Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0789

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 789/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do ochrony zwierząt przed atakami wektorów i do minimalnych wymagań dotyczących programów monitorowania i nadzoru choroby niebieskiego języka (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 227, 29.8.2009, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 132 - 135

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/789/oj

29.8.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 789/2009

z dnia 28 sierpnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do ochrony zwierząt przed atakami wektorów i do minimalnych wymagań dotyczących programów monitorowania i nadzoru choroby niebieskiego języka

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 9 ust. 1 lit. c), art. 11 i 12 oraz art. 19 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (2) ustanowiono przepisy dotyczące przemieszczeń tych zwierząt, w związku z chorobą niebieskiego języka, wewnątrz i ze stref zamkniętych. W rozporządzeniu ustanawia się także warunki zwolnienia z przewidzianego w dyrektywie 2000/75/WE zakazu opuszczania strefy zamkniętej, mającego zastosowanie do przemieszczeń takich zwierząt, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków. Warunki te obejmują ochronę takich zwierząt przed atakami wektorów.

(2)

W celu pozwolenia na większą elastyczność w opracowywaniu programów monitorowania i nadzoru choroby niebieskiego języka w państwach członkowskich, w szczególności w odniesieniu do oznaczania „obszarów niższego ryzyka”, można opracowywać alternatywne strategie monitorowania przy użyciu zwierząt wskaźnikowych, dające jednak ten sam poziom zabezpieczeń dotyczących wykazania braku występowania wirusa. Badania serologiczne lub wirusologiczne mogą obejmować również badania próbek pobranych do innych celów, takich jak próbki z rzeźni lub próbki mleka ze zbiorników.

(3)

Doświadczenie wykazuje, że wymogi ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 1266/2007, mające na celu zapobieganie narażeniu zwierząt na kontakt z wektorami, mogą być trudne w stosowaniu. Jednakże w pewnych warunkach w niektórych zakładach, takich jak punkty inseminacyjne lub stacje kwarantanny, ochrona zwierząt przed narażeniem na kontakt z wektorami jest możliwa. Ochrona zwierząt przed atakami wektorów nie powinna opierać się jedynie na stosowaniu środków owadobójczych lub środków odstraszających owady, ale powinna wymagać także trzymania zwierząt w zakładzie odpornym na wektory, w którym podjęto dodatkowe środki zapobiegające kontaktowi zwierząt z wektorami, w szczególności łączące odpowiednie bariery fizyczne i środki chemiczne (owadobójcze lub odstraszające owady). Brak wektorów można weryfikować za pomocą pułapek na wektory zainstalowanych w takich zakładach.

(4)

W opinii panelu naukowego ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt EFSA w sprawie ryzyka przeniesienia choroby niebieskiego języka podczas tranzytu zwierząt, przyjętej w dniu 11 września 2008 r. (3), wskazano, iż ryzyko wynikające z przemieszczania zwierząt w okresie niskiego ryzyka przeniesienia nawet bez dodatkowych badań pozostaje znacznie niższe niż w innych okresach nawet w połączeniu z badaniami serologicznymi lub PCR. Ponadto gdy długość okresu tranzytu, podczas którego zwierzęta narażone są na ataki wektorów, nie przekracza jednego dnia, skuteczność środków owadobójczych lub odstraszających owady jako środków zmniejszających ryzyko uważa się za wystarczającą do ochrony zwierząt przed takimi atakami.

(5)

Tranzyt przez „obszary niższego ryzyka”, gdzie stosuje się szczepionkę i nie występuje przynajmniej jeden szczególny serotyp wirusa, nie stwarza zagrożenia zakażenia dla zwierząt.

(6)

Należy zatem przyjąć pewne odstępstwa od ogólnego wymogu ustanowionego w rozporządzeniu (WE) nr 1266/2007, że zwierzęta i pojazdy muszą być zabezpieczone za pomocą środków owadobójczych lub odstraszających owady podczas wszelkich przemieszczeń.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1266/2007.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1266/2007 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 7 ust. 2a formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„2a.   Państwa członkowskie mogą, na podstawie wyników oceny ryzyka obejmujących wystarczającą ilość danych epidemiologicznych otrzymanych podczas realizacji programów monitorowania zgodnie z pkt 1.1.2.1 lub pkt 1.1.2.2 załącznika I, wyznaczyć strefę ochrony jako »strefę zamkniętą, gdzie zastosowano szczepienie i gdzie nie występuje przynajmniej jeden szczególny serotyp wirusa choroby niebieskiego języka« (»obszar niższego ryzyka«), pod warunkiem że:”;

2)

w art. 9 ust. 1 lit. c) oraz ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„c)

w przypadku przewidzianego okresu odpoczynku dłuższego niż jeden dzień na stanowisku kontrolnym podczas przemieszczania przez strefę zamkniętą zwierzęta są chronione przed atakiem wektorów w zakładzie odpornym na wektory.

