EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1254

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. ustanawiające kryteria pozwalające państwom członkowskim na odstępstwo od wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego i przyjęcie alternatywnych środków w zakresie ochrony (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 338, 19.12.2009, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 66 - 66

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1254/oj

19.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/17


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1254/2009

z dnia 18 grudnia 2009 r.

ustanawiające kryteria pozwalające państwom członkowskim na odstępstwo od wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego i przyjęcie alternatywnych środków w zakresie ochrony

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy ustanowić kryteria pozwalające państwom członkowskim na odstępstwa od wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego oraz przyjęcie alternatywnych środków w zakresie ochrony, zapewniających równoważny poziom ochrony na podstawie [lokalnej] oceny ryzyka. Takie alternatywne środki powinny być uzasadnione przyczynami związanymi z wielkością statku powietrznego lub przyczynami związanymi z charakterem, skalą lub intensywnością działalności, lub innych odpowiednich działań. W związku z tym ustanawiane kryteria także powinny być uzasadnione tymi przyczynami.

(2)

Zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 300/2008 załącznik do wspomnianego rozporządzenia stosuje się od daty, która zostanie podana w przepisach wykonawczych, lecz nie później niż po 24 miesiącach od wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 300/2008. W związku z tym stosowanie kryteriów przyjętych na podstawie art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 300/2008 powinno zostać odroczone do czasu przyjęcia przepisów wykonawczych zgodnie z art. 4 ust. 3, lecz nie później niż do dnia 29 kwietnia 2010 r.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Ochrony Lotnictwa Cywilnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Państwa członkowskie mogą odstąpić od wspólnych podstawowych norm, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 300/2008, i przyjąć alternatywne środki ochrony zapewniające równoważny poziom ochrony na podstawie lokalnej oceny ryzyka w portach lotniczych lub wyznaczonych strefach portów lotniczych, jeżeli ruch lotniczy ogranicza się do jednej z poniższych kategorii lub do ich większej liczby:

1)

statków powietrznych o maksymalnej masie startowej poniżej 15 000 kilogramów;

2)

śmigłowców;

3)

lotów w związku z egzekwowaniem prawa;

4)

lotów służących gaszeniu pożarów;

5)

lotów służb medycznych lub służb awaryjnych bądź ratunkowych;

6)

lotów badawczych i rozwojowych;

7)

lotów związanych z pracami lotniczymi;

8)

lotów z pomocą humanitarną;

9)

lotów obsługiwanych przez przewoźników lotniczych, producentów statków powietrznych lub firmy obsługi technicznej, niesłużących przewozowi pasażerów i bagażu ani towarów i poczty;

10)

lotów przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej poniżej 45 500 kilogramów do przewozu personelu własnego i pasażerów nieponoszących opłaty za przewóz lub towarów w ramach prowadzonej działalności.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia podanego w przepisach wykonawczych przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 300/2008, jednak nie później niż od dnia 29 kwietnia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2009 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72.


Top