EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0273

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w drodze odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93

OJ L 91, 3.4.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/273/oj

3.4.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 273/2009

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w drodze odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 (2) wprowadza do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3) w stosunku do podmiotów gospodarczych obowiązek składania organom celnym elektronicznych przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych dla towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzanych z tego obszaru, w celu umożliwienia tym organom przeprowadzania na podstawie takich informacji komputerowej analizy ryzyka przed wprowadzeniem towarów na obszar celny Wspólnoty lub ich wyprowadzeniem z tego obszaru. Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1875/2006 informacje te powinny być udostępniane od dnia 1 lipca 2009 r.

(2)

W związku ze złożonością procedur wprowadzania elektronicznych przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych w procesie ich wdrażania miały miejsce nieprzewidziane opóźnienia, które spowodowały, że do dnia 1 lipca 2009 r. nie wszystkie podmioty gospodarcze będą gotowe do wykorzystywania do tych celów technologii informacyjnych i sieci komputerowych. Technologie informacyjne i sieci komputerowe ułatwiają wprawdzie międzynarodową wymianę handlową, wymagają one jednak również inwestycji w systemy automatycznej transmisji danych, których szybkie wprowadzenie może okazać się problemem dla podmiotów gospodarczych w krótkim okresie. Właściwe jest zatem uwzględnienie takich sytuacji, stanowiąc, że w okresie przejściowym podmioty gospodarcze będą miały możliwość, lecz nie obowiązek, składania elektronicznych przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych w celu umożliwienia im dostosowania systemów do nowych wymogów prawnych.

(3)

Wprowadzenie okresu przejściowego dla elektronicznych wywozowych deklaracji skróconych uzasadnia utrzymanie w tym samym okresie ułatwień, które na mocy art. 285a ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 mogą być przyznawane upoważnionym eksporterom korzystającym z odprawy uproszczonej w miejscu, pod warunkiem że urząd celny wyprowadzenia jest zlokalizowany w tym samym państwie członkowskim co urząd celny wywozu i że otrzymał on dane niezbędne do wyprowadzenia towarów.

(4)

W przypadkach gdy podmioty gospodarcze nie składają elektronicznych przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych lub gdy odprawa uproszczona w miejscu odbywa się na warunkach określonych w art. 285a ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, organy celne nie są w stanie przeprowadzać analizy ryzyka do celów bezpieczeństwa i ochrony na podstawie danych określonych dla przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych w załączniku 30A do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. W takich przypadkach organy celne powinny wykorzystywać na potrzeby analizy ryzyka informacje dostępne najpóźniej po przedstawieniu towarów przywożonych na obszar celny Wspólnoty lub wywożonych z tego obszaru.

(5)

Na podstawie dostępnych informacji można przyjąć, że przejściowy okres 18 miesięcy wystarcza, by umożliwić podmiotom gospodarczym dostosowanie się do wszystkich obowiązków określonych w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93. Odstępstwa przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny zatem wygasnąć w dniu 31 grudnia 2010 r. W związku z tym po dniu 31 grudnia 2010 r. elektroniczne przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone zawierające dane określone w załączniku 30A do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 powinny być składane w wyznaczonych terminach dla towarów przywożonych na obszar celny Wspólnoty lub wywożonych z tego obszaru, a ułatwienia przewidziane w art. 285a ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 nie powinny być dłużej stosowane.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W okresie od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. składanie przywozowej deklaracji skróconej, o której mowa w art. 1 ust. 17 i art. 183 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, nie jest obowiązkowe.

Ta przywozowa deklaracja skrócona może zostać złożona dobrowolnie.

W przypadku niezłożenia, zgodnie z ust. 1, przywozowej deklaracji skróconej organy celne przeprowadzają analizę ryzyka, o której mowa w art. 184d rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, najpóźniej po przedstawieniu towarów w momencie ich przybycia na obszar celny Wspólnoty, a w stosownych przypadkach na podstawie deklaracji dotyczącej czasowego składowania lub zgłoszenia celnego obejmującego te towary lub jakichkolwiek innych informacji dostępnych w odniesieniu do tych towarów.

W przypadku niezłożenia, zgodnie z ust. 1, przywozowej deklaracji skróconej stosuje się przepisy dotyczące towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty określone w tytule III rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 i tytule VI części I rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w ich brzmieniu z dnia 30 czerwca 2009 r.

Artykuł 2

W okresie od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. składanie wywozowej deklaracji skróconej, o której mowa w art. 592f ust. 1, art. 842a i 842b rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, nie jest obowiązkowe.

Ta wywozowa deklaracja skrócona może zostać złożona dobrowolnie.

W przypadku niezłożenia, zgodnie z ust. 1, wywozowej deklaracji skróconej organy celne przeprowadzają analizę ryzyka, o której mowa w art. 842d ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, najpóźniej po przedstawieniu towarów w urzędzie celnym wyprowadzenia, a w stosownych przypadkach na podstawie informacji dostępnych w odniesieniu do tych towarów.

W przypadku niezłożenia, zgodnie z ust. 1, wywozowej deklaracji skróconej organy celne są powiadamiane o powrotnym wywozie zgodnie z art. 182 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 w jego brzmieniu z dnia 30 czerwca 2009 r.

Artykuł 3

Artykuł 285a ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 można stosować do dnia 31 grudnia 2010 r. w odniesieniu do upoważnionych eksporterów korzystających z tych ułatwień w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że urząd celny wyprowadzenia jest zlokalizowany w tym samym państwie członkowskim co urząd celny wywozu i że otrzymał on informacje niezbędne do wyprowadzenia towarów.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 kwietnia 2009 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

(2)  Dz.U. L 360 z 19.12.2006, s. 64.

(3)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.


Top