EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0218

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 87, 31.3.2009, p. 70–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 203 - 241

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj

31.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/70


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 218/2009

z dnia 11 marca 2009 r.

w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (przekształcenie)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Komitetu ds. Programu Statystycznego,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3880/91 z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Ponieważ mają być do niego wprowadzone kolejne zmiany, należy je przeredagować w celu zapewnienia jasności.

(2)

Zarządzanie zasobami połowowymi Wspólnoty wymaga dokładnych i terminowo przekazywanych danych statystycznych dotyczących połowów prowadzonych przez statki rybackie państw członkowskich na północno-wschodnim Atlantyku.

(3)

Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w zakresie rybołówstwa na północno-wschodnim Atlantyku, przyjęta decyzją Rady 81/608/EWG (4) i ustanawiająca Komisję Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku, wymaga od Wspólnoty przekazywania Komisji wszelkich dostępnych danych statystycznych, których dostarczenia Komisja może żądać.

(4)

Zalecenia otrzymane od Międzynarodowej Rady Badań Morza zgodnie z umową o współpracy między tą organizacją a Wspólnotą (5) zostaną rozszerzone poprzez dostępność danych statystycznych dotyczących działalności floty rybackiej Wspólnoty.

(5)

Konwencja w sprawie ochrony łososia w północnym Oceanie Atlantyckim, przyjęta decyzją Rady 82/886/EWG (6) i ustanawiająca Organizację Ochrony Łososia Atlantyckiego (NASCO), wymaga od Wspólnoty przekazywania tej organizacji wszelkich dostępnych danych statystycznych, których dostarczenia organizacja może żądać.

(6)

Niektóre państwa członkowskie wystąpiły z wnioskiem o przekazanie danych w innej formie lub przy pomocy innych nośników niż te określone w załączniku IV (odpowiednik kwestionariuszy Statlant).

(7)

Istnieje potrzeba szerszych definicji i opisów używanych w odniesieniu do danych statystycznych dotyczących rybołówstwa oraz zarządzania rybołówstwem na północno-wschodnim Atlantyku.

(8)

Środki konieczne w celu wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (7).

(9)

W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienie do dostosowywania wykazów gatunków i statystycznych regionów połowowych, opisów tych regionów połowowych i dopuszczalny stopień gromadzenia danych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji dane dotyczące rocznych połowów nominalnych prowadzonych na północno-wschodnim Atlantyku przez zarejestrowane w państwach członkowskich statki lub statki pływające pod banderą tych państw, prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku.

Dane dotyczące połowów nominalnych zawierają informacje o wszystkich produktach rybołówstwa wyładowanych lub przeładowanych na morzu niezależnie od tego, w jakiej formie, ale wyłączone są z nich ilości, które po ich schwytaniu zostały zrzucone do morza, skonsumowane na pokładzie lub zużyte na pokładzie jako przynęta. Wyłączone są również produkty pochodzące z akwakultury. Dane są zapisywane w formie ekwiwalentu żywej wagi wyładunków lub przeładunków, z dokładnością do jednej najbliższej tony.

Artykuł 2

1.   Dane, jakie należy przekazywać, to nominalne połowy każdego z gatunków wymienionych w załączniku I w każdym ze statystycznych regionów połowowych wymienionych w załączniku II i zdefiniowanych w załączniku III.

2.   Dane dotyczące każdego roku kalendarzowego przekazuje się w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku. Nie jest wymagane przekazywanie danych dotyczących kombinacji gatunków/regionów połowowych, w stosunku do których nie odnotowano żadnych połowów w ciągu rocznego okresu przekazania. Dane o gatunkach mających mniejsze znaczenie w państwie członkowskim nie muszą być przekazywane osobno dla każdego gatunku, lecz mogą zostać ujęte w zbiorczą pozycję, pod warunkiem że produkty te nie przekraczają swoją wagą 10 % ogólnego połowu w danym państwie członkowskim w danym miesiącu.

3.   Komisja może zmienić wykazy gatunków i statystycznych regionów połowowych, opisy tych regionów połowowych i dopuszczalny stopień gromadzenia danych.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5 ust. 2.

Artykuł 3

Z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy przyjęte w ramach wspólnej polityki rybołówstwa stanowią inaczej, państwo członkowskie może stosować techniki pobierania próbek w celu określenia danych dotyczących połowów w odniesieniu do tych części floty rybackiej, dla których uzyskanie pełnych danych związane byłoby ze stosowaniem nadmiaru procedur administracyjnych. Szczegóły procedur pobierania próbek, wraz ze szczegółami dotyczącymi proporcji danych ogólnych, uzyskiwanych przy zastosowaniu takich technik, muszą być zawarte w sprawozdaniu państwa członkowskiego przekazywanym zgodnie z art. 6 ust. 1.

Artykuł 4

Państwa członkowskie wypełniają swoje zobowiązania wobec Komisji, zgodnie z przepisami art. 1 i 2, przekazując dane na nośnikach magnetycznych o formacie podanym w załączniku IV.

Państwa członkowskie mogą przekazywać dane w formacie określonym w załączniku V.

Na podstawie uprzedniej zgody Komisji państwa członkowskie mogą przekazywać dane w innej formie lub przy zastosowaniu innych nośników.

Artykuł 5

1.   Komisja jest wspierana przez Stały Komitet ds. Statystyki Rolnictwa, powołany decyzją Rady 72/279/EWG (8), zwany dalej „komitetem”.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Artykuł 6

1.   Do dnia 1 stycznia 1993 r. państwa członkowskie przekazują Komisji szczegółowe sprawozdanie opisujące sposób, w jaki uzyskiwane są dane dotyczące połowów, oraz określające stopień, w jakim te dane są reprezentatywne i wiarygodne. Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, przygotowuje podsumowanie tych sprawozdań.

2.   Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich zmianach dotyczących dostarczanych informacji zgodnie ust. 1, w ciągu trzech miesięcy od ich wprowadzenia.

3.   Sprawozdania metodologiczne, dostępność i wiarygodność danych, o których mowa w ust. 1, oraz inne odpowiednie kwestie związane ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia są raz do roku poddawane ocenie w ramach kompetencji grupy roboczej Komitetu.

Artykuł 7

1.   Niniejszym uchyla się rozporządzenie (EWG) nr 3880/91.

2.   Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jak odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytuje zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VII.

Artykuł 8

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 11 marca 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

A. VONDRA

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 26 lutego 2009 r.

(2)  Dz.U. L 365 z 31.12.1991, s. 1.

(3)  Zob. załącznik VI.

(4)  Dz.U. L 227 z 12.8.1981, s. 21.

(5)  Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Międzynarodową Radą Badań Morza (Dz.U. L 149 z 10.6.1987, s. 14).

(6)  Dz.U. L 378 z 31.12.1982, s. 24.

(7)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(8)  Dz.U. L 179 z 7.8.1972, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Wykaz gatunków zgłaszanych do statystyki połowów handlowych dla północno-wschodniego Atlantyku

Państwa członkowskie muszą zgłaszać nominalne połowy gatunków oznaczonych gwiazdką (*). Zgłaszanie nominalnych połowów w odniesieniu do pozostałych gatunków jest fakultatywne w odniesieniu do identyfikacji poszczególnych gatunków. Jednakże gdy nie są przekazywane dane dotyczące poszczególnych gatunków, do sprawozdania włącza się dane w zbiorczych kategoriach. Państwa członkowskie mogą przekazać dane dotyczących gatunków nieuwzględnionych w wykazie, pod warunkiem że gatunki te są jasno zdefiniowane.

Uwaga

:

„n.e.i.” jest skrótem od „gdzie indziej nieokreślone”.

Nazwa polska

Trzyliterowy identyfikator

Nazwa naukowa

Nazwa angielska

Certy (gdzie indziej nieokreślone)

FBR

Abramis spp.

Freshwater breams n.e.i.

Jaź

FID

Leuciscus (= Idus) idus

Ide (Orfe)

Płoć

FRO

Rutilus rutilus

Roach

Karp

FCP

Cyprinus carpio

Common carp

Karaś pospolity

FCC

Carassius carassius

Crucian carp

Lin

FTE

Tinca tinca

Tench

Karpiowate (gdzie indziej nieokreślone)

FCY

Cyprinidae

Cyprinids n.e.i.

Szczupak

FPI

Esox lucius

Northern pike

Szczupak-okoń

FPP

Sander lucioperca

Pike-perch

Okoń

FPE

Perca fluviatilis

European perch

Miętus

FBU

Lota lota

Burbot

Kostnoszkieletowe ryby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

FRF

ex Osteichthyes

Freshwater fishes n.e.i.

Jesiortowate (gdzie indziej nieokreślone)

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Węgorz europejski

ELE (*)

Anguilla anguilla

European eel

Sielawa

FVE

Coregonus albula

Vendace

Siejowate (gdzie indziej nieokreślone)

WHF

Coregonus spp.

Whitefishes n.e.i.

Łosoś atlantycki

SAL (*)

Salmo salar

Atlantic salmon

Troć

TRS

Salmo trutta trutta

Sea trout

Łososiowate (gdzie indziej nieokreślone)

TRO

Salmo spp.

Trouts n.e.i.

Koleniowate (gdzie indziej nieokreślone)

CHR

Salvelinus spp.

Chars n.e.i.

Stynka

SME

Osmerus eperlanus

European smelt

Łososiowce (gdzie indziej nieokreślone)

SLZ

Salmonoidae

Salmonids n.e.i.

Sieja pospolita

PLN

Coregonus lavaretus

European whitefish

Sieja ostronosa

HOU

Coregonus oxyrinchus

Houting

Minogi

LAM

Petromyzon spp.

