EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1185

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie statystyk dotyczących pestycydów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 324, 10.12.2009, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 197 - 218

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1185/oj

10.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1185/2009

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie statystyk dotyczących pestycydów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu, w świetle tekstu wspólnego przyjętego przez komitet pojednawczy w dniu 10 listopada 2009 r. (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającej szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego (3) uznano, że należy nadal dążyć do zmniejszenia wpływu pestycydów, a w szczególności pestycydów stosowanych w rolnictwie, na zdrowie ludzkie i środowisko. Podkreślono potrzebę bardziej zrównoważonego stosowania pestycydów i wezwano do znacznego ogólnego zmniejszenia ryzyka oraz do stosowania pestycydów w zakresie niezbędnym do ochrony upraw.

(2)

W komunikacie do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zatytułowanym „Ku strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów” Komisja uznała potrzebę istnienia szczegółowych, zharmonizowanych i aktualnych statystyk dotyczących sprzedaży i stosowania pestycydów na poziomie wspólnotowym. Takie statystyki są konieczne do oceny polityki Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju i do obliczenia odnośnych wskaźników ryzyka, jakie dla zdrowia i środowiska stwarza stosowanie pestycydów.

(3)

Zharmonizowane i porównywalne statystyki wspólnotowe dotyczące sprzedaży i stosowania pestycydów są niezbędne dla rozwoju i monitorowania prawodawstwa i polityk Wspólnoty w kontekście strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów.

(4)

Ponieważ skutki dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (4) będą widoczne dopiero wraz z ukończeniem pierwszej oceny substancji czynnych przeznaczonych do wykorzystania w produktach biobójczych, na obecnym etapie ani Komisja, ani większość państw członkowskich nie mają wystarczającej wiedzy ani doświadczenia, by zaproponować kolejne środki w odniesieniu do produktów biobójczych. Zakres stosowania niniejszego rozporządzenia powinien zatem być ograniczony do pestycydów, które są środkami ochrony roślin objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (5), w przypadku których uzyskano już duże doświadczenie w zakresie gromadzenia danych.

(5)

Jednakże biorąc pod uwagę wyniki oceny dyrektywy 98/8/WE oraz na podstawie oceny wpływu, przewiduje się, że zakres stosowania niniejszego rozporządzenia zostanie rozszerzony w celu uwzględnienia produktów biobójczych.

(6)

Wieloletnie doświadczenie Komisji w zakresie gromadzenia danych dotyczących sprzedaży i stosowania pestycydów wykazało potrzebę istnienia zharmonizowanych metod pozyskiwania danych statystycznych na poziomie wspólnotowym, zarówno w odniesieniu do statystyk dotyczących etapu wprowadzania środków do obrotu, jak i statystyk pochodzących od użytkowników. Ponadto w celu obliczenia dokładnych wskaźników ryzyka zgodnie z celami strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, statystyki powinny być szczegółowe aż do poziomu substancji czynnych.

(7)

Spośród różnych opcji gromadzenia danych, jakie rozpatrzono w ocenie skutków strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, za najlepszą uznano obowiązkowe gromadzenie danych, ponieważ pozwoliłoby ono na szybkie opracowanie dokładnych i rzetelnych danych dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania pestycydów, przy zachowaniu efektywności pod względem kosztów.

(8)

Ramy odniesienia dla przepisów niniejszego rozporządzenia stanowi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyk europejskich (6), wymagając w szczególności zgodności z zasadami niezależności zawodowej, bezstronności, obiektywizmu, rzetelności, efektywności pod względem kosztów i poufności informacji statystycznych.

(9)

Przekazywanie danych podlegających zasadzie poufności informacji statystycznych regulują przepisy rozporządzenia (WE) nr 223/2009. Środki przyjęte zgodnie z tym rozporządzeniem zapewniają fizyczną i logiczną ochronę poufnych danych oraz zapobiegają przypadkom bezprawnego ujawnienia i wykorzystania danych do celów innych niż statystyczne podczas tworzenia i rozpowszechniania statystyk wspólnotowych.

(10)

Podawanie do wiadomości publicznej i rozpowszechnianie danych zgromadzonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem podlega zasadom określonym w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009. Środki przyjęte zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 223/2009 zapewniają fizyczną i logiczną ochronę poufnych danych i gwarantują, że podczas tworzenia i rozpowszechniania statystyk wspólnotowych nie dochodzi do bezprawnego ujawniania danych i wykorzystywania ich do celów innych niż statystyczne.

(11)

Dane dotyczące wprowadzania do obrotu i stosowania pestycydów, które należy przedłożyć zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (7) i rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2009 powinny być oceniane zgodnie z odpowiednimi przepisami tej dyrektywy i tego rozporządzenia.

(12)

Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane bez uszczerbku dla dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (8) oraz dla rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (9).

