Help Print this page 

Document 32009L0131

Title and reference
Dyrektywa Komisji 2009/131/WE z dnia 16 października 2009 r. zmieniająca załącznik VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Tekst mający znaczenie dla EOG)
  • In force
OJ L 273, 17.10.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 103 - 104

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/131/oj
Multilingual display
Text

17.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/12


DYREKTYWA KOMISJI 2009/131/WE

z dnia 16 października 2009 r.

zmieniająca załącznik VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 27 ust. 4,

uwzględniając zalecenie Agencji nr ERA/REC/XA/01-2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 9b ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) nakłada na Europejską Agencję Kolejową (zwaną dalej „Agencją”) obowiązek przeprowadzenia w terminie do dnia 19 stycznia 2009 r. przeglądu wykazu parametrów zamieszczonego w sekcji 1 załącznika VII do dyrektywy 2008/57/WE i przedstawienia Komisji zaleceń, które uzna za właściwe.

(2)

Ponieważ obecnie sekcja 1 załącznika VII do dyrektywy 2008/57/WE zawiera pozycje, które nie są parametrami pojazdów, pozycje takie należy usunąć.

(3)

Sekcja 1 przedmiotowego załącznika zawiera również parametry, które dotyczą zasadniczo tylko części pojazdu wchodzącej w zakres podsystemu „Tabor kolejowy”. Niezbędne jest, aby lista parametrów obejmowała wszystkie parametry pojazdu wymagające skontrolowania w celu dopuszczenia do eksploatacji oraz klasyfikację przepisów krajowych. Należy zatem uwzględnić parametry innych podsystemów stanowiących część pojazdu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2008/57/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią komitetu powołanego zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Sekcja 1 załącznika VII do dyrektywy 2008/57/WE otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Państwa członkowskie wprowadzą w życie najpóźniej do dnia 19 lipca 2010 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 października 2009 r.

W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

„1.   Wykaz parametrów

1.1.

Dokumentacja ogólna

Dokumentacja ogólna (z uwzględnieniem opisu nowego, odnowionego lub zmodernizowanego pojazdu i jego przeznaczenia, projektu, napraw, informacji dotyczących eksploatacji i utrzymania, dokumentacji technicznej itp.)

1.2.

Konstrukcja i części mechaniczne

Integralność mechaniczna i interfejs między pojazdami (z uwzględnieniem urządzeń ciągłowo-zderznych, przejść międzywagonowych), wytrzymałość konstrukcji pojazdu i jego wyposażenia (np. siedzeń), pojemność ładunkowa, bezpieczeństwo bierne (w tym zewnętrzna i wewnętrzna wytrzymałość zderzeniowa)

1.3.

Współdziałanie pojazdu z torem i zagadnienia skrajni

Interfejsy mechaniczne z infrastrukturą (z uwzględnieniem zachowania statycznego i dynamicznego, skrajni budowli i skrajni ładunkowej, szerokości toru, układów biegowych itp.)

1.4.

Urządzenia hamowania

Urządzenia hamowania (w tym urządzenia zapobiegające poślizgowi kół i urządzenia sterowania hamowaniem oraz skuteczność hamowania służbowego, nagłego i postojowego)

1.5.

Kwestie dotyczące pasażerów

Urządzenia dla pasażerów i otoczenie, w którym podróżują pasażerowie (w tym okna i drzwi dla pasażerów, wymogi w zakresie dostosowania taboru dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się itd.)

1.6.

Warunki środowiskowe i skutki działania sił aerodynamicznych

Wpływ środowiska na pojazd oraz wpływ pojazdu na środowisko (w tym warunki aerodynamiczne oraz interfejs między pojazdem a częścią przytorową systemu kolejowego i interfejs między pojazdem a dalszym otoczeniem)

1.7.

Wymogi w zakresie zewnętrznych systemów ostrzegania, oznakowania, funkcji i integralności oprogramowania

Zewnętrzne systemy ostrzegania, oznakowanie, funkcje i integralność oprogramowania, np. funkcje dotyczące bezpieczeństwa mające wpływ na zachowanie pociągu, w tym magistrala pociągu

1.8.

Pokładowe systemu zasilania i sterowania

Pokładowe systemy napędu, zasilania i sterowania, a także interfejs między pojazdem a infrastrukturą zasilającą oraz wszystkie aspekty kompatybilności elektromagnetycznej

1.9.

Urządzenia dla personelu, interfejsy i środowisko

Urządzenia pokładowe, interfejsy, warunki i środowisko pracy dla personelu (w tym wymagania kabiny maszynisty i interfejsu maszynista/pojazd)

1.10.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ewakuacja

1.11.

Obsługa

Urządzenia pokładowe i interfejsy przeznaczone dla czynności obsługowych

1.12.

Pokładowe urządzenia bezpiecznej kontroli jazdy i pokładowe urządzenia srk

Wszystkie urządzenia pokładowe niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz pokładowe urządzenia bezpiecznej kontroli jazdy pociągów dopuszczonych do jazd po sieci oraz wpływ tych urządzeń na przytorową część systemu kolejowego

1.13.

Szczególne wymogi eksploatacyjne

Szczególne wymogi eksploatacyjne dla pojazdów (z uwzględnieniem trybu pracy podczas awarii, przywracania sprawności pojazdu itp.)

1.14.

Kwestie dotyczące ładunków

Szczególne wymogi dotyczące zabezpieczenia ładunków i ochrony środowiska (z uwzględnieniem specjalnego wyposażenia wymaganego dla przewozu ładunków niebezpiecznych)

Wyjaśnienia i przykłady pisane powyżej kursywą służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią definicji parametrów.”


Top