Lampreys

Alozy

SHD

Alosa alosa, A. fallax

Allis and twaite shads

Śledziowce (gdzie indziej nieokreślone)

DCX

Clupeoidei

Diadromous clupeoids n.e.i.

Ryby denne (kostne, kostnoszkieletowe) (gdzie indziej nieokreślone)

DIA

ex Osteichthyes

Diadromous fishes n.e.i.

Smuklica (gdzie indziej nieokreślone)

MEG (*)

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim n.e.i.

Smuklica czteroplama

LDB

Lepidorhombus boscii

Fourspot megrim

Smuklice (gdzie indziej nieokreślone)

LEZ (*)

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Turbot

TUR (*)

Psetta maxima

Turbot

Nagład

BLL (*)

Scophthalmus rhombus

Brill

Halibut atlantycki

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Gładzica

PLE (*)

Pleuronectes platessa

European plaice

Kulbak czarny

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Szkarłacica

WIT (*)

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Niegładzica

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

Long-rough dab

Zimnica

DAB (*)

Limanda limanda

Common dab

Złocica

LEM (*)

Microstomus kitt

Lemon sole

Stornia

FLE (*)

Platichthys flesus

European flounder

Sola

SOL (*)

Solea solea

Common sole

Sola laskara

SOS

Pegusa lascaris

Sand sole

Sola senegalska

OAL

Solea senegalensis

Senegalese sole

Sole spp.

SOO (*)

Solea spp.

SOO Soles spp.

Płastugokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Brosma

USK (*)

Brosme brosme

Tusk (= cusk)

Dorsz atlantycki

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Morszczuk europejski

HKE (*)

Merluccius merluccius

European hake

Molwa

LIN (*)

Molva molva

Ling

Molwa niebieska

BLI (*)

Molva dipterygia (= byrkelange)

Blue ling

Greater forkbeard

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Widlak biały

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Nawaga europejska (= navaga)

COW

Eleginus nawaga

Wachna cod (= navaga)

Czarniak

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock = coalfish)

Rdzawiec

POL (*)

Pollachius pollachius

Pollack

Dorszyk polarny

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Okowiel

NOP (*)

Trisopterus esmarkii

Norway pout

Bielmik

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= bib)

Błękitek

WHB (*)

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Witlinek

WHG (*)

Merlangius merlangus

Whiting

Buławik czarny

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Morowate

MOR

Moridae

Morid cods

Karlik

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Ogak

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Dorszyk polarny

ATG

Arctogadus glacialis

Arctic cod

Dorszokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Argentyna wielka

ARU

Argentina silus

Greater argentine

Srebrzyk smukły

ARY

Argentina sphyraena

Argentine

Argentyny (Srebrzyki)

ARG

Argentina spp.

Argentines

Konger

COE

Conger conger

European conger

Piotrosz

JOD

Zeus faber

Atlantic John Dory

Labraks

BSS

Dicentrarchus labrax

Sea bass

Granik wielki

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Wrakoń

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Strzępielowate

BSX

Serranidae

Sea basses, sea perches

Luszczowate (gdzie indziej nieokreślone)

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts n.e.i.

Kulbin

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Morlesz bogar

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= common) sea bream

Morlesz szkarłatny

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Kielczak wielkooki

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Kielczaki (gdzie indziej nieokreślone)

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Pagrus, pagrus różowy

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Dorada

SBG

Sparus aurata

Gilthead sea bream

Salpa

BOG

Boops boops

Bogue

Prażmowate (gdzie indziej nieokreślone)

SBX

Sparidae

Porgies, sea breams n.e.i.

Barwena

MUR

Mullus surmuletus

Red. mullet

Ostrosz drakon

WEG

Trachinus draco

Greater weaver

Zębacz smugowy

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish (= catfish)

Zębacz plamisty

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Węgorzyca

ELP

Zoarces viviparus

Eel-pout

Tobiasze

SAN (*)

Ammodytes spp.

Sand eels (= sand lances)

Babki

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Karmazyny

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes

Skorpenowate (gdzie indziej nieokreślone)

SCO

Scorpaenidae

Scorpion fishes n.e.i.

Kurkowate (gdzie indziej nieokreślone)

GUX (*)

Triglidae

Gurnards n.e.i.

Tasza (= zając morski)

LUM

Cyclopterus lumpus

Lurnpfish (= lurnpsucker)

Żabnica

MON (*)

Lophius piscatorius

Monk (= anglerfish)

Żabnica afrykańska

ANK

Lophius budegassa

Blackbellied angler

Żabnice n.e.i.

MNZ (*)

Lophius spp.

Monkfishes

Ciernikowate

SKB

Gasterosteus spp.

Sticklebacks

Morlesz krwisty

SBA

Pagellus acarne

Axillary (= Spanish) seabream

Kielec właściwy

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Bekaonikowate

SNI

Macroramphosidae

Snipe fishes

Skalnik prążkowany

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Zębacze (gdzie indziej nieokreślone)

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes (= catfishes) n.e.i.

Karmazyn montela

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Karmazyn atlantycki

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Kurek napłon

GUR (*)

Aspitrigla (= Trigla) cuculus

Red gurnard

Kurek szary

GUG (*)

Eutrigla (= Trigla) gurnardus

Grey gurnard

Kurek sinopłetwy

GUM

Chelidonichthys obscurus

Long-finned gurnard

Kurek smugowy

CTZ

Trigloporus lastoviza

Streaked gurnard

Wstęgówka

CBC

Cepola macrophthalma

Red. bandfish

Brak nazwy polskiej

TLD

Nemadactylus monodactylus

St Paul’s fingerfin

Brak nazwy polskiej

IYL

Sicyopterus lagocephalus

Bichique

Gonustel

EPI

Epigonus telescopus

Black cardinal fish

Gardłosz

HPR

Hoplostethus mediterraneus

Mediterranean slimehead

Brak nazwy polskiej

TZY

Trachyscorpia echinata

Spiny scorpionfish

Wargacz kniazik

USB

Labrus bergylta

Ballan wrasse

Wargacz merula

WRM

Labrus merula

Brown wrasse

Beryks

BYS

Beryx splendens

Splendid alfonsino

Okoniokształtne nadnaddenne (gdzie indziej nieokreślone)

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Gromadnik

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Belona

GAR

Belone belone

Garfish

Makrelosz

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Mugilowate (gdzie indziej nieokreślone)

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Tasergal

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Ostrobok pospolity

HOM (*)

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Ostrobok czarny

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Ostrobok śródziemnomorski

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Ostroboki (gdzie indziej nieokreślone)

JAX (*)

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Amia

LEE

Lichia amia

Leerfish

Brama

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Aterynowate

SIL

Atherinidae

Silversides (= sandsmelt)

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone)

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Śledź pospolity

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Sardynele (gdzie indziej nieokreślone)

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sardynka europejska

PIL (*)

Sardina pilchardus

European sardine (= pilchard)

Szprot atlantycki

SPR (*)

Sprattus sprattus

Sprat

Sardela europejska

ANE (*)

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Śledziowce (gdzie indziej nieokreślone)

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Pelamida

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Włócznik

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tazar (Tazar marun)

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Northern bluefin tuna

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Tuńczyk biały

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tuńczyk żółtopłetwy

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tuńczyk pasiasty

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Opastun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tuńczykowce (gdzie indziej nieokreślone)

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Makrela japońska

MAS (*)

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makrela atlantycka

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Makrelowate (gdzie indziej nieokreślone)

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Pałasz ogoniasty

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Pałasz czarny

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Makrelowce (gdzie indziej nieokreślone)

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Lamna

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Długoszpar, rekin olbrzymi

BSK (*)

Cetorhinus maximus

Picked (= spiny) dogfish

Koleń

DGS (*)

Squalus acanthias

Basking shark

Rekin polarny

GSK

Somniosus microcephalus

Greenland shark

Koleniowate (gdzie indziej nieokreślone)

DGX (*)

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Raje (gdzie indziej nieokreślone)

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Koleniowate i rekinowate

DGH (*)

Squalidae, Scyliorhinidae

Dogfishes and hounds

Rekiny (gdzie indziej nieokreślone)

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Brak nazwy polskiej

GAU

Galeus spp.

Crest-tail catsharks n.e.i.

Piłogon

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Rekinek, rekinek psi

SYC

Scyliorhinus canicula

Small-spotted catshark

Rekiny

API

Apristurus spp.

Deep-water catsharks

Rekinek brunatny

PTM

Pseudotriakis

False catshark

Lemargo

SOR

Somniosus rostratus

Little sleeper shark

Kewaczo

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Koleń ujato

CPU

Squalus uyato

Little gulper shark

Koleń czerwony

GUQ

Centrophorus squamosus

Leafscale gulper shark

Lowfin gulper shark

CPL

Centrophorus lusitanicus

Lowfin gulper shark

Kolczak, Kolczak czarny

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

Koleń długopłetwy

ETR

Etmopterus princeps

Great lanternshark

Kolczak smukły

ETP

Etmopterus pusillus

Smooth lanternshark

Kolczaki (gdzie indziej nieokreślone)

SHL

Etmopterus spp.

Lantern sharks n.e.i.

Koleń głębokowodny (gdzie indziej nieokreślone)

DNA

Deania spp.

Deania dogfishes n.e.i.