(13)

Aby zapewnić porównywalność wyników badań statystycznych dotyczących pestycydów, statystyki powinny być tworzone w podziale na określone grupy, w odpowiedniej formie i w ustalonym terminie od końca roku odniesienia, jak określono w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

(14)

Środki niezbędne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (10).

(15)

W szczególności Komisja powinna być uprawniona do określania wielkości obszarów poddanych działaniu substancji oraz do dostosowywania załącznika III. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez uzupełnienie go nowymi elementami innymi niż istotne, muszą one być przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(16)

Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie ustanowienie wspólnych ram systematycznego tworzenia statystyk wspólnotowych dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania pestycydów, nie może być w wystarczającym stopniu osiągnięty przez państwa członkowskie, a zatem możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(17)

Przeprowadzono konsultacje z Komitetem ds. Programu Statystycznego ustanowionym decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (11),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot, zakres stosowania i cele

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne ramy systematycznego tworzenia statystyk wspólnotowych dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania pestycydów, które są środkami ochrony roślin, jak określono w art. 2 lit. a) pkt (i).

2.   Statystyki te odnoszą się do:

rocznych ilości pestycydów wprowadzanych do obrotu – zgodnie z załącznikiem I;

rocznych ilości stosowanych pestycydów– zgodnie z załącznikiem II.

3.   Statystyki te, wraz z innymi odpowiednimi danymi, służą w szczególności do celów art. 4 i 15 dyrektywy 2009/128/WE.

Artykuł 2

Definicje

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„pestycydy” oznaczają:

(i)

produkt ochrony roślin zdefiniowany w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009;

(ii)

produkt biobójczy zdefiniowany w art. 2 ust. 1 dyrektywy 98/8/WE;

b)

„substancje” oznaczają substancje zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 2) rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w tym substancje czynne, sejfnery i synergetyki;

c)

„substancje czynne” oznaczają substancje czynne, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009;

d)

„sejfnery” oznaczają sejfnery, o których mowa w art. 2 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1107/2009;

e)

„synergetyki” oznaczają synergetyki, o których mowa w art. 2 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1107/2009;

f)

„wprowadzenie do obrotu” oznacza wprowadzenie do obrotu zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 9) rozporządzenia (WE) nr 1107/2009;

g)

„posiadacz zezwolenia” oznacza posiadacza zezwolenia zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 24) rozporządzenia (WE) nr 1107/2009;

h)

„stosowanie w rolnictwie” oznacza każdy rodzaj zastosowania środka ochrony roślin związany bezpośrednio lub pośrednio z produkcją produktów roślinnych w ramach działalności gospodarczej jakiegokolwiek gospodarstwa rolnego;

i)

„użytkownik profesjonalny” oznacza użytkownika profesjonalnego zgodnie z definicją zawartą art. 3 pkt 1) dyrektywy 2009/128/WE;

j)

„gospodarstwo rolne” oznacza gospodarstwo rolne zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej (12).

Artykuł 3

Gromadzenie, przekazywanie i przetwarzanie danych

1.   Państwa członkowskie gromadzą dane, które są niezbędne do określenia charakterystyk wymienionych w załączniku I co roku, a do określenia charakterystyk wymienionych w załączniku II co pięć lat, na podstawie:

badań;

informacji dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania pestycydów, uwzględniając w szczególności obowiązki wynikające z art. 67 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009;

informacji ze źródeł administracyjnych; lub

połączenia tych środków, w tym procedury szacowania statystycznego na podstawie opinii ekspertów lub modeli.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) wyniki badań statystycznych, w tym poufne dane, zgodnie z harmonogramami i z częstotliwością określonymi w załącznikach I i II. Dane przedstawiane są zgodnie z klasyfikacją podaną w załączniku III.

3.   Państwa członkowskie przekazują dane w formie elektronicznej, we właściwym formacie technicznym, który zostanie przyjęty przez Komisję (Eurostat) zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 6 ust. 2.

4.   Aby zachować poufność Komisja (Eurostat) przed publikacją danych łączy je według klas chemicznych lub kategorii produktów zgodnie ze wskazaniami załącznika III, z należytym uwzględnieniem ochrony danych poufnych na szczeblu poszczególnych państw członkowskich. Dane poufne wykorzystywane są przez organy krajowe i organy Wspólnoty wyłącznie do celów statystycznych zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

Artykuł 4

Ocena jakości

1.   Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się kryteria jakości określone w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

2.   Państwa członkowskie przedstawiają Komisji (Eurostatowi) sprawozdania na temat jakości przekazanych danych, o których mowa w załącznikach I i II. Komisja (Eurostat) ocenia jakość przekazanych danych.

Artykuł 5

Środki wykonawcze

1.   Właściwy techniczny formaty przesyłu danych przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 6 ust. 2.

W razie potrzeby Komisja może zmienić wymogi w zakresie dostarczania sprawozdań dotyczących jakości opisanych w sekcji 6 załącznika I i II. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 6 ust. 3.

