EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0010(01)

2010/469/UE: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 sierpnia 2010 r. dotycząca nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej (EBC/2010/10)

OJ L 226, 28.8.2010, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 274 - 275

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/469/oj

28.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/48


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 19 sierpnia 2010 r.

dotycząca nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej

(EBC/2010/10)

(2010/469/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 5 ust. 1 i art. 34 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (1), w szczególności jego art. 7,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2532/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (2), w szczególności jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2157/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 1999 r. dotyczące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (EBC/1999/4) (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenia (WE) nr 25/2009 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2008/32) (4) oraz (WE) nr 63/2002 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2001/18) (5) określają wymogi Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w zakresie sprawozdawczości statystycznej, do przestrzegania których zobowiązane są podmioty sprawozdające.

(2)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 EBC ma uprawnienia do nakładania sankcji na podmioty sprawozdające, które nie wypełniają wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej wynikających z rozporządzeń i decyzji EBC.

(3)

Aby zapewnić równe traktowanie podmiotów sprawozdających, EBC powinien przyjąć zharmonizowane zasady w zakresie obliczania wysokości sankcji za naruszenie wymogów sprawozdawczych, postępowania o naruszenie wymogów sprawozdawczych oraz jakichkolwiek etapów poprzedzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Użyte w niniejszej decyzji określenia oznaczają:

1)   „podmiot sprawozdający”– podmiot składający sprawozdanie w rozumieniu art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2533/98;

2)   „monetarna instytucja finansowa (MIF)”– monetarną instytucję finansową w rozumieniu art. 1 rozporządzenia (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32);

3)   „naruszenie” oraz „sankcja”– naruszenie oraz sankcję w rozumieniu art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2532/98;

4)   „poważne uchybienie”– którekolwiek z poniższych naruszeń wymogów sprawozdawczych przez podmioty sprawozdające:

5)   „właściwy krajowy bank centralny” (właściwy KBC)– KBC państwa członkowskiego, na terytorium którego dopuszczono się naruszenia;

6)   „termin wyznaczony przez KBC”– określoną przez dany KBC datę otrzymania danych od podmiotów sprawozdających.

Artykuł 2

Zakres zastosowania

1.   EBC i KBC monitorują przestrzeganie przez podmioty sprawozdające wymogów minimum zapewniających zgodność ze spoczywającymi na nich obowiązkami sprawozdawczymi, określonych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32) oraz załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18). W przypadku nieprzestrzegania wymogów EBC oraz właściwy KBC mogą przeprowadzić wstępną ocenę przestrzegania wymogów sprawozdawczych lub wszcząć postępowanie o naruszenie wymogów sprawozdawczych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2. Po przeprowadzeniu postępowania o naruszenie wymogów sprawozdawczych EBC może nałożyć sankcje zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2533/98.

2.   Nałożenie sankcji po przeprowadzeniu postępowania o naruszenie wymogów sprawozdawczych może być zastosowane w przypadku nieprzestrzegania wymogów minimum w zakresie przekazywania danych (dotyczących terminowości oraz technicznych wymagań sprawozdawczych), dokładności (dotyczących warunków liniowych oraz spójności danych w sprawozdaniach przekazywanych z różną częstotliwością) oraz zgodności metodologicznej (dotyczących definicji i klasyfikacji). Sankcje nakłada się również w przypadku poważnego uchybienia.

Artykuł 3

Wstępna ocena przestrzegania wymogów sprawozdawczych oraz postępowanie o naruszenie wymogów sprawozdawczych

1.   Przed wszczęciem postępowania o naruszenie wymogów sprawozdawczych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2532/98 oraz rozporządzenia (WE) nr 2157/1999 (EBC/1999/4):

a)

właściwy KBC może – po zarejestrowaniu przypadku nieprzestrzegania wymogów sprawozdawczych – udzielić danemu podmiotowi sprawozdającemu upomnienia, informując go o charakterze zarejestrowanego przypadku nieprzestrzegania wymogów, oraz zalecić działania korygujące mające zapobiec powtórzeniu się nieprzestrzegania wymogów sprawozdawczych;

b)

EBC lub właściwy KBC mogą zażądać od podmiotu sprawozdającego informacji dotyczących nieprzestrzegania wymogów zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2157/1999 (EBC/1999/4);

c)

podmiotowi sprawozdającemu umożliwia się przedstawienie wyjaśnień, jeżeli uważa on, że nieprzestrzeganie wymogów było spowodowane okolicznościami niezależnymi od niego.