Brak nazwy polskiej

DCA

Deania calcea

Birdbeak dogfish

Koleń iberyjski

CYO

Centroscymnus coelolepis

Portuguese dogfish

Koleń długonosy

CYP

Centroscymnus crepidater

Longnose velvet dogfish

Koleń krótkonosy

CYY

Centroselachus cryptacanthus

Shortnose velvet dogfish

Koleń

SYO

Scymnodon obscurus

Smallmouth knifetooth dogfish

Koleń

SYR

Scymnodon ringens

Knifetooth dogfish

Liksa

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Koleń czarny

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Brązosz

OXY

Oxynotus centrina

Angular roughshark

Kolcoskór

OXN

Oxynotus paradoxus

Sailfin roughshark

Rekin kolczasty

SHB

Echinorhinus brucus

Bramble shark

Rajowate (gdzie indziej nieokreślone)

RAJ

Rajidae

Rays and skates n.e.i.

Raja promienista

RJR

Amblyraja radiata

Starry ray

Raja białoplama

RJH

Raja brachyura

Blonde ray

Raja piaskowa

RJI

Leucoraja circularis

Sandy ray

Raja drobnooka

RJE

Raja microocellata

Small-eyed ray

Raja bruzdowana

RJU

Raja undulata

Undulate ray

Raja siwa

RJA

Rostroraja alba

White skate

Raja listnik

RJY

Rostroraja fyllae

Round ray

Chimera

CMO

Chimaera monstrosa

Rabbit fish

Chimery (gdzie indziej nieokreślone)

HYD

Hydrolagus spp.

Ratfishes n.e.i.

Chimery ostronose

RHC

Rhinochimaera spp.

Knife-nosed chimaeras

Chimery długonose

HAR

Harriotta spp.

Longnose chimaeras

Ryby chrzęstnoszkieletowe (gdzie indziej nieokreślone)

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Ryby denne (gdzie indziej nieokreślone)

GRO

ex Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

Ryby pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone)

PEL

ex Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

Ryby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

MZZ

ex Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Inne ryby kostne (gdzie indziej nieokreślone)

FIN

ex Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

Kieszeniec

CRE (*)

Cancer pagurus

Edible crab

Raczyniec jadalny

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Pająk morski

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Kraby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Kraby pływające (gdzie indziej nieokreślone)

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs n.e.i.

Langusty (gdzie indziej nieokreślone)

CRW (*)

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Homar europejski

LBE (*)

Homarus gammarus

European lobster

Homarzec

NEP (*)

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Krewetka pospolita

CPR (*)

Palaemon serratus

Common prawn

Pandaletka północna

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Garnela

CSH (*)

Crangon crangon

Common shrimp

Krewetki (gdzie indziej nieokreślone)

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Krewetkowate

PAL (*)

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Krewetki

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Krewetki

CRN (*)

Crangonidae

Crangonid shrimps

Dziesięcionogi pływające (gdzie indziej nieokreślone)

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Kaczenice

GOO

Lepas spp.

Goose barnacles

Krewetka (Rockpool prawn)

PNQ

Palaemon elegans

Rockpool prawn

Krewetka (Delta prawn)

PIQ

Palaemon longirostris

Delta prawn

Homar skalny

JSP

Jasus paulensis

St Paul rock lobster

Dziesięcionogi kroczące (gdzie indziej nieokreślone)

LOX

Reptantia

Lobsters n.e.i.

Craylets, squat lobsters (gdzie indziej nieokreślone)

LOQ

Galatheidae

Craylets, squat lobsters n.e.i.

Skorupiaki morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRU

ex Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Busycon

WHE

Buccinum undatum

Whelk

Pobrzeżek

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Pobrzeżki (gdzie indziej nieokreślone)

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Ostryga jadalna

OYF (*)

Ostrea edulis

European flat oyster

Pacific cupped oyster

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Ostrygi (gdzie indziej nieokreślone)

OYC (*)

Crassostrea spp.

Cupped oyster n.e.i.

Omułek jadalny

MUS (*)

Mytilus edulis

Blue mussel

Omułkowate (gdzie indziej nieokreślone)

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Przegrzebek wielki

SCE (*)

Pecten maximus

Common scallop

Przegrzebek właściwy

QSC (*)

Aequipecten opercularis

Queen scallop

Przegrzebki (gdzie indziej nieokreślone)

SCX (*)

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Sercówka jadalna (S. lamarcka)

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Brak nazwy polskiej

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpet shell

Małż venus

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Małże (gdzie indziej nieokreślone)

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Małże różnozębne

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Carpet shell

CTS

Venerupis pullastra

Carpet shell

Striped venus

SVE

Chamelea gallina

Striped verms

Wenusy (gdzie indziej nieokreślone)

CLV

Veneridae

Venus clams n.e.i.

Mactra surf clams (gdzie indziej nieokreślone)

MAT

Mactridae

Mactra surf clams n.e.i.

Chamber venus

KFA

Circomphalus cosina

Chamber venus

Małż jadalny z gatunku

GKL

Glycymeris glycymeris

Common European bittersweet

Urąbki

DON

Donax spp.

Donax clams

Sercówki (gdzie indziej nieokreślone)

COZ

Cardiidae

Cockles n.e.i.

Sercak

LVC

Laevicardium crassum

Norwegian egg cockle

Czaszołki (małże) (gdzie indziej nieokreślone)

LPZ

Patella spp.

Limpets n.e.i.

Brzuchonogi (gdzie indziej nieokreślone)

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

Ślimaki (gdzie indziej nieokreślone)

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Piaskołaz owalek

ULV

Spisula ovalis

Oval surf clam

Brak nazwy polskiej

TWL

Tellina spp.

Tellins

Mątwa pospolita

CTC (*)

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Kalmary loligo (K. pospolite)

SQC (*)

Loligo spp.

Common squids

Kalmar illeks

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Ośmiornicowate (gdzie indziej nieokreślone)

OCT

Octopodidae

Octopuses n.e.i.

Kalmary (gdzie indziej nieokreślone)

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Mątwy (gdzie indziej nieokreślone)

CTL (*)

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes n.e.i.

Kalmar todarodes

SQE (*)

Todarodes sagittatus

European flying squid

Głowonogi (gdzie indziej nieokreślone)

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Mięczaki (morskie) (gdzie indziej nieokreślone)

MOL

ex Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Rozgwiazda czerwona

STH

Asterias rubens

Starfish

Rozgwiazdy (gdzie indziej nieokreślone)

STF

Asteroidea

Starfishes n.e.i.

Jeżowiec jadalny

URS

Echinus esculentus

Sea urchin

Jeżowiec skalny

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea urchin

Jeżowce (gdzie indziej nieokreślone)

URX

Echinoidea

Sea urchins n.e.i.

Strzykwy (gdzie indziej nieokreślone)

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

Szkarłupnie (gdzie indziej nieokreślone)

ECH

Echinodermata

Echinoderms n.e.i.

Strzykwa śródziemnomorska

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea squirt

Żachwy (gdzie indziej nieokreślone)

SSX

Ascidiacea

Sea squirts n.e.i.

Skrzypłocz

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Bezkręgowce morskie (gdzie indziej nieokreślone)

INV

ex Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.

Brunatnice

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Chrząstnica kędzierzawa

IMS

Chondrus crispus

Carragheen

Galaretówka

GEL

Gelidium spp.

Gelidium spp.

Gigartyna Gigartina spp.

GIG

Gigartina spp.

Gigartina spp.

Skalinek

LIT

Lithothamnium spp.

Lithothamnium spp.

Krasnorosty

SWR

Rhodophyceae

Red. seaweeds

Morszczyny (gdzie indziej nieokreślone)

UCU

Fucus spp.

Wracks n.e.i.

Alga atlantycka

ASN

Ascophyllum nodosum

North Atlantic rockweed

Morszczyn piłkowany

FUU

Fucus serratus

Toothed wrack

Sałata morska

UVU

Ulva lactuca

Sea lettuce

Glony (gdzie indziej nieokreślone)

SWX

ex Algae

Seaweeds n.e.i.


ZAŁĄCZNIK II

Statystyczne regiony połowowe na północno-wschodnim Atlantyku, w odniesieniu do których mają być przekazywane dane

ICES rejon Ia

ICES rejon Ib

ICES podobszar IIa 1

ICES podobszar IIa 2

ICES podobszar IIb 1

ICES podobszar IIb 2

ICES rejon IIIa

ICES rejon IIIb, c

ICES rejon IVa

ICES rejon IVb

ICES rejon IVc

ICES podobszar Va 1

ICES podobszar Va 2

ICES podobszar Vb 1a

ICES podobszar Vb 1b

ICES podobszar Vb 2

ICES rejon VIa

ICES podobszar VIb 1

ICES podobszar VIb 2

ICES rejon VIIa

ICES rejon VIIb

ICES podobszar VIIc 1

ICES podobszar VIIc 2

ICES rejon VIId

ICES rejon VIIe

ICES rejon VIIf

ICES rejon VIIg

ICES rejon VIIh

ICES podobszar VIIj 1

ICES podobszar VIIj 2

ICES podobszar VIIk 1

ICES podobszar VIIk 2

ICES rejon VIIIa

ICES rejon VIIIb

ICES rejon VIIIc

ICES podobszar VIIId 1

ICES podobszar VIIId 2

ICES podobszar VIIIe 1

ICES podobszar VIIIe 2

ICES rejon IXa

ICES podobszar IXb 1

ICES podobszar IXb 2

ICES podobszar Xa 1

ICES podobszar Xa 2

ICES rejon Xb

ICES podobszar XIIa 1

ICES podobszar XIIa 2

ICES podobszar XIIa 3

ICES podobszar XIIa 4

ICES rejon XIIb

ICES rejon XIIc

ICES rejon XIVa

ICES podobszar XIVb 1

ICES podobszar XIVb 2

BAL 22

BAL 23

BAL 24

BAL 25

BAL 26

BAL 27

BAL 28-1

BAL 28-2

BAL 29

BAL 30

BAL 31

BAL 32

Uwagi

1.