2.   Komisja przyjmuje definicję „wielkości obszarów poddanych działaniu substancji”, o której mowa w sekcji 2 załącznika II. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia przez jego uzupełnienie, przyjmowany jest zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 6 ust. 3.

3.   Komisja dostosowuje regularnie i przynajmniej co pięć lat wykaz substancji, które powinny zostać uwzględnione, i ich klasyfikację według kategorii produktów i klas chemicznych zgodnie z załącznikiem III. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 6 ust. 3.

Artykuł 6

Procedura komitetowa

1.   Komisję wspiera Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego ustanowiony w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE z uwzględnieniem jej art. 8.

Termin przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie ma art. 5a ust. 1–4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Artykuł 7

Sprawozdanie

Komisja co pięć lat przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera, w szczególności, ocenę jakości przekazywanych danych, o której mowa w art. 4, sposoby gromadzenia danych, obciążenia przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i administracji krajowych oraz przydatności tych statystyk w kontekście strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, w szczególności w odniesieniu do celów określonych w art. 1. W stosownych przypadkach zawiera ono propozycje dotyczące dalszej poprawy jakości danych oraz sposobów gromadzenia danych w celu poprawy zakresu i porównywalności danych i zmniejszenia obciążeń przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i administracji krajowych.

Pierwsze sprawozdanie jest przedkładane w terminie do 31 grudnia 2016 r.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, 25 listopada 2009.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

W imieniu Rady

Å. TORSTENSSON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 256 z 27.10.2007, s. 86.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. (Dz.U. C 66 E z 20.3.2009, s. 98), wspólne stanowisko Rady z dnia 20 listopada 2008 r. (Dz.U. C 38 E z 17.2.2009, s. 1), stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym), decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. oraz rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2009 r.

(3)  Dz.U. L 242 z 10.9.2002, s. 1.

(4)  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

(5)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(6)  Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.

(7)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71.

(8)  Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26.

(9)  Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13.

(10)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(11)  Dz.U. L 181 z 28.6.1989, s. 47.

(12)  Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 14.


ZAŁĄCZNIK I

STATYSTYKI DOTYCZĄCE WPROWADZANIA DO OBROTU PESTYCYDÓW

Sekcja 1

Zakres

Statystyki obejmują substancje wymienione w załączniku III zawarte w pestycydach wprowadzanych do obrotu w każdym z państw członkowskich. Szczególną uwagę zwraca się na to, aby uniknąć podwójnego liczenia danych w przypadku udoskonalenia produktu lub wzajemnego przekazywania zezwoleń między posiadaczami zezwoleń.

Sekcja 2

Zmienne

W każdym państwie członkowskim zestawia się dane dotyczące ilości każdej substancji wymienionej w załączniku III zawartej we wprowadzonych do obrotu pestycydach.

Sekcja 3

Jednostka miary

Dane wyrażane są w kilogramach substancji.

Sekcja 4

Okres odniesienia

Okresem odniesienia jest rok kalendarzowy.

Sekcja 5

Pierwszy okres odniesienia, częstotliwość i przekazywanie wyników

1.

Pierwszym okresem odniesienia jest drugi rok kalendarzowy, licząc od 30 grudnia 2009.

2.

Państwa członkowskie dostarczają dane dotyczące każdego roku kalendarzowego następującego po pierwszym okresie odniesienia. Publikują one te dane, w szczególności w Internecie zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony poufnych danych statystycznych, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009, w celu poinformowania opinii publicznej.

3.

Dane są przekazywane Komisji (Eurostatowi) w ciągu 12 miesięcy od zakończenia roku odniesienia.

Sekcja 6

Sprawozdanie na temat jakości danych

Państwa członkowskie przedkładają Komisji (Eurostatowi) sprawozdanie na temat jakości danych, o którym mowa w art. 4, podając:

metody wykorzystywane do gromadzenia danych;

istotne aspekty jakościowe zgodne z metodami wykorzystywanymi do gromadzenia danych;

opis szacunków, łączenia danych i stosowanych metod wyłączania.

Sprawozdanie to jest przekazywane Komisji (Eurostatowi) w ciągu 15 miesięcy od końca roku odniesienia.


ZAŁĄCZNIK II

STATYSTYKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA PESTYCYDÓW W ROLNICTWIE

Sekcja 1

Zakres

1.

Statystyki obejmują substancje wymienione w załączniku III zawarte w pestycydach w przypadku każdej z wybranych roślin uprawnych w każdym z państw członkowskich.

2.

Państwa członkowskie dokonują wyboru grupy roślin uprawnych, których dotyczyć będą dane podczas okresu pięciu lat określonego w sekcji 5. Kryterium wyboru jest reprezentatywność wybranej grupy roślin dla upraw w danym państwie członkowskim oraz dla stosowanych substancji.

Wybór roślin uprawnych uwzględnia rośliny najistotniejsze z punktu widzenia krajowych programów działań, o których mowa w art. 4 dyrektywy 2009/128/WE.