2.   EBC lub właściwy KBC mogą wszcząć procedurę o naruszenie wymogów sprawozdawczych zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2532/98 oraz art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2157/1999 (EBC/1999/4). Stosuje się również następujące zasady:

a)

w przypadku poważnego uchybienia procedurę o naruszenie wymogów sprawozdawczych wszczyna się bez uprzedniego przeprowadzenia wstępnej oceny przestrzegania wymogów sprawozdawczych;

b)

z zastrzeżeniem lit. a) po zarejestrowaniu przez właściwy KBC powtórnego nieprzestrzegania wymogów sprawozdawczych wszczyna się procedurę o naruszenie wymogów sprawozdawczych, chyba że:

(i)

EBC lub właściwy KBC uzna, że nie należy wszczynać procedury o naruszenie wymogów sprawozdawczych, ponieważ jeden lub większa liczba zarejestrowanych przypadków nieprzestrzegania wymogów sprawozdawczych była spowodowana okolicznościami niezależnymi od podmiotu sprawozdającego; lub

(ii)

potencjalna grzywna byłaby niższa niż próg minimalnej wysokości sankcji.

3.   W przypadku wszczęcia przez EBC lub właściwy KBC procedury o naruszenie wymogów sprawozdawczych procedurę tę przeprowadza się zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2532/98, co obejmuje wydanie pisemnego powiadomienia oraz przyjęcie przez EBC odpowiedniej decyzji wraz z uzasadnieniem.

Artykuł 4

Stosowanie sankcji

1.   Wysokość sankcji oblicza się w dwóch etapach. W ramach pierwszego etapu oblicza się kwotę podstawową odzwierciedlającą aspekty ilościowe. Następnie uwzględnia się okoliczności danego przypadku, o których mowa w art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2532/98 i które mogą mieć wpływ na ostateczną wysokość sankcji.

2.   Wagę naruszeń w zakresie terminowości ocenia się na podstawie liczby dni roboczych opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez KBC.

3.   Wagę naruszeń w zakresie dokładności lub zgodności metodologicznej ocenia się na podstawie rozmiarów błędu. EBC nie bierze pod uwagę błędów związanych z zaokrąglaniem kwot oraz błędów nieistotnych. Ponadto – w odniesieniu do zgodności metodologicznej – korekt zwykłych (tj. niesystematycznych korekt szeregów przesyłanych w danym okresie miesięcznym lub kwartalnym po przekazaniu danych początkowych) nie uważa się za przypadki nieprzestrzegania wymogów w zakresie zgodności metodologicznej.

4.   Art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 określa maksymalny poziom sankcji nakładanych przez EBC na podmioty sprawozdające.

5.   Jeżeli naruszenie wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej skutkuje również naruszeniem wymogów dotyczących rezerw obowiązkowych, za naruszenie wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej nie nakłada się sankcji.

Artykuł 5

Przepis końcowy

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r. Niniejszą decyzję stosuje się od okresu sprawozdawczego grudnia 2010 r. do miesięcznych i rocznych wymogów sprawozdawczych oraz – od czwartego kwartału 2010 r. – do kwartalnych wymogów sprawozdawczych.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 19 sierpnia 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.

(2)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 4.

(3)  Dz.U. L 264 z 12.10.1999, s. 21.

(4)  Dz.U. L 15 z 20.1.2009, s. 14.

(5)  Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 24.


Top