Statystyczne regiony połowowe, których nazwa zawiera skrót ICES, zostały zidentyfikowane i określone przez Międzynarodową Radę Badań Morza.

2.

Statystyczne regiony połowowe, których nazwa zawiera skrót BAL, zostały zidentyfikowane i określone przez Międzynarodową Komisję Rybołówstwa Bałtyckiego.

3.

Dane powinny być przekazywane w sposób możliwie najbardziej szczegółowy. Sformułowanie „nieznany” i zbiorcze regiony powinny być stosowane tylko wówczas, gdy szczegółowe informacje nie są dostępne. Jeśli przekazuje się szczegółowe informacje, nie należy posługiwać się już kategoriami zbiorczymi.

Statystyczne regiony połowowe północno-wschodniego Atlantyku

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK III

Opis podobszarów i rejonów ICES stosowany do celów danych statystycznych dotyczących rybołówstwa oraz regulacji dotyczących północno-wschodniego Atlantyku

Statystyczny obszar ICES (północno-wschodni Atlantyk)

Wszystkie wody Oceanu Atlantyckiego i Morza Arktycznego wraz z ich wodami zależnymi ograniczone linią biegnącą od geograficznego bieguna północnego wzdłuż południka na 40o00′ długości geograficznej zachodniej do północnego wybrzeża Grenlandii; potem w kierunku wschodnim i południowym wzdłuż wybrzeża Grenlandii do punktu na 44o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 59o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 42o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 36o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do punktu na 5o36′ długości geograficznej zachodniej u wybrzeży Hiszpanii (przesmyk Punta Marroqui); potem w kierunku północno-zachodnim i północnym wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Hiszpanii, wybrzeża Portugalii, północno-zachodniego i północnego wybrzeża Hiszpanii, wybrzeża Francji, Belgii, Niderlandów i wybrzeża Niemiec, do zachodniego końca ich granicy z Danią; potem wzdłuż zachodniego wybrzeża Jutlandii do kanału Thyborøn; potem w kierunku południowym i wschodnim wzdłuż południowego wybrzeża kanału Limfjord do przylądka Egensekloster; potem w kierunku południowym wzdłuż wschodniego wybrzeża Jutlandii do wschodniego zakończenia granicy Danii z Niemcami; potem wzdłuż wybrzeża Niemiec, Polski, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Finlandii, Szwecji i Norwegii oraz północnego wybrzeża Rosji do Khaborova; potem przez zachodnie wejście do cieśniny Jugorski Szar; potem w kierunku zachodnim i północnym wzdłuż wybrzeża wyspy Wajgacz; potem przez zachodnie wejście do cieśniny Karskie Wrota; potem w kierunku zachodnim i północnym wzdłuż wybrzeża południowej wyspy Nowej Ziemi; potem przez zachodnie wejście do cieśniny Matoczkin Szar; potem wzdłuż zachodniego wybrzeża północnej wyspy Nowej Ziemi do punktu na 68o30′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ aż do geograficznego bieguna północnego.

Obszar ten stanowi również statystyczny obszar 27 (statystyczny obszar północno-wschodniego Atlantyku) według Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Statystycznej Obszarów Połowowych FAO.

Statystyczny podobszar ICES I

Wody ograniczone linią biegnącą od geograficznego bieguna północnego wzdłuż południka na 30o00′ długości geograficznej wschodniej do 72o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 26o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do wybrzeża Norwegii; potem w kierunku wschodnim wzdłuż wybrzeża Norwegii i Rosji do Khaborova, potem przez zachodnie wejście do cieśniny Jugorski Szar; potem w kierunku zachodnim i północnym wzdłuż wybrzeża wyspy Wajgacz; potem przez zachodnie wejście do cieśniny Karskie Wrota; potem w kierunku zachodnim i północnym wzdłuż wybrzeża południowej wyspy Nowej Ziemi; potem przez zachodnie wejście cieśniny Matoczkin Szar; potem wzdłuż zachodniego wybrzeża północnej wyspy Nowej Ziemi do punktu na 68o30′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ aż do geograficznego bieguna północnego.

Statystyczny rejon ICES Ia

Ta część podobszaru I jest ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

73,98 N

33,70 E

74,18 N

34,55 E

74,36 N

35,28 E

74,71 N

36,38 E

75,14 N

37,57 E

75,45 N

38,31 E

75,84 N

39,05 E

76,26 N

39,61 E

76,61 N

41,24 E

76,96 N

42,81 E

76,90 N

43,06 E

76,75 N

44,48 E

75,99 N

43,51 E

75,39 N

43,18 E

74,82 N

41,73 E

73,98 N

41,56 E

73,17 N

40,66 E

72,20 N

40,51 E

72,26 N

39,76 E

72,62 N

38,96 E

73,04 N

37,74 E

73,37 N

36,61 E

73,56 N

35,70 E

73,98 N

33,70 E

Statystyczny rejon ICES Ib

Ta część podobszaru I położona poza rejonem Ia.

Statystyczny podobszar ICES II

Wody ograniczone linią biegnącą od geograficznego bieguna północnego wzdłuż południka na 30o00′ długości geograficznej wschodniej do 72o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 26o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do wybrzeża Norwegii; potem w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeża Norwegii do 62o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 4o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 63o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 11o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ aż do geograficznego bieguna północnego.

Statystyczny rejon ICES IIa

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wybrzeżu Norwegii w punkcie na 62o00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 4o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 63o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 11o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 72o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 30o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do 72o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 26o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do wybrzeża Norwegii; potem w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeża Norwegii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES IIa 1

Ta część rejonu IIa, która jest ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

73,50 N

00,20 W

73,50 N

07,21 E

73,45 N

07,28 E

73,14 N

07,83 E

72,76 N

08,65 E

72,49 N

09,33 E

72,31 N

09,83 E

72,18 N

10,29 E

71,98 N

09,94 E

71,91 N

09,70 E

71,64 N

08,75 E

71,36 N

07,93 E

71,13 N

07,42 E

70,79 N

06,73 E

70,17 N

05,64 E

69,79 N

05,01 E

69,56 N

04,74 E

69,32 N

04,32 E

69,10 N

04,00 E

68,86 N

03,73 E

68,69 N

03,57 E

68,46 N

03,40 E

68,23 N

03,27 E

67,98 N

03,19 E

67,77 N

03,16 E

67,57 N

03,15 E

67,37 N

03,18 E

67,18 N

03,24 E

67,01 N

03,31 E

66,84 N

03,42 E

66,43 N

03,27 E

66,39 N

03,18 E

66,23 N

02,79 E

65,95 N

02,24 E

65,64 N

01,79 E

65,38 N

01,44 E

65,32 N

01,26 E

65,08 N

00,72 E

64,72 N

00,04 E

64,43 N

00,49 W

64,84 N

01,31 W

64,92 N

01,56 W

65,13 N

02,17 W

65,22 N

02,54 W

65,39 N

03,19 W

65,47 N

03,73 W

65,55 N

04,19 W

65,59 N

04,56 W

65,69 N

05,58 W

65,96 N

05,60 W

66,22 N

05,67 W

66,47 N

05,78 W

67,09 N

06,25 W

67,61 N

06,62 W

67,77 N

05,33 W

67,96 N

04,19 W

68,10 N

03,42 W

68,33 N

02,39 W

68,55 N

01,56 W

68,86 N

00,61 W

69,14 N

00,08 E

69,44 N

00,68 E

69,76 N

01,18 E

69,97 N

01,46 E

70,21 N

01,72 E

70,43 N

01,94 E

70,63 N

02,09 E

70,89 N

02,25 E

71,14 N

02,35 E

71,35 N

02,39 E

71,61 N

02,38 E

71,83 N

02,31 E

72,01 N

02,22 E

72,24 N

02,06 E

72,43 N

01,89 E

72,60 N

01,68 E

72,75 N

01,48 E

72,99 N

01,08 E

73,31 N

00,34 E

73,50 N

00,20 W

Statystyczny podrejon ICES IIa 2

Ta część rejonu IIa, która nie mieści się w podrejonie IIa 1.

Statystyczny rejon ICES IIb

Wody ograniczone linią biegnącą od geograficznego bieguna północnego wzdłuż południka na 30o00′ długości geograficznej wschodniej do 73o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 11o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do geograficznego bieguna północnego.

Statystyczny podrejon ICES IIb 1

Ta część rejonu IIb, która jest ograniczona następującymi współrzędnymi:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

73,50 N

07,21 E

73,50 N

00,20 W

73,60 N

00,48 W

73,94 N

01,88 W

74,09 N

02,70 W

74,21 N

05,00 W

74,50 N

04,38 W

75,00 N

04,29 W

75,30 N

04,19 W

76,05 N

04,30 W

76,18 N

04,09 W

76,57 N

02,52 W

76,67 N

02,10 W

76,56 N

01,60 W

76,00 N

00,80 E

75,87 N

01,12 E

75,64 N

01,71 E

75,21 N

03,06 E

74,96 N

04,07 E

74,86 N

04,55 E

74,69 N

05,19 E

74,34 N

06,39 E

74,13 N

06,51 E

73,89 N

06,74 E

73,60 N

07,06 E

73,50 N

07,21 E

Statystyczny podrejon ICES IIb 2

Ta część rejonu IIb, która nie mieści się w podrejonie IIb 1.