Sekcja 2

Zmienne

Dla każdej z wybranych roślin uprawnych zestawia się następujące zmienne:

a)

ilość każdej substancji wymienionej w załączniku III zawartej w pestycydach stosowanych na tej roślinie uprawnej oraz

b)

wielkość obszarów poddanych działaniu każdej z substancji.

Sekcja 3

Jednostki miary

1.

Ilości stosowanych substancji wyrażone są w kilogramach.

2.

Wielkość obszarów poddanych działaniu substancji wyrażana jest w hektarach.

Sekcja 4

Okres odniesienia

1.

Okresem odniesienia jest zasadniczo okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, w którym daną roślinę uprawną poddano działaniu wszystkich środków ochrony roślin stosowanych bezpośrednio lub pośrednio na tej roślinie.

2.

W sprawozdaniu okres odniesienia określa się jako rok, w którym rozpoczęto zbiory.

Sekcja 5

Pierwszy okres odniesienia, częstotliwość i przekazywanie wyników

1.

Dla każdego okresu pięciu lat państwa członkowskie zestawiają statystyki dotyczące stosowania pestycydów na każdej z wybranych roślin uprawnych w okresie odniesienia zdefiniowanym w sekcji 4.

2.

Państwa członkowskie mogą wybrać okres odniesienia w dowolnym terminie w ciągu danego okresu pięciu lat. Wyboru można dokonywać niezależnie dla każdej z wybranych roślin uprawnych.

3.

Pierwszy okres pięciu lat zaczyna się w pierwszym roku kalendarzowym, licząc od 30 grudnia 2009.

4.

Państwa członkowskie dostarczają dane dla każdego z okresów pięciu lat.

5.

Dane są przekazywane Komisji (Eurostatowi) w ciągu 12 miesięcy od zakończenia każdego okresu pięciu lat i publikowane, w szczególności w Internecie, zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony poufnych danych statystycznych, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009, w celu poinformowania opinii publicznej.

Sekcja 6

Sprawozdanie na temat jakości

Przy przekazywaniu wyników państwa członkowskie przedkładają Komisji (Eurostatowi) sprawozdanie na temat jakości, o którym mowa w art. 4, podając:

opis metody doboru próby;

metody wykorzystywane do gromadzenia danych;

oszacowanie względnego znaczenia roślin uprawnych, których dotyczą dane, pod względem ilości stosowanych na nich pestycydów w stosunku do łącznej ilości stosowanych pestycydów;

istotne aspekty jakościowe zgodne z metodami wykorzystywanymi do gromadzenia danych;

porównanie danych dotyczących pestycydów zastosowanych w danym okresie pięciu lat i pestycydów wprowadzonych do obrotu podczas odpowiadających im pięciu lat;

zwięzły opis zastosowań pestycydów w handlowej działalności pozarolniczej uzyskanych w ramach badań pilotażowych przeprowadzonych przez Komisję (Eurostat).


ZAŁĄCZNIK III

ZHARMONIZOWANA KLASYFIKACJA SUBSTANCJI

GŁÓWNE GRUPY

Kod

Klasa chemiczna

Nazwy zwyczajowe substancji

NR CAS (1)

CIPAC (2)

Kategorie środków

 

 

Nomenklatura Scalona

 

 

Fungicydy i bakteriocydy

F0

 

 

 

 

Fungicydy nieorganiczne

F1

 

 

 

 

 

F1.1

ZWIĄZKI MIEDZI

WSZYSTKIE ZWIĄZKI MIEDZI

 

44

 

F1.1

 

CIECZ BORDOSKA

8011-63-0

44

 

F1.1

 

WODOROTLENEK MIEDZI

20427-59-2

44

 

F1.1

 

TLENOCHLOREK MIEDZI

1332-40-7

44

 

F1.1

 

TRÓJZASADOWY SIARCZAN MIEDZI

1333-22-8

44

 

F1.1

 

TLENEK MIEDZI (I)

1319-39-1

44

 

F1.1

 

INNE SOLE MIEDZI

 

44

 

F1.2

SIARKA NIEORGANICZNA

SIARKA

7704-34-9

18

 

F1.3

INNE FUNGICYDY NIEORGANICZNE

INNE FUNGICYDY NIEORGANICZNE

 

 

Fungicydy na bazie karbaminianów i ditiokarbaminianów

F2

 

 

 

 

 

F2.1

FUNGICYDY Z GRUPY KARBANILANÓW

DIETOFENKARB

87130-20-9

513

 

F2.2

FUNGICYDY KARBAMINIANOWE

BENTIAWALIKARB

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROWALIKARB

140923-17-7

620

 

F2.2

 

PROPAMOKARB

24579-73-5

399

 

F2.3

FUNGICYDY DITIOKARBAMINIANOWE

MANKOZEB

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427-38-2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

F2.3

 

TIURAM

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAM

137-30-4

31

Fungicydy pochodne benzimidazoli

F3

 