2.   Ustęp 1 tego artykułu nie odnosi się do tranzytu, który odbywa się:

a)

wyłącznie z odnośnych epidemiologicznych obszarów geograficznych należących do strefy zamkniętej lub przez te obszary, podczas okresu sezonowo wolnego od wektorów choroby niebieskiego języka określonego zgodnie z załącznikiem V; lub

b)

z części lub przez części strefy zamkniętej oznaczone jako »obszar niższego ryzyka« zgodnie z art. 7 ust. 2a.

3.   Jeżeli zwierzęta spełniają co najmniej jeden z warunków wymienionych w załączniku III sekcja A pkt 5, 6 i 7, zabezpieczenie zwierząt, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i b), oraz ochrona zwierząt, o której mowa w ust. 1 lit. c), nie mają zastosowania.

4.   Dla zwierząt, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, do odpowiednich świadectw zdrowia ustanowionych w dyrektywach 64/432/EWG, 91/68/EWG i 92/65/EWG, lub o których mowa w decyzji 93/444/EWG, dodaje się wyrażenie w brzmieniu:

»Zabezpieczone przy użyciu środka owadobójczego/odstraszającego owady … (wstawić nazwę produktu) w dniu … (wstawić datę) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1266/2007 (4)

3)

w art. 9a dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.   Dla zwierząt, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, do odpowiednich świadectw zdrowia ustanowionych w dyrektywach 64/432/EWG, 91/68/EWG i 92/65/EWG, lub o których mowa w decyzji 93/444/EWG, dodaje się wyrażenie w brzmieniu:

»Zwierzęta zgodne z art. 9a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1266/2007«.”;

4)

w załącznikach I i III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 sierpnia 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 74.

(2)  Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 37.

(3)  Dziennik EFSA (2008) 795, s. 1–56.

(4)  Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 37.”;


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I i III wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

punkt 1.1.2.2 otrzymuje brzmienie:

„1.1.2.2.

Badania serologiczne lub wirusologiczne:

obejmują co najmniej aktywny roczny program badań serologicznych lub wirusologicznych populacji gatunków podatnych na zakażenie, mający na celu wykrycie dowodów przenoszenia wirusa choroby niebieskiego języka za pomocą wyrywkowych testów serologicznych lub wirusologicznych, prowadzonych na wszystkich odnośnych epidemiologicznych obszarach geograficznych i przeprowadzanych w tym okresie roku, w którym istnieje większe prawdopodobieństwo wykrycia zakażenia lub serokonwersji,

muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby próbki były reprezentatywne i dostosowane do struktury populacji gatunków podatnych na zakażenie, z której są pobierane, na odnośnym epidemiologicznym obszarze geograficznym, oraz aby wielkość próby została obliczona w sposób umożliwiający wykrycie chorobowości na poziomie 20 % przy ufności wynoszącej 95 % w populacji gatunków podatnych na zarażenie na odnośnym epidemiologicznym obszarze geograficznym. Dla celów oznaczenia części strefy ochrony jako »obszaru niższego ryzyka« zgodnie z art. 7 ust. 2a wielkość próby musi zostać obliczona w sposób umożliwiający wykrycie miesięcznej chorobowości na poziomie 2 % przy ufności wynoszącej 95 % w populacji gatunków podatnych na zarażenie na odnośnym epidemiologicznym obszarze geograficznym,

w przypadku badań serologicznych – muszą one być przeprowadzane w taki sposób, aby na ich wyniki nie wpływały zwierzęta seropozytywne z populacji szczepionych lub uodpornionych,