Statystyczny podobszar ICES III

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wybrzeżu Norwegii w punkcie na 7o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do 57o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 8o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do 57o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Danii; potem wzdłuż północno-zachodniego i wschodniego wybrzeża Jutlandii do Hals; potem przez wschodnie wejście do kanału Limfjord do przylądka Egensekloster; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Jutlandii do wschodniego zakończenia granicy Danii i Niemiec; potem wzdłuż wybrzeży Niemiec i Polski, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Finlandii, Szwecji i Norwegii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES IIIa

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wybrzeżu Norwegii w punkcie na 7o00′ długości geograficznej wschodniej; potem biegnącą na południe do 57o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 8o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do 57o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Danii; potem wzdłuż północno-zachodniego i wschodniego wybrzeża Jutlandii do Hals; potem przez wschodnie wejście do kanału Limfjord do przylądka Egensekloster; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Jutlandii do Hasenøre; potem przez Wielki Bełt do przylądka Gniben; potem wzdłuż północnego wybrzeża Zelandii do przylądka Gilbjerg; potem przez północne wejścia do cieśniny Øresund do przylądka Kullen na wybrzeżu Szwecji; potem w kierunku wschodnim i północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Szwecji i południowego wybrzeża Norwegii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES IIIb oraz c

Wody ograniczone linią biegnącą od Hasenøre na wschodnim wybrzeżu Jutlandii do przylądka Gniben na zachodnim wybrzeżu Zelandii do przylądka Gilbjerg; potem przez północne wejście do cieśniny Øresund do przylądka Kullen na wybrzeżu Szwecji; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Szwecji do latarni morskiej w Falsterbo; potem przez południowe wejście do cieśniny Øresund do latarni morskiej w Stevns; potem wzdłuż południowo-wschodniego wybrzeża Zelandii; potem przez wschodnie wejście do cieśniny Storstrøm; potem wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy Falster do Gedser; potem do przylądka Darsser Ort na wybrzeżu Niemiec, potem w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeży Niemiec i wzdłuż wschodniego wybrzeża Jutlandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES 22 (BAL 22)

Wody ograniczone linią biegnącą od Hasenøre (56o09′ szerokości geograficznej północnej i 10o44′ długości geograficznej wschodniej) u wschodniego wybrzeża Jutlandii do przylądka Gniben (56o01′szerokości geograficznej północnej i 11o18′ długości geograficznej wschodniej) na zachodnim wybrzeżu Zelandii; potem wzdłuż zachodniego i południowego wybrzeża Zelandii do punktu na 12o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do wyspy Falster; potem wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy Falster do przylądka Gedser Odd (54o34′ szerokości geograficznej północnej i 11o58′ długości geograficznej wschodniej); potem na wschód do 12o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do wybrzeży Niemiec; potem w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeży Niemiec i wschodniego wybrzeża Jutlandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES 23 (BAL 23)

Wody ograniczone linią biegnącą od Gilbjerg (56o08′ szerokości geograficznej północnej i 12o18′ długości geograficznej wschodniej) na północnym wybrzeżu Zelandii do przylądka Kullen (56o18′ szerokości geograficznej północnej i 12o28′ długości geograficznej wschodniej) na wybrzeżu Szwecji; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Szwecji do latarni morskiej Falsterbo (55o23′ szerokości geograficznej północnej i 12o50′ długości geograficznej wschodniej); potem przez południowe wejście do Sund do latarni morskiej w Stevns (55o19′ szerokości geograficznej północnej i 12o29′ długości geograficznej wschodniej) na wybrzeżu Zelandii; potem w kierunku północnym wzdłuż wschodniego wybrzeża Zelandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES 24 (BAL 24)

Wody ograniczone linią biegnącą od latarni morskiej w Stevns (55o19′ szerokości geograficznej północnej i 12o29′ długości geograficznej wschodniej) na wschodnim wybrzeżu Zelandii przez południowe wejście do Sund do latarni morskiej w Falsterbo (55o23′ szerokości geograficznej północnej i 12o50′ długości geograficznej wschodniej) na wybrzeżu Szwecji; potem wzdłuż południowego wybrzeża Szwecji do latarni morskiej w Sandhammaren (55o24′ szerokości geograficznej północnej i 14o12′ długości geograficznej wschodniej); potem do latarni morskiej w Hammerodde (55o18′ szerokości geograficznej północnej i 14o47′ długości geograficznej wschodniej) na północnym wybrzeżu wyspy Bornholm; potem wzdłuż zachodniego i południowego wybrzeża wyspy Bornholm do punktu na 15o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do wybrzeży Polski; potem w kierunku zachodnim wzdłuż wybrzeży Polski i Niemiec do punktu na 12o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ do punktu 54o34′ szerokości geograficznej północnej i 12o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na zachód do Gedser Odde (54o34′ szerokości geograficznej północnej i 11o58′ długości geograficznej wschodniej); potem wzdłuż wschodniego i północnego wybrzeża wyspy Falster do punktu na 12o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ do południowego wybrzeża Zelandii; potem w kierunku zachodnim i północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Zelandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES 25 (BAL 25)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wschodnim wybrzeżu Szwecji w punkcie na 56o30′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na wschód do zachodniego wybrzeża wyspy Öland; potem, mijając wyspę Öland od strony południowej, do punktu na 56o30′ szerokości geograficznej północnej na wybrzeżu wschodnim, potem na wschód do 18o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do wybrzeża Polski; potem w kierunku zachodnim wzdłuż wybrzeża Polski do punktu na 15o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ do wyspy Bornholm; potem wzdłuż południowego i zachodniego wybrzeża wyspy Bornholm do latarni morskiej Hammerodde (55o18′ szerokości geograficznej północnej i 14o47′ długości geograficznej wschodniej); potem do latarni morskiej w Sandhammaren (55o24′ szerokości geograficznej północnej i 14o12′ długości geograficznej wschodniej) u południowego wybrzeża Szwecji; potem w kierunku północnym wzdłuż wschodniego wybrzeża Szwecji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES 26 (BAL 26)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 56o30′ szerokości geograficznej północnej i 18o00′ długości geograficznej wschodniej; potem biegnącą na wschód do zachodniego wybrzeża Łotwy; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Łotwy, Litwy, Rosji i Polski do punktu na 18o00′ długości geograficznej wschodniej na wybrzeżu Polski; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES 27 (BAL 27)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wschodnim wybrzeżu Szwecji w punkcie na 59o41′ szerokości geograficznej północnej i 19o00′ długości geograficznej wschodniej; potem biegnącą na południe do północnego wybrzeża wyspy Gotland; potem w kierunku południowym wzdłuż zachodniego wybrzeża wyspy Gotland do punktu na 57o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 18o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do 56o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do wschodniego wybrzeża wyspy Öland; potem, mijając od strony południowej wyspę Öland, do punktu na 56o30′ szerokości geograficznej północnej na jej zachodnim wybrzeżu; potem na zachód do wybrzeży Szwecji; potem w kierunku północnym wzdłuż wschodniego wybrzeża Szwecji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES 28 (BAL 28)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 58o30′ szerokości geograficznej północnej i 19o00′ długości geograficznej wschodniej; potem biegnącą na wschód do zachodniego wybrzeża wyspy Saaremaa; potem, mijając wyspę Saaremaa od strony północnej, do punktu na 58o30′ szerokości geograficznej północnej na jej wschodnim wybrzeżu; potem na wschód do wybrzeża Estonii; potem w kierunku południowym wzdłuż zachodniego wybrzeża Estonii i Łotwy do punktu na 56o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 18o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ do 57o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do zachodniego wybrzeża wyspy Gotland; potem w kierunku północnym do punktu na 19o00′ długości geograficznej wschodniej na północnym wybrzeżu wyspy Gotland; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES 28-1 (BAL 28,1)

Wody ograniczone na zachodzie linią biegnącą od latarni morskiej w Ovisi (57o 34.1234′ szerokości geograficznej północnej i 21o 42.9574′ długości geograficznej wschodniej) na zachodnim wybrzeżu Łotwy do Południowej Skały Przylądka Loode (57o 57.4760′ szerokości geograficznej północnej i 21o 58.2789′ długości geograficznej wschodniej) na wyspie Saaremaa, potem na południe do najbardziej na południe wysuniętego punktu na półwyspie Soave, potem w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy Saaremaa, a od północy linią biegnącą od punktu na 58o 30.0′ szerokości geograficznej północnej i 23o 13.2′ długości geograficznej wschodniej do punktu na 58o30′ szerokości geograficznej północnej i 23o 41.1′ długości geograficznej wschodniej.

Statystyczny podrejon ICES 28-2 (BAL 28,2)

Ta część podrejonu 28, która położona jest poza podrejonem 28-1.

