EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0005(01)

2010/281/: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (EBC/2010/5)

OJ L 124, 20.5.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/281/oj

20.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 124/8


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie ustanowienia programu dotyczącego rynków papierów wartościowych

(EBC/2010/5)

(2010/281/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności art. 12 ust. 1 akapit drugi, art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu ESBC krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (zwane dalej „KBC strefy euro”) oraz Europejski Bank Centralny (EBC) (zwane dalej wspólnie „bankami centralnymi Eurosystemu”) mogą dokonywać operacji na rynkach finansowych m.in. w formie transakcji bezwarunkowego kupna i sprzedaży instrumentów rynkowych.

(2)

W dniu 9 maja 2010 r. Rada Prezesów zdecydowała oraz ogłosiła publicznie, że – w związku z panującymi obecnie na rynkach finansowych nadzwyczajnymi okolicznościami charakteryzującymi się poważnymi napięciami w niektórych segmentach rynku, które zakłócają mechanizm transmisji polityki pieniężnej, a tym samym skuteczną realizację polityki pieniężnej zmierzającej do utrzymania stabilności cen w średnim okresie – należy uruchomić tymczasowy program dotyczący rynków papierów wartościowych (zwany dalej „programem”). W ramach programu KBC strefy euro – w proporcji do swych udziałów procentowych w kluczu subskrypcji kapitału EBC – oraz EBC, w bezpośrednim kontakcie z kontrahentami, mogą realizować bezwarunkowe transakcje interwencyjne na rynkach publicznych i prywatnych dłużnych papierów wartościowych strefy euro.

(3)

Program stanowi część wspólnej polityki pieniężnej Eurosystemu i jest środkiem o charakterze tymczasowym. Celem programu jest przeciwdziałanie nieprawidłowemu działaniu rynków papierów wartościowych oraz przywrócenie prawidłowego funkcjonowania mechanizmu transmisji polityki pieniężnej.

(4)

O zakresie interwencji zdecyduje Rada Prezesów. Rada Prezesów uwzględniła deklarację rządów państw członkowskich należących do strefy euro, iż rządy te „podejmą wszelkie działania konieczne do osiągnięcia celów budżetowych w roku bieżącym i latach następnych zgodnie z procedurami nadmiernego deficytu”, oraz dodatkowe konkretne zobowiązania rządów niektórych państwa członkowskich należących do strefy euro dotyczące przyspieszenia konsolidacji fiskalnej i zapewnienia trwałej stabilizacji finansów publicznych.

(5)

W ramach wspólnej polityki pieniężnej Eurosystemu, stanowiące część programu transakcje bezwarunkowego zakupu kwalifikowanych dłużnych instrumentów rynkowych przez banki centralne Eurosystemu powinny być realizowane zgodnie z postanowieniami niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Ustanowienie programu dotyczącego rynków papierów wartościowych

Na podstawie postanowień niniejszej decyzji banki centralne Eurosystemu mogą dokonywać zakupu: a) na rynku wtórnym – kwalifikowanych rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych przez rządy centralne lub podmioty publiczne państw członkowskich, których walutą jest euro; oraz b) na rynku pierwotnym i wtórnym – kwalifikowanych rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych przez podmioty prywatne z siedzibą w strefie euro.

Artykuł 2

Kryteria kwalifikowania instrumentów dłużnych

Rynkowe instrumenty dłużne mogą być nabywane poprzez bezwarunkowe transakcje kupna w ramach programu, jeżeli spełniają wszystkie poniższe warunki: a) są denominowane w euro; oraz b) (i) zostały wyemitowane przez rządy centralne lub podmioty publiczne państw członkowskich, których walutą jest euro; albo (ii) zostały wyemitowane przez inne podmioty z siedzibą w strefie euro i spełniają kryteria kwalifikacji aktywów określone w rozdziale 6 załącznika I do wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1).

Artykuł 3

Kwalifikowani kontrahenci

Kwalifikowanymi kontrahentami na potrzeby programu są: a) kwalifikowani kontrahenci operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, zgodnie z definicją określoną w pkt 2.1 załącznika I do wytycznych EBC/2000/7; oraz b) inni kontrahenci wykorzystywani przez bank centralny Eurosystemu do inwestowania portfeli inwestycyjnych tego banku denominowanych w euro.

Artykuł 4

Przepis końcowy

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu na stronie internetowej EBC.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 14 maja 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 310 z 11.12.2000, s. 1.


Top