muszą gwarantować takie zaplanowanie badań laboratoryjnych, aby po uzyskaniu pozytywnych wyników badań przesiewowych następowały specyficzne serologiczne lub wirusologiczne testy serotypu, ukierunkowane na wykrycie serotypu lub serotypów choroby niebieskiego języka, których obecność jest spodziewana na odnośnym epidemiologicznym obszarze geograficznym, oraz konieczne do ścisłego określenia występującego serotypu,

mogą również być projektowane w celu monitorowania zasięgu szczepienia oraz rozkładu występowania różnych serotypów choroby niebieskiego języka obecnych w strefie zamkniętej,

mogą obejmować badania próbek pobranych do innych celów, takich jak próbki z rzeźni lub próbki mleka ze zbiorników.”;

b)

punkt 2.2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.2.

Badania serologiczne lub wirusologiczne:

obejmują co najmniej aktywny roczny program badań serologicznych lub wirusologicznych populacji gatunków podatnych na zakażenie, mający na celu wykrycie dowodów przenoszenia wirusa choroby niebieskiego języka za pomocą wyrywkowych testów serologicznych lub wirusologicznych, prowadzonych na wszystkich odnośnych epidemiologicznych obszarach geograficznych i przeprowadzanych w tym okresie roku, w którym istnieje większe prawdopodobieństwo wykrycia zakażenia lub serokonwersji,

muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby próbki były reprezentatywne i dostosowane do struktury populacji gatunków podatnych na zakażenie, z której są pobierane, na odnośnym epidemiologicznym obszarze geograficznym, oraz aby wielkość próby została obliczona w sposób umożliwiający wykrycie chorobowości na poziomie 20 % przy ufności wynoszącej 95 % w populacji gatunków podatnych na zarażenie na odnośnym epidemiologicznym obszarze geograficznym,

w przypadku badań serologicznych – muszą one być przeprowadzane w taki sposób, aby na ich wyniki nie wpływały zwierzęta seropozytywne z populacji szczepionych lub uodpornionych,

mogą obejmować badania próbek pobranych do innych celów, takich jak próbki z rzeźni lub próbki mleka ze zbiorników.”;

2)

w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji A wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w pkt 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Do momentu wysłania zwierzęta trzymano pod ochroną przed atakiem wektorów w zakładzie odpornym na wektory przez okres co najmniej 60 dni przed datą wysłania.”;

(ii)

w pkt 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Do momentu wysłania zwierzęta trzymano na obszarze strefy sezonowo wolnej od choroby niebieskiego języka w okresie sezonowo wolnym od wektorów, określonym zgodnie z załącznikiem V, lub były one chronione przed atakiem wektorów w zakładzie odpornym na wektory przez okres co najmniej 28 dni oraz zostały w tym okresie poddane badaniu serologicznemu zgodnie z »Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych« w celu wykrycia przeciwciał wirusa choroby niebieskiego języka i uzyskały wynik negatywny, przy czym badanie to było przeprowadzone na próbkach pobranych od tego zwierzęcia co najmniej 28 dni po dacie rozpoczęcia okresu ochrony przed atakiem wektorów lub po dacie rozpoczęcia okresu sezonowo wolnego od wektorów.”;

(iii)

w pkt 4 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Do momentu wysłania zwierzęta trzymano na obszarze strefy sezonowo wolnej od choroby niebieskiego języka w okresie sezonowo wolnym od wektorów choroby, określonym zgodnie z załącznikiem V, lub były one chronione przed atakiem wektorów w zakładzie odpornym na wektory w okresie co najmniej 14 dni oraz zgodnie z »Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych« zostały w tym czasie poddane badaniu na obecność czynnika i uzyskały wynik negatywny, przy czym badanie to zostało przeprowadzone na próbkach pobranych od tego zwierzęcia co najmniej 14 dni po dacie rozpoczęcia okresu ochrony przed atakiem wektorów lub po dacie rozpoczęcia okresu sezonowo wolnego od wektorów.”;

b)

w sekcji B lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

były one chronione przed atakiem wektorów w zakładzie odpornym na wektory przez okres co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem pobierania nasienia i podczas pobierania nasienia;”;

c)

w sekcji C pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

były chronione przed atakiem wektorów w zakładzie odpornym na wektory przez okres co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem pobierania komórek jajowych/zarodków i podczas ich pobierania;”.


Top