 

 

 

 

F3.1

FUNGICYDY BENZIMIDAZOLOWE

KARBENDAZYM

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOL

3878-19-1

525

 

F3.1

 

TIABENDAZOL

148-79-8

323

 

F3.1

 

TIOFANAT METYLOWY

23564-05-8

262

Fungicydy pochodne imidazoli i triazoli

F4

 

 

 

 

 

F4.1

FUNGICYDY KONAZOLOWE

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUKONAZOL

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CYPROKONAZOL

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOKONAZOL

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINIKONAZOL

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOKSYKONAZOL

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOL

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUKONAZOL

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUCHINKONAZOL

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOL

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEKSAKONAZOL

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILKONAZOL)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METKONAZOL

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MIKLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENKONAZOL

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPIKONAZOL

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTIOKONAZOL

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUKONAZOL

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRAKONAZOL

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICYKLAZOL

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOL

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITIKONAZOL

131983-72-7

652

 

F4.2

FUNGICYDY IMIDAZOLOWE

CYJAZOFAMID

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDON

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOKSYD

72459-58-6

729

Fungicydy na bazie morfoliny

F5

 

 

 

 

 

F5.1

FUNGICYDY NA BAZIE MORFOLINY

DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

Inne fungicydy

F6

 

 

 

 

 

F6.1

FUNGICYDY NA BAZIE ALIFATYCZNYCH ZWIĄZKÓW AZOTU

CYMOKSANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODYNA

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATYNA

108173-90-6

361

 

F6.2

FUNGICYDY AMIDOWE

BENALAKSYL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSKALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAKSYL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAKSYL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLILFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOKSAMID

156052-68-5

640

 

F6.3

FUNGICYDY ANILIDOWE

KARBOKSYNA

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEKSAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

FUNGICYDY-BAKTERIOCYDY O DZIAŁANIU ANTYBIOTYCZNYM

KASUGAMYCYNA

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLIOKSYNA

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMYCYNA

57-92-1

312

 

F6.5

FUNGICYDY AROMATYCZNE

CHLOROTALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DICHLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

FUNGICYDY DIKARBOKSYMIDOWE

IPRODION

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCYMIDON

32809-16-8

383

 

F6.7

FUNGICYDY DINITROANILINOWE

FLUAZYNAM

79622-59-6

521

 

F6.8

FUNGICYDY DINITROFENOLOWE

DINOKAP

39300-45-3

98

 

F6.9

FUNGICYDY FOSFOROORGANICZNE

FOSETYL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLCHLOFOS METYLOWY

57018-04-9

479

 

F6.10

FUNGICYDY OKSAZOLOWE

HYMEKSAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOKSADON

131807-57-3

594

 

F6.10

 

WINKLOZOLINA

50471-44-8

280

 

F6.11

FUNGICYDY NA BAZIE FENYLOPIROLU

FLUDIOKSONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FUNGICYDY NA BAZIE FTALMIDÓW

KAPTAN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

FUNGICYDY PIRYMIDYNOWE

BUPIRYMAT

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CYPRODYNIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PIRYMETANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

FUNGICYDY CHINOLINOWE

CHINOKSYFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

SIARCZAN 8-HYDROKSYCHINOLINY

134-31-6

677

 

F6.15

FUNGICYDY CHINONOWE

DITIANON

3347-22-6

153

 

F6.16

FUNGICYDY STROBILURYNOWE

AZOKSYSTROBINA

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOKSYSTROBINA

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOKSASTROBINA

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KREZOKSYM METYLOWY

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PIKOKSYSTROBINA

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PIRAKLOSTROBINA

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOKSYSTROBINA

141517-21-7

617

 

F6.17

FUNGICYDY MOCZNIKOWE

PENCYKURON

66063-05-6

402

 

F6.18

FUNGICYDY NIESKLASYFIKOWANE

ACYBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

KWAS BENZOESOWY

65-85-0

622

 

F6.18

 

DICHLOROFEN

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDYNA

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENON

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-FENYLOFENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROKSAMINA

118134-30-8

572

 

F6.19

INNE FUNGICYDY

INNE FUNGICYDY

 

 

Herbicydy, środki hamujące wzrost pędów i środki mchobójcze

H0

 

 

 

 

Herbicydy na bazie fenoksyfitohormonów

H1

 

 

 

 

 

H1.1

HERBICYDY POCHODNE KWASÓW FENOKSYALKANOKARBOKSYLOWYCH

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MEKOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MEKOPROP-P

16484-77-8

475

Herbicydy na bazie triazyn i triazynonów

H2

 

 

 

 

 

H2.1

HERBICYDY METYLOTRIAZYNOWE

METOPROTRYNA

841-06-5

94

 

H2.2

HERBICYDY NA BAZIE TRIAZYN

SYMETRYNA

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTYLOAZYNA

5915-41-3

234

 

