EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0381

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2009 z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

OJ L 116, 9.5.2009, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2013; Uchylony przez 32013R0082

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/381/oj

9.5.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 381/2009

z dnia 8 maja 2009 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2092/2004 (2) świadectwa autentyczności potwierdzające, że produkty pochodzą ze Szwajcarii, należy wystawiać przed dokonaniem przywozu niektórych produktów. Nazwy organów wydających wymienione świadectwa podane są w załączniku III do wymienionego rozporządzenia. Artykuł 4 ust. 2 wymienionego rozporządzenia stanowi, że załącznik III może być zmieniony w przypadku, gdy do wydawania świadectw wyznaczony zostaje nowy organ.

(2)

Szwajcaria poinformowała Komisję o wyznaczeniu nowego organu, który będzie uprawniony do wydawania świadectw autentyczności.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2092/2004.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 2092/2004 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2009 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 362 z 9.12.2004, s. 4.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK III

Wykaz właściwych organów w krajach wywozu upoważnionych do wystawiania świadectw autentyczności

SZWAJCARIA

Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.”


Top