Statystyczny podrejon ICES 29 (BAL 29)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wschodnim wybrzeżu Szwecji w punkcie na 60o30′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na wschód do wybrzeża Finlandii; potem w kierunku południowym wzdłuż zachodniego i południowego wybrzeża Finlandii do punktu na południowym wybrzeżu na 23o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na południe do 59o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Estonii; potem w kierunku południowym wzdłuż zachodniego wybrzeża Estonii do punktu na 58o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do wschodniego wybrzeża wyspy Sarremaa; potem, mijając wyspę Sarremaa od strony północnej, do punktu na 58o30′ szerokości geograficznej północnej przy jej zachodnim wybrzeżu; potem na zachód do 19o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ do punktu na wschodnim wybrzeżu Szwecji na 59o41′ szerokości geograficznej północnej; potem w kierunku północnym wzdłuż wschodniego wybrzeża Szwecji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES 30 (BAL 30)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 63o30′ szerokości geograficznej północnej przy wschodnim wybrzeżu Szwecji; potem biegnącą na wschód do wybrzeża Finlandii; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Finlandii do punktu na 60o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do wybrzeża Szwecji; potem w kierunku północnym wzdłuż wschodniego wybrzeża Szwecji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES 31 (BAL 31)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wschodnim wybrzeżu Szwecji w punkcie na 63o30′ szerokości geograficznej północnej; potem, omijając północny brzeg Zatoki Botnickiej, do punktu na zachodnim wybrzeżu Finlandii na 63o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES 32 (BAL 32)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na południowym wybrzeżu Finlandii w punkcie na 23o00′ długości geograficznej wschodniej; potem, omijając wschodni brzeg Zatoki Fińskiej, do punktu u zachodniego wybrzeża Estonii na 59o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 23o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podobszar ICES IV

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wybrzeżu Norwegii w punkcie na 62o00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 4o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do wybrzeża Szkocji; potem w kierunku wschodnim i południowym wzdłuż wybrzeża Szkocji i Anglii do punktu na 51o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Francji; potem w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wybrzeża Francji, Belgii, Niderlandów i Niemiec do zachodniego zakończenia granicy z Danią; potem wzdłuż zachodniego wybrzeża Jutlandii do kanału Thyborøn; potem w kierunku południowym i wschodnim wzdłuż południowego wybrzeża kanału Limfjord do przylądka Egensekloster; potem przez wschodnie wejście do kanału Limfjord do Hals; potem w kierunku zachodnim wzdłuż północnego brzegu kanału Limfjord do wysuniętego najbardziej na południe przylądka Agger Tange; potem w kierunku północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Jutlandii do punktu na 57o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 8o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ do 57o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 7o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ do wybrzeża Norwegii; potem w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wybrzeża Norwegii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES IVa

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie u wybrzeża Norwegii na 62o00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 3o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do wybrzeża Szkocji; potem w kierunku wschodnim i południowym wzdłuż wybrzeża Szkocji do punktu na 57o30′ szerokości geograficznej północnej; potem w kierunku wschodnim do punktu na 7o00′ długości geograficznej wschodniej; potem w kierunku północnym do wybrzeża Norwegii; potem w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wybrzeża Norwegii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES IVb

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie u zachodniego wybrzeża Danii na 57o00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 8o00′ długości geograficznej wschodniej; potem na północ do 57o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do wybrzeża Szkocji; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Szkocji i Anglii do punktu na 53o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Niemiec; potem w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wybrzeża Jutlandii do kanału Thyborøn; potem w kierunku południowym i wschodnim wzdłuż południowego brzegu kanału Limfjord do przylądka Egensekloster; potem przez wschodnie wejście do kanału Limfjord do Hals; potem w kierunku zachodnim wzdłuż północnego brzegu kanału Limfjord do wysuniętego najdalej na południe punktu na przylądku Agger Tange; potem w kierunku północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Jutlandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES IVc

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie u zachodniego wybrzeża Niemiec na 53o30′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do wybrzeża Anglii; potem w kierunku południowym do punktu na 51o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Francji; potem w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wybrzeży Francji, Belgii, Niderlandów i Niemiec do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podobszar ICES V

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 68o00′ szerokości geograficznej północnej i 11o00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 27o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 62o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 15o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 5o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 60o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 4o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 63o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 11o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES Va

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 68o00′ szerokości geograficznej północnej i 11o00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 27o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 62o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 15o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 63o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 11o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES Va 1

Obszar mieszczący się w prostokącie określonym następującymi współrzędnymi:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

63,00 N

24,00 W

62,00 N

24,00 W

62,00 N

27,00 W

63,00 N

27,00 W

63,00 N

24,00 W

Statystyczny podrejon ICES Va 2

Ta część rejonu Va, która nie mieści się w podrejonie Va 1.

Statystyczny rejon ICES Vb

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 63o00′ szerokości geograficznej północnej i 4o00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 15o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 5o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 60o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 4o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES Vb 1

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 63o00′ szerokości geograficznej północnej i 4o00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 15o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 10o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 61o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 8o00′ długości geograficznej zachodniej; potem wzdłuż loksodromy do punktu na 61o15′ szerokości geograficznej północnej i na 7o30′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 8o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 5o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 60o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 4o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES Vb 1 a

Ta część podrejonu Vb 1, która ograniczona jest linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

60,49 N

15,00 W

60,71 N

13,99 W

60,15 N

13,29 W

60,00 N

13,50 W

60,00 N

15,00 W

60,49 N

15,00 W

Statystyczny podrejon ICES Vb 1 b

Ta część podrejonu Vb 1, która nie mieści się w podrejonie Vb 1 a.

Statystyczny podrejon ICES Vb 2

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 60o00′ szerokości geograficznej północnej i 10o00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na północ do 61o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 8o00′ długości geograficznej zachodniej; potem wzdłuż loksodromy do punktu na 61o15′ szerokości geograficznej północnej i 7o30′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 8o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podobszar ICES VI

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na północnym wybrzeżu Szkocji w punkcie na 4o00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na północ do 60o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 5o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 18o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 54o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Irlandii; potem w kierunku północnym i wschodnim wzdłuż wybrzeży Irlandii i Irlandii Północnej do punktu u wschodniego wybrzeża Irlandii Północnej na 55o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Szkocji; potem w kierunku północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Szkocji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIa

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na północnym wybrzeżu Szkocji w punkcie na 4o00′ długości geograficznej zachodniej, potem biegnącą na północ do 60o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 5o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 12o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 54o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Irlandii; potem w kierunku północnym i wschodnim wzdłuż wybrzeży Irlandii i Irlandii Północnej do punktu u wschodniego wybrzeża Irlandii Północnej na 55o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeży Szkocji; potem w kierunku północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Szkocji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIb

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 60o00′ szerokości geograficznej północnej i 12o00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 18o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 54o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 12o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES VIb 1

Ta część rejonu VIb, która ograniczona jest linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

54,50 N

18,00 W

60,00 N

18,00 W

60,00 N

13,50 W

60,15 N

13,29 W

59,65 N

13,99 W

59,01 N

14,57 W

58,51 N

14,79 W

57,87 N

14,88 W

57,01 N

14,63 W

56,57 N

14,34 W

56,50 N

14,44 W

56,44 N

14,54 W

56,37 N

14,62 W

56,31 N

14,72 W

56,24 N

14,80 W

56,17 N

14,89 W

56,09 N

14,97 W

56,02 N

15,04 W

55,95 N

15,11 W

55,88 N

15,19 W

55,80 N

15,27 W

55,73 N

15,34 W

55,65 N

15,41 W

55,57 N

15,47 W

55,50 N

15,54 W

55,42 N

15,60 W

55,34 N

15,65 W

55,26 N

15,70 W

55,18 N

15,75 W

55,09 N

15,79 W

55,01 N

15,83 W

54,93 N

15,87 W

54,84 N

15,90 W

54,76 N

15,92 W

54,68 N

15,95 W

54,59 N

15,97 W

54,51 N

15,99 W

54,50 N

15,99 W

54,50 N

18,00 W

Statystyczny podrejon ICES VIb 2

Ta część rejonu VIb, która nie mieści się w podrejonie VIb 1.

Statystyczny podobszar ICES VII

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Irlandii w punkcie na 54o30′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 18o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 48o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Francji; potem w kierunku północnym i północno-wschodnim wzdłuż wybrzeża Francji do 51o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do południowo-wschodniego wybrzeża Anglii; potem w kierunku zachodnim i północnym wzdłuż wybrzeży Anglii, Walii i Szkocji do punktu u zachodniego wybrzeża Szkocji na 55o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do wybrzeża Irlandii Północnej; potem w kierunku północnym i zachodnim wzdłuż wybrzeży Irlandii Północnej i Irlandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIIa

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Szkocji w punkcie na 55o00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do wybrzeży Irlandii Północnej; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeży Irlandii Północnej i Irlandii do punktu u południowo-wschodniego wybrzeża Irlandii na 52o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeży Walii; potem w kierunku północno-wschodnim i północnym wzdłuż wybrzeży Walii, Anglii i Szkocji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIIb

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Irlandii w punkcie na 54o30′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 12o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 52o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Irlandii; potem w kierunku północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Irlandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIIc

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 54o30′ szerokości geograficznej północnej i 12o00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 18o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 52o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 12o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES VIIc 1

Ta część rejonu VIIc ograniczona następującymi współrzędnymi:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

54,50 N

15,99 W

54,42 N

15,99 W

54,34 N

16,00 W

54,25 N

16,01 W

54,17 N

16,01 W

54,08 N

16,01 W

53,99 N

16,00 W

53,91 N

15,99 W

53,82 N

15,97 W

53,74 N

15,96 W

53,66 N

15,94 W

53,57 N

15,91 W

53,49 N

15,90 W

53,42 N

15,89 W

53,34 N

15,88 W

53,26 N

15,86 W

53,18 N

15,84 W

53,10 N

15,88 W

53,02 N

15,92 W

52,94 N

15,95 W

52,86 N

15,98 W

52,77 N

16,00 W

52,69 N

16,02 W

52,61 N

16,04 W

52,52 N

16,06 W

52,50 N

16,06 W

52,50 N

18,00 W

54,50 N

18,00 W

54,50 N

15,99 W

Statystyczny podrejon ICES VIIc 2

Ta część rejonu VIIc, która nie mieści się w podrejonie VIIc 1.