H2.3

HERBICYDY NA BAZIE TRIAZYNONU

METAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRYBUZYNA

21087-64-9

283

Herbicydy na bazie amidów i anilidów

H3

 

 

 

 

 

H3.1

HERBICYDY NA BAZIE AMIDÓW

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETENAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOKSAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

IZOKSABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMID

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PETOKSAMID

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPYZAMID

23950-58-5

315

 

H3.2

HERBICYDY NA BAZIE ANILIDÓW

DIFLUFENIKAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZACHLOR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

HERBICYDY NA BAZIE CHLOROACETANILIDÓW

ACETOCHLOR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALACHLOR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETACHLOR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILACHLOR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPACHLOR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLACHLOR

87392-12-9

607

Herbicydy na bazie karbaminianów i bis-karbaminianów

H4

 

 

 

 

 

H4.1

HERBICYDY NA BAZIE BIS-KARBAMINIANÓW

CHLORPROFAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

 

H4.2

HERBICYDY NA BAZIE KARBAMINIANÓW

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

KARBETAMID

16118-49-3

95

Herbicydy na bazie pochodnych dinitroaniliny

H5

 

 

 

 

 

H5.1

HERBICYDY NA BAZIE DINITROANILINY

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALINA

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETALFLURALINA

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORYZALIN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETALIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALINA

2582-09-8

183

Herbicydy na bazie pochodnych mocznika, uracylu lub sulfonylomocznika

H6

 

 

 

 

 

H6.1

HERBICYDY SULFONYLOMOCZNIKOWE

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

CHLORSULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETOKSYSULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPIRSULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

JODOSULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MEZOSULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NIKOSULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OKSASULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

TIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

HERBICYDY NA BAZIE URACYLU

LENACYL

2164-08-1

163

 

H6.3

HERBICYDY MOCZNIKOWE

CHLORTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

IZOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METABENZOTIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOKSURON

19937-59-8

219

Inne herbicydy

H7

 

 

 

 

 

H7.1

HERBICYDY ARYLOKSYFENOKSYPROPIONOWE

KLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CYHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DIKLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOKSAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTYLOWY

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOKSYFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOKSYFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPACHIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

CHIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

CHIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

HERBICYDY NA BAZIE BENZOFURANU

ETOFUMESAT

26225-79-6

233

 

H7.3

HERBICYDY NA BAZIE KWASU BENZOESOWEGO

CHLOROTAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DIKAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

HERBICYDY BIPIRYDYLOWE

DIKWAT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAKWAT

4685-14-7

56

 

H7.5

HERBICYDY CYKLOHEKSANODIONOWE

KLETODYM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CYKLOKSYDYM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOKSYDYM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOKSYDYM

87820-88-0

544

 

H7.6

HERBICYDY NA BAZIE DIAZYNY

PIRYDAT

55512-33-9

447

 

H7.7

HERBICYDY DIKARBOKSYIMIDOWE

CYNIDON ETYLOWY

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOKSAZYNA

103361-09-7

578

 

H7.8

HERBICYDY NA BAZIE ETERU DIFENYLOWEGO

AKLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOKS

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OKSYFLUOROFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

HERBICYDY IMIDAZOLINOWE

IMAZAMETABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOKS

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETAPIR

81335-77-5

700

 

H7.10

HERBICYDY NIEORGANICZNE

SULFAMINIAN AMONU

7773-06-0

679

 

H7.10

 

CHLORANY

7775-09-9

7

 

H7.11

HERBICYDY IZOKSAZOLOWE

IZOKSAFLUTOL

141112-29-0

575

 

H7.12

HERBICYDY MORFAKTYNOWE

FLURENOL

467-69-6

304

 

H7.13

HERBICYDY NITRYLOWE

BROMOKSYNIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DICHLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

JOKSYNIL

1689-83-4

86

 

H7.14

HERBICYDY FOSFOROORGANICZNE

GLUFOSYNAT

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLIFOSAT

1071-83-6

284

 

H7.15

HERBICYDY FENYLOPIRAZOLOWE

PIRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

HERBICYDY PIRYDAZYNONOWE

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMON

96525-23-4

569

 

H7.17

HERBICYDY PIRYDYNOKARBOKSYAMIDOWE

PIKOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

HERBICYDY POCHODNE KWASU PIRYDYNOKARBOKSYLOWEGO

KLOPYRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PIKLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

HERBICYDY POCHODNE KWASU PIRYDYLOOKSYOCTOWEGO

FLUROKSYPYR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRICHLOPYR

55335-06-3

376

 

H7.20

HERBICYDY CHINOLINOWE

CHINOCHLORAK

84087-01-4

493

 

H7.20

 

CHINOMERAK

90717-03-6

563

 

H7.21

HERBICYDY TIADIAZYNOWE

BENTAZON

25057-89-0

366

 

H7.22

HERBICYDY TIOKARBAMINIANOWE

DIPROPYLOTIOKARBAMINIAN S-ETYLU (EPTC)

