EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1278

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1278/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2010

OJ L 344, 23.12.2009, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1278/oj

23.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/22


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1278/2009

z dnia 22 grudnia 2009 r.

ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2010

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2813/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pomoc nie powinna przekraczać sumy technicznych i finansowych kosztów udokumentowanych w UE podczas roku połowowego poprzedzającego dany rok.

(2)

Aby zniechęcić do długoterminowego przechowywania, skrócić okresy płatności i zmniejszyć obciążenie kontrolami, pomoc w odniesieniu do prywatnego przechowywania powinna być wypłacana w pojedynczej racie.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na rok połowowy 2010 kwotę pomocy w odniesieniu do prywatnego przechowywania, o którym mowa w art. 25 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, produktów wymienionych w załączniku II do wymienionego rozporządzenia ustala się następująco:

:

pierwszy miesiąc

:

219 EUR za tonę,

:

drugi miesiąc

:

0 EUR za tonę.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22.

(2)  Dz.U. L 326 z 22.12.2000, s. 30.


Top