Statystyczny rejon ICES VIId

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Francji w punkcie na 51o00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do wybrzeża Anglii; potem w kierunku zachodnim wzdłuż południowego wybrzeża Anglii do 2o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do wybrzeża Francji przy Cap de la Hague (Przylądku Haskim); potem w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wybrzeża Francji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIIe

Wody ograniczone linią rozpoczynającą na południowym wybrzeżu Anglii w punkcie na 2o00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą w kierunku południowym i zachodnim wzdłuż wybrzeża Anglii do punktu u południowo-zachodniego wybrzeża na 50o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 7o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 49o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 5o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 48o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Francji; potem w kierunku północnym i północno-wschodnim wzdłuż wybrzeża Francji do Cap de la Hague; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIIf

Wody ograniczone linią rozpoczynającą na południowym wybrzeżu Walii w punkcie na 5o00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na południe do 51o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 6o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 50o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 7o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 50o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeży Anglii; potem wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Anglii i południowego wybrzeża Walii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIIg

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Walii w punkcie na 52o00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do południowo-wschodniego wybrzeża Irlandii; potem w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeża Irlandii do punktu na 9o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 50o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 7o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 50o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 6o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 51o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 5o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do południowego wybrzeża Walii; potem w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wybrzeża Walii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIIh

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 50o00′ szerokości geograficznej północnej i 7o00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 9o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 48o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 5o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 49o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 7o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIIj

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Irlandii w punkcie na 52o30′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 12o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 48o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 9o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do południowego wybrzeża Irlandii; potem w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Irlandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES VIIj 1

Ta część rejonu VIIj, która ograniczona jest linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

48,43 N

12,00 W

48,42 N

11,99 W

48,39 N

11,87 W

48,36 N

11,75 W

48,33 N

11,64 W

48,30 N

11,52 W

48,27 N

11,39 W

48,25 N

11,27 W

48,23 N

11,14 W

48,21 N

11,02 W

48,19 N

10,89 W

48,17 N

10,77 W

48,03 N

10,68 W

48,00 N

10,64 W

48,00 N

12,00 W

48,43 N

12,00 W

Statystyczny podrejon ICES VIIj 2

Ta część rejonu VIIj, która nie mieści się w podrejonie VIIj 1.

Statystyczny rejon ICES VIIk

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 52o30′ szerokości geograficznej północnej i 12o00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 18o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 48o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 12o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES VIIk 1

Ta część rejonu VIIk ograniczona liniami łączącymi następujące współrzędne:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

48,00 N

18,00 W

52,50 N

18,00 W

52,50 N

16,06 W

52,44 N

16,07 W

52,36 N

16,08 W

52,27 N

16,09 W

52,19 N

16,09 W

52,11 N

16,09 W

52,02 N

16,08 W

51,94 N

16,07 W

51,85 N

16,07 W

51,77 N

16,05 W

51,68 N

16,04 W

51,60 N

16,02 W

51,52 N

15,99 W

51,43 N

15,96 W

51,34 N

15,93 W

51,27 N

15,90 W

51,18 N

15,86 W

51,10 N

15,82 W

51,02 N

15,77 W

50,94 N

15,73 W

50,86 N

15,68 W

50,78 N

15,63 W

50,70 N

15,57 W

50,62 N

15,52 W

50,54 N

15,47 W

50,47 N

15,42 W

50,39 N

15,36 W

50,32 N

15,30 W

50,24 N

15,24 W

50,17 N

15,17 W

50,10 N

15,11 W

50,03 N

15,04 W

49,96 N

14,97 W

49,89 N

14,89 W

49,82 N

14,82 W

49,75 N

14,74 W

49,69 N

14,65 W

49,62 N

14,57 W

49,56 N

14,48 W

49,50 N

14,39 W

49,44 N

14,30 W

49,38 N

14,22 W

49,32 N

14,13 W

49,27 N

14,04 W

49,21 N

13,95 W

49,15 N

13,86 W

49,10 N

13,77 W

49,05 N

13,67 W

49,00 N

13,57 W

48,95 N

13,47 W

48,90 N

13,37 W

48,86 N

13,27 W

48,81 N

13,17 W

48,77 N

13,07 W

48,73 N

12,96 W

48,69 N

12,85 W

48,65 N

12,74 W

48,62 N

12,64 W

48,58 N

12,54 W

48,55 N

12,43 W

48,52 N

12,32 W

48,49 N

12,22 W

48,46 N

12,11 W

48,43 N

12,00 W

48,00 N

18,00 W

Statystyczny podrejon ICES VIIk 2

Ta część rejonu VIIk, która nie nie mieści się w podrejonie VIIk 1.

Statystyczny podobszar ICES VIII

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Francji w punkcie na 48o00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 18o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 43o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do zachodnim wybrzeża Hiszpanii; potem w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Hiszpanii i Francji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIIIa

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Francji w punkcie na 48o00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 8o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 47o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 6o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 47o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 5o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 46o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Francji; potem w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wybrzeża Francji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIIIb

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Francji w punkcie na 46o00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 4o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 45o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 3o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 44o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 2o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do północnego wybrzeża Hiszpanii; potem wzdłuż północnego wybrzeża Hiszpanii i zachodniego wybrzeża Francji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIIIc

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na północnym wybrzeżu Hiszpanii w punkcie na 2o00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na północ do 44o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 11o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 43o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do zachodniego wybrzeża Hiszpanii; potem w kierunku północnym i wschodnim wzdłuż wybrzeża Hiszpanii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIIId

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 48o00′ szerokości geograficznej północnej i 8o00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 11o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 44o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 3o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 45o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 4o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 46o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 5o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 47o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 6o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 47o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 8o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES VIIId 1

Ta część rejonu VIIId ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

48,00 N

11,00 W

48,00 N

10,64 W

47,77 N

10,37 W

47,45 N

09,89 W

46,88 N

09,62 W

46,34 N

10,95 W

46,32 N

11,00 W

48,00 N

11,00 W

Statystyczny podrejon ICES VIIId 2

Ta część rejonu VIIId położona poza podrejonem VIIId 1.

Statystyczny rejon ICES VIIIe

Wody ograniczone linią biegnącą rozpoczynającą się od punktu na 48o00′ szerokości geograficznej północnej i 11o00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 18o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 43o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 11o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES VIIIe 1

Ta część rejonu VIIIe ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

43,00 N

18,00 W

48,00 N

18,00 W

48,00 N

11,00 W

46,32 N

11,00 W

44,72 N

13,31 W

44,07 N

13,49 W

43,00 N

13,80 W

Statystyczny podrejon ICES VIIIe 2

Ta część rejonu VIIIe, która nie mieści się w podrejonie VIIIe 1.

Statystyczny podobszar ICES IX

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na północno-zachodnim wybrzeżu Hiszpanii w punkcie na 43o00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 18o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 36o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do punktu na południowym wybrzeżu Hiszpanii (przesmyk Punta Marroqui) na 5o36′ długości geograficznej zachodniej; potem w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Hiszpanii, wybrzeża Portugalii i północno-zachodniego wybrzeża Hiszpanii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES IXa

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się od północno-zachodniego wybrzeża Hiszpanii w punkcie na 43o00′ szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 11o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 36o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do punktu na południowym wybrzeżu Hiszpanii (przesmyk Punta Marroqui) na 5o36′ długości geograficznej zachodniej; potem w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Hiszpanii, wybrzeża Portugalii i północno-zachodniego wybrzeża Hiszpanii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES IXb

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 43o00′ szerokości geograficznej północnej i 11o00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 18o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 36o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 11o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES IXb 1

Ta część rejonu IXb ograniczona liniami łączącymi następujące punkty:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

43,00 N

18,00 W

43,00 N

13,80 W

42,88 N

13,84 W

42,04 N

13,64 W

41,38 N

13,27 W

41,13 N

13,27 W

40,06 N

13,49 W

38,75 N

13,78 W

38,17 N

13,69 W

36,03 N

12,73 W

36,04 N

15,30 W

36,02 N

17,90 W

36,00 N

18,00 W

43,00 N

18,00 W

Statystyczny podrejon ICES IXb 2

Ta część rejonu IXb, która nie mieści się w podrejonie IXb 1.

Statystyczny podobszar ICES X

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 48o00′ szerokości geograficznej północnej i 18o00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 42o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 36o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 18o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES Xa

Ta część podobszaru X, która leży na południe od 43o00′ szerokości geograficznej północnej.

Statystyczy podrejon ICES Xa 1

Ta część rejonu Xa ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

36,00 N

18,00 W

36,00 N

22,25 W

37,58 N

20,62 W

39,16 N

21,32 W

40,97 N

23,91 W

41,35 N

24,65 W

41,91 N

25,79 W

42,34 N

28,45 W

42,05 N

29,95 W

41,02 N

35,11 W

40,04 N

35,26 W

38,74 N

35,48 W

36,03 N

31,76 W

36,00 N

32,03 W

36,00 N

42,00 W

43,00 N

42,00 W

43,00 N

18,00 W

36,00 N

18,00 W

Statystyczny podrejon ICES Xa 2

Ta część rejonu Xa nie objęta podrejonem Xa 1.

Statystyczny rejon ICES Xb

Ta część podobszaru X, która leży na północ od 43o00′ szerokości geograficznej północnej.