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINAT

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOKARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

TIOBENKARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRIALAT

2303-17-5

97

 

H7.23

HERBICYDY TRIAZOLOWE

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

HERBICYDY TRIAZOLINONOWE

KARFENTRAZON

128639-02-1

587

 

H7.25

HERBICYDY TRIAZOLONOWE

PROPOKSYKARBAZON

145026-81-9

655

 

H7.26

HERBICYDY TRIKETONOWE

MEZOTRION

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULKOTRION

99105-77-8

723

 

H7.27

HERBICYDY NIESKLASYFIKOWANE

CHLOMAZON

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROCHLORIDON

61213-25-0

430

 

H7.27

 

CHINOCHLAMINA

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METAZOL

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OKSADIARGYL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OKSADIAZON

19666-30-9

213

 

H7.27

INNE HERBICYDY, ŚRODKI DO NISZCZENIA PĘDÓW I ŚRODKI MCHOBÓJCZE

INNE HERBICYDY, ŚRODKI HAMUJĄCE WZROST PĘDÓW I ŚRODKI MCHOBÓJCZE

 

 

Insektycydy i akarycydy

I0

 

 

 

 

Insektycydy na bazie pyretroidów

I1

 

 

 

 

 

I1.1

INSEKTYCYDY PYRETROIDOWE

AKRYNATRYNA

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALFACYPERMETRYNA

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BETACYFLUTRYNA

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BETACYPERMETRYNA

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTRYNA

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CYFLUTRYNA

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CYPERMETRYNA

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETRYNA

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENWALERAT

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROKS

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMMA-CYHALOTRYNA

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CYHALOTRYNA

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUWALINAT

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTRYNA

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZETA-CYPERMETRYNA

52315-07-8

733

Insektycydy na bazie węglowodorów chlorowanych

I2

 

 

 

 

 

I2.1

INSEKTYCYDY CHLORORORGANICZNE

DIKOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Insektycydy karbaminianowe i oksymokarbaminianowe

I3

 

 

 

 

 

I3.1

INSEKTYCYDY OKSYMOKARBAMINIANOWE

METOMYL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OKSAMYL

23135-22-0

342

 

I3.2

INSEKTYCYDY KARBAMINIANOWE

BENFURAKARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

KARBARYL

63-25-2

26

 

I3.2

 

KARBOFURAN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

KARBOSULFAN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOKSYKARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANAT

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METIOKARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRYMIKARB

23103-98-2

231

Insektycydy na bazie fosforanów organicznych

I4

 

 

 

 

 

I4.1

INSEKTYCYDY FOSFOROORGANICZNE

AZYNOFOS METYLOWY

86-50-0

37

 

I4.1

 

KADUSAFOS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

CHLOROPIRYFOS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

CHLOROPIRYFOS METYLOWY

5589-13-0

486

 

I4.1

 

KUMAFOS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZYNON

333-41-5

15

 

I4.1

 

DICHLORFOS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETOAT

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETOPROFOS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIFOS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTION

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTIAZAT

98886-44-3

585

 

I4.1

 

IZOFENFOS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATION

121-75-5

12

 

I4.1

 

METAMIDOFOS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OKSYDEMETON METYLOWY

301-12-2

171

 

I4.1

 

FOSALON

2310-17-0

109

 

I4.1

 

FOSMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

FOKSYM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRYMIFOS METYLOWY

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRICHLORFON

52-68-6

68

Insektycydy na bazie produktów biologicznych i roślinnych

I5

 

 

 

 

 

I5.1

INSEKTYCYDY BIOLOGICZNE

AZADIRACHTYNA

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NIKOTYNA

54-11-5

8

 

I5.1

 

PYRETRYNY

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENON

83-79-4

671

Inne insektycydy

I6

 

 

 

 

 

I6.1

INSEKTYCYDY OTRZYMANE W WYNIKU FERMENTACJI

ABAMEKTYNA

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMEKTYNA

51596-10-2

51 596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

I6.3

INSEKTYCYDY BENZOILOMOCZNIKOWE

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOKSURON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEKSAFLUMURON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOWALURON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

I6.4

INSEKTYCYDY KARBAZANOWE

BIFENAZAN

149877-41-8

736

 

I6.5

INSEKTYCYDY DIAZYLOHYDRAZYNOWE

METOKSYFENOZYD

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZYD

112410-23-8

724

 

I6.6

REGULATORY WZROSTU OWADÓW

BUPROFEZYNA

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CYROMAZYNA

66215-27-8

420

 

I6.6

 

HEKSYTIAZOKS

78587-05-0

439

 

I6.7

FEROMONY OWADÓW

Octan (E,Z)-9-DODECENYLU

35148-19-7

422

 

I6.8

INSEKTYCYDY NITROGUANIDYNOWE

CHLOTIANIDYNA

210880-92-5

738

 

I6.8

 

TIAMETOKSAM

153719-23-4

637

 

I6.9

INSEKTYCYDY CYNOORGANICZNE

AZOCYKLOTYNA

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CYHEKSATYNA

13121-70-5

289

 

I6.9

 

TLENEK FENBUTACYNY

13356-08-6

359

 

I6.10

INSEKTYCYDY OKSADIAZYNOWE

INDOKSAKARB

173584-44-6

612

 

I6.11

INSEKTYCYDY NA BAZIE ETERU FENYLOWEGO

PIRYPROKSYFEN

95737-68-1

715

 

I6.12

INSEKTYCYDY (FENYLO) PIRAZOLOWE

FENPIROKSYMAT

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

INSEKTYCYDY PIRYDYNOWE

PIMETROZYNA

123312-89-0

593

 

I6.14

INSEKTYCYDY PIRYDYLOMETYLOAMINOWE

ACETAMIPRYD

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDAKLOPRYD

138261-41-3

582

 

I6.14

 

TIAKLOPRYD

111988-49-9

631

 

I6.15

INSEKTYCYDY NA BAZIE ESTRÓW SIARCZYNOWYCH

PROPARGIT

2312-35-8

216

 

I6.16

INSEKTYCYDY TETRAZYNOWE

KLOFENTEZYNA

74115-24-5

418

 

I6.17

INSEKTYCYDY POCHODNE TETRAHYDROFURAN-2,4-DIONU

SPIRODIKLOFEN

148477-71-8

737

 

I6.18

INSEKTYCYDY (KARBAMOILO-) TRIAZOLOWE

TRIAZAMAT

112143-82-5

728

 

I6.19

INSEKTYCYDY MOCZNIKOWE

DIAFENTIURON

80060-09-9

8097

 

I6.20

INSEKTYCYDY NIESKLASYFIKOWANE

ETOKSAZOL

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZACHINA

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PIRYDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

INNE INSEKTYCYDY-AKARYCYDY

INNE INSEKTYCYDY-AKARYCYDY

 

 

Moluskocydy, ogółem:

M0

 

 

 

 

Moluskocydy

M1

 

 

 

 

 

M1.1

MOLUSKOCYDY KARBAMINIANOWE

TIODIKARB

59669-26-0

543

 

M1.2

INNE MOLUSKOCYDY

FOSFORAN ŻELAZA

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEHYD

108-62-3

62

 

M1.2

 

INNE MOLUSKOCYDY

 

 

Regulatory wzrostu roślin, ogółem:

PGR0

 

 

 

 

Fizjologiczne regulatory wzrostu roślin

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

FIZJOLOGICZNE REGULATORY WZROSTU ROŚLIN

CHLORMEKWAT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CYKLANILID

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZYD

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIFENYLOAMINA

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETEFON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETOKSYCHINA

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLORFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZACHIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

HYDRAZYD MALEINOWY

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIKWAT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METYLOCYKLOPROPEN

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PAKLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

PROHEKSADION WAPNIA

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

5-NITROGWAJAKOLAN SODU

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

ORTO-NITROFENOLAN SODU

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEKSAPAK ETYLU

95266-40-3

8349

Środki hamujące kiełkowanie

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

ŚRODKI HAMUJĄCE KIEŁKOWANIE

KARWON

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

CHLOROPROFAM

101-21-3

43

Inne regulatory wzrostu roślin

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

INNE REGULATORY WZROSTU ROŚLIN

INNE REGULATORY WZROSTU ROŚLIN

 

 

Inne środki ochrony roślin, ogółem:

ZR0

 

 

 

 

Oleje mineralne

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

OLEJ MINERALNY

OLEJE NAFTOWE

64742-55-8

29

Oleje roślinne

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

OLEJ ROŚLINNY

OLEJE SMOŁOWE

 

30

Preparaty do sterylizacji gleby (w tym nematocydy)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

BROMEK METYLU

BROMEK METYLU

74-83-9

128

 

ZR3.2

INNE PREPARATY DO STERYLIZACJI GLEBY

CHLOROPIKRYNA

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICHLOROPROPEN

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAM SODOWY

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

INNE PREPARATY DO STERYLIZACJI GLEBY

 

 

Rodentycydy

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTYCYDY

BRODIFAKUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLON

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

CHLORALOSE

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

CHLOROFACYNON

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

KUMATETRALYL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENAKUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETIALON

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOKUMAFEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARYNA

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

INNE RODENTYCYDY

 

 

Wszelkie inne środki ochrony roślin

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

ŚRODKI ODKAŻAJĄCE

INNE ŚRODKI ODKAŻAJĄCE

 

 

 

ZR5.2

INNE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

INNE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

 

 


(1)  Numery w Chemical Abstracts Service Registry (bazie danych serwisu dokumentacji chemicznej).

(2)  Collaborative International Pesticides Analytical Council (Międzynarodowa Rada Współpracy w dziedzinie Analizy Pestycydów).


Top