwyższonego wkładu na koszty operacyjne EBC i utrzymać kwoty podlegające opłaceniu na podobnym poziomie, niezbędne jest obniżenie procentowej części kapitału podlegającej opłaceniu przez KBC spoza strefy euro,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zakres i forma subskrybowanego i opłaconego kapitału

Każdy KBC spoza strefy euro jest zobowiązany do opłacenia 3,75 % swego udziału w subskrybowanym kapitale EBC według stanu na dzień 29 grudnia 2010 r. Biorąc pod uwagę wagi klucza kapitałowego określone w art. 2 decyzji EBC/2008/23, poszczególnym KBC spoza strefy euro przysługuje całkowity subskrybowany i opłacony kapitał w kwocie wskazanej w poniższej tabeli obok nazwy danego KBC:

KBC spoza strefy euro

Subskrybowany kapitał według stanu na dzień 29 grudnia 2010 r.

(EUR)

Opłacony kapitał według stanu na dzień 29 grudnia 2010 r.

(EUR)

Българска народна банка (Byłgarska narodna banka)

93 467 026,77

3 505 013,50

Česká národní banka

155 728 161,57

5 839 806,06

Danmarks Nationalbank

159 634 278,39

5 986 285,44

Eesti Pank

19 261 567,80

722 308,79

Latvijas Banka

30 527 970,87

1 144 798,91

Lietuvos bankas

45 797 336,63

1 717 400,12

Magyar Nemzeti Bank

149 099 599,69

5 591 234,99

Narodowy Bank Polski

526 776 977,72

19 754 136,66

Banca Națională a României

265 196 278,46

9 944 860,44

Sveriges Riksbank

242 997 052,56

9 112 389,47

Bank of England

1 562 145 430,59

58 580 453,65

Artykuł 2

Korekta opłaconego kapitału

1.   W związku z faktem, że KBC spoza strefy euro opłaciły już 7 % udziałów w subskrybowanym przez siebie kapitale EBC według stanu na dzień 28 grudnia 2010 r. zgodnie z decyzją EBC/2008/28, każdy z tych banków jest zobowiązany do wpłacenia dodatkowej kwoty wskazanej w poniższej tabeli, która stanowi różnicę pomiędzy opłaconym kapitałem określonym w art. 1 a kwotą wpłaconą w przeszłości:

KBC spoza strefy euro

(EUR)

Българска народна банка (Byłgarska narodna banka)

2 421,63

Česká národní banka

4 034,75

Danmarks Nationalbank

4 135,95

Eesti Pank

499,04

Latvijas Banka

790,95

Lietuvos bankas

1 186,56

Magyar Nemzeti Bank

3 863,01

Narodowy Bank Polski

13 648,22

Banca Națională a României

6 870,95

Sveriges Riksbank

6 295,79

Bank of England

40 473,51

2.   KBC spoza strefy euro dokonują zapłaty na rzecz EBC kwot określonych w ust. 1 za pomocą odrębnych przekazów w transeuropejskim zautomatyzowanym błyskawicznym systemie rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) w dniu 29 grudnia 2010 r.

3.   KBC spoza strefy euro niemający dostępu do systemu TARGET2 przekazuje kwoty określone w ust. 1, uznając rachunek wskazany w odpowiednim czasie przez EBC lub ten KBC spoza strefy euro.

Artykuł 3

Postanowienia końcowe

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2010 r.

2.   Z dniem 29 grudnia 2010 r. uchyla się decyzję EBC/2008/28.

3.   Odniesienia do decyzji EBC/2008/28 należy rozumieć jako odniesienia do niniejszej decyzji.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 13 grudnia 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 21 z 24.1.2009, s. 81.

(2)  Dz.U. L 21 z 24.1.2009, s. 66.

(3)  Zob. s. 53 niniejszego Dziennika Urzędowego.


Top