Statystyczny podobszar ICES XII

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 62o00′ szerokości geograficznej północnej i 15o00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 27o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 59o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 42o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 48o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 18o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 60o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 15o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES XIIa

Ta część podobszaru XII, która jest ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

62,00 N

15,00 W

62,00 N

27,00 W

59,00 N

27,00 W

59,00 N

42,00 W

52,50 N

42,00 W

52,50 N

18,00 W

54,50 N

18,00 W

54,50 N

24,00 W

60,00 N

24,00 W

60,00 N

18,00 W

60,00 N

15,00 W

62,00 N

15,00 W

Statystyczny podrejon ICES XIIa 1

Ta część rejonu XIIa, która jest ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

52,50 N

42,00 W

56,55 N

42,00 W

56,64 N

41,50 W

56,75 N

41,00 W

56,88 N

40,50 W

57,03 N

40,00 W

57,20 N

39,50 W

57,37 N

39,00 W

57,62 N

38,50 W

57,78 N

38,25 W

57,97 N

38,00 W

58,26 N

37,50 W

58,50 N

37,20 W

58,63 N

37,00 W

59,00 N

36,77 W

59,00 N

27,00 W

60,85 N

27,00 W

60,69 N

26,46 W

60,45 N

25,09 W

60,37 N

23,96 W

60,22 N

23,27 W

60,02 N

21,76 W

60,00 N

20,55 W

60,05 N

18,65 W

60,08 N

18,00 W

60,00 N

18,00 W

60,00 N

24,00 W

54,50 N

24,00 W

54,50 N

18,00 W

52,50 N

18,00 W

52,50 N

42,00 W

Statystyczny podrejon ICES XIIa 2

Ta część rejonu XIIa, która jest ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

60,00 N

20,55 W

60,00 N

15,00 W

60,49 N

15,00 W

60,44 N

15,22 W

60,11 N

17,32 W

60,05 N

18,65 W

60,00 N

20,55 W

Statystyczny podrejon ICES XIIa 3

Ta część rejonu XIIa, która jest ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

59,00 N

42,00 W

56,55 N

42,00 W

56,64 N

41,50 W

56,75 N

41,00 W

56,88 N

40,50 W

57,03 N

40,00 W

57,20 N

39,50 W

57,37 N

39,00 W

57,62 N

38,50 W

57,78 N

38,25 W

57,97 N

38,00 W

58,26 N

37,50 W

58,63 N

37,00 W

59,00 N

36,77 W

59,00 N

42,00 W

Statystyczny podrejon ICES XIIa 4

Ta część rejonu XIIa, która jest ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

62,00 N

27,00 W

60,85 N

27,00 W

60,69 N

26,46 W

60,45 N

25,09 W

60,37 N

23,96 W

60,22 N

23,27 W

60,02 N

21,76 W

60,00 N

20,55 W

60,05 N

18,65 W

60,11 N

17,32 W

60,44 N

15,22 W

60,49 N

15,00 W

62,00 N

15,00 W

62,00 N

27,00 W

Statystyczny rejon ICES XIIb

Ta część podobszaru XII, która jest ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

60,00 N

18,00 W

54,50 N

18,00 W

54,50 N

24,00 W

60,00 N

24,00 W

60,00 N

18,00 W

Statystyczny rejon ICES XIIc

Ta część podobszaru XII, która jest ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

52,50 N

42,00 W

48,00 N

42,00 W

48,00 N

18,00 W

52,50 N

18,00 W

52,50 N

42,00 W

Statystyczny podobszar ICES XIV

Wody ograniczone linią biegnącą od geograficznego bieguna północnego wzdłuż południka 40o00′ długości geograficznej zachodniej do północnego wybrzeża Grenlandii; potem w kierunku wschodnim i południowym wzdłuż wybrzeża Grenlandii do punktu na 44o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 59o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 27o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 68o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 11o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ aż do geograficznego bieguna północnego.

Statystyczny rejon ICES XIVa

Wody ograniczone linią biegnącą od geograficznego bieguna północnego wzdłuż południka 40o00′ długości geograficznej zachodniej do północnego wybrzeża Grenlandii; potem w kierunku wschodnim i południowym wzdłuż wybrzeża Grenlandii do punktu przy przylądku Savary na 68o30′ szerokości geograficznej północnej; potem na południe wzdłuż południka 27o00′ długości geograficznej zachodniej do 68o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 11o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ aż do geograficznego bieguna północnego.

Statystyczny rejon ICES XIVb

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na południowym wybrzeżu Grenlandii w punkcie na 44o00′ długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na południe do 59o00′ szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 27o00′ długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu przy przylądku Savary na 68o30′ szerokości geograficznej północnej; potem w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeża Grenlandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES XIVb 1

Ta część rejonu XIVb, która jest ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

59,00 N

27,00 W

59,00 N

36,77 W

59,35 N

36,50 W

59,50 N

36,35 W

59,75 N

36,16 W

60,00 N

35,96 W

60,25 N

35,76 W

60,55 N

35,50 W

60,75 N

35,37 W

61,00 N

35,15 W

61,25 N

34,97 W

61,50 N

34,65 W

61,60 N

34,50 W

61,75 N

34,31 W

61,98 N

34,00 W

62,25 N

33,70 W

62,45 N

33,53 W

62,50 N

33,27 W

62,56 N

33,00 W

62,69 N

32,50 W

62,75 N

32,30 W

62,87 N

32,00 W

63,03 N

31,50 W

63,25 N

31,00 W

63,31 N

30,86 W

63,00 N

30,61 W

62,23 N

29,87 W

61,79 N

29,25 W

61,44 N

28,61 W

61,06 N

27,69 W

60,85 N

27,00 W

59,00 N

27,00 W

Statystyczny podrejon ICES XIVb 2

Ta część rejonu XIVb, która nie jest objęta podrejonem XIVb 1.


ZAŁĄCZNIK IV

Format dla przedkładania danych dotyczących połowów na północno-wschodnim Atlantyku

Nośniki magnetyczne

Taśmy komputerowe: dziewięciościeżkowa o gęstości zapisu 1 600 lub 6 250 BPI i EBCDIC kodowania ASCII, najlepiej nieetykietowane. Jeżeli etykietowane, to z podaniem kodu końca dokumentu.

Dyskietki: sformatowane w MS-DOS, 3,5''; 720 K lub 1,4 MB albo 5,25''; 360 K lub 1,2 MB.

Format kodowania

Pozycje

Przedmiot

Uwagi

1–4

Kraj (trzyliterowy kod ISO)

np. FRA = Francja

5–6

Rok

np. 90 = 1990

7–8

Główny obszar połowu FAO

21 = Północno-wschodni Atlantyk

9–15

Rejon

np. IVa = rejon IV ICES

16–18

Gatunek

Trzyliterowy identyfikator

19–26

Połów

Tony metryczne

Uwagi:

a)

Wszystkie pola numeryczne powinny być wyrównane do prawej strony, poprzedzone wolnym miejscem. Wszystkie pola alfanumeryczne powinny być wyrównane do lewej strony z następującymi po nich wolnych miejscach.

b)

Połów rejestruje się w ekwiwalencie żywej wagi wyładunku z dokładnością do jednej najbliższej tony metrycznej.

c)

Ilości (pozycje 19–26) poniżej połowy jednostki należy zapisywać jako „–1”.

d)

Ilości nieznane (pozycje 19–26) należy zapisywać jako „–2”.


ZAŁĄCZNIK V

FORMAT DLA PRZEDKŁADANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH POŁOWÓW DLA PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO ATLANTYKU NA NOŚNIKACH MAGNETYCZNYCH

A.   Format kodowania

Dane należy przekazywać w zapisie o zróżnicowanej długości z dwukropkiem (:) pomiędzy polami zapisu. Poniżej wymienione pola powinny zostać włączone do każdego zapisu:

Pole

Uwagi

Kraj

Trzyliterowy kod ISO (np. FRA – Francja)

Rok

np. 2001 lub 01

Główny obszar połowu FAO

27 = Pólnocno-Wschodni Atlantyk

Rejon

np. IVa = podobszar IVa CES.

Gatunek

Trzy literowy identyfikator

Połów

Tony

a)

Polów rejestruje się w ekwiwalencie żywej wagi wyładunku z dokładnością do jednej najbliższej tony metrycznej.

b)

Ilości poniżej polowy jednostki należy zapisywać jako „–1”.

c)

Kodv państw:

Austria

AUT

Belgia

BEL

Bułgaria

BGR

Cypr

CYP

Republika Czeska

CZE

Niemcy

DEU

Dania

DNK

Hiszpania

ESP

Estonia

EST

Finlandia

FIN

Francja

FRA

Zjednoczone Królestwo

GBR

Anglia i Walia

GBRA

Szkocja

GBRB

Irlandia Północna

GBRC

Grecja

GRC

Węgry

HUN

Irlandia

IRL

Islandia

ISL

Włochy

ITA

Litwa

LTU

Luksemburg

LUX

Łotwa

LVA

Malta

MLT

Niderlandy

NLD

Norwegia

NOR

Polska

POL

Portugalia

PRT

Rumunia

ROU

Słowacja

SVK

Słowenia

SVN

Szwecja

SWE

Turcja

TUR

B.   Metoda przekazywania danych do Komisji Europejskiej

W możliwie najszerszym zakresie dane powinny być przekazywane w formacie elektronicznym (na przykład załącznik e-mail).

Jeżeli to niemożliwe, dopuszcza się przedkładanie plików na dyskietce 3,5" HD.


ZAŁĄCZNIK VI

Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3880/91

(Dz.U. L 365 z 31.12.1991, s. 1)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1637/2001

(Dz.U. L 222 z 17.8.2001, s. 20)

 

Rozporządzenie (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1)

Jedynie załącznik I pkt 4

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2005

(Dz.U. L 74 z 19.3.2005, s. 5)

 


ZAŁĄCZNIK VII

Tabela korelacji

Rozporządzenie (EWG) nr 3880/91

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 4 akapit pierwszy

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 4 akapit drugi

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 5 ust. 1 i 2

Artykuł 5 ust. 1 i 2

Artykuł 5 ust. 3

Artykuł 6 ust. 1 i 2

Artykuł 6 ust. 1 i 2

Artykuł 6 ust. 3

Artykuł 6 ust. 4

Artykuł 6 ust. 3

Artykuł 7

Artykuł 7

Artykuł 8

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik II

Załącznik III

Załącznik III

Załącznik IV

Załącznik IV

Załącznik V

Załącznik VI

Załącznik VII


Top