EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0020

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc , obejmującego rok 2010, dotyczącego godzenia pracy z życiem rodzinnym, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 9, 14.1.2009, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/20/oj

14.1.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 20/2009

z dnia 13 stycznia 2009 r.

przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc, obejmującego rok 2010, dotyczącego godzenia pracy z życiem rodzinnym, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata 2010, 2011 i 2012 w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (2), obejmuje moduł ad hoc dotyczący godzenia pracy z życiem rodzinnym.

(2)

Decyzja Rady 2008/618/WE z dnia 15 lipca 2008 r. dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich (3), Plan działań Komisji Europejskiej na rzecz równości kobiet i mężczyzn (4) oraz Europejski pakt na rzecz równości płci (5) zachęcają państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz promowania większej równowagi między życiem zawodowym i osobistym poprzez dostęp do ośrodków opieki nad dziećmi i innymi osobami pozostającymi na utrzymaniu oraz upowszechniania urlopu rodzicielskiego zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. W związku z tym istnieje potrzeba zgromadzenia pełnego i porównywalnego zestawu danych dotyczących godzenia pracy z życiem rodzinnym, aby monitorować postęp w osiąganiu celów określonych w europejskiej strategii zatrudnienia oraz zbadać wpływ prowadzonej w ostatnim okresie polityki w tej dziedzinie.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Szczegółowy wykaz informacji, które należy zebrać w 2010 r. w module ad hoc dotyczącym godzenia pracy z życiem rodzinnym, określa załącznik.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 stycznia 2009 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 3.

(2)  Dz.U. L 112 z 24.4.2008, s. 22.

(3)  Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 47.

(4)  COM(2006) 0092 wersja ostateczna.

(5)  Konkluzje Prezydencji Rady Europejskiej na posiedzeniu w Brukseli w dniach 23–24 marca 2006 r.


ZAŁĄCZNIK

BADANIE SIŁY ROBOCZEJ

Specyfikacje modułu ad hoc, obejmującego rok 2010, dotyczącego godzenia pracy z życiem rodzinnym

1.

Zainteresowane państwa członkowskie i regiony: wszystkie.

2.

Zmienne są kodowane następująco:

Oznaczanie zmiennych występujących w badaniu siły roboczej w kolumnie „Filtr”odnosi się do załącznika III do rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie w odniesieniu do kodowania, które należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2009 r., wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych oraz określenia kwartałów referencyjnych (1).

Zmienna

Kolumna

Kod

Opis

Filtr

REGCARE

197

 

Osoba regularnie opiekuje się innymi dziećmi do lat 14 (innymi niż własne dzieci lub dzieci współmałżonka żyjące w gospodarstwie domowym) lub wymagającymi opieki chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi krewnymi lub przyjaciółmi w wieku powyżej 15 lat

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat

1

Tak, innymi dziećmi do lat 14

2

Tak, wymagającymi opieki krewnymi lub przyjaciółmi w wieku powyżej 15 lat

3

Tak, wymagającymi opieki innymi dziećmi do lat 14 i krewnymi lub przyjaciółmi w wieku powyżej 15 lat

4

Nie

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

CHILDCAR

198

 

Korzystanie z usług w zakresie opieki nad dziećmi tygodniowo dla najmłodszego dziecka żyjącego w gospodarstwie domowym (w tym z płatnymi opiekunkami do dziecka, przedszkolem; z wyłączeniem obowiązkowego kształcenia)

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat mająca przynajmniej jedno własne dziecko lub dziecko współmałżonka w wieku do lat 14 żyjące w gospodarstwie domowym

 

Z usług w zakresie opieki nad dziećmi korzysta się … razy w tygodniu

1

do 10 godzin

2

ponad 10 godzin i do 20 godzin

3

ponad 20 godzin i do 30 godzin

4

ponad 30 godzin i do 40 godzin

5

ponad 40 godzin

6

Nie korzysta się z usług w zakresie opieki nad dziećmi

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

IMPFACIL

199

 

Wpływ dostępności i przystępności cenowej ośrodków opieki na osoby niepracujące lub pracujące w niepełnym wymiarze godzin

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat i (FTPTREAS ≠ 3 i SEEKREAS ≠ 3 i (REGCARE = 1–3 lub mająca przynajmniej jedno własne dziecko lub dziecko współmałżonka w wieku do lat 14 żyjące w gospodarstwie domowym)) i FTPT ≠ 1

1

Odpowiednie usługi w zakresie opieki nad dziećmi są niedostępne lub zbyt drogie

2

Odpowiednie usługi w zakresie opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi są niedostępne lub zbyt drogie

3

Odpowiednie usługi w zakresie zarówno opieki nad dziećmi, jak i osobami chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi są niedostępne lub zbyt drogie

