EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0137

Dyrektywa Komisji 2009/137/WE z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych w zakresie wykorzystania błędów granicznych dopuszczalnych, w odniesieniu do załączników MI-001 do MI-005 dotyczących przyrządów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 294, 11.11.2009, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 056 P. 145 - 147

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; Uchylony przez 32014L0032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/137/oj

11.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/7


DYREKTYWA KOMISJI 2009/137/WE

z dnia 10 listopada 2009 r.

zmieniająca dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych w zakresie wykorzystania błędów granicznych dopuszczalnych, w odniesieniu do załączników MI-001 do MI-005 dotyczących przyrządów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2004/22/WE harmonizuje wymogi dotyczące wprowadzania do obrotu lub do użytkowania przyrządów pomiarowych o funkcjach pomiarowych zdefiniowanych w załącznikach MI-001 do MI-010 dotyczących przyrządów. Przyrządy pomiarowe muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w załączniku I oraz w odpowiednim załączniku dotyczącym przyrządu.

(2)

Załączniki do dyrektywy 2004/22/WE dotyczące przyrządów zawierają wymogi dostosowane do poszczególnych typów przyrządów pomiarowych. Wymogi te obejmują szczegółowe przepisy dotyczące błędów dopuszczalnych, aby zapewnić dokładność i działanie przyrządu pomiarowego oraz zagwarantować, aby błąd pomiaru uzyskany w warunkach znamionowych użytkowania i przy braku zaburzeń nie przekraczał wartości błędu granicznego dopuszczalnego (MPE).

(3)

Ze względu na opracowanie nowych specyfikacji dotyczących gazomierzy i przeliczników do gazomierzy, bardzo szczegółowy wymóg określony w pkt 2.1 załącznika MI-002 może być przeszkodą dla postępu technicznego i innowacyjności oraz utrudniać swobodny obrót gazomierzami. Należy zatem zastąpić go bardziej ogólnym wymogiem dotyczącym działania.

(4)

W pkt 7.3 załącznika I do dyrektywy 2004/22/WE wprowadzono ogólną ochronę przed zbyt tendencyjnymi błędami przyrządów pomiarowych do mediów komunalnych przy przekroczeniu zakresu regulowanego. Jednak ze zgromadzonych doświadczeń wynika, że aby zagwarantować, że przyrząd pomiarowy nie wykorzystuje błędu granicznego dopuszczalnego (MPE) i systematycznie nie faworyzuje jednej ze stron, należy wymagać również ochrony przed zbyt tendencyjnymi błędami w regulowanym zakresie tych przyrządów.

(5)

Zgodnie z pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (2) zachęca się państwa członkowskie do sporządzania, na własne potrzeby oraz w interesie Wspólnoty, własnych tabel ilustrujących w możliwie najszerszym zakresie korelację między niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji oraz do podania tych tabel do publicznej wiadomości.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2004/22/WE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Przyrządów Pomiarowych powołanego na podstawie art. 15 ust. 1 dyrektywy 2004/22/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załączniki MI-001 do MI-005 do dyrektywy 2004/22/WE dotyczące przyrządów zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 1 grudnia 2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 czerwca 2011 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2009 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 135 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W dyrektywie 2004/22/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku MI-001 w sekcji „Błąd graniczny dopuszczalny (MPE)” wymagań specyficznych dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a.

Wodomierz nie może wykorzystywać błędu granicznego dopuszczalnego (MPE) ani systematycznie faworyzować jednej ze stron.”;

2)

w załączniku MI-002 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części I pkt 2.1 akapit pod tabelą otrzymuje brzmienie:

„Gazomierz nie może wykorzystywać błędu granicznego dopuszczalnego (MPE) ani systematycznie faworyzować jednej ze stron.”;

b)

w części II pkt 8 po uwadze dodaje się akapit w brzmieniu:

„Przelicznik do gazomierza nie może wykorzystywać błędu granicznego dopuszczalnego (MPE) ani systematycznie faworyzować jednej ze stron.”;

3)

w załączniku MI-003 w pkt 3 wymagań specyficznych dodaje się akapit w brzmieniu:

„Licznik nie może wykorzystywać błędu granicznego dopuszczalnego (MPE) ani systematycznie faworyzować jednej ze stron.”;

4)

w załączniku MI-004 w pkt 3 wymagań specyficznych dodaje się akapit w brzmieniu:

„Ciepłomierz zespolony nie może wykorzystywać błędu granicznego dopuszczalnego (MPE) ani systematycznie faworyzować jednej ze stron.”;

5)

w załączniku MI-005 w pkt 2 wymagań specyficznych dodaje się pkt 2.8 w brzmieniu:

„2.8.

Instalacja pomiarowa nie może wykorzystywać błędu granicznego dopuszczalnego (MPE) ani systematycznie faworyzować jednej ze stron.”.


Top