EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0004(01)

2010/275/: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zarządzania łączonymi pożyczkami dwustronnymi na rzecz Republiki Greckiej oraz zmieniająca decyzję EBC/2007/7 (EBC/2010/4

OJ L 119, 13.5.2010, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 93 - 94

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/275/oj

13.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/24


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 10 maja 2010 r.

w sprawie zarządzania łączonymi pożyczkami dwustronnymi na rzecz Republiki Greckiej oraz zmieniająca decyzję EBC/2007/7

(EBC/2010/4)

(2010/275/UE)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 132,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 17 i 21,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 17 Statutu ESBC w celu przeprowadzania swoich operacji Europejski Bank Centralny (EBC) może otwierać rachunki bankowe instytucjom kredytowym, organom publicznym i innym uczestnikom rynku.

(2)

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 Statutu ESBC EBC może działać jako agent skarbowy na rzecz instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii, rządów centralnych, władz regionalnych, lokalnych lub innych władz publicznych, innych instytucji lub przedsiębiorstw publicznych państw członkowskich.

(3)

Niniejsza decyzja nawiązuje do umowy pożyczki (zwanej dalej „umową pożyczki”) pomiędzy państwami członkowskimi, których walutą jest euro (innymi niż Republika Grecka oraz Republika Federalna Niemiec), oraz KfW, instytucją działającą w interesie publicznym, według instrukcji i z wykorzystaniem gwarancji Republiki Federalnej Niemiec (zwanymi dalej „pożyczkodawcami”), a Republiką Grecką (zwaną dalej „pożyczkobiorcą”) oraz Bank of Greece występującym jako agent pożyczkobiorcy.

(4)

Niniejsza decyzja nawiązuje do umowy pomiędzy wierzycielami (zwanej dalej „umową pomiędzy wierzycielami”) pomiędzy państwami członkowskimi, których walutą jest euro, innymi niż Republika Grecji, na mocy której zarządzanie łączonymi pożyczkami dwustronnymi udzielonymi zgodnie z umową pożyczki powierzono Komisji Europejskiej.

(5)

Zgodnie z umową pomiędzy wierzycielami państwa członkowskie, których walutą jest euro, inne niż Republika Grecji, upoważniają Komisję Europejską do zorganizowania łączonych pożyczek dwustronnych na rzecz Republiki Greckiej oraz do reprezentowania ich przy zarządzaniu tymi pożyczkami. Artykuł 3 umowy pomiędzy wierzycielami upoważnia Komisję do otwarcia w EBC na rzecz pożyczkodawców rachunku, który będzie wykorzystywany do realizacji wszystkich płatności dokonywanych w imieniu pożyczkodawców i pożyczkobiorcy w kontekście umowy pożyczki. Umowa pomiędzy wierzycielami zawiera niezbędne postanowienia w zakresie wypłaty pożyczek i ich spłaty.

(6)

Niezbędne jest określenie zasad dotyczących rachunku pieniężnego, który zostanie otwarty w EBC w związku z obsługą umowy pożyczki i umowy pomiędzy wierzycielami.

(7)

Zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji EBC/2007/7 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (1) EBC może akceptować jako klientów wyłącznie banki centralne oraz organizacje europejskie i międzynarodowe. Obsługa umowy pożyczki i umowy pomiędzy wierzycielami wymaga rozszerzenia kręgu podmiotów mogących być klientami EBC,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiana decyzji EBC/2007/7

W decyzji EBC/2007/7 art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   EBC może akceptować jako klientów wyłącznie banki centralne, organizacje europejskie i międzynarodowe oraz – na podstawie jednorazowych decyzji Rady Prezesów – rządy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej lub podmioty publiczne upoważnione przez te rządy centralne do występowania w ich imieniu.”.

Artykuł 2

Otwarcie rachunku

W związku z umową pożyczki EBC, na wniosek Komisji Europejskiej, otwiera rachunek na rzecz pożyczkodawców.

Artykuł 3

Przyjmowanie płatności na rachunku

EBC przyjmuje do realizacji na rachunku prowadzonym na rzecz pożyczkodawców wyłącznie płatności związane z umową pożyczki.

Artykuł 4

Przyjmowanie instrukcji

W odniesieniu do rachunku prowadzonego na rzecz pożyczkodawców EBC przyjmuje i realizuje wyłącznie instrukcje Komisji Europejskiej; EBC nie przyjmuje instrukcji od poszczególnych pożyczkodawców.

Artykuł 5

Oprocentowanie

EBC wypłaca odsetki od salda rachunku prowadzonego na rzecz pożyczkodawców w wysokości odpowiadającej mającej zastosowanie stopie depozytu w banku centralnym na koniec dnia, przy użyciu metody naliczania przyjmującej, że rok wynosi 360 dni (actual/360 basis).

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 maja 2010 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 10 maja 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 237 z 8.9.2007, s. 71.


Top