4

Ośrodki opieki nie wpływają na decyzję podjęcia zatrudnienia

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

NOWRECHI

200

 

Główny powód (związany z opieką nad dziećmi) dla osób niepracujących lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat i (NEEDCARE = 1,3 lub IMPFACIL = 1,3)

1

Usługi w zakresie opieki nad dziećmi są niedostępne

2

Dostępne usługi w zakresie opieki nad dziećmi są zbyt drogie

3

Jakość dostępnych usług w zakresie opieki nad dziećmi nie jest wystarczająca

4

Inne powody związane z brakiem odpowiednich usług w zakresie opieki nad dziećmi

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

NOWRECAR

201

 

Główny powód (związany z opieką nad osobami pozostającymi na utrzymaniu) dla osób niepracujących lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat i (NEEDCARE = 2,3 lub IMPFACIL = 2,3)

1

Usługi w zakresie opieki są niedostępne

2

Dostępne usługi w zakresie opieki są zbyt drogie

3

Jakość dostępnych usług w zakresie opieki nie jest wystarczająca

4

Inne powody związane z brakiem odpowiednich usług w zakresie opieki

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

VARHOURS

202

 

Zmienna dotycząca czasu pracy

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat i STAPRO = 3

1

Stałe godziny początku i końca dnia pracy lub zmienne godziny pracy ustalone przez pracodawcę

 

Rozkład dnia uzgodniony przez pracodawcę w ramach jednego z następujących systemów:

2

Elastyczny czas pracy lub rozliczanie czasu pracy

3

Ustalona liczba dziennych godzin pracy, lecz dopuszczalna pewna elastyczność w czasie dnia

4

Indywidualne ustalanie własnego planu pracy (brak jakichkolwiek oficjalnych ograniczeń)

5

Inne

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

POSSTEND

203

 

Możliwość zmiany początku lub końca dnia pracy z powodów rodzinnych (przynajmniej jedna godzina)

VARHOURS = 1,3,5,puste

1

Ogólnie możliwe

2

Rzadko możliwe

3

Niemożliwe

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

POSORGWT

204

 

Możliwość zorganizowania czasu pracy w celu odbierania całych dni roboczych z powodów rodzinnych (bez konieczności wykorzystania do tego celu urlopu)

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat i STAPRO = 3

1

Ogólnie możliwe

2

Rzadko możliwe

3

Niemożliwe

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

REDWORK

205

 

Zmniejszony wymiar czasu pracy celem opieki nad najmłodszym dzieckiem w gospodarstwie domowym przynajmniej przez miesiąc (z wyjątkiem urlopu macierzyńskiego)

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat mająca przynajmniej jedno własne dziecko lub dziecko współmałżonka w wieku do lat 8 żyjące w gospodarstwie domowym i (WSTATOR = 1,2 lub (EXISTPR = 1 i REFYEAR–YEARPR <= wiek najmłodszego dziecka + 1))

1

Tak

2

Nie

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

STOPWORK

206

 

Rezygnacja z pracy celem opieki nad najmłodszym dzieckiem w gospodarstwie domowym przynajmniej przez miesiąc (z wyjątkiem urlopu macierzyńskiego)

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat mająca przynajmniej jedno własne dziecko lub dziecko współmałżonka w wieku do lat 8 żyjące w gospodarstwie domowym i (WSTATOR = 1,2 lub (EXISTPR = 1 i REFYEAR–YEARPR <= wiek najmłodszego dziecka + 1))

1

Nie

 

Tak, rezygnacja z pracy na pełny okres:

2

do 3 miesięcy

3

ponad 3 miesięcy i do 6 miesięcy

4

ponad 6 miesięcy i do 1 roku

5

więcej niż 1 roku

6

Jeszcze nie powrócił(a) do pracy

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

PARLEAVE

207

 

Urlop rodzicielski w pełnym wymiarze przez przynajmniej miesiąc celem opieki nad najmłodszym dzieckiem w gospodarstwie domowym (z wyjątkiem urlopu macierzyńskiego)

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat mająca przynajmniej jedno własne dziecko lub dziecko współmałżonka w wieku do lat 8 żyjące w gospodarstwie domowym

1

Nie, nie wykorzystano urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze przez przynajmniej miesiąc

 

Tak, wykorzystano urlop rodzicielski przez pełen okres:

2

do 3 miesięcy

3

ponad 3 miesięcy i do 6 miesięcy

4

ponad 6 miesięcy i do 1 roku

5

więcej niż 1 roku

6

Urlop wciąż trwa

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

 

210/215

 

Współczynnik ważenia dla modułu ad hoc obejmującego rok 2010 (nieobowiązkowe)

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat

0000-9999

Kolumny 210–213 zawierają liczby całkowite

00-99

Kolumny 214–215 zawierają liczby dziesiętne


(1